Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

  Av pontus.andersson den 31 oktober, 2016
  0

  Malmö 2016-10-19

  Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

  Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

  Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahandsuthyra sin lägenhet är fortfarande mycket större.

  Hyreslägenheter har blivit en handelsvara där kontraktsinnehavaren kan tjäna stora pengar på andra människors beroende av en bostad. En av de populäraste förmedlarna har i sitt urval av andrahandslägenheter en majoritet av otillåtna överlåtelser och utvecklingen har stadigt ökat. I Malmö utannonserades 855 lägenheter en ökning med 42 %, Helsingborg utannonserades 114 lägenheter en ökning md 200 % och i Lund utannonserades 153 lägenheter en ökning med 96 %. Till detta kommer den dolda marknaden som ett led i den invandring som vi har till Sverige och den marknaden är smutsigare och mer omfattande än någon annan på bostadsmarknaden.

  Flera fastighetsägare runt om i landet, som har gjort inventeringar för att se över renoveringsbehoven i bestånden, har upptäckt att den egentliga kontraktinnehavaren hyrt ut lägenheten otillåtet. I många fall har det bott mellan 10-20 personer i en normal 2 rums lägenhet. Det har även visat sig att flertalet av dessa personer vistas illegalt i landet och även arbetar på den svarta arbetsmarknaden, viket i sin tur gör att kommun och stat förlorar skatteintäkter samtidigt som svart arbetskraft tar jobb från vit arbetskraft eftersom denna är betydligt billigare. Vidare kunde man se att behovet av underhåll var betydligt högre än väntat då slitaget blev onaturligt högt, vilket i sin tur leder till stora oförutsedda kostnader för fastighetsägarna. Men den stora förloraren blir de bostadssökande som på ett korrekt sätt försöker få ett hyreskontrakt.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge Malmö kommunala bostadsbolag (MKB)i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska lägenhetsunderhållet i beståndet.

   

  ___________________________________
  Anders Olin (SD)

  anders.olin@sverigedemokraterna.se

  anders.olin@sverigedemokraterna.se

 • Motion om att uppmuntra skolor till att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om sitt yrke

  Av pontus.andersson den 19 september, 2016
  0

  De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, har en stor påverkan på hans eller hennes framtid. Låga betyg kan hindra eleven från att i framtiden komma in på olika utbildningar och skolor.

  Vaga kunskaper om samhället, arbetslivet och olika yrken kan göra att en elev inte får upp ögonen för ett yrke som han eller hon hade passat att arbeta inom. Okunskapen kan göra att en person som har de egenskaperna som behövs för att bli en framgångsrik och duktig arbetstagare eller chef inom det specifika yrket, aldrig får vetskap om yrket, och aldrig kan inse att det skulle passa henne eller honom.

  En dålig kunskap om vad olika yrken innebär kan få till följd att en lyckad matchning uteblir – något som är negativt för såväl den enskilde som för samhället. Så kallad ”prao” är ett sätt för elever att få kunskap om samhället och olika yrken, vi Sverigedemokrater är positiva till prao. Mindre bra är dock att själva ”praon” endast ger insyn i något eller några få yrken.

  Vi Sverigedemokrater tycker att det är viktigt att skolan använder sig av den förankring på arbetsmarknaden som många elevers föräldrar har. Vi Sverigedemokrater vill se ett närmare samarbete mellan arbetsplatser och skolan, i syfte att inspirera eleverna. För dem elever som kommer från sociala svaga hem är det extra viktigt att träffa vuxna som har jobb. Vårt förslag kan öka elevernas kunskaper om olika yrken och samhället, något som alla parter tjänar på.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  Att: Ge kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna ta fram förslag som stimulerar och möjliggör fler inbjudningar av föräldrar att tala om sina yrken inför skolelever och/eller arrangera studiebesök på sina arbetsplatser.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

  DSC00009

 • Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Av pontus.andersson den 15 juni, 2016
  0

  Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD (1) inom alla undersökta kunskapsområden.

  Sverige är det land där resultaten försämrats mest.

  PISA-studien analyseras noggrant och presenteras sedan i olika rapporter. Detta sker dock endast på en övergripande nationell nivå för Sverige. I analyserna som gjorts tas dock lokala aspekter som påverkat upp, exempelvis att ”I skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansättning tenderar skolk att vara mindre förekommande, klassrumsdisciplinen bättre och rektor uppfattar att eleverna uppför sig bättre.”

  Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolorna. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

  2013 presenterade lärarförbundet (2) och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”.

  Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

  Sverigedemokraterna ser den undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

   

  Magnus Olsson (SD)                                                 Jörgen Grubb (SD)

  DSC00009

 • Motion om en ekonomisk utvärdering och redovisning av genuspedagogiken inom Malmö stads verksamheter

  Av pontus.andersson den 7 juni, 2016
  0

  Sverigedemokraterna lämnade idag in en motion om en ekonomisk utvärdering och redovisning av genuspedagogiken inom Malmö stads verksamheter.

  Motionen i sin helhet kan ni läsa här: Motion om en utvärdering av genusverksamheten

  Skärmavbild 2016-06-07 kl. 12.43.15Skärmavbild 2016-06-07 kl. 12.43.30

 • PM: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

  Av pontus.andersson den 25 februari, 2016
  0

  2016-02-25
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande SD Malmös motion om ett återvändandecenter

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande uppstartandet av ett återvändandecenter i Malmö. Genom att upprätta ett återvändandecenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska personal finnas på plats för att hjälpa personer att få information om hur de kan återvända hem och bygga en ny framtid i sitt hemland.

  Förutom återvändandecentret föreslår Sverigedemokraterna också att information om detta ska skickas ut till de vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren. Syftet med uppstartandet av återvändandecentret är att få ner socialbidrags och hemlöshetskostnader för Malmö kommun.

  De senaste veckorna har det rapporterats om svårigheter för flyktingar att få jobb i Sverige och inte minst i Malmö. I Malmös fall ser problematiken ut på följande sätt (källa SCB):

  • Av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014.
  • Av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.
  • För varje år sedan 1997 har färre flyktingar fått jobb.

  Personer som står helt utanför det svenska samhället är en stor påfrestning för Malmös välfärdssystem, men samtidigt även för de berörda personerna. Sverigedemokraterna ser allvarligt på problematiken med det livslånga utanförskapet och vill därför erbjuda en möjlighet till de invandrare som befinner sig i ett livslångt utanförskap att återvända till sina hemländer.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”I vårt kommande budgetförslag för 2017 kommer vårt huvudbudskap vara att Malmö måste göras mindre attraktivt för nyanlända invandrare och personer som uppbär socialbidrag. Ett återvändarcenter är ett av våra förslag för att pressa ner Malmös höga kostnader som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken.”

  ”Om man följer kommunallagen så är ett återvändarcenter av allmänt intresse och därmed möjligt att etablera inom den kommunala kompetensens ramar, speciellt i en stad som Malmö”, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

   

  Motionen i sin helhet kan ni läsa här: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

  10987439_924970700867772_555953637127006956_n