Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • MagnusOlsson_press3

  Kommunstyrelsen 10 november

  Av patrickangelin den 10 november, 2021
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna att kommunstyrelsens upphandlingsplan skulle återremitteras.

  Grunden för detta var att det finns många omotiverade hållbarhetskrav i upphandlingsplanen som kan innebära kostnadsökningar för kommunen. Det är viktigt att det står med i upphandlingsplanen vad motiveringen är för hållbarhetskraven och vad kostnadsökningen blir.

  Ett exempel är att vid upphandling av filmproduktion ska det krävas att det ska finnas krav på ”god representation i filmer” och att vid upphandling av ordningsvakter och säkerhetskonsulter ska det finnas krav på ”antidiskriminering”.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Om det här handlar om att inkvotera personer in i kommunens filmproduktion för att allting ska vara politisk korrekt eller att dessa krav leder till ökade kostnader så måste förtroendevalda veta om detta för att kunna ta ställning i frågan. 

 • MagnusOlsson_press3

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2022

  Av patrickangelin den 9 november, 2021
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag för Malmö stads kommunbudget. Här följer en sammanfattning av Sverigedemokraternas budgetförslag:

  Utbildning

  • Minska storleken på barngrupperna i Malmös förskolor 60 miljoner kr
  • Höja grundersättningen till förskolorna 30 miljoner kr
  • Höjda lärarlöner/kompetensförsörjning 30 miljoner kr
  • Resursförstärkning riktad mot elevhälsan 35 miljoner kr
  • Förberedelseskola för Malmös nyanlända elever 20 miljoner kr
  • Stödinsatser ska sättas in tidigare i grundskolan 20 miljoner kr
  • Fler studie- och yrkesvägledare i Malmös grundskolor 15 miljoner kr
  • Fler komvuxplatser med inriktning mot anställningsbarhet 20 miljoner kr

  Invandring

  • Kommunalt återvändarcentrum 10 miljoner kr
  • Kommunstyrelsen ska utreda införandet av ett kommunalt återvandringsbidrag som ska möjliggöra för invandrare som lever i kulturellt och ekonomiskt utanförskap att återvända till sina hemländer
  • Samhällstest för nyanlända 5 miljoner kr
  • Samhällsintroduktion Malmö 20 miljoner kr
  • Yrkesinriktad SFI 20 miljoner kr
  • Bortre tidsgräns för SFI (två år)
  • Utredning om invandringens kostnader och konsekvenser för Malmö stads ekonomi, samt använda denna utredning som underlag för att verka för att staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar för invandringen.

  Äldreomsorg

  • Vidareutbilda äldreomsorgspersonal med bristande svenskkunskaper 20 miljoner kr
  • Äldreomsorgen ska upprätta krav på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen genom införandet av ett lämplighetstest
  • Resursförstärkning för att åtgärda dåliga arbetsvillkor, brist på kompetens och brister inom verksamheten inom äldreomsorgen 28 miljoner kr
  • Fixartjänst och IT-fixaren från 65 års ålder istället för 75 års ålder 6,8 miljoner kr
  • Fler utbildade kockar på Malmös äldreboenden 10 miljoner kr
  • Kliniska dietister inom äldreomsorgen för att hjälpa de allra sjukaste brukarna med individuell kostrådgivning 6 miljoner kr

  Trygghet

  • Sammanlagt 227 miljoner kr på trygghetssatsningar
  • Öka antalet ordningsvakter 50 miljoner kr
  • Personal för att motverka välfärdsbrott 37 miljoner kr
  • Stärka arbetet mot droger och missbruk 17 miljoner kr
  • Upprätta ett kompetenscenter som fortsätter kartlägga hedersförtrycket i Malmö samt fungerar som ett nav för arbetet mot hedersförtryck 10 miljoner kr
  • Motverka den svarta ekonomin genom samverkan mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och mellan förvaltningar och myndigheter 10 miljoner kr
  • Stärka arbetet mot livsmedelsfusk 20 miljoner kr
  • Stärka tillsynen och fördjupa samarbetet mellan Malmö stads tillsynsenheter och polisen 26 miljoner kr
  • Stärka arbetet med renhållning på allmän plats 5 miljoner kr
  • Fler säkra cykelparkeringar som förhindrar cykelstöld 5 miljoner kr

