Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 195

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • SD-motion

  Av Admin den 30 december, 2010
  0

  Effekterna av den invandringspolitik Sverige har bedrivit sedan 70-talet och framåt har under lång tid nu visad sig vara negativ för Sverige. Det är i huvudsak fyra aspekter som gör att Sverigedemokraterna är motståndare  till massinvandringen och mångkulturen.

  • Höga kostnader som går ut över välfärden.
  • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap
  • Ökad brottslighet, minskad trygghet.
  • Massinvandringen är ett ineffektivt och orättvist sätt att hjälpa människor som har det sämre än vi.

  Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället, bland annat professor Bo Södersten, DN (2003-12-28) som räknade ut att invandringen kostar 40-50 miljarder varje år. Eller Ilmar Reepalu, som i DN 2007-07-17 menade att det statliga stödet för flyktningmottagande bara täcker 22 % av kommunernas verkliga kostnader.

  En så enormt genomgripande, långsiktig och troligtvis irreversibel samhällsförändring som införandet av det så kallade mångkulturella samhället, måste naturligtvis följas upp och utvärderas efter hand. Det finns för närvarande en del sådana utvärderingsinstrument, som till exempel den så kallade ”integrationsbarometern”

  Men detta räckar inte. En uppföljning och utvärdering på kommunal nivå måste också göras, där mångkulturens ekonomiska konsekvenser utreds.

  Det behövs en prognos för när det mångkulturella projektet har fått samhället att divergera värdemässigt i en sådan omfattning att det inte längre finns någon gemensam värdegrund att bygga samhället på. Oavsett om denna situation då kommer att visa sig handterbar eller inte, är det viktigt att ha en prognos för vid vilken tidspunkt detta kommer att inträffa. Det mångkulturella bokslutet kan i detta sammanhang tjäna ett viktigt syfte.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Malmö kommun årligen skall upprätta ett dokument som skall heta Mångkulturellt bokslut. Detta dokument skall klarlägga invandrings och integrationspolitikens konsekvenser för Malmö kommun och kommunens invånare.

  Magnus Olsson

  Sverigedemokraterna

 • SD Malmö

  Av Admin den 24 december, 2010
  0

  Sverigedemokraterna i Malmö önskar alla medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul!

 • Motion till Malmö kommunfullmäktige.

  Av Admin den 22 december, 2010
  0

  Situationen i Malmö vad gäller den grova och utbredda kriminaliteten har eskalerat och har för längesedan passerat gränsen för vad som kan anses vara rimligt, inte minst mot bakgrund av de allt mer frekventa skottlossningarna på Malmös gator och torg.

  Det går inte längre att tyst acceptera utvecklingen och hoppas att situationen löser sig av sig självt.

  Att ha ett kommunalråd mot kriminalitet är bra och visar om inte annat på att de styrande långt om länge kommit till insikt om vilket stort problem det faktiskt är, men en person med en titel kommer knappast att lösa de förekommande problemen med kriminalitet i Malmö.

  Det krävs åtgärder – handfasta och konkreta – och sådana lyser med sin frånvaro.

  Så var det under den förra mandatperioden och inget tyder på att det kommer att bli annorlunda under denna mandatperiod.

  Den styrande majoritetens ovilja och oförmåga att hantera situationen är helt uppenbar.

  Malmö är Sveriges mest otrygga och kriminella stad.

  Malmö är räknat i antalet brott per invånare en av Europas mest brottsbelastade städer.

  Hur Malmö speglas internationellt i detta avseende kan knappast anses vara positivt.

  Detta innebär att en allmänt negativ bild av Malmö får spridning nationellt och internationellt och påverkar människors och företags vilja att etablera sig i staden.

  Det finns många exempel på barnfamiljer som väljer att flytta från Malmö för att istället bosätta sig i kranskommunerna.

  I vilken utsträckning turistnäringen drabbas menligt av denna negativa bild skulle vara intressant att få klarhet i.

  Det är en mycket allvarlig situation när samhället inte längre klarar av att tillhandahålla medborgarna det skydd och den grundläggande trygghet som de har rätt till i ett civiliserat samhälle – ett skydd och en trygghet som vi alla förväntar oss att samhället ska tillhandahålla och som vi dessutom via skattsedeln betalar för att få.

