Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man - Sverigedemokraterna Malmö

Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

05

Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

Det finns ingen maxgräns för hur många ärenden en god man kan ha i Malmö. Det som intresse- och patientorganisationer rekommenderar är en gräns vid tio uppdrag. 136 kommuner har satt en gräns vid tio uppdrag eller färre.

Enligt en granskning genomförd av Sydsvenskan, är Malmö den kommun i Skåne där gode män har flest uppdrag. Det rapporteras om gode män i Malmö som har 47 uppdrag i Malmö och 18 i andra kommuner. Det finns flera gode män i Malmö som har mer än 30 uppdrag. Detta menar vi Sverigedemokrater är oacceptabelt. Det är uppenbart att det även i Malmö finns ett behov av en maxgräns, på det antal uppdrag som en ställföreträdare kan ha.

I granskningen som gjordes av Sydsvenskan framkom att grundtanken med gode män som bygger på ideella krafter, har fått ge vika för något som kan liknas vid en ny yrkesgrupp av heltids gode män.

Enligt 12 kap. i Föräldrabalken finns det en rad skyldigheter som gode män har. Det är svårt att begripa hur gode män i Malmö kan leva upp till alla dessa skyldigheter om de har alltför många uppdrag. Enligt Lag om god man för ensamkommande § 6 ska en god man entledigas från sitt uppdrag om han/hon av någon orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. Det framgår tydligt att uppdraget som ställföreträdare inte är kravlöst. Det går inte heller att ha hur många uppdrag som helst och leva upp till de skyldigheter man har som god man.

Just nu är Malmö den kommun som tillåter flest uppdrag för gode män. I de artiklar och granskningar som Sydsvenskan rapporter om framgår det tydligt att något är allvarligt fel med Malmö stads nuvarande system. I reglemente för Malmö överförmyndarnämnd står det bland annat att nämnden ska beakta ett barnrättsperspektiv. För att kunna göra det så måste man utreda en maxgräns på hur många uppdrag en god man bör ha innan han/hon inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge Överförmyndarförvaltningen eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter en överförmyndare (god man) och ställföreträdare i Malmö stad kan ha.
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre samordning och samarbete mellan Malmö stad och andra kommuner med syftet att få fram fler överförmyndare och ställföreträdare.
  • Att ge Överförmyndarförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret ta fram en ny utbildningsprocess för både nuvarande och framtida överförmyndare och ställföreträdare.

 

______________________
Magnus Olsson (SD)