Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  GDPR-säkra skolfotografering

  Av patrickangelin den 23 september, 2019
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att grundskoleförvaltningen ska utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö. Syftet är att skolorna även fortsättningen ska kunna anordna skolfotografering.

  Nämndinitiativet lämnas in efter att uppgifter framkommit om att branschorganisationen Sveriges Elevfotografers Riksförbund varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och erbjudit en GDPR-säker process för skolfotografering. Denna information har nämnden inte fått ta del av.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö stads grundskolenämnd, kommenterar:

  Det har framkommit en del uppgifter som visar att en GDPR-säker process omkring skolfotografering kan upprättas. Sverigedemokraterna vill veta hur mycket detta skulle kosta. Många föräldrar och elever vill fortsätta med skolfotografering och nämnden borde titta närmare på denna fråga och se om det finns en möjlighet för skolorna att kunna fortsätta anordna skolfotograferingar. Dessutom vill vi att ärendet om skolfotograferingars vara eller icke-vara ska behandlas av grundskolenämnden. Partierna i nämnden borde få ett tillfälle att diskutera och förhålla sig till denna fråga, då frågan berör många Malmöbor.

   

  nämndinitiativ angående skolfotografering

 • 93

  Fortsatt nej till försäljning av prästgård

  Av patrickangelin den 13 september, 2019
  0

  På måndagens kyrkoråd reserverade sig Sverigedemokraterna mot en försäljning av Södra Sallerups prästgård och efterlyste en alkoholpolicy i Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente.

  Åter igen presenterades ett förslag om att sälja Södra Sallerups prästgård utan att förklara varför försäljningen sker. Barnkonsekvensanalysen som visar att dopverksamheten i hela Malmö pastorat kommer drabbas, saknades i underlaget till ärendet. Det lokala verksamhetsrådet i Husie stödjer inte försäljningen och har i olika konsekvensanalyser visat hur en försäljning kommer drabba verksamheten. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att lämna Södra Sallerups prästgård till försäljning. Kyrkorådet beslutade att stödja en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Det slutgiltiga beslutet kommer tas av kyrkofullmäktige.

  Kyrkorådet skulle även godkänna en revidering av Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet skulle återremitteras till kyrkorådets arbetsutskott för att kyrkorådets arbetsutskott ska utforma en alkoholpolicy. Sverigedemokraternas förslag röstades ner av de andra nomineringsgrupperna.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kyrkorådet, kommenterar:

  Idag har Svenska kyrkan i Malmö ingen alkoholpolicy. Jag har även märkt att det är vanligare att alkohol serveras vid middagar med Malmö pastorat jämfört med middagar som Malmö stad arrangerar. Problemet är att enligt nuvarande regler så bestämmer kyrkorådets ordförande när alkohol ska serveras. Det är mycket olämpligt. Vi behöver en tydlig alkoholpolicy. Jag är säker på att kyrkans medlemmar inte vill att deras kyrkoavgift ska finansiera alkoholkonsumtion. 

   

  kyrkorådet_9_september

 • 05

  Kommunstyrelsesammanträde

  Av patrickangelin den 11 september, 2019
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på att medel ämnade för utökad sommarpraktik för ungdomar skulle finansiera åtgärdsanställningar (20-29 år). Sverigedemokraterna menar även att satsningarna på studier och arbetsmarknadsåtgärder ska rymmas i nämndernas budget.

  Sverigedemokraterna lämnade även in en reservation när kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas initiativ att inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt ska följa trygghetsfrågorna i Malmö.

  Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget att anta Översiktsplan för Nyhamnen. Avslaget baseras på kritik mot Översiktsplan för Nyhamnen som inkommit från bland annat Räddningstjänsten som skriver i sitt yttrande att deras ”samlade bedömning är att riskerna med förslaget inte är tillräcklig utredda, och vidhåller därför tidigare ställningstagande att planförslaget inte kan tillstyrkas innan en samlad och mer gedigen riskanalys finns framtagen”.

  Övriga särskilda yttranden och reservationer kommer att lämnas in den 22 september.

 • 05

  Nu startar SD Malmös höstkampanj!

