Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

81__

Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD inom alla undersökta kunskapsområden. I den senaste mätningen såg resultaten något bättre ut än tidigare, något vi hoppas är ett trendbrott.

Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolor. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

2013 presenterade lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”. Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

Sverigedemokraterna ser undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

År 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion i Malmö om att utreda möjligheten och kostnaden för att utreda sambandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers betyg. I svaret till motionen framkom att det är full möjligt att genomföra en sådan utredning.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, samt matchar det med sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

 

_______________________
Jörgen Grubb (SD)