Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

05

Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.

I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder, är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts, med undantag för de fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och inte ett barn. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering. Underhandsuppgifter från Migrationsverket gör gällande att det vid asylregistreringen enbart är de som bedöms vara 25 år och äldre än så som får åldern uppskriven till minst 18 år. I kommunens arbete med ungdomar innebär det stora problem när 18 – 24 åriga asylsökande är av Migrationsverket registrerade vara underåriga.

Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Det är ny domstolspraxis som ändrar reglerna för åldersbedömning av de asylsökande som påstår sig vara under 18 år, men där bevisningen för att sökanden är underårig inte är tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skrev i en dom förra året att Migrationsverkets utredningsansvar är uppfyllt när information har lämnats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det innebär att Migrationsverkets enda skyldighet är att informera det offentliga biträdet om denna möjlighet, att det offentliga biträdet och den asylsökande bestämmer om de vill göra detta, att i så fall det offentliga biträdet gör beställningen hos sjukvården samt att när utlåtandet/intyget lämnas in till verket så betalar verket räkningen.

Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står andra aktörer, till exempel kommuner och landsting, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett Migrationsverkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder.

För Malmös del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att vi har haft fall där Verksamhetsområdet individ- och familj misstänkt att den ensamkommande varit betydligt äldre än den uppgivna åldern.

 

Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

Att: Kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

 

____________________
Magnus Olsson (SD)

 

Motion Sverigedemokraterna om åldersbestämning av ensamkommande