Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 2

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 26 oktober, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • Enkel fråga till Rose-Marie Carlsson om förskolebarns utemiljö

  Av pontus.andersson den 20 oktober, 2017
  0

  TV4-nyheterna visade den 8 oktober kl. 19.00 ett reportage om kvadratmeter i utemiljö på skolor och förskolor. Boverket planerar en stor undersökning på barnens utemiljö och vill ha 40 kvm/förskolebarn. Miljöförvaltningen i Malmö vill ha 30 kvm/förskolebarn. Detta till trots, så godkänns ofta betydligt mindre ytor i Malmö.

  Vi Sverigedemokrater anser att barnens bästa är av yttersta vikt. Den styrande minoriteten ursäktar sig ofta med att förskolan ifråga har en närhet till en park. Att leka i en park begränsar ändå rörelsefriheten och tryggheten gentemot att fritt kunna springa och leka på en inhägnad förskolegård.

  Att förtäta en stad, såsom S vill, har sina naturliga gränser. I ivern att bygga den täta staden glömmer S bort det viktigaste. Det är människan och barnen vi ska tänka på, inte betongen.

  Som ledamot i Förskolenämnden vill jag starkt ifrågasätta detta ständigt krympande av utemiljön till barnen. Här smyger man ofta med uppgifterna i ansökningarna och visar därmed inte alltid på alla fakta.

  Väldigt ofta godkänns betydligt färre kvadratmeter per barn i Förskolenämnden. Ännu värre är det när antalet barn utökas på redan väldigt små förskolor. Detta gör att ytorna per barn blir ännu mindre. På en förskola utökades antalet platser med två barn. Det resulterade i endast 7,2 kvadratmeter per barn.

  Rekommendationerna är till för att följas. De finns av en god anledning. Det är ingen funktion att minska barns möjligheter till lek så som man gör idag.

   

  Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande enkla fråga till Rose-Marie Carlsson (S):

  Kommer du, i egenskap av Förskolenämndens ordförande, inte längre godkänna barns utemiljö som är under den rekommenderade ytan?

   

  __________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)

  lisbeth.persson.ekstrom@sverigedemokraterna.se

 • Debatt SD Malmö: Slå vakt om de nationella gränserna

  Av pontus.andersson den 20 oktober, 2017
  0

  En grundläggande del av vår politik har alltid varit att slå vakt om de nationella gränserna och bevaka dessa. Sverigedemokraterna har alltid erkänt de problem som kan uppstå i ett land vars gränser är porösa.

  Vi uppskattar att även borgerliga partier nu anammar grundläggande socialkonservativa principer som egentligen bygger på sunt förnuft. Däremot så måste man inse att den naiva diskurs som har fått råda har skapat stora problem i samhället. De partier som vill reparera dessa skador måste också vara beredda att satsa de resurser som krävs. Sverigedemokraterna gör bedömningen att Tullverket behöver 269 miljoner kronor utöver regeringens satsning under 2018. Verket har idag ett stort behov av att förstärka personalresurserna, samt utvidga befogenheterna och personskyddet i samband med kontroller vid såväl yttre som inre gräns. Tullen behöver ökade resurser även för att kunna utveckla sin samverkan med polis och andra myndigheter.

  Förutom allt detta så krävs det också en politisk enighet bakom idén att det är viktigt för rikets välstånd att bevaka de nationella gränserna. Det stödet håller glädjande nog på att växa fram idag, men det måste bli starkare.

