Kommunstyrelsen 10 februari - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 10 februari

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård. Sverigedemokraterna opponerar sig mot utbyggnaden i berörd område så länge trafiksituationen i Annetorpsleden inte är löst. Objektsgodkännande försämrar också tillståndet för djurlivet vid Limhamns kalkbrott.

Sverigedemokraterna yrkade även avslag till att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. i hamnen i Malmö. Sverigedemokraterna vill inte etablera vindkraftverk i området.