Motion om att inrätta en fond för anställandet av mer personal i Malmö Stads skolor - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att inrätta en fond för anställandet av mer personal i Malmö Stads skolor

SD Malmö_logo_Högupplöst

En av de största bristerna i dagens skola torde vara lärares brist på tid. Många lärare rapporterar om att de får allt mindre tid med sina elever, vilket går ut över det individuella bemötande av elever som åläggs skolan i våra styrdokument. Detta gäller även tid till för- och efterarbete av lektion samt reflektion över elevernas olika lärande. Anledningen till detta är bland annat mer pappersarbete än någonsin samt andra administrativa arbetsuppgifter och även rent ordningsmässigt arbete. Samtidigt når ansökningarna till lärarhögskolan låga nivåer och det blir allt svårare att hitta den kompetens som behövs. Detta får även till följd att personalomsättningen bland stadens pedagoger är för hög för att ge tillfredställande stabilitet i undervisningen.

Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför erbjuda Malmö stads rektorer en möjlighet att nyrekrytera personal för extra stöd med vissa arbetsuppgifter hade förbättrat arbetssituationen för många av dagens stressade lärare och gett dessa mer tid med sina elever. Detta skulle således kunna leda till högre betyg och bättre lärande för eleverna.

Denna personal behöver nödvändigtvis inte ha någon formell lärarutbildning, utan skulle kunna vara ett stöd till lärarna på Malmö stads kommunala skolor. Det finns exempel på lärare som fått arbeta extra som tolk på arbetstid vilket påverkat personens tid med resten av eleverna.

Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför starta upp en fond, där de skolor som känner denna brist på tid och personal, kan söka stöd från hade gett alla Malmös skolor en likvärdig chans att få de behov de behöver. Ökad klåfingrighet från politiker hade uteblivit och gett ökad makt till skolornas rektorer att få den kompetens de behöver.

Malmö är en ekonomiskt pressad stad, därför bör en utredning om fondens omfattning först vara på plats. Lärarnas behov bör utredas för att vi sedan ska få ett pris på vad denna satsning kommer kosta.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet, omfattningen samt den ekonomiska kostnaden av att starta en fond för anställandet av mer personal i Malmö stads skolor.

 

Magnus Olsson (SD)                                                       Jörgen Grubb (SD