Kommunstyrelsen 7 april - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 7 april

05

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till Miljöprogram för Malmö stad. Miljöprogrammet ska förverkligas genom att det privata bilägandet och konsumtion av kött ska minska.

Sverigedemokraterna yrkade även avslag på förslaget till markanvisningspolicy där 20 procent av alla nyproducerade hyreslägenheter ska tillgängliggöras för personer som uppbär socialbidrag.

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare, som ska förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, som utför kommunal verksamhet.

Sverigedemokraterna föreslog att ärendet skulle återremitteras med syftet att privata utförare ska ge kommunen information om personalens kunskaper i det svenska språket samt en vandelsprövning. Yrkandet om återremiss avslogs av kommunstyrelsen.

Sverigedemokraternas motion om att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år, behandlades i kommunstyrelsen. Samtliga partier förutom SD valde att avslå motionen.