  Sverigedemokraterna efterlyser handling och krafttag för att komma tillrätta med stadens alla förekommande problem med otrygghet och kriminalitet innan situationen förvärras ytterligare.

  Mot bakgrund av vad som ovan har anförts yrkar jag,

  Att:

  Kommunstyrelsen skall ta fram ett konkret handlingsprogram i syfte att förbättra och åtgärda den specifika situationen vad gäller trygghet och kriminalitet i Malmö.

  Att:

  Vid framtagandet av detta handlingsprogram involvera företrädare för alla partier i Malmö kommunfullmäktige, företrädare för det lokala näringslivet, företrädare för olika religiösa livsåskådningar och företrädare för föreningslivet samt polis – och skattemyndigheten samt sociala myndigheter.

  Att:

  Detta handlingsprogram skall ha en kontinuerlig uppföljning vad gäller handlingsprogrammets effektivitet och måluppfyllnad.

  Att:

  Detta handlingsprogram skall kontinuerligt revideras och skall vara ett aktivt dokument till dess att situationen i Malmö vad gäller tryggheten och säkerheten för Malmös invånare markant har förbättrats.

  Lars-Johan Hallgren, Kommunfullmäktigeledamot SD

 • Vår politik

  Av Admin den 15 februari, 2010
  0

  Vår Politik

  Nedan kan du se ett antal av de frågor och krav som vi driver inom Malmöpolitikens olika verksamhetsområden. Om du är intresserad av mer uttömmande information om partiets lokala politik är du välkommen att kontakta någon av våra representanter. Du kan också läsa vår senaste budgetreservation för att lära dig mer om hur vi resonerar samt hur vi vill finansiera våra förslag. Budgetreservationen kan du hämta i PDF-format här.

  Invandring och integration

  – Inför ett omedelbart invandringsstopp och säg upp av kommunens avtal med migrationsverket!

  –  Upprätta ett mångkulturellt bokslut i syfte att utreda de samlade invandringsrelaterade kostnaderna i kommunen!

  – Inför ett kommunalt återvandringsbidrag som syftar till att stimulera invandrare utan skyddsbehov och möjlighet till egen försörjning att frivilligt återvända till sina hemländer!

  – Avskaffa alla former av så  kallad ”positiv” särbehandling och beaktande av etnisk bakgrund vid anställning inom kommunen!

  – Lägg ned avdelning för etniska relationer!

  – Stoppa planerna på  ytterligare en fullskalig moské med minareter i Malmö!

  – Avskaffa modersmålsundervisningen!

  – Vidareutbilda vård-  och omsorgspersonal med bristande kunskaper i svenska språket och höj språkkraven vid nyanställningar!

  – Gör (med undantag från språklektionerna) svenska till det enda tillåtna undervisnings- och samtalsspråket i kommunens skolor!

  – Belys och bekämpa även svenskfientliga attityder i samband med det antirasistiska arbetet!

  – Sluta ge invandrarelever dispans från simträning och sexualundervisning i skolan med hänvisning till kulturella och religiösa skäl!

  – Dra in det skattefinansierade stödet till alla invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige!

  Vård och omsorg

  – Öka antalet platser på  särskilda boenden och snabba på byggandet av fler trygghetsboenden!

  – Inför en radikal matreform inom äldreomsorgen som ger alla Malmös äldre rätt till nylagad och näringsrik mat varje dag!

  – Inför ett kommunövergripande åtgärdsprogram för förebyggande av fallolyckor bland kommunens äldre!

  – Sänk avgifterna på  trygghetshotellet!

  – Bevara demensteamet i Limhamn-Bunkeflo!

  – Inför en verksamhet med så kallade terapihundar inom Malmös äldreomsorg!

  – Inrätta en kommunal äldreombudsman!

  – Inför en äldreboendekatalog i syfte att underlätta valmöjligheterna för de äldre som står i begrepp att lämna det egna hemmet för ett särskilt boende!

  – Inför möjligheten att få kostnadsfri avlastning och korttidsvård även i utlandet!

  – Köp in fler hjärtstartare till kommunen!

  – Kräv utdrag ur belastningsregistret vid all nyanställning inom den kommunala omsorgen!

  – Erbjud en koordinator som stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning!