  Självklart måste myndigheter flytta fram sina positioner när kriminella gör det. Men detta måste ske i handling och på ett effektivt sätt. Sverigedemokraterna vill motverka den organiserade kriminaliteten genom att förstärka och utöka de möjligheter som rättsstaten ska använda mot kriminella organisationer.
  Dessutom är det uppenbart att så länge Sverige har få poliser så kommer transitstäder som Malmö att locka till sig kriminella både från andra städer i Sverige och från utlandet.
  Sverigedemokraterna vill utbilda 7 000 fler poliser utöver polismyndighetens nuvarande utbildningsprogram fram till och med 2024, en ökning med 35 procent jämfört med dagens antal. Målet är att nå en nivå där det finns 250 poliser per hundratusen invånare.
  På den kommunala nivån i Malmö vill vi anställa ordningsvakter och utöka kameraövervakningen för att säkra staden både dag och natt. Malmös problem beror på att säkerheten inte är tillräckligt närvarande och därmed har destruktiva krafter vunnit mark.
  Sverigedemokraterna arbetar för en politik som konfronterar dessa destruktiva krafter och driver dem tillbaka. Genom en politik som ämnar vinna över de kriminella skapar vi ett Malmö som är både tryggt och socialt hållbart.
  Magnus Olsson
  ledamot i SDs partistyrelse och kommunalråd i Malmö
 • Förskolenämnden besökte Spinneriets förskola

  Av pontus.andersson den 19 oktober, 2017
  0

  Den 18 oktober var en delegation från Förskolenämnen (Lisbeth Persson Ekström, Mariola Hansson och Christer Bengtsson) och SD Malmös politiska sekreterare, Pontus Andersson, på Spinneriets förskola för att kolla in deras verksamheter. På grund av Malmö stads förtätningar är det nu vanligt att förskolors utemiljöer läggs på hustak och detta var en av dessa förskolor.

  Nedan ser ni bilder från förskolans utemiljö och på vår delegation. Vi tackar så mycket för det intressanta besöket!

 • SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  Av pontus.andersson den 17 oktober, 2017
  0

  2017-10-17
  För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 076-782 77 81

  SD säger nej till ensidig hastighetsbegränsning och byggandet av modulhus

  På dagens möte med tekniska nämnden föreslog den styrande minoriteten att hastigheten skulle begränsas till 40 kilometer i timmen i alla bostadsområden och 60 kilometer i timmen i alla industriområden.

  Sverigedemokraterna är inte i sig emot att hastigheter sänks eller för den delen höjs. Vad vi ställer oss emot är den ensidiga synen som den styrande minoriteten har på hastighetsbegränsningar i staden, vi se hellre en ökad differentiering av hastighetsbegränsningen i staden.

  Det är inte heller rimligt att fortsätta med att göra stadens infartsleder till smala stadshuvudgator med låg hastighet då dessa leder till långa köer och ökad trängsel. Detta påverkar inte bara privatbilister utan är även ett problem när utryckningsfordon behöver ta sig fram fort.

  Likaså finns det en poäng i att istället införa variabla hastighetsskyltar som kan visa olika hastighetsbegränsningar vid olika tider på dygnet. Vi menar att Malmö stad måste ha en mer pragmatisk syn gällande hastighetsbegränsningar och inte styras av den styrande minoritetens ideologiska skygglappar. Med anledning av detta reserverade Sverigedemokraterna sig emot förslaget.

   

  Sverigedemokraterna reserverade också sig emot förslaget om att bygga modulbostäder på Fastigheten Mosippan 2. Malmö har redan idag stora problem med ett stort utanförskap och att inhysa människor i baracker kommer förstärka detta problem.

  När MKB planerar staden för framtiden behöver vi långsiktiga lösningar. Modulhus är både kostnadsineffektivt och kortsiktigt.

   

  Stefan Plath (SD) kommenterar:

  ”Den rödgröna minoriteten fortsätter att styra resandet i Malmö mot en fortsatt bilfientlig inriktning. Vi säger inte att det på vissa ställen är fel med sänkta hastigheter, men att ha en så ensidig syn på trafiken i Malmö är fel.”

  ”Malmö stad ska växa socialt och ekonomiskt hållbart. Att då bygga modulbostäder riskerar att skapa en situation med social housing i Malmö som på längre sikt ökar segregationen och splittringen i Malmö. Vi vill ha långsiktiga förslag för ett bättre Malmö – modulbostäder är helt fel väg att gå.”

   

  stefan.plath@sverigedemokraterna.se