Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • 05

  Kommunstyrelsesammanträde

  Av patrickangelin den 11 september, 2019
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på att medel ämnade för utökad sommarpraktik för ungdomar skulle finansiera åtgärdsanställningar (20-29 år). Sverigedemokraterna menar även att satsningarna på studier och arbetsmarknadsåtgärder ska rymmas i nämndernas budget.

  Sverigedemokraterna lämnade även in en reservation när kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas initiativ att inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt ska följa trygghetsfrågorna i Malmö.

  Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget att anta Översiktsplan för Nyhamnen. Avslaget baseras på kritik mot Översiktsplan för Nyhamnen som inkommit från bland annat Räddningstjänsten som skriver i sitt yttrande att deras ”samlade bedömning är att riskerna med förslaget inte är tillräcklig utredda, och vidhåller därför tidigare ställningstagande att planförslaget inte kan tillstyrkas innan en samlad och mer gedigen riskanalys finns framtagen”.

  Övriga särskilda yttranden och reservationer kommer att lämnas in den 22 september.

 • 05

  Nu startar SD Malmös höstkampanj!

  Av patrickangelin den 10 september, 2019
  0

  Sverigedemokraterna genomför nu en tvåveckorskampanj i Malmö och den här gången fokuserar vi på Oxie, Lindängen och Kirseberg för att nå ut till Malmöborna och berätta mer om vår politik och vår vision om Malmö. Vi sverigedemokrater tror på Malmö och Malmöborna men vi ser även de enorma problem som staden har drabbats av och den sorg och misär som dessa problem orsakar för Malmöbor. 25 år av socialdemokratiskt styre har inte fungerat. Nu behövs det nya lösningar och en ny politik för att vända den negativa utvecklingen!

  Den organiserade kriminaliteten och den svarta ekonomin resulterar i våldshandlingar som långsiktigt kommer resultera i att fler löntagare kommer flytta från Malmö till kranskommunerna för att kunna leva ett tryggt liv. Malmö måste bli en trygg stad som lockar till sig löntagare och inte skrämmer iväg dem.

  Medan polisen gör sitt uppdrag och bekämpar kriminaliteten måste kommunen skapa bättre förutsättningar för polisen genom mer kameraövervakning. Närvaro av kommunala ordningsvakter kommer se till att alla offentliga platser i Malmö är trygga vare sig de ligger i Västra hamnen eller Lindängen.

  De flesta Malmöbor märker av att den svarta ekonomin breder ut sig. Misstänkta produkter och svart arbetskraft är vardagliga inslag i Malmö. Motverkandet av den svarta ekonomin genom samverkan mellan kommun och myndigheter måste prioriteras. Den svarta ekonomin är en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat staden de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen, Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket för att motverka den svarta ekonomin ska fördjupas och förstärkas drastiskt. Sverigedemokraterna vill se ett Malmö där hederliga näringsidkare expanderar medan näringsidkare som bryter mot lagen och gynnar den organiserade kriminaliteten, får stänga igen.

  Malmö behöver en tydlig, tuff och resultatinriktad integrationspolitik. En sådan integrationspolitik innebär att de som inte har något intresse att bli en del av det svenska samhället ska få hjälp med att återvända till sitt hemland. De som inte har tillstånd att vara i Sverige ska inte få ekonomiskt bistånd. De som däremot vill bli en del av det svenska samhället ska ha en integrationsplikt där de själva bär det främsta ansvaret att anamma svensk kultur och svenska värderingar, lära sig det svenska språket samt att påbörja en process för att bli självförsörjande. Vi tror att många av de som kommit till Sverige från andra länder vill bli en del av Sverige. De ska bli en del av Sverige och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samtidigt är vi tydliga och säger att de som inte vill bli en del av Sverige borde åka till sitt hemland. Ingen människa ska tvingas leva i ett parallellsamhälle. De som kommer hit ska anpassa sig till Sverige. Det är inte Sverige som ska anpassa sig till invandrarna.