  – Inför tjänsten Teletal i kommunens växel till stöd för medborgare med tal, röst och minnessvårigheter!

  Brottsbekämpning

  – Ge brottsofferstödet mer resurser!

  –  Inför patrullerande stadsvakter med ordningsvaktsförordnande som hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott inom kommunen!

  – Inför mobila bevakningspatruller med ”vakande ögon-projektet” i Lomma som förebild

  – Inför möjligheten att i samråd med polisen kunna införa tillfälliga utegångsförbud på kvällstid för minderåriga i samband med kravaller i ett visst område inom kommunen

  – Inför ett kommunalt civilkuragepris!

  – Inför trygghetsmärkta motionsslingor och promenadstråk!

  Barn och ungdom

  Förstärk skolhälsovårdens resurser!

  – Utveckla klassmorfarverksamheten i Malmös skolor!

  – Inför skriftliga omdömen även i de lägre årskurserna!

  – Ge alla låg- och mellanstadieelever schemalagd motion varje dag i enlighet med den så kallade ”Bunkeflomodellen”!

  – Inför en jourskola dit elever som mobbar och utövar grovt våld mot andra barn kan flyttas under en utredningsperiod. Offren skall aldrig tvingas byta skola!

  – Inför ett enhetligt, kommunövergripande regelverk för hanteringen av skolk och ogiltig frånvaro!

  –  Bevara de traditionella, kyrkliga skolavslutningarna!

  – Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag!

  – Inga sociala experiment på  våra barn! Avskaffa den så kallade genuspedagogiken i förskolan!

  – Inför kostnadsfria besök hos familjerådgivningen för alla nyblivna föräldrar!

  Demokrati och jämställdhet

  – Dra in allt kommunalt stöd till organisationer och föreningar som bekänner sig till totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot, eller på  olika sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter.

  – Genomför fler kommunala folkomröstningar!

  – Genomför en upplysningskampanj i kommunens skolor om kommunismens brott mot mänskligheten!

  – Tillsätt en utredning med syfte att kartlägga- och förslå lämpliga åtgärder mot den växande antisemitismen inom kommunen!

  – Inför säkra parkeringsplatser för kvinnor!

  – Genomför en informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktat till ungdomar och till vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet.

  Kultur och fritid

  – Inrätta en kommunal  kulturarvsfond dit myndigheter, föreningar och organisationer kan vända sig för att få finansiellt stöd till verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet!

  – Polisanmäl alltid misstänkt bidragsfusk!

  – Frys det kommunala stödet till de politiska ungdomsförbunden till dess att ett mer fusksäkert system har inrättats!

  – Minska stödet till impopulär finkultur och slopa flumprojekt som den så kallade ”spontankulturen”

  Ekologi, stadsmiljö och konsumentfrågor

  – Skynda på handikappsanpassningen av stadens lokaler och offentliga miljöer!

  – Stoppa planerna på  byggandet av en industriell tågdepå i Malmös sista tysta grönområde!

  – Avskaffa de legala klotterplanken!

  – Välj klimatneutrala flygbiljetter vid kommunala tjänsteresor!

  – Slopa miljöpolitiska jippon utan direkt miljöförbättrande effekt, överför delar av den kommunala miljöbudgeten till kärnverksamheterna inom vård, skola och omsorg och koncentrera miljöinsatserna där de gör störst nytta!

  – Minska spridningen av hälsovådliga kemikalier genom att förbättra informationen om miljövänlig odling i privata trädgårdar!

  – Förse samtliga vindkraftverk inom kommunen med inhägnade säkerhetsområden!

  – Sluta att köpa in produkter som framställts genom att utsätta djur för onödigt lidande!

  Finans och organisation

  – Avskaffa stadsdelarna!

  – Slå ihop kulturnämnden och fritidsnämnden!

  – Sänk partistödet!

  – Minska antalet kommunalråd och politiska sekreterare!

  – Minska den politiska organisationens representations- och internutbildningskonto!

  – Inga skattehöjningar. Bevara kommunalskatten oförändrad!

 • Motioner

  Av Admin den 19 oktober, 2008
  0

  Nedan ser du en del av de motioner som vi har lagt i kommunfullmäktige:

  • Motion angående klimatkompensation vid tjänsteresor med flyg

  funktionsnedsättning

  belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen