Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • SD Malmö – Valfilm 2018

  Av pontus.andersson den 9 augusti, 2018
  0

   

 • Sverigedemokraternas budget för Malmö 2019

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2018
  0

  Pressmeddelande
  2018-06-08

  För mer information kontakta:
  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99


  Sverigedemokraternas budgetreservation 2019

  De stora vinnarna i vår budget är de Malmöbor som arbetar, våra äldre som har arbetat samt våra unga som i framtiden kommer arbeta. Det är i stora drag en budget för de Malmöbor som gör rätt för sig i vår stad.

  I budgeten satsar vi, förutom investeringar, demografiuppräkning och indexuppräkning hela 100 miljoner kronor för ett tryggare Malmö. Det handlar om ökad kameraövervakning, ökad tillsynsverksamhet, fler ordningsvakter samt fler gatu- och parkförvaltare. Vi ger också stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur staden på ett effektivt sätt ska kunna förvalta, riva och exploatera områden i Malmö med en hög grad av kriminell verksamhet.

  Skolan får, förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex. Utöver detta gör vi ett tillskott på ytterligare 59 miljoner kronor till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket är drygt 20 miljoner mer stadens rödgröna minoritetsstyre.

  Malmös äldre är prioriterade i vårt budgetförslag. Förutom avgiftsfria bussresor för alla över 70 år enligt Helsingborgsmodellen sänker vi maxtaxan inom äldreomsorgen med 272 kronor för att våra äldre ska få mer pengar i plånboken. Förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex, får Hälsa- vård och omsorgsnämnden ett tillskott på sammanlagt 34 miljoner kronor.

  För stadens skattebetalare kan vi gladeligen meddela att vi även i detta budgetförslag avser sänka skatten i Malmö med 20 öre per intjänad 100-lapp. Vi menar att detta sänder en viktig signal till både dagens Malmöbor och framtidens, att i vår stad ska det löna sig att arbeta. Vi har redan idag ett problem med att personer som arbetar i Malmö väljer att bosätta sig utanför staden, om vi dessutom går mot att bli en högskattekommun kan följderna för staden bli katastrofala.

  Som ett seriöst politiskt parti måste man prioritera och kan helt enkelt inte ge allt åt alla. Vår största besparing görs inom försörjningsstödet där vi sparar in 240 miljoner kronor, vilket är något mer än de 150 miljoner som den styrande minoriteten menar att de kan spara.

  Vi menar att vi strikt måste följa riksnormen och inte heller betala ut försörjningsstöd till illegala migranter. Vi inför Landskronamodellen vilket kommer få färre bidragstagare att söka sig till Malmö. Vi har en satsning på yrkes-SFI för att få fler invandrare i arbete och stärker både Komvux och studie- och yrkesvägledningen. Detta kombinerat med att införa Trelleborgsmodellen där målet med den sociala hjälpen är att få ut människor i arbete, samt införandet av ett återvändarcenter i Malmö för att öka den frivilliga återvandringen, tror vi kommer sänka både stadens kostnader för ekonomiskt bistånd och hemlöshet rejält.

  Vi sparar också in på kulturen i Malmö, idag satsar Malmö stad 60 % mer än jämförbara kommuner på kulturen och kulturnämnden har en budget på närmre en halv miljard.  Där sparar vi in drygt 80 miljoner kronor. Vi ser hellre att dessa resurser spenderas i välfärdens kärna, d.v.s. inom skolan, vården och omsorgen i Malmö.

  Sverigedemokraternas budgetreservation är en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  – ”Vi Sverigedemokrater lovar inte allt åt alla. Men vi lovar att prioritera skötsamma och hårt arbetande Malmöbor före illegala migranter som uppbär försörjningsstöd. Som enda parti i Malmö väljer vi att sänka skatten och gör samtdigt flera satsningar på välfärdens kärna och för ett tryggare Malmö. I vårt kommande valmanifest kommer vi att presentera fler förslag och löften till Malmöborna”, säger Magnus Olsson – Kommunalråd (SD) Malmö.

  Sverigedemokraterna – Budgetreservation 2019

 • Nima Gholam Ali Pour

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Kommunen lämnar bidrag till skolorna i form av ett grundbelopp och efter individuell prövning tilläggsbelopp. För förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska grundbeloppet innehålla ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

  Grundskolenämnden i Malmö har fastställt en ersättningsmodell som beskrivs nedan.

  Grundbeloppet för förskoleklass och grundskolan omfattar tre delar: grundersättning, strukturersättning och särskild ersättning för till Sverige nyanlända elever.