  Arbete

  • Fler social- och arbetsmarknadssekreterare 30 miljoner
  • Inrätta tjänsten omvärldshandläggare som ska hjälpa arbetslösa att söka jobb på annat håll i landet 5 miljoner kr
  • Yrkesinriktad SFI ska samverka med näringslivet och den offentliga sektorn och säkerställa att personer som är arbetssökande riktar in sig mot bristyrken 3 miljoner kr
  • Fler ”enkla jobb” genom att Tekniska nämnden anställer fler gatu- och parkförvaltare 20 miljoner kr
  • Lokalt industriråd som ser över möjligheterna för Malmö att satsa på nya arbetstillfällen inom produktionssektorn 1 miljon kr

  Jämförelse mellan S och L:s budget och SD:s budget

  • 83 miljoner kr mer på utbildning jämfört med S och L
  • 68 miljoner kr mer på äldreomsorgen jämfört med S och L
  • Besparingarna inom kulturnämnden sker inom kulturstöd, administration och genom nedläggningen av Romska informations- och kunskapscentret
  • Besparingar inom socialtjänsten sker till större delen inom ekonomiskt bistånd (130 miljoner) och hemlöshet (89 miljoner)
  • Besparingar inom förvaltningarnas kommunikationsavdelningar 32,6 miljoner kr
  • Ingen utdelning från MKB på 50 miljoner kr och från Malmö Stadshus AB på 85 miljoner kr
  • Avveckling av den kommunala tidningen Vårt Malmö
  • Inget stöd till Folkets hus

  Omfördelning

  • Sverigedemokraterna omfördelar 743 miljoner kr
 • MagnusOlsson_press3

  Kommunstyrelsen 27 oktober

  Av patrickangelin den 27 oktober, 2021
  0

  Idag behandlades kommunbudgeten i Malmö stads kommunstyrelse. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till det budgetförslag som Socialdemokraterna och Liberalerna presenterat. Nästa vecka kommer Sverigedemokraterna presentera sitt eget budgetförslag.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommenterar:

  Som vanligt satsar Socialdemokraterna en hel del på bidrag och mindre på välfärdens kärna som skolan och äldreomsorgen. Sverigedemokraterna kommer prioritera det som vanliga Malmöbor förväntar sig av kommunen, den kommunala service som är lagstadgad och som Malmöborna har rätt till. Det är det som ska stärkas i en kommunbudget. Vi kommer inte heller plocka ut pengar från MKB och låta de som bor i hyresrätter betala ut en extraskatt, som Socialdemokraterna och Liberalerna har gjort. 

  Kommunbudgeten kommer antas av kommunfullmäktige den 18 november.

 • MagnusOlsson_press3

  Kommunstyrelsen 12 oktober

  Av patrickangelin den 12 oktober, 2021
  0
  PRESSMEDDELANDE – 12 OKTOBER 2021

  På dagens kommunstyrelsesammanträde avslog Sverigedemokraterna förslaget om att 4 miljoner kr skulle tilldelas till Öppna Malmö – Malmöforum. Malmö stads arbete mot diskriminering och för inkludering har hittills varit mycket politiserat och skapat mer polarisering än inkludering. De vänsteraktivister som lyfts upp inom verksamheten Öppna Malmö tilltalar ett fåtal. Dessutom framgår det inte riktigt var dessa 4 miljoner kr hamnar. Det är beklagligt att Socialdemokraterna knyter arbetet med Öppna Malmö, som är vänsterinriktad, med det viktiga arbetet mot antisemitism.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Bara för en vecka sedan fick många malmöbor en tidning i brevlådan från Öppna Malmö där vänsteraktivister lyfts fram som förebilder. Det här vill inte vi sverigedemokrater finansiera. Vi stödjer arbetet för inkludering och en starkare gemenskap men inte en krona ska gå till vänsteraktivisterna. 

