Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Utred svenskfientlighet i Malmö

  Av patrickangelin den 18 februari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

  Motionären hänvisar till de våldsamma och extremt kränkande ungdomsrånen som ägt rum och där offren varit ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

  Motionen vill se en utredning där svenskfientlighetens omfattning och karaktär kartläggs, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ungdomsrånen vi ser idag och många andra brott där etniska svenskar är offer och invandrargäng är förövare, har ofta inslag av svenskfientlighet. När vi vägrar se rasismen och hatet i dessa brott förminskar vi brotten och den hatiska ideologi som ligger bakom våldet. 

  Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö version rätt

 • 05

  Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner

  Av patrickangelin den 18 februari, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari behandlades bland annat kommunstyrelsens årsanalys och två motioner som lämnats in till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsens årsanalys behandlades, för att uttrycka kritik gentemot styrets passiva agerande i trygghetsfrågor.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Trygghetssatsningarna har blivit nedprioriterade. Samverkansorganisationen inom området brottsprevention som skulle upprättas mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Malmö universitet, kommer inte etableras. Frågan om kommunala ordningsvakter är fortfarande på utredningsnivå. En del medel avsatta för trygghetssatsningar har inte använts. Styret har missat att tryggheten är den stora frågan i Malmö. Denna passivitet är ett svek mot alla brottsoffer i Malmö.

  Sverigedemokraterna tillsammans med M, C och V lyckades även få igenom ett beslut i kommunstyrelsen att mer medel ska tilldelas välfärden baserad på den revidering av statsbudgeten som oppositionen håller på att få igenom i riksdagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Alla förslag som innebär en förstärkning av välfärden välkomnas av oss Sverigedemokrater. 

  Sverigedemokraterna röstade att kommunstyrelsen skulle avslå Vänsterpartiets motion ”Ta ansvar för hemlösheten”. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Motionen föreslår att kommunen åter igen ska börja köpa in bostadsrätter som hemlösa kan bo i. Redan idag möter vi frustrerade malmöbor som har investerat sina besparingar i en bostadsrätt och får socialtjänstens klienter som grannar. Det är omöjligt för en bostadsrättsförening, med dagens Bostadsrättslag, att neka kommunen lägenheter. Dessutom behöver inte kommunen be om tillstånd för att hyra ut bostadsrätter i andra hand. SD har presenterat flera förslag på hur hemlösheten ska motverkas och ingen av de kommer på något sätt drabba Malmös bostadsrättsinnehavare.

  Magnus Olssons (SD) motion om att ett förtydligande om en trygg utemiljö ska införas i MKB:s ägardirektiv bifölls inte. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Redan idag gör MKB mycket för att gynna tryggheten. Men enligt styrets budget kommer Malmö stad i år få en utdelning på 95 miljoner kr från MKB. De pengarna kunde stannat i bostadsbolaget och delvis satsats på trygghetsåtgärder.

  Miljöpartiets motioner om trängselavgifter och miljözoner fick inget bifall av kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna yrkade avslag på båda motioner. Motionen om trängselavgift besvaras med att trängselavgifter kan bli aktuella i framtiden. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi sverigedemokrater kommer kräva en omröstning ifall en utredning om trängselavgift sätts igång. Redan idag är Malmös bilister pressade av höga parkeringsavgifter och en trafiksituation som straffar bilisterna. Det får inte bli ännu fler pålagor på Malmös bilister utan en folkomröstning. 

  Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro bifölls inte. Motionären, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Idag finns det inget sammanhängande strategiskt arbete mot skolk. Att minska frånvaro är ett av de billigaste och enklaste sätten att få upp skolresultaten. Alla nämnder som arbetar med ungdomar måste engagera sig mot skolfrånvaro och det arbetet måste ständigt utvärderas. Det är det styret säger nej till. 

  Sverigedemokraterna tillstyrkte Moderaternas nämndsinitiativ om att hela Malmö ska undantas från EBO-lagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Om Moderaterna vill göra det här snabbare än Socialdemokraterna stödjer vi självklart detta. EBO-lagen var från början en katastrof och borde aldrig införts. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte, eftersom de asylsökande endast är en mindre del av de kostnader som den liberala invandringspolitiken lägger på Malmö.

 • Stefan Plath

  Tryggare cykelöverfarter

  Av patrickangelin den 6 februari, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till tekniska nämnden där man efterfrågar en översyn av belysningen vid samtliga cykelöverfarter. SD vill att det ska tillföras mer ljus vid cykelöverfarter där det finns ett sådant behov. SD vill även ha blinkande varningsskyltar för både bilister och cyklister som visar att de närmar sig en utsatt övergång.

  Sverigedemokraterna menar att dåligt belysta cykelöverfarter har blivit en säkerhetsrisk för både bilister och framförallt cyklister som har förkörsrätt på cykelbanor. Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden skriver i nämndsinitiativet att det råder begränsad sikt i och med alla träd och att cyklister sällan saktar ner.

  Kontaktuppgifter till Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden:

  stefan.plath@sd.se

  Nämndsinitiativ_cykelövergång

 • 16__

  Köttgaranti inom välfärden

  Av patrickangelin den 3 februari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda införandet av en köttgaranti inom välfärden, som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.

  I motionen resonerar motionärerna att aktivisters och politikers strävan att införa en vegonorm leder till att skolbarn och äldre får i sig mindre kött. Kött i maten blir en socioekonomisk fråga. Motionärerna pekar också på att Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har ett mål om att minska andelen kötträtter i skolor och äldreboenden.

  Därför vill motionärerna att en köttgaranti inom välfärden upprättas som garanterar att de som får sin mat genom den kommunala välfärden får en viss mängd kött. En köttgaranti inom välfärden blir ett hinder mot att tvinga på människor den ”vegonorm” som vissa partier och intresseorganisationer verkar för.

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Att barn och äldre ofrivilligt får mindre kött i maten är ren bestraffning. Vegonormen riktas mot samhällets mest utsatta medan de som har råd kan när som helst äta kött. Det är orättvist. Nu vill SD införa en garanti så att de som vänder sig till välfärden behandlas på ett anständigt sätt. Våra äldre och barn ska garanteras en lagom mängd kött.

  motion_köttgaranti_inom_välfärden ols

 • Ilvars Hansson

  SD kräver mer pengar till vård och omsorg

  Av patrickangelin den 31 januari, 2020
  0

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden lyckades idag återremittera nämndsbudgeten. Nu måste hälsa- vård- och omsorgsnämnden skicka en skrivelse till kommunstyrelsen och begära mer pengar.

  Förslaget till nämndsbudget innehöll bland annat en generell besparing på 15,7 miljoner kr. Dessutom planerade nämnden att ge hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ännu fler besparingar.

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, vilket utgör en majoritet, beslutade att ställa sig bakom ett återremissyrkande som kräver att kommunstyrelsen tilldelar nämnden de medel som behövs för att bibehålla nuvarande verksamhet och säkerställa att brukaren är i centrum, och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det förebyggande arbetet är i fokus.

  Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Socialdemokraternas och Liberalernas budget är underfinansierad och vi politiker har faktiskt ett val. Antingen antar vi en underfinansierad budget som drabbar våra äldre eller så skickar vi ett tydligt besked till kommunstyrelsen att nu får de faktiskt prioritera rätt. Vi sverigedemokrater prioriterar välfärden.