Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

SD Malmö_logo_Högupplöst

Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD (1) inom alla undersökta kunskapsområden.

Sverige är det land där resultaten försämrats mest.

PISA-studien analyseras noggrant och presenteras sedan i olika rapporter. Detta sker dock endast på en övergripande nationell nivå för Sverige. I analyserna som gjorts tas dock lokala aspekter som påverkat upp, exempelvis att ”I skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansättning tenderar skolk att vara mindre förekommande, klassrumsdisciplinen bättre och rektor uppfattar att eleverna uppför sig bättre.”

Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolorna. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

2013 presenterade lärarförbundet (2) och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”.

Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

Sverigedemokraterna ser den undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

 

Magnus Olsson (SD)                                                 Jörgen Grubb (SD)