Motion: Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen - Sverigedemokraterna Malmö

Motion: Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

05

Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

Museispårvägen i Malmö registrerar varje år mellan 8,000 till 10,000 resor med de över 100 år gamla spårvagnarna som under vintertid förvaras i den f.d. flyghangaren på Bulltofta.

I samband med att nya bostadshus ska byggas strax öster om hangaren blir det under byggtiden omöjligt att ta ut och in spårvagnarna från hangaren. När själva bygget är färdigt kommer de nya byggnaderna hindra de lastbilsrörelser som skett vilket gör att transporterna förhindras. Detta innebär att det ny är akut att hitta en ny lokal för placering av spårvagnarna som möjliggör fortsatt trafik från 2019.

Ovan beskrivning är en direkt förfrågan som kom till Sverigedemokraternas kännedom genom en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter den 13 februari 2018.

Sverigedemokraterna instämmer i Museispårvägens representanters oro. Vi delar deras uppfattning om att Malmö stad måste bejaka och visa upp det gamla Malmö, vilka spårvagnarna är en viktig del av.

I beredningsprocessen av motionen bör det även inhämtas synpunkter från Museiföreningen, Stadskontoret och Malmö muséer.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett förslag som möjliggör en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar-nas för uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verk-samhet och trafik från 2019.

Att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.

 

______________________
Magnus Olsson (SD)