  Av patrickangelin den 10 september, 2019
  0

  Sverigedemokraterna genomför nu en tvåveckorskampanj i Malmö och den här gången fokuserar vi på Oxie, Lindängen och Kirseberg för att nå ut till Malmöborna och berätta mer om vår politik och vår vision om Malmö. Vi sverigedemokrater tror på Malmö och Malmöborna men vi ser även de enorma problem som staden har drabbats av och den sorg och misär som dessa problem orsakar för Malmöbor. 25 år av socialdemokratiskt styre har inte fungerat. Nu behövs det nya lösningar och en ny politik för att vända den negativa utvecklingen!

  Den organiserade kriminaliteten och den svarta ekonomin resulterar i våldshandlingar som långsiktigt kommer resultera i att fler löntagare kommer flytta från Malmö till kranskommunerna för att kunna leva ett tryggt liv. Malmö måste bli en trygg stad som lockar till sig löntagare och inte skrämmer iväg dem.

  Medan polisen gör sitt uppdrag och bekämpar kriminaliteten måste kommunen skapa bättre förutsättningar för polisen genom mer kameraövervakning. Närvaro av kommunala ordningsvakter kommer se till att alla offentliga platser i Malmö är trygga vare sig de ligger i Västra hamnen eller Lindängen.

  De flesta Malmöbor märker av att den svarta ekonomin breder ut sig. Misstänkta produkter och svart arbetskraft är vardagliga inslag i Malmö. Motverkandet av den svarta ekonomin genom samverkan mellan kommun och myndigheter måste prioriteras. Den svarta ekonomin är en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat staden de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen, Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket för att motverka den svarta ekonomin ska fördjupas och förstärkas drastiskt. Sverigedemokraterna vill se ett Malmö där hederliga näringsidkare expanderar medan näringsidkare som bryter mot lagen och gynnar den organiserade kriminaliteten, får stänga igen.

  Malmö behöver en tydlig, tuff och resultatinriktad integrationspolitik. En sådan integrationspolitik innebär att de som inte har något intresse att bli en del av det svenska samhället ska få hjälp med att återvända till sitt hemland. De som inte har tillstånd att vara i Sverige ska inte få ekonomiskt bistånd. De som däremot vill bli en del av det svenska samhället ska ha en integrationsplikt där de själva bär det främsta ansvaret att anamma svensk kultur och svenska värderingar, lära sig det svenska språket samt att påbörja en process för att bli självförsörjande. Vi tror att många av de som kommit till Sverige från andra länder vill bli en del av Sverige. De ska bli en del av Sverige och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samtidigt är vi tydliga och säger att de som inte vill bli en del av Sverige borde åka till sitt hemland. Ingen människa ska tvingas leva i ett parallellsamhälle. De som kommer hit ska anpassa sig till Sverige. Det är inte Sverige som ska anpassa sig till invandrarna.

  Sverigedemokraterna ser att skolorna i de invandrartäta områdena har färre legitimerade lärare och är mer stökiga än skolor i västra Malmö. För att barn i socialt utsatta områden ska ha en ärlig chans att lyckas måste dessa skillnader åtgärdas. Sverigedemokraterna vill inrätta en jourskola där elever som är stökiga får det stöd de behöver. Elevhälsan måste stärkas i en tid då fler och fler ungdomar drabbas av mental ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så en elev i Rosengård eller Lindängen kan vägledas direkt till arbetsmarknaden, genom att välja rätt utbildning. Vi vill stärka samarbetet mellan skola, föräldrar och föreningslivet i de invandrartäta förorterna. Detta samarbete är en förutsättning för Malmös framgångsrika skolor, som finns i mer välbärgade områden.

  För att vända den negativa utvecklingen i Malmö krävs det att politikerna erkänner de problem som finns och slutar skönmåla. Visst är invandringen, kriminaliteten och brister i välfärden ett stort problem i dagens Malmö, men, vi sverigedemokrater tror att vi tillsammans med Malmöborna kan vända denna negativa utveckling och skapa en möjligheternas Malmö där möjligheterna är så många att Socialdemokraternas bidragspolitik blir överflödigt.

  Magnus Olsson

  Kommunalråd (SD)