Kommunstyrelsen 8 september - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 8 september

MagnusOlsson_press3

På dagens sammanträde röstade Sverigedemokraterna för ett objektsgodkännande av LSS-boendet, Mölledal LSS och nybyggnation av Malmö International School i Hyllie. Sverigedemokraterna hade tidigare röstat för en återremiss av dessa ärenden. Efter att dessa objektsgodkännanden utretts grundligare valde Sverigedemokraterna att stödja dessa objektsgodkännanden.

När det gäller Mölledal LSS är tillåten byggrätt på fastigheten så liten att det är omöjligt att integrera LSS-boendet med reguljärt boende. Det skulle bli så få lägenheter att det skulle finnas en avsaknad av intresse från kommersiella aktörer. Dessutom skulle en omprojektering av boendet innebära en försening. En omprojektering från 12 lägenheter till 6 lägenheter kräver att nytt bygglov behöver sökas.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD, kommenterar:

Det finns ett behov av LSS-boenden framöver. Sverigedemokraterna har sett till att kommunen utrett hur man på bästa sätt kan bygga dessa LSS-boenden och nu är det dags att vi som förtroendevalda tar vårt ansvar och ser till att dessa LSS-boenden byggs då behovet är stort under det kommande decenniet.

Malmö International School som ska byggas i Hyllie har en stor lutning ner mot järnvägen vilket kräver en masshantering utöver det vanliga. För att klara själva bullerkraven som ställs på utemiljön så har byggnaden fått utformas som en lång, smal byggnad som bullerbarriär längs med spåren vilket bedöms vara kostnadsdrivande.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD, kommenterar

Vi sverigedemokrater har i kommunfullmäktige verkat för att serviceförvaltningen undersöker om det finns något sätt som kostnaderna kan sänkas för byggnationen av skolan. Det visar sig att kostnaderna ligger på samma nivå som andra skolor som byggts i Malmö de senaste åren. Därför väljer vi att stödja byggandet av Malmö International School. Om det är något vi ska investera skattepengar i så är det våra barns undervisning.