Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Av pontus.andersson den 11 september, 2017
  0

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Tidigare i år 2017, kom det fram uppgifter om att Al-Azharskolan i Stockholm undervisar flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. En aspekt av detta är om Sverige och Malmö överhuvudtaget ska ha religiösa friskolor och då med tanke på att Utbildningsdepartementet har fått signaler om att pojkar och flickor på vissa skolor helt enkelt delas upp vid undervisningen.

  Samtidigt så finns det en problematik kring de konflikter som kan uppstå mellan religion och en skola som ska inkludera alla. I de flesta fall är religion exkluderande medan skolan ska vara inkluderande. Idag har vi inte något underlag om hur religionen påverkar de kommunala skolorna i Malmö. Samtidigt så genomgick Sverige en migrationskris förra året där Malmös skolor fick ta emot en stor mängd elever som kommer från religiösa samhällen.

  Skolans uppgift är inte endast att förmedla en välfärdstjänst till föräldrar och barn, utan skolan ska följa läroplanen och skollagen. Denna läroplan har en värdegrund med specifika principer som är förankrade i en svensk kontext. Det är inte säkert att den värdegrund som den svenska skolan har skulle vara lika självklar i Syrien eller Afghanistan.

  Vi Sverigedemokrater anser att det finns starka skäl att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa skollagen och läroplanen i Malmö. Ett av dessa starka skäl är att Malmö stad nu har ett stort elevunderlag som kommer direkt från samhällen där den svenska skollagen och läroplanen saknar förankring. Det är inte självklart att lärarna formar eleverna utan det kan bli så att elevunderlaget får lärarna att anpassa sin undervisning. Det här är en fråga som måste utredas eftersom det är viktigt för likvärdigheten att personalen följer skolans styrdokument.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Jörgen Grubb (SD)

   

 • Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Av pontus.andersson den 6 september, 2017
  0

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Ensamkommande ungdomar från Afghanistans ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga identitetsbevis och en överväldigande majoritet av dessa har påstått sig vara mellan 16 och 17 år gamla. I våra nordiska grannländer, som använder medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. I juni avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att 83 % av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

  I Sverige användes åldersbedömningen för första gången i ett rättsfall i det uppmärksammade Arbogamordet då den ensamkommande Mohammad Rajabi fick sin ålder uppskriven efter mordet på hans 42-åriga flickväns pappa. Den 42-åriga kvinnan arbetade med att ta hand om ensamkommande ungdomar och Mohammed Rajabi var en av dem.

  I Malmö stad ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler Malmö stad per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen, är något som redan idag görs av Mariestads kommun och självklart Malmö stad ska följa deras exempel.

  Asylsökande som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är, innebär stora extrakostnader för Malmö stad. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet. Malmö stads höga mottagande av nyanlända ensamkommande ungdomar, som har fått olika ekonomiska medel genom att påstå sig vara yngre än vad de är, har varit en stor kostnad för kommunen. En extrakostnad som innebär att dessa bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga till kommunen.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads och Socialnämnden i enlighet med motionens intentioner och utifrån ett Malmö perspektiv, undersöker möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

  Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna så att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  En policy är ett bra verktyg för att tydliggöra för alla berörda vilka riktlinjer som gäller i en viss verksamhet och för att fastställa en gemensam utgångspunkt. Alltför få riktlinjer kan leda till att verksamheten saknar politisk vägledning och ett tydligt fokus. Det kan också leda till att fel prioriteringar görs. Dessutom är det viktigt att de partier vars politik speglar allmänhetens åsikter kan påverka verksamheten genom policyn.

  Alltför många policyn kan leda till förvirring bland tjänstemännen då ett alltför stort antal policyn till sist kommer leda till motsättningar mellan olika policyn. Detta i sin tur motverkar policyns syfte, vilket är att tydliggöra riktlinjer.

