Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: SD kritiska till återkommunalisering av SFI

  Av pontus.andersson den 23 mars, 2018
  0

  PM: SD kritiska till återkommunalisering av SFI

  2018-03-22
  För mer information kontakta: Rickard Åhman Persson, 072-176 86 51

  På dagens möte med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig emot beslutet om att ny SFI-verksamhet endast ska startas upp inom kommunal verksamhet, efter förslag från Vänsterpartiet.

  Förslaget är en del av Vänsterpartiets partilinje och Sverigedemokraterna är förvånade över att den styrande minoriteten lägger sig platt i denna fråga. Att frågan åter kom upp på dagordningen är på grund av de missförhållanden som uppmärksammats inom SFI-undervisningen i Malmö. Sverigedemokraterna menar dock att dessa missförhållanden hade kunnat uppmärksammas tidigare om staden haft en bättre kontrollfunktion.

  Missförhållanden inom skolverksamheten kan bevisligen uppkomma i både kommunal och privat verksamhet, inte minst ser vi detta i Malmö där några av våra sämst presterande skolor är kommunala och några av de bästa är privata. Istället för att sparka på skötsamma privata alternativ bör staden utveckla sin kontrollfunktion för att se till att så lite skattemedel används till så god samhällsnytta som möjligt.

   

  Rickard Åhman Persson kommenterar:

  – Det är enligt vår mening anmärkningsvärt att den styrande minoriteten lagt sig platt för Vänsterpartiet. Att på detta sätt inte ta hänsyn till att det finns många skötsamma privata aktörer inom SFI visar återigen varför Malmö stad underpresterar i mätningar kring näringslivsklimat. När den styrande minoriteten vill ha någon att skylla sina misslyckanden på går de ihop med Vänsterpartiet för att sparka på det privata näringslivet, säger Rickard Åhman Persson, SD Malmö.

 • Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Kommunen lämnar bidrag till skolorna i form av ett grundbelopp och efter individuell prövning tilläggsbelopp. För förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska grundbeloppet innehålla ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

  Grundskolenämnden i Malmö har fastställt en ersättningsmodell som beskrivs nedan.

  Grundbeloppet för förskoleklass och grundskolan omfattar tre delar: grundersättning, strukturersättning och särskild ersättning för till Sverige nyanlända elever.

   

  Grundersättning

  Grundersättningen för grundskolan utgör en fast ersättning efter antalet elever uppdelat i fyra nivåer utifrån aktuell årskurs. Indelningen är förskoleklass, grundskola åk 1-3, grundskola åk 4-6 samt grundskola åk 7-9. I de fall årskurs 10 förekommer inom internationell skola utgår samma ersättning som för åk 7-9.

   

  Strukturersättning

  Utöver grundersättningen fördelad efter årskurs används socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Strukturersättningen innehåller sju variabler: kön, invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå, förekomst av ekonomiskt bistånd, antal vårdnadshavare, bostadsområde samt skoltyngd. Strukturersättning utgår med samma belopp oberoende av årskurs. Denna del av grundbeloppet kompenserar för ökade kostnader för de elever som på grund av socioekonomisk bakgrund har sämre förutsättningar att nå skolans mål.

   

  Särskild ersättning till nyanlända

  För elever som är nyanlända i Sverige tillkommer ersättning beroende på årskurs samt HDI-index. Ersättningen grundar sig på aktuell årskurs samt det land invandringen skett ifrån. Human Development Index (HDI) hämtat från FNs utvecklingsrapport beskriver graden av utveckling i landet baserat bland annat på läskunnighet, utbildning och livslängd och ligger till grund för viktningen av ersättningen under de första 18 månaderna.

   

  Sverigedemokraternas synpunkter

  Sverigedemokraterna har varit kritiska till en modell för skolpengen som diskriminerar barn på grund av kön, etnicitet eller nationalitet. Vid flera studiebesök har vi dessutom fått höra att skolor som inte befinner sig i socialt utsatta områden känner att de har för lite resurser eftersom Malmö stads ersättningsmodell är så inriktad att föra över resurser till skolor i socialt utsatta områden.

  Det som upprör oss ännu mer är att man i grundbeloppet helt och hållet bortser från behov som barn med diagnos har. När ett barn har diagnos så får barnets behov tillgodoses genom tilläggsbeloppet. Nackdelarna med tilläggsbelopp är att det kan avslås samt att det kräver en ansökan som skapar merarbete för personalen.

