Kommunstyrelsesammanträde | Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 31 maj var det dags för årets sjätte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Begäran om att Kommunstyrelsen ska tillskriva Migrationsverket

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Jämställdhetsstrategi Ett jämställt Skåne

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i förskola inom Husie

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i Hyllie brandstation

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Remittering av promemorian Möjlighet att använda särskild kvot

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Stärkt skydd för barn och unga – förslag till handlingsplan

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation ֖versyn av dialogforums organisationsform

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Följeforskning avseende jämställdhetsintegrering

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Förslag på hur delar av det prognostiserade överskottet kan användas

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Inriktning förhandling samt avsiktsförklaring för storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Miljönämndens rapport om externfinansierade projekt januari till december 2016

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Ny organisation i Malmö stad – Översyn av kommuncentrala styrdokument

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Revidering av tillämpningsanvisningar avgifter inom vård och omsorg

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende fritidsaktiviteter

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Utredningsdirektiv mål och gemensamma strategier för mottagande av asylsökande

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Årsrapport för 2016 för antidiskriminering och jämställdhetsintegrering

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Återrapportering på remiss avseende Malmö stads hållbarhetsrapport