  I utredningen ”Struktur för arbetet med social hållbarhet” som Stadskontoret publicerade 2015 så kan man läsa följande:

  ”Samtliga förvaltningar upplever dessutom att antalet styrdokument är för stort, vilket medför att de väljer ut ett eller några att förhålla sig till. Dessutom finns det en upplevelse av att innehållet i vissa policyn redan finns i styrande dokument på nationell nivå som används utifrån lagstiftning. Det finns en tendens till att ”endast” arbeta med de policys som ligger närmast den egna verksamheten, och en upplevelse av att det är vad man klarar av att hantera.”

  Att samtliga förvaltningar upplever att antalet styrdokument är för stort borde vara en signal till den politiska nivån att göra en översyn av hur många policyn Malmö stad har idag. Dessutom minskar likvärdigheten i verksamheten när olika förvaltningar får välja vilka policyn de har att förhålla sig till. Då följer olika förvaltningar olika policyn vilket motverkar själva syftet med policyn som politiskt verktyg.

  Det är inte bara den kommunala verksamheten som förhåller sig till kommunala policyn. Även större och ibland mindre företag måste förhålla sig till kommunala policyn. Det är viktigt att antalet kommunala policyn inte är så stort att det blir en börda för näringslivet. Grundregeln måste vara att antalet kommunala policyn ska vara på en nivå att det kan hanteras av den kommunala verksamheten, näringslivet och majoriteten av invånarna i Malmö stad.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i syfte att minska antalet policyn så att situationen blir mer praktisk för den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

   

   

  ___________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Av pontus.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Malmö kommun ligger vid en brukarundersökning (över hur nöjda brukarna i hemtjänsten är) på plats 286 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är inget annat än ett misslyckande och får inte gå obemärkt förbi i den politiska debatten i Malmö. Dessa låga siffror är helt enkelt inte tillräckliga och åtgärder måste vidtas efter en genomlysning av vad som ligger bakom detta resultat.

  Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att förbättra situationen för stadens äldre i behov av hemtjänst. Därför föreslår vi detta måste utredas så att berörda nämnder och förvaltningar kan arbeta utifrån den information Malmö stad fått in.

  Det är hög tid att genomföra en genomgripande undersökning bland stadens äldre. Både inom äldrevården, hos de som är i behov av hemtjänst och de som idag klarar sig på egen hand. Vi behöver skapa en omsorg som ger våra äldre ett rikt och värdigt liv.

  Vellinge kommer år 2018 ha färdigställt ett projekt som kallas för ’Omtankens hus’. Ett äldrekollektiv för personer som inte behöver bo på äldreboende men som är i behov av hemtjänst. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att ett projekt som detta vore intressant att genomföra även i Malmö. För att komma ner i kostnad för projekteringstid hade vi kunnat kopiera konceptet från Vellinge och implementera denna idé inom Malmö stads verksamheter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Hälsa, vård- och omsorgsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ge berörd förvaltning i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på äldre personers önskningar gällande hemtjänst/omsorg och hur deras situation kan förbättras i Malmö.

   

  • Att om attsats 1 vinner gehör i kommunfullmäktige, ge berörda nämnder i uppdrag att därefter ta utredningens resultat i beaktande under sitt fortsatta arbete med äldrefrågor i Malmö.

   

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta ett Omtankens hus inom Malmös stads verksamheter och då efter ett liknande koncept som finns i Vellinge.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • SD Malmös kommunala åsiktsdokument

  Av pontus.andersson den 26 juni, 2017
  0

  På denna sida presenterar SD Malmö sina åsiktsdokument. Dokumenten är levande och alla förtroendevalda politiker för SD Malmö har fått ha synpunkter på vad som ska vara med i dokumenten.

  Åsiktsdokumenten för varje område innehåller först en kortare sammanfattning av våra grundläggande åsikter om varje politiskt område för att sedan avslutas med ett ex antal förslag som vi avser genomföra när vi har chansen att styra Malmö.

  Senast uppdaterade den 30 augusti 2018.

  Arbetsmarknad

  Barnfattigdom

  Bostad

  Brottsbekämpning & trygghet

  Demokrati och mänskliga rättigheter

  Ekonomi

  Fritid & Folkhälsa

  Förskola

  Grundskola

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Invandring

  Kultur

  Miljö

  Trafikmiljö

  Våldsbejakande extremism

  Vård & omsorg