  Sverigedemokraterna menar att skolor som undervisar elever som har diagnos behöver kompensation genom grundbeloppet. Vi är medvetna om att strukturersättningen är en mindre del av grundbeloppet och att stödet från tilläggsbelopp kommer fortsätta vara det huvudsakliga stödet till elever som har diagnos, men vi menar att det är ett faktum att skolor som har elever med diagnos har ett större behov och behöver kompensation.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra till Grundskolenämnden att utreda hur elever med diagnos kan införas som en variabel i strukturersättningen.

   

  ______________________
  Nima Gholam Ali Pour (SD)

  Nima Gholam Ali Pour (nima.gholam.ali.pour@sd.se)

 • PM: SD i Fritidsnämnden vill se det ursprungliga förslaget till sporthall

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  PM: SD i Fritidsnämnden vill se det ursprungliga förslaget till sporthall

  2018-03-22
  För mer information kontakta: Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö 070-760 33 40

  På dagens möte med Fritidsnämnden valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig emot beslutet om det nya förslaget till beslut om sporthall på stadionområdet. På grund av ekonomiska problem, som de styrande partierna har skapat, har samma partier valt att gå vidare med ett betydligt sämre förslag.

  Sverigedemokraterna menar att en idrottsstad som Malmö förtjänar en sporthall i hög klass. Sveriges tredje största stad är i behov av nya sporthallar och när de ska byggas ska man inte snåla på åskådarantalet. Vill vi fortsätta vara en stad för idrottande ungdomar och även konkurrera inom svensk elit som vi gör inom många idrotter, måste vi ge vår ungdomar fina möjligheter.

  I Sverigedemokraternas budgetreservation hade vi utrymme för att göra förbättringar av våra sportanläggningar i staden. All politik handlar om att prioritera och i denna fråga prioriterar vi våra ungdomar som idrottar.

  Jörgen Grubb kommenterar:

  – Med tanke på att det tidigare förslaget var betydligt bättre och att de styrande nu uttryckligen säger att de behöver gå vidare med en billigare lösning på grund av en dålig ekonomisk situation, känns detta typiskt för de styrande i Malmö. På grund av deras misslyckade politik inom andra områden, kommer alltså idrottande ungdomar att få betala priset, säger Jörgen Grubb, ordförande SD Malmö.

 • PM: SD kräver att församlingsborna i Bunkeflo/Limhamn respekteras

  Av pontus.andersson den 13 mars, 2018
  0

  Måndagen den 12:e mars så behandlade Malmö pastorats Kyrkoråd flera skrivelser från Limhamns församlingsråd, Bunkeflo verksamhetsråd samt enskilda församlingsbor, angående Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka, som skickats till Kyrkorådet under perioden februari – oktober 2017.

  Förslaget till beslut som lades fram av Kyrkorådets arbetsutskott, där representanter från Socialdemokraterna och POSK ingår, var att Kyrkorådet skulle svara på skrivelsen genom att informera om pågående planering. Information om den pågående planeringen fanns inte med bland Kyrkorådets handlingar inför mötet. Ledamöterna i Kyrkorådet hade inte tillgång till det som beskrevs som deras svar.

  Sverigedemokraterna yrkade att:

  • Att fortsatt planering gällande Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka förs i samråd med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet uppdrar åt pastoratets ledningsgrupp att föra en dialog med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd och återkomma till Kyrkorådet med en redogörelse om de konkreta förslag som lyfts fram av Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet antar ett yttrande som kommenterar konsekvensanalysen som Bunkeflo verksamhetsråd sammanställt.

  Efter överläggningar så röstades Sverigedemokraternas förslag ner och SD lämnade in en reservation där man bland annat förklarar att skrivelserna borde besvaras med ett skriftligt yttrande från Kyrkorådet och att den konsekvensanalys som verksamhetsrådet i Bunkeflo lämnat in angående stängningen av Bunkeflo kyrka borde kommenteras av Kyrkorådet.

  SD förklarar vidare i sin reservation att när det gäller Bunkeflo kyrka så kommer Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom ett beslut där församlingsborna uppfattar att de berövas sin kyrka.

  • Det framgår i skrivelserna att församlingsborna har en andlig, kulturell och vardaglig relation till Bunkeflo kyrka. Det minsta Kyrkorådet kunde ha gjort var att ge ett skriftligt svar där man bemöter det som står i skrivelserna. Det som ägde rum var respektlöst, säger Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Kyrkorådet.

  Nima Gholam Ali Pour (nima.gholam.ali.pour@sd.se)