  Sverigedemokraterna ser att skolorna i de invandrartäta områdena har färre legitimerade lärare och är mer stökiga än skolor i västra Malmö. För att barn i socialt utsatta områden ska ha en ärlig chans att lyckas måste dessa skillnader åtgärdas. Sverigedemokraterna vill inrätta en jourskola där elever som är stökiga får det stöd de behöver. Elevhälsan måste stärkas i en tid då fler och fler ungdomar drabbas av mental ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så en elev i Rosengård eller Lindängen kan vägledas direkt till arbetsmarknaden, genom att välja rätt utbildning. Vi vill stärka samarbetet mellan skola, föräldrar och föreningslivet i de invandrartäta förorterna. Detta samarbete är en förutsättning för Malmös framgångsrika skolor, som finns i mer välbärgade områden.

  För att vända den negativa utvecklingen i Malmö krävs det att politikerna erkänner de problem som finns och slutar skönmåla. Visst är invandringen, kriminaliteten och brister i välfärden ett stort problem i dagens Malmö, men, vi sverigedemokrater tror att vi tillsammans med Malmöborna kan vända denna negativa utveckling och skapa en möjligheternas Malmö där möjligheterna är så många att Socialdemokraternas bidragspolitik blir överflödigt.

  Magnus Olsson

  Kommunalråd (SD)

 • Lars-Johan Hallgren

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S) om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga.

  Av patrickangelin den 15 augusti, 2019
  0

  Lars-Johan Hallgren har ställt följande enkla fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Det framkom nyligen att en sjuårig familjehemsplacerad flicka begärt ett bidrag av
  Malmö kommun på 10 000 kronor.

  Detta för att hennes föräldrar och bror skulle kunna resa mellan två städer i Indien för
  att kunna genomföra en intervju på Sveriges ambassad med avsikten att erhålla
  uppehållstillstånd i Sverige.

  Enligt tidigare märkliga domar i andra liknande sammanhang skulle det innebära att
  om flickans båda föräldrar och bror erhåller uppehållstillstånd i Sverige så skulle
  även Malmös skattebetalare bli skyldiga att bekosta flickans familjs resa från Indien
  till Sverige.

  Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö kommun gjorde en korrekt bedömning
  och beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge
  henne en skälig levnadsnivå i Sverige.

  Det beslutet överklagades till förvaltningsrätten av flickans gode man och
  förvaltningsrätten var av den åsikten att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning
  av försörjningsstöd för denna typ av resor och därmed bakläxa till Malmö kommun.

  Ärendet måste nu återförvisas till kommunen för ny handläggning där man i princip
  – i och med förvaltningsrättens dom i frågan – nu är bunden till att den här gången
  fatta ett beviljande beslut.

  Som vän av ordning och skattebetalare i kommunen tar man sig för pannan!

  Med vad som ovan har framförts vill jag ställa följande enkla fråga till finanskommunalrådet
  Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S):

  Har Arbetsmarknads-och socialnämnden, Kommunstyrelsen eller någon
  annan kommunal instans för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut?

  Enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om bidrag till betalda resor i utlandet för anhöriga

 • Magnus Olsson (GL)

  SD kräver slöjförbud

  Av patrickangelin den 12 augusti, 2019
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där man vill införa förbud mot värderingsstyrda slöjor i Malmös kommunala förskolor och grundskolor.

  Motionärerna skriver att slöjan signalerar ojämställdhet mellan flickor och pojkar då enbart flickorna drabbas av de religiösa kraven. Enligt motionärerna är slöjan en islamistisk symbol som symboliserar både religiös underkastelse men också påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor.

  Motionen hämtar inspiration både från integrationsplanen som antagits i Staffanstorp men också från förslag som lagts fram av Sara Mohammad, grundare för GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

  Jag menar att ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Malmö stad vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar också om att barn ska få möjligheten att vara barn och att samhället måste stå upp för våra grundläggande och traditionella värderingar. 

   

  länk till motion slöjförbud i förskolan och grundskola