Debatt: Stoppa utbetalning av socialbidrag till illegala invandrare! - Sverigedemokraterna Malmö

Debatt: Stoppa utbetalning av socialbidrag till illegala invandrare!

Den 28/11 2017 tog Malmö stads Arbetsmarknads- och socialnämnd beslut angående nya riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt. Genom detta beslut antog Arbetsmarknads- och socialnämnden riktlinjer som innebär att personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige får nödbistånd, vilket även kan innebära bostad. Barn som inte har tillstånd att vistas i Sverige får ekonomiskt bistånd upp till riksnormen. SD, L och M reserverade sig mot detta beslut.

I juni 2017 slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast att illegala invandrare inte har rätt till ekonomiskt bistånd, utan kommunen måste ta ett politiskt beslut för att ekonomiskt bistånd ska kunna beviljas för denna grupp. Malmö stad har i sin tur gjort en kreativ tolkning av HFD:s dom i en analys, som menar att domen egentligen innebär att illegala migranter ska få nödbistånd från kommunen. Trots att denna kreativa tolkning avviker från den tolkning som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har gjort så valde det rödgröna styret i Malmö att följa sin juridiska tolkning.

Därefter har det rödgröna styret i kommunfullmäktigedebatter och i andra forum påpekat att de endast följer lagstiftningen när de ger ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Man väljer att inte nämna att det finns ett politiskt beslut bakom att bevilja illegala migranter ekonomiskt bistånd.

Sverigedemokraterna har redan från början påpekat att det inte kan vara lagstiftningens syfte att kommuner som Malmö ska motverka de beslut som Migrationsverket och migrationsdomstolarna har tagit eller att motverka Polismyndighetens verksamhet.

Enligt Socialtjänstlagen har varje kommun det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Efter att detta har konstaterats står följande: ”Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.” (SoL 2 kap. 1 §)

Det finns huvudmän som har ansvar för illegala migranter. Det framgår av 12 kap. 14 § Utlänningslagen att det är Migrationsverket och Polismyndigheten som är ansvariga för att verkställa utvisning och avvisning.

På Migrationsverkets återvändandeenhet får illegala migranter förklara varför de inte kan återvända till landet som avvisnings-/utvisningsbeslutet avser. Inkvartering sker på Migrationsverkets utreseboenden eller förvarsenheter.

Migrationsverket kan besluta om inhibition av verkställighetsärendet och ta upp frågan om uppehålls- och arbetstillstånd till ny prövning, enligt 12 kap. 18 eller 19 §§ Utlänningslagen. Migrationsverket bedömer sedan om det finns verkställighetshinder eller om nya åberopade asylskäl är tillräckliga och i sådana fall beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Om det inte bedöms finnas verkställighetshinder eller nya åberopade asylskäl inte är tillräckliga ska inhibitionsbeslutet upphävas och planering ske för verkställighet. Att åberopa verkställighetshinder och nya asylskäl kan göras gång på gång.

Det finns en tydlig process som är en del av Sveriges reglerade invandring som socialtjänsten i Malmö inskränker på basis av beslut från Arbetsmarknads- och socialnämnden. När Malmö stad beviljar ekonomiskt bistånd till denna persongrupp motarbetar kommunen det återvändandearbete som är Migrationsverkets och Polismyndighetens uppgift. De fråntas möjligheten att utföra sitt arbete eftersom kommunen har tagit över försörjning och boende.

Sverigedemokraterna har överklagat beslut till Förvaltningsrätten eftersom vi vill pröva om Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut från 28 november 2017, som menar att illegala migranter ska få ekonomiskt bistånd, överhuvudtaget är förenligt med lagen. Det behövs ett klargörande om var det kommunala ansvaret tar slut och var Migrationsverkets och Polismyndighetens ansvar börjar.

Om Förvaltningsrätten kommer fram till att Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut är förenligt med lagen så klargörs det att det behövs tydligare lagstiftning som förhindrar att kommuners, Migrationsverkets och Polismyndighetens olika processer överlappar och motverkar varandra.

 

Magnus Olsson, kommunalråd (SD)
Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Arbetsmarknads- och socialnämnden (SD)

 

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten den 12 januari 2018: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/malmo-motarbetar-migrationsverket-och-polisen/