Motion om kommunal försvarsberedskap - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om kommunal försvarsberedskap

05

2017-04-02

Motion om kommunal försvarsberedskap

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Så står det i det direktiv som skickades ut till samtliga Sveriges kommuner i november 2016, med anledning av att regeringen 10 december 2015 beslutade om planeringsanvisningar för det civila försvaret därför att man har bedömt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. I klartext betyder detta att bl.a. kommunerna i Sverige skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en bättre beredskap i fredstid inför större katastrofer samt en bättre förmåga att hantera krigsliknande situationer.

Sverigedemokraterna i Malmö anser att Malmö stad tillsammans med MSB måste ta fram en handlingsplan med syftet att förbättra den civila beredskapen i Malmö. Vi ser gärna en samverkan med Försvarsmakten och Region Skåne.

I Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan man läsa följande:

”Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.”

Om kommunens verksamhet inte skyddas tillräckligt kan det bli problem med allt från löneutbetalning till varmvatten. I dagens digitaliserade samhälle är det speciellt viktigt.

Vi Sverigedemokrater föreslår att stadskontoret och trygghets- och säkerhetsavdelningen tar fram en analys, som ser över vad för nivåer av säkerhet som behövs utifrån kommunens ansvarområde och var de behövs om Sverige hamnar i krigssituation.

Alltför många av Malmös invånare är idag alltför dåligt uppdaterade och informerade om hur de ska gå tillväga om en väpnad konflikt eller ett krig skulle uppstå i Sverige. Malmö stad har redan idag en krisledningsplan men denna är otillräcklig vid händelse av krigssituationer. Malmö stad måste därför medverka till att höja säkerhetsmedvetandet inom kommunen och Malmös invånare måste få denna information tillhanda. Det räcker inte med information via internet eller telefon eftersom dessa system oftast slås ut innan krigssituation uppstår.

Det säkerhetspolitiska läget kan förändras fort. Därför menar Sverigedemokraterna att oavsett hur hotbilden ser ut mot Sverige idag ska vi alltid ta det säkra före det osäkra. Det är vår plikt som stat och kommun att vara förberedda för ett värsta scenario, oavsett om det i nuläget skulle vara långt borta.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en analys som ser över vad för nivåer av beredskap och säkerhet som i nuläget existerar/fungerar i Malmö utifrån om Sverige hamnar i en krigssituation.

Att ge stadskontoret i uppdrag att utvärdera och återrapportera kommunens status gällande krisberedskap, försvarsberedskap och samhällsverksamheter till kommunstyrelsen, samt att årligen återrapportera de brister som finns i beredskapen.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning ta fram ett förslag som ska verkställas, med syftet att årligen genomföra ett utskick till kommunens alla hushåll med information om Malmö stads försvars- och krisberedskap.

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva MSB och regeringen med en begäran om ett förtydligande och resurser i enlighet med de direktiv som regeringen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delgivit kommunen.

 

_______________________
Magnus Olsson (SD)