Motion: Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten - Sverigedemokraterna Malmö

Motion: Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

SD Malmö_logo_Högupplöst

Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

Malmö stad lider starkt av en hög ungdomsarbetslöshet. Mest är det ungdomar med utländsk bakgrund som är de drabbade men även ungdomar födda i Sverige av svenska föräldrar saknar arbete.

I de flesta fallen handlar det om ungdomar som inte har förmågan eller orkar ta till sig långa teoriblock i grundskolan eller gymnasieskolan. Har man inte någon form av gymnasiestudier är det svårt att få en stabil inkomst. Många sektorer inom bl.a. byggindustrin saknar kompetent arbetskraft och återväxten till yrkena fungerar dåligt.

Vi Sverigedemokrater vill förändra förutsättningarna för ovan nämnda ungdomar med att mildra problemet ungdomsarbetslöshet genom att Malmö stad tillskriver regeringen om att Malmö stad bör utses som försöksområde och pilotprojekt med en riktad lärlingsutbildning i samarbete med mindre företag. Grundtanken är att alla företag erbjuds möjligheten att under en tid anställa en lärling.

Företaget som önskar anställa en lärling tar kontakt med Arbetsförmedlingen och tillsammans så utses en handledare som lärlingen skall följa under hela lärlingstiden. Om handledaren anser sig behöva kompletterande utbildning inom sitt område bidrar AF med denna kompletteringsutbildning.

Den skolpeng som i normala fall skulle gått till en gymnasieskola kan slussas över till företaget t.ex. halvårsvis efter avstämning. I det fall lärlingen kommer fram till att denne trots allt anser sig behöva kompletterande teoristudier inom sitt arbetsområde skall handledaren tillsammans med AF och gymnasieskolan möjliggöra studier.

Den för yrket i övrigt nödvändiga yrkesteorin levereras av handledaren genom det praktiska arbetet i det anställande företaget.

Om allt går enligt plan har företaget en fullt utbildad medarbetare som känner företagets inriktning och sociala struktur samtidigt som lärlingen under lärlingstiden skapar ett eget kontaktnät.

Sammantaget innebär det rimligen att lärlingen kan få fortsatt anställning i företaget efter avslutad lärlingsutbildning altenativt kan gå vidare till ett annat företag i branschen. Vi ser den här formen av arbetsmarknadsåtgärder som en vinn-vinn situation för alla parter.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Kommunfullmäktige ger uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillskriva Regeringen om att Malmö stad kan göras till försöksområde och pilotprojekt i intention med motionen.

 

______________________
Ilvars Hansson (SD)