Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi

Malmös förskolor går idag på knäna. Antal barn i förskolegrupperna tvingas att bli större i stället för att bli mindrebarn på grund av kommunens allt mer desperata läge och ger vid handen ett panikartat handlande för att ordna fram de förskoleplatser som krävs för att föräldrar skall kunna återgå till sina arbeten efter en föräldraledighet. Vi hävdar att det råder ett fullständigt kaos.

Föräldrar får i nuläget besked om en tilldelad plats i förskolan bara dagar innan tillträde är tänkt. Ofta är det en plats på en förskola som ligger mer än 3,5 km från hemmet.

 

Då de flesta avdelningar vid Malmös förskolor är fulla har förskolecheferna fått i uppdrag att själv avgöra hur många barn man kan klämma in, eller som det så fint kallas på nysvenska att man ”kvalitetssäkrar”. Det finns uppgifter om att det i många fall är långt fler än vad som i många hänseenden är acceptabelt och vi Sverigedemokrater ser och oroas över att kvaliteten på förskolorna blir och är lidande.

 

Föräldrar är med all rätt oroliga och Malmö stad med sin förskoleförvaltning och förskolenämnd har i vinter sett sig tvungna att hålla så kallade dialogmöten för att lugna de föräldrar som är oroliga över att inte kunna gå tillbaka till sina arbeten. De förskolelösa känner även som föräldrar till små ettåringar sig väldigt otrygga om man tilldelas en åtråvärd förskoleplats, de hyser en stor oro inför att behöva lämna sina barn på överfulla och underbemannade avdelningar. De vill inte lämna barn till otrygg ”omsorg”.

 

Den politiska majoriteten pratar om, i all hast hopsnickrade nödlösningar. Det planeras in bussar (så kallade mobila enheter), man frisätter inomhusplatser vid förskolor genom att låta barn kuska runt i lådcyklar på våra gator, paviljonger hyrs in, föräldrar får råd om privata barnflickor och nu talar man även om flerfamiljssystem. Flerfamiljssystem innebär att föräldrar går ihop i grupp för att passa varandras barn och blir då kompenserade av kommunen.

 

För ett antal år sedan var det svårt att bli anställd i det egna hemmet. Det som då kallades för dagbarnvårdare, går idag under benämningen ”pedagogisk omsorg i kommunal regi”. Dagbarnvårdare skulle för de som fortfarande minns, i sitt hem ha ett rum till förfogande för verksamheten och leksaker avsedda för barnen man hade omsorg om. De skulle även ingå i en så kallad lekgrupp med andra dagbarnvårdare och sist men inte minst, helst vara utbildad barnskötare. Denna form av barnomsorg fungerade mycket väl och var ingen paniklösning som det vi idag ser kommunen använda sig utav.

Det finns idag endast 11 verksamheter i pedagogisk omsorg med totalt 45 barn inskrivna.

Med hänsyn till den platsbrist som idag råder inom förskoleverksamheten och för att undvika att hitta fler ohållbara lösningar, ser vi Sverigedemokrater det i allra högsta grad högprioriterat att rekrytera fler personal inom verksamheten Pedagogisk omsorg i kommunal regi. Att anställa fler inom pedagogisk verksamhet i kommunal regi ser vi skulle lyfta bördan från förskolan. Man ska inte heller glömma att flertal föräldrar föredrar dagbarnvårdarnas barnomsorg framför plats vid förskola. Sverigedemokraterna värnar om familjer och framförallt våra barn som är vår framtid.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

-Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med förskolenämnden aktivt verka för att rekrytera fler dagbarnvårdare, d v s pedagogisk omsorg inom Malmö stad

-Att om att-sats 1 bifalls ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra löpande kontroller av den pedagogiska omsorgen för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen

 

Nina Kain (SD)