   

  Grundersättning

  Grundersättningen för grundskolan utgör en fast ersättning efter antalet elever uppdelat i fyra nivåer utifrån aktuell årskurs. Indelningen är förskoleklass, grundskola åk 1-3, grundskola åk 4-6 samt grundskola åk 7-9. I de fall årskurs 10 förekommer inom internationell skola utgår samma ersättning som för åk 7-9.

   

  Strukturersättning

  Utöver grundersättningen fördelad efter årskurs används socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Strukturersättningen innehåller sju variabler: kön, invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå, förekomst av ekonomiskt bistånd, antal vårdnadshavare, bostadsområde samt skoltyngd. Strukturersättning utgår med samma belopp oberoende av årskurs. Denna del av grundbeloppet kompenserar för ökade kostnader för de elever som på grund av socioekonomisk bakgrund har sämre förutsättningar att nå skolans mål.

   

  Särskild ersättning till nyanlända

  För elever som är nyanlända i Sverige tillkommer ersättning beroende på årskurs samt HDI-index. Ersättningen grundar sig på aktuell årskurs samt det land invandringen skett ifrån. Human Development Index (HDI) hämtat från FNs utvecklingsrapport beskriver graden av utveckling i landet baserat bland annat på läskunnighet, utbildning och livslängd och ligger till grund för viktningen av ersättningen under de första 18 månaderna.

   

  Sverigedemokraternas synpunkter

  Sverigedemokraterna har varit kritiska till en modell för skolpengen som diskriminerar barn på grund av kön, etnicitet eller nationalitet. Vid flera studiebesök har vi dessutom fått höra att skolor som inte befinner sig i socialt utsatta områden känner att de har för lite resurser eftersom Malmö stads ersättningsmodell är så inriktad att föra över resurser till skolor i socialt utsatta områden.

  Det som upprör oss ännu mer är att man i grundbeloppet helt och hållet bortser från behov som barn med diagnos har. När ett barn har diagnos så får barnets behov tillgodoses genom tilläggsbeloppet. Nackdelarna med tilläggsbelopp är att det kan avslås samt att det kräver en ansökan som skapar merarbete för personalen.

  Sverigedemokraterna menar att skolor som undervisar elever som har diagnos behöver kompensation genom grundbeloppet. Vi är medvetna om att strukturersättningen är en mindre del av grundbeloppet och att stödet från tilläggsbelopp kommer fortsätta vara det huvudsakliga stödet till elever som har diagnos, men vi menar att det är ett faktum att skolor som har elever med diagnos har ett större behov och behöver kompensation.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra till Grundskolenämnden att utreda hur elever med diagnos kan införas som en variabel i strukturersättningen.

   

  ______________________
  Nima Gholam Ali Pour (SD)

 • Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Av pontus.andersson den 1 mars, 2018
  0

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Det finns få personer som på riktigt kan påstå att fastigheterna och verksamheterna på Norra Grängesbergsgatan bidrar till en positiv utveckling av Malmö och vi är alla medvetna om vad för typ av verksamhet som pågår i många av dessa lokaler.

  På många sätt kan man påstå att många av verksamheterna fungerar som motor för delar av det kriminella Malmö. Inte bara med pengatvätt kopplat till det svarta Malmö, men också olika typer av miljöfarlig verksamhet.

  Vi kan, som vi gör nu, fortsätta med tillsynsverksamhet som till viss del gör skillnad, men Sverigedemokraterna menar att för att vi på riktigt ska lösa situationen måste vi göra om och göra rätt. Vi menar helt enkelt att tillsynsverksamheten är bra, men mest putsar på ytan, Norra Grängesbergsgatan bör börja om från ruta ett.

  Att Malmö stad förvärvar fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan med omnejd innebär förvisso en stor investering, men är något av det viktigaste som staden kan göra för att komma tillrätta med kriminaliteten i staden. När fastigheterna väl är för- värvade kan staden börja om på nytt för detta område, riva det till grunden och pla- nera för dess nya framtid.

  Området i sig ligger på en plats i Malmö som när Rosengårds station är färdigbyggd, kommer vara ett mer attraktivt område än tidigare. Genom att då riva och bygga nya bostäder kan vi maximera nyttan av denna yta.

  Sverigedemokraterna menar att ett förslag som detta hade kunnat vara en av de viktigaste åtgärder vi som kommun kan göra mot kriminaliteten i staden, samtidigt som vi lyfter områdets status.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att förvärva de fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan som kan kopplas till kriminell verksamhet.

  Att Ge i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram ett planförslag med syftet att göra en nystart för område runt N Grängesbergsgatan.

   

  ___________________
  Anders Pripp (SD)

   

  ______________________
  Stefan Plath (SD)