Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

05

Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

Diskussionen om tiggeri har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga i den politiska debatten i Malmö. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan – tiggeriet måste bort från Malmös gator.

I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen i Vellinge att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

Tiggeriförbudet i Vellinge är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

Malmö stads lokala ordningsstadga innehåller, precis som i Vellinges, begränsningar av insamling av pengar.

I 12 § i Malmös lokala ordningsstadga kan man läsa följande:


”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.”


I 24 § i Malmös lokala ordningsstadga så kan man läsa följande:

”För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.”

Enligt ordningslagen behövs inte tillstånd för användning av offentlig plats ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”. Då tiggarna ”jobbar” på dessa platser och använder samma platser ständigt så är användningen därmed inte i obetydlig omfattning.

2011 var Sala den första kommunen i landet som införde förbud mot tiggeri på allmän plats. Detta satte länsstyrelsen sedan stopp för, eftersom ett förbud inte ansågs förenligt med ordningslagen. I Vellinge är den politiska majoriteten därför inställd på att begränsa förbudet till några få utvalda områden.

Även jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit fram till att det troligen är möjligt att införa begränsat tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

”Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik”, skriver SKL i en nyligen författad promemoria till stöd för kommuner som funderar kring de här frågorna.

Sett till dessa likheter med situationen i Vellinge är det enligt Sverigedemokraterna tydligt att även Malmö stad ska kunna agera på samma sätt som Vellinge kommun.

Om Sverigedemokraternas förslag vinner gehör i Malmö Kommunfullmäktige och därefter stoppas av länsstyrelsen, är det Sverigedemokraternas uppfattning att Malmö stad precis som Vellinge kommun ska gå vidare till domstol.

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att i enlighet med Sverigedemokraternas intentioner ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö.

  

_______________________
Magnus Olsson (SD)