Kommunfullmäktige-arkiv - Sida 3 av 4 - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunfullmäktige

 • Reservation – Ny grundskola

  Ärende: KS-KOM-2011-00667 Utredning av förutsättningarna för en ny grundskola i Västra Innerstaden     Sverigedemokraterna ställer sig emot detta...

  0
 • Reservation – Klimat- o miljöarbete

  Ärende: KS-KOM- 2011-00569 Förslag till handlingsplan för klimat- och miljöarbetet i Malmö stad 2011-2014   Sverigedemokraterna har tagit del...

  0
 • Särskilt yttrande – Missbruk o beroende

  Ärende: KS-KOM- 2011-00610 Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)   Vi Sverigedemokrater har tagit del av utredningen...

  0
 • Särskilt yttrande – Miljö

  Ärende: KS-KOM- 2011-00350 Reviderat åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i utomhusluften i Malmö.   Sverigedemokraterna anser att...

  0
 • Särskilt yttrande – Trygghetshotellet

  Ärende: KS-KOM-2011-00520 Utvärdering av Trygghetshotellet   Vi Sverigedemokrater ställer oss i princip positiva till Trygghetshotellet o den verksamhet den...

  0
 • Särskilt yttrande – Spårväg

  Ärende: KS-KOM-2010-00704 Strukturhandling för spårväg i Skåne, juni 2010     Sverigedemokraterna är under inga omständigheter intresserade av en...

  0
 • Särskilt yttrande – Central krisledning

  Ärende: KS-KOM- 2011-00428 Plan för central krisledning i Malmö Stad   Vi Sverigedemokrater ställer oss positiva till de förbättringar...

  0
 • Reservation – Ökad delaktighet

  Ärende: KS-KOM- 2011-00865 Förslag till handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete – mål och budget 2012...

  0
 • Reservation – Obligatoriska skolan vt 2011

  Ärende: KS-BOU-2011-00874 Obligatoriska skolan vårterminen 2011   Sverigedemokraterna kan inte på något vis ställa sig bakom denna rapport. Det...

  0
 • Motion: Religiös slakt

  Motion angående totalstopp för kött från halal- och koscherslaktade djur inom kommunens verksamhet. Djurskyddslagen (SFS 1988:534) har följande att...

  0