Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner

05

På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari behandlades bland annat kommunstyrelsens årsanalys och två motioner som lämnats in till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsens årsanalys behandlades, för att uttrycka kritik gentemot styrets passiva agerande i trygghetsfrågor.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

Trygghetssatsningarna har blivit nedprioriterade. Samverkansorganisationen inom området brottsprevention som skulle upprättas mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Malmö universitet, kommer inte etableras. Frågan om kommunala ordningsvakter är fortfarande på utredningsnivå. En del medel avsatta för trygghetssatsningar har inte använts. Styret har missat att tryggheten är den stora frågan i Malmö. Denna passivitet är ett svek mot alla brottsoffer i Malmö.

Sverigedemokraterna tillsammans med M, C och V lyckades även få igenom ett beslut i kommunstyrelsen att mer medel ska tilldelas välfärden baserad på den revidering av statsbudgeten som oppositionen håller på att få igenom i riksdagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Alla förslag som innebär en förstärkning av välfärden välkomnas av oss Sverigedemokrater. 

Sverigedemokraterna röstade att kommunstyrelsen skulle avslå Vänsterpartiets motion ”Ta ansvar för hemlösheten”. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Motionen föreslår att kommunen åter igen ska börja köpa in bostadsrätter som hemlösa kan bo i. Redan idag möter vi frustrerade malmöbor som har investerat sina besparingar i en bostadsrätt och får socialtjänstens klienter som grannar. Det är omöjligt för en bostadsrättsförening, med dagens Bostadsrättslag, att neka kommunen lägenheter. Dessutom behöver inte kommunen be om tillstånd för att hyra ut bostadsrätter i andra hand. SD har presenterat flera förslag på hur hemlösheten ska motverkas och ingen av de kommer på något sätt drabba Malmös bostadsrättsinnehavare.

Magnus Olssons (SD) motion om att ett förtydligande om en trygg utemiljö ska införas i MKB:s ägardirektiv bifölls inte. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Redan idag gör MKB mycket för att gynna tryggheten. Men enligt styrets budget kommer Malmö stad i år få en utdelning på 95 miljoner kr från MKB. De pengarna kunde stannat i bostadsbolaget och delvis satsats på trygghetsåtgärder.

Miljöpartiets motioner om trängselavgifter och miljözoner fick inget bifall av kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna yrkade avslag på båda motioner. Motionen om trängselavgift besvaras med att trängselavgifter kan bli aktuella i framtiden. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Vi sverigedemokrater kommer kräva en omröstning ifall en utredning om trängselavgift sätts igång. Redan idag är Malmös bilister pressade av höga parkeringsavgifter och en trafiksituation som straffar bilisterna. Det får inte bli ännu fler pålagor på Malmös bilister utan en folkomröstning. 

Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro bifölls inte. Motionären, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

Idag finns det inget sammanhängande strategiskt arbete mot skolk. Att minska frånvaro är ett av de billigaste och enklaste sätten att få upp skolresultaten. Alla nämnder som arbetar med ungdomar måste engagera sig mot skolfrånvaro och det arbetet måste ständigt utvärderas. Det är det styret säger nej till. 

Sverigedemokraterna tillstyrkte Moderaternas nämndsinitiativ om att hela Malmö ska undantas från EBO-lagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Om Moderaterna vill göra det här snabbare än Socialdemokraterna stödjer vi självklart detta. EBO-lagen var från början en katastrof och borde aldrig införts. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte, eftersom de asylsökande endast är en mindre del av de kostnader som den liberala invandringspolitiken lägger på Malmö.