Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter - Sverigedemokraterna Malmö

Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

05

Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd i centrala Stockholm. Den man som var ansvarig för terrordådet var en illegal migrant, en så kallad ”papperslös”. Många, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven, uttryckte sin frustration över att någon som egentligen inte borde ha varit i Sverige, tog andra människors liv.

Samtidigt som nationella politiker uttryckte sin frustration över detta fruktansvärda attentat, där en migrant som vistades illegalt i Sverige begick terrorattentat, fortsätter S och Mp i Malmö att i praktiken agera som en motvalls. Detta med anledning av att Malmö stad behåller sin nuvarande policy, som innebär att kommunen genom ekonomiska och sociala incitament, gör det möjligt för illegala migranter att uppehålla sig i Sverige och Malmö.

Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, skall illegala migranter behandlas ”på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och som söker stöd från socialtjänsten”. Dessutom menar man att kommunen har ett ansvar för illegala migranter så länge dessa vistas i kommunen. Med andra ord har S och Mp gjort Malmö stad till en fristad för illegala migranter, där de får ta del av den välfärd som är ämnad för svenska medborgare och personer som har tillstånd att vara i Sverige. Illegala migranter behöver i praktiken bara söka sig till Malmö för att få olika sorters stöd, som sedan blir till incitament för att de ska stanna i Sverige.

Genom sin policy och agerande motverkar Malmö stad Migrationsverkets beslut om att dessa illegala migranter ska lämna landet. Malmös stad försvårar också Polismyndighetens och säkerhetspolisens arbete, eftersom kommunen ger illegala migranter en anledning till att de ska stanna kvar i Sverige.

Enligt ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (5/6 2017) är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Domslutet gällde en kvinna som sökte hjälp av Vännäs kommun i Västerbotten. Hon hade fått avslag i alla instanser på sin asylansökan, men var kvar i Sverige med sina tre barn, när hon sökte hjälp. Eftersom hon fått avslag på sin asylansökan hade hon inte längre rätt till de bidrag som asylsökande får, enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Vännäs kommun sa nej till att ge kvinnan försörjningsstöd och kvinnan överklagade beslutet och fick rätt i första instans i förvaltningsrätten. Kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att Vännäs kommun inte hade någon skyldighet att ge den här kvinnan bistånd enligt socialtjänstlagen.

Det Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, är alltså huruvida en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om man ändå är kvar i landet.

Med anledning av domslutet är det dags för Malmö stad att förändra sitt förhållningssätt gentemot illegala migranter. Den nuvarande policy som råder innebär att Malmö stad verkar för att illegala migranterna ska stanna kvar i Sverige och Malmö. Det rödgröna styrets politik innebär också att illegala migranter blir en del av kriminella verksamheter i Malmö.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att både utreda och föreslå hur Malmö stad kan revidera nu gällande styrdokument och policys, med syftet att ta bort alla incitament för illegala migranter att stanna kvar i Malmö.
  • Att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, revidera de nuvarande riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i Malmö.
  • Att kommunala nämnder inom Malmö stad inte ska fatta beslut som indirekt motverkar statliga förvaltningsmyndigheters beslut angående illegala migranter.