Motion om att förbättra elevhälsan för Malmös kommunala grundskolor - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att förbättra elevhälsan för Malmös kommunala grundskolor

Elevhälsan i Malmös skolor spretar åt alla håll.

Det finns idag inga fastställda normer för hur omfattande elevhälsan ska vara i Malmös skolor. Elevhälsan som innefattar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens, finns i en mycket varierande mängd beroende på stadsdel och skola.
Det gemensamma för alla skolor i Malmö är att elevhälsan är minimalt representerad!

 

Idag finns ingen norm för hur mycket personal elevhälsan ska innefatta att verka inom svenska skolan. Ej heller har Malmö stad en norm för hur mycket personal inom elevhälsan som ska finnas. Detta ser vi tydligt då det skiljer markant i deras antal, både mellan skolor och mellan våra stadsdelar.

 

För att säkerställa att alla elever får en rimlig tillgång till elevhälsan måste Malmö kommun tillse att en miniminivå finns att tillgå för alla elever i Malmös kommunala grundskolor.
Ett bra sätt att göra detta är att ta fram en norm i form av en basnivå uttryckt i antal personal/antal elever. Ett exempel att följa är för skolsköterskor 1 heltid personal/400 elever. Basnivån förutsätter en normalvariation av elevunderlaget.

Utöver denna basnivå tillkommer extra resursförstärkning i skolor där personalen arbetar med flertalet elever med funktionshinder eller flertalet nyinvandrade elever, då skall antalet elever/personal justeras nedåt.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelning mellan skolområden för att säkerställa att alla elever i Malmö får en likvärdig tillgång till elevhälsa.

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att ta fram en basnivå uttryckt i antal personal/elever för elevhälsans olika personalkategorier att gälla för alla Malmös kommunala skolor på grundskolenivå.

 

 

Jörgen Grubb, SD