Kommunstyrelsesammanträde

Den 31 maj var det dags för årets sjätte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Begäran om att Kommunstyrelsen ska tillskriva Migrationsverket

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Jämställdhetsstrategi Ett jämställt Skåne

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i förskola inom Husie

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i Hyllie brandstation

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Remittering av promemorian Möjlighet att använda särskild kvot

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Stärkt skydd för barn och unga – förslag till handlingsplan

Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation ֖versyn av dialogforums organisationsform

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Följeforskning avseende jämställdhetsintegrering

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Förslag på hur delar av det prognostiserade överskottet kan användas

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Inriktning förhandling samt avsiktsförklaring för storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Miljönämndens rapport om externfinansierade projekt januari till december 2016

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Ny organisation i Malmö stad – Översyn av kommuncentrala styrdokument

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Revidering av tillämpningsanvisningar avgifter inom vård och omsorg

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende fritidsaktiviteter

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Utredningsdirektiv mål och gemensamma strategier för mottagande av asylsökande

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Årsrapport för 2016 för antidiskriminering och jämställdhetsintegrering

Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Återrapportering på remiss avseende Malmö stads hållbarhetsrapport