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till att godkänna tecknandet av ett hyresavtal avseende särskilt boende på Formgatan 15, fastigheten Konstgjutaren 2 i Malmö. Sverigedemokraterna har tidigare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden kritiserat boendet för att ha alltför små lägenheter och dålig utemiljö. Hjälpmedel såsom lift, rullstol, rollator samt två personal till hjälp, ryms dåligt. Det finns undermåliga sköljrum, för små personalrum, minimala sjuksköterskerum och väldigt små omklädningsrum.

  Sverigedemokraterna reserverade sig även mot beslutet att hos Länsstyrelsen Skåne anhålla om överlåtelse av tillsyn för Sjölunda avloppsreningsverk och Klagshamns avloppsreningsverk, till Miljönämnden i Malmö stad. Sverigedemokraterna menar att länsstyrelsen har fog för att återkalla Miljönämnden i Malmö stads tillsyn över Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk, då anläggningarna berör en stor del av befolkningen i regionen.

  Socialdemokraterna och Liberalerna hade i sista stund lämnat in ett illa förberett förslag om att fördela 175 miljoner kr av Malmö stads överskott till olika nämnder och verksamheter. Förslaget om att dela ut 175 miljoner kr av skattebetalarnas pengar lämnades in kl. 11.00 dagen innan kommunstyrelsen utan någon förvarning till oppositionspartierna. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Socialdemokraterna och Liberalerna vill utan granskning dela ut skattebetalarnas pengar till vänster och höger. Nu har de blivit så desperata att de lägger fram förslag i sista stund för att oppositionen ska vara oförberedda. Vi kommer titta på dessa förslag mer noggrant och återkomma i kommunfullmäktige där beslutet ska tas.

 • MagnusOlsson_press3

  Kommunstyrelsen 8 september

  Av patrickangelin den 8 september, 2021
  0

  På dagens sammanträde röstade Sverigedemokraterna för ett objektsgodkännande av LSS-boendet, Mölledal LSS och nybyggnation av Malmö International School i Hyllie. Sverigedemokraterna hade tidigare röstat för en återremiss av dessa ärenden. Efter att dessa objektsgodkännanden utretts grundligare valde Sverigedemokraterna att stödja dessa objektsgodkännanden.

  När det gäller Mölledal LSS är tillåten byggrätt på fastigheten så liten att det är omöjligt att integrera LSS-boendet med reguljärt boende. Det skulle bli så få lägenheter att det skulle finnas en avsaknad av intresse från kommersiella aktörer. Dessutom skulle en omprojektering av boendet innebära en försening. En omprojektering från 12 lägenheter till 6 lägenheter kräver att nytt bygglov behöver sökas.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD, kommenterar:

  Det finns ett behov av LSS-boenden framöver. Sverigedemokraterna har sett till att kommunen utrett hur man på bästa sätt kan bygga dessa LSS-boenden och nu är det dags att vi som förtroendevalda tar vårt ansvar och ser till att dessa LSS-boenden byggs då behovet är stort under det kommande decenniet.

  Malmö International School som ska byggas i Hyllie har en stor lutning ner mot järnvägen vilket kräver en masshantering utöver det vanliga. För att klara själva bullerkraven som ställs på utemiljön så har byggnaden fått utformas som en lång, smal byggnad som bullerbarriär längs med spåren vilket bedöms vara kostnadsdrivande.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD, kommenterar

  Vi sverigedemokrater har i kommunfullmäktige verkat för att serviceförvaltningen undersöker om det finns något sätt som kostnaderna kan sänkas för byggnationen av skolan. Det visar sig att kostnaderna ligger på samma nivå som andra skolor som byggts i Malmö de senaste åren. Därför väljer vi att stödja byggandet av Malmö International School. Om det är något vi ska investera skattepengar i så är det våra barns undervisning.