Kommunstyrelsen 10 mars - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 10 mars

05

På dagens kommunstyrelse behandlades en rapport om en dialog som hållits mellan stadskontoret och MKB om antalet personer som tillåts bo i MKB:s lägenheter. Sverigedemokraterna yrkade att MKB:s riktlinjer ska revideras med inriktningen att gränsen för antalet personer som får bo i lägenhet höjs, i syfte att sänka boendekostnaderna för personer som mottar försörjningsstöd. Kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas yrkande.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Sedan MKB implementerade riktlinjer för hur många som kan bo i en lägenhet har socialbidragskostnaderna ökat. Man ska motverka trångboddhet men samtidigt menar vi att MKB:s riktlinjer resulterar i att nyanlända familjer som har fem eller fler barn hamnar i dyra och större lägenheter, vilket belastar stadens skattebetalare. MKB behöver ändra sina riktlinjer och nyanlända invandrare behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för sina familjer. 

Sverigedemokraterna yrkade även att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med en rapport om hur MKB:s arbete med deras riktlinjer angående antalet boende per lägenhet fortskrider. Även detta yrkande avslogs av kommunstyrelsen.