Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  Tillgängliggör OB-fritidshem för Malmös skolelever

  Av patrickangelin den 6 mars, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att tillgängliggöra OB-fritidshem, fritidshem på obekväm arbetstid, för alla elever i Malmös grundskolor. Idag måste en elev vara inskriven på Johannesskolan för att ha tillgång till OB-fritidshem.

  Sverigedemokraterna anser att elever borde ha tillgång till OB-fritidshem oavsett vilken grundskola man är inskriven i, och att OB-fritidshem borde innefatta kvällar, nätter och helger.

  Många av de elever som får omsorg på obekväm arbetstid i förskolan är även i behov av denna omsorg när de går i grundskolan. Övergången från förskola till grundskola ska inte behöva innebära att varje förälder ska försöka hitta diverse märkliga lösningar på omsorg för sitt barn, vilket skapar stora svårigheter för de Malmöbor som arbetar på obekväm arbetstid. Det finns ett behov av OB-fritidshem i Malmö.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Sverigedemokraterna är ett parti som står på löntagarnas sida. Idag har vi löntagare som arbetar på obekväma arbetstider och har barn. Det ska gå att kunna kombinera arbete och att ha barn även om man arbetar på obekväma arbetstider.

  motion_ob_fritidshem_i_Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 4 mars: Mer pengar till välfärden, slöjförbud, närodlat mat

  Av patrickangelin den 4 mars, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelse lyckades Sverigedemokraterna tillsammans med resten av oppositionen köra över styret och fördela mer resurser till grundskolenämnden och förskolenämnden. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ännu en gång fick vi förtydliga för styret att välfärden måste prioriteras. Tillsammans med resten av oppositionen skickar vi mer pengar till förskolenämnden och grundskolenämnden än vad styret ville göra. Utbildning är en av de mest förebyggande åtgärderna mot gängvåldet. Våra barn måste lita på att de kan få en bra utbildning.

  Sverigedemokraterna föreslog att närodlat mat skulle lyftas bland de mål som ska följas upp i policy för hållbar utveckling och mat. Förslaget röstades ner av Socialdemokraterna och Liberalerna.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att avsätta 1,1 miljoner kr till samarbetsplanen inom den så kallade ”Malmöandan”. Malmöandan är ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet där det övergripande syftet är att ”öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö”. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  I Malmö stad har vi många olika kommunala bidrag till civilsamhället samt olika former av samarbeten mellan kommunen och civilsamhället. Malmöandan går ett steg för långt och är egentligen kommunal styrning av delar av civilsamhället. Vi sverigedemokrater vill se ett oberoende kritiskt civilsamhälle som går före och visar oss politiker morgondagens utmaningar. Stöd till föreningslivet, ja. Styrning av föreningslivet, nej.  

  Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan röstades ner.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Symboler för förtryck hör inte hemma i våra skolor. Det är tråkigt att fler partier inte förstår att den muslimska slöjan sexualiserar barn, vilket är oacceptabelt. Vi vill att skolan ska bli en fristad för barnen där de kan vara sig själva och stärkas som individer. 

  Styret avslog även Sverigedemokraternas motion om att stärka studieron i skolorna genom riktlinjer, större politisk insyn i frågan om studiero, vidareutbildning för skolpersonal samt en årlig konferens där man lyfter upp lärarnas befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi vet att Malmö under en lång tid haft stora problem när det gäller bristen på studiero i skolorna. Men här ser vi att styret är nöjda med vad man gjort trots att utfallet inte blivit så bra. Istället för att bifalla vår motion och ta ännu ett steg och stärka arbetet med studiero så uttrycker man att det som görs räcker. 

   

 • 05

  Utred svenskfientlighet i Malmö

  Av patrickangelin den 18 februari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmös kommunfullmäktige om att svenskfientligheten i Malmö ska kartläggas och att nödvändiga åtgärder ska implementeras i enlighet med kartläggningens resultat.

  Motionären hänvisar till de våldsamma och extremt kränkande ungdomsrånen som ägt rum och där offren varit ungdomar med etnisk svensk bakgrund.

  Motionen vill se en utredning där svenskfientlighetens omfattning och karaktär kartläggs, samt att förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Ungdomsrånen vi ser idag och många andra brott där etniska svenskar är offer och invandrargäng är förövare, har ofta inslag av svenskfientlighet. När vi vägrar se rasismen och hatet i dessa brott förminskar vi brotten och den hatiska ideologi som ligger bakom våldet. 

  Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö version rätt

 • 05

  Kommunstyrelsen 12 februari: kommunstyrelsens årsanalys, motioner

  Av patrickangelin den 18 februari, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari behandlades bland annat kommunstyrelsens årsanalys och två motioner som lämnats in till kommunfullmäktige av Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande när kommunstyrelsens årsanalys behandlades, för att uttrycka kritik gentemot styrets passiva agerande i trygghetsfrågor.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Trygghetssatsningarna har blivit nedprioriterade. Samverkansorganisationen inom området brottsprevention som skulle upprättas mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Malmö universitet, kommer inte etableras. Frågan om kommunala ordningsvakter är fortfarande på utredningsnivå. En del medel avsatta för trygghetssatsningar har inte använts. Styret har missat att tryggheten är den stora frågan i Malmö. Denna passivitet är ett svek mot alla brottsoffer i Malmö.

  Sverigedemokraterna tillsammans med M, C och V lyckades även få igenom ett beslut i kommunstyrelsen att mer medel ska tilldelas välfärden baserad på den revidering av statsbudgeten som oppositionen håller på att få igenom i riksdagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Alla förslag som innebär en förstärkning av välfärden välkomnas av oss Sverigedemokrater. 

  Sverigedemokraterna röstade att kommunstyrelsen skulle avslå Vänsterpartiets motion ”Ta ansvar för hemlösheten”. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Motionen föreslår att kommunen åter igen ska börja köpa in bostadsrätter som hemlösa kan bo i. Redan idag möter vi frustrerade malmöbor som har investerat sina besparingar i en bostadsrätt och får socialtjänstens klienter som grannar. Det är omöjligt för en bostadsrättsförening, med dagens Bostadsrättslag, att neka kommunen lägenheter. Dessutom behöver inte kommunen be om tillstånd för att hyra ut bostadsrätter i andra hand. SD har presenterat flera förslag på hur hemlösheten ska motverkas och ingen av de kommer på något sätt drabba Malmös bostadsrättsinnehavare.

  Magnus Olssons (SD) motion om att ett förtydligande om en trygg utemiljö ska införas i MKB:s ägardirektiv bifölls inte. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Redan idag gör MKB mycket för att gynna tryggheten. Men enligt styrets budget kommer Malmö stad i år få en utdelning på 95 miljoner kr från MKB. De pengarna kunde stannat i bostadsbolaget och delvis satsats på trygghetsåtgärder.

  Miljöpartiets motioner om trängselavgifter och miljözoner fick inget bifall av kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna yrkade avslag på båda motioner. Motionen om trängselavgift besvaras med att trängselavgifter kan bli aktuella i framtiden. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi sverigedemokrater kommer kräva en omröstning ifall en utredning om trängselavgift sätts igång. Redan idag är Malmös bilister pressade av höga parkeringsavgifter och en trafiksituation som straffar bilisterna. Det får inte bli ännu fler pålagor på Malmös bilister utan en folkomröstning. 

  Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om att motverka skolfrånvaro och främja skolnärvaro bifölls inte. Motionären, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Idag finns det inget sammanhängande strategiskt arbete mot skolk. Att minska frånvaro är ett av de billigaste och enklaste sätten att få upp skolresultaten. Alla nämnder som arbetar med ungdomar måste engagera sig mot skolfrånvaro och det arbetet måste ständigt utvärderas. Det är det styret säger nej till. 

  Sverigedemokraterna tillstyrkte Moderaternas nämndsinitiativ om att hela Malmö ska undantas från EBO-lagen. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Om Moderaterna vill göra det här snabbare än Socialdemokraterna stödjer vi självklart detta. EBO-lagen var från början en katastrof och borde aldrig införts. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte, eftersom de asylsökande endast är en mindre del av de kostnader som den liberala invandringspolitiken lägger på Malmö.

 • Stefan Plath

  Tryggare cykelöverfarter

  Av patrickangelin den 6 februari, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till tekniska nämnden där man efterfrågar en översyn av belysningen vid samtliga cykelöverfarter. SD vill att det ska tillföras mer ljus vid cykelöverfarter där det finns ett sådant behov. SD vill även ha blinkande varningsskyltar för både bilister och cyklister som visar att de närmar sig en utsatt övergång.

  Sverigedemokraterna menar att dåligt belysta cykelöverfarter har blivit en säkerhetsrisk för både bilister och framförallt cyklister som har förkörsrätt på cykelbanor. Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden skriver i nämndsinitiativet att det råder begränsad sikt i och med alla träd och att cyklister sällan saktar ner.

  Kontaktuppgifter till Sverigedemokraternas gruppledare i tekniska nämnden:

  stefan.plath@sd.se

  Nämndsinitiativ_cykelövergång