Motion om installation av elektronisk färdskrivare (Sd) - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om installation av elektronisk färdskrivare (Sd)

SD Malmö_logo_Högupplöst

Fordonsspårning via GPS-positionering är ett system kopplat till en GPS (Global Positioning System) vilket är ett satellitbaserat radionavigeringssystem. Vid fordonsspårning förses alla fordon som ingår i verksamhetens flotta med en GPS, Vilket innebär att det blir möjligt att fastställa den aktuella positionen och hastigheten för varje fordon. Ett system för fordonsspårning innebär att en verksamhet kan skapa en förbindelse mellan kontor och spårade fordon samtidigt som man får en elektronisk körjournal som svårligen kan ifrågasättas.

De flesta system för fordonsspårning innefattar ett datorprogram, som kan används för att få en överblick över transporter inom fordonsflottan. Detta görs antingen via en dator, surfplatta eller smartphone vilket gör det möjligt att optimera användande av fordonen. Man kan också i programmet inkludera funktioner som driftsunderhåll, aktuell hastighet, placering, total användningsmängd av farthållare, bränsleförbrukning, sammanlagd körsträcka samt körtimmar.

Om man som anställd har dispositionsrätten till ett fordon måste man för att undvika bilförmån kunna uppvisa att fordonet endast i ringa omfattning används för privat körning.  Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid 10 tillfällen per år och med en körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma, krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Många av de fordon som finns under Malmö stad har i dag en handskriven körjournal som ska innehålla mätarställning vid årets början, datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade, ärendet samt vilka platser som resan gäller, datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

Detta är en uråldrigt och ett väldigt lätt sätt att manipulera, samtidigt som en elektronisk färdskrivare har enormt många funktioner för optimering av transporter och tidsbesparingar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förteckning över samtliga fordon inom Malmö stads verksamheter, som enligt ovanstående beskrivning bedöms vara aktuella för att installeras med en elektronisk färdskrivare.

att: ge kommunstyrelse ges i uppdrag att utrusta de fordon inom Malmö stads verksamheter, som efter utredning/förteckning bedöms vara aktuella för att installeras med elektronisk färdskrivare.

Anders Olin (Sverigedemokraterna)