Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på att medel ämnade för utökad sommarpraktik för ungdomar skulle finansiera åtgärdsanställningar (20-29 år). Sverigedemokraterna menar även att satsningarna på studier och arbetsmarknadsåtgärder ska rymmas i nämndernas budget.

Sverigedemokraterna lämnade även in en reservation när kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas initiativ att inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt ska följa trygghetsfrågorna i Malmö.

Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget att anta Översiktsplan för Nyhamnen. Avslaget baseras på kritik mot Översiktsplan för Nyhamnen som inkommit från bland annat Räddningstjänsten som skriver i sitt yttrande att deras ”samlade bedömning är att riskerna med förslaget inte är tillräcklig utredda, och vidhåller därför tidigare ställningstagande att planförslaget inte kan tillstyrkas innan en samlad och mer gedigen riskanalys finns framtagen”.

Övriga särskilda yttranden och reservationer kommer att lämnas in den 22 september.