Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • Pressmeddelande gällande motion från SD Malmö

  Av pontus.andersson den 12 november, 2015
  0

  Pressmeddelande 2015-11-12
  För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 0709-13 07 99

  Sverigedemokraterna lämnade idag in en motion gällande tydligare policyer om vilka som får vistas på skolgårdar efter skoltid. Reglerna för vad som idag gäller är otydliga och behöver tydliggöras för att rektorer, vårdnadshavare och elever ska vara säkra på vad som egentligen gäller.

  Det finns flera frågetecken om vilka som får vistas på skolgårdarna. Även om skolgårdarna är offentliga platser så vill ingen att skolgårdar ska bli en plats där kriminella gäng vistas eller personer som kan anses vara obehöriga.

  Sverigedemokraterna har därför föreslagit att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skolgårdar som klargör vilka verksamheter som inte är tillåtna på skolgårdarna efter skoltid. Vi vill även att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skyltanvisningar på skolgårdarna.

  Motionen i sin helhel kan läsas här: Motion-om-pocily-för-skolgårdar 

  Sverigedemokraterna

 • Två skolpolitiska motioner från SD Malmö

  Av pontus.andersson den 28 september, 2015
  0

  Idag lämnade SD Malmö in två skolpolitiska motioner. Motionerna i sin helhet kan ni ta del av här:

  Motion – Arbetstelefon till lärare

  Motion – Fria måltider för lärare

  klubba

 • Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  Av pontus.andersson den 25 september, 2015
  0

  Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder, är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts, med undantag för de fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och inte ett barn. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering. Underhandsuppgifter från Migrationsverket gör gällande att det vid asylregistreringen enbart är de som bedöms vara 25 år och äldre än så som får åldern uppskriven till minst 18 år. I kommunens arbete med ungdomar innebär det stora problem när 18 – 24 åriga asylsökande är av Migrationsverket registrerade vara underåriga.

  Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Det är ny domstolspraxis som ändrar reglerna för åldersbedömning av de asylsökande som påstår sig vara under 18 år, men där bevisningen för att sökanden är underårig inte är tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skrev i en dom förra året att Migrationsverkets utredningsansvar är uppfyllt när information har lämnats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det innebär att Migrationsverkets enda skyldighet är att informera det offentliga biträdet om denna möjlighet, att det offentliga biträdet och den asylsökande bestämmer om de vill göra detta, att i så fall det offentliga biträdet gör beställningen hos sjukvården samt att när utlåtandet/intyget lämnas in till verket så betalar verket räkningen.

  Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står andra aktörer, till exempel kommuner och landsting, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett Migrationsverkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder.

  För Malmös del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att vi har haft fall där Verksamhetsområdet individ- och familj misstänkt att den ensamkommande varit betydligt äldre än den uppgivna åldern.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

  Att: Kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

   

  Motion Sverigedemokraterna om åldersbestämning av ensamkommande

  Sverigedemokraterna

 • Motion om kommungemensam satsning mot mobbning

  Av pontus.andersson den 27 augusti, 2015
  0

  Igår lämnade Jörgen Grubb och Magnus Olsson in årets sjätte motion som i sin helhet kan läsas på länken nedan.

  Motion Mobbning

  Jörgen GrubbMagnus Olsson

 • Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag

  Av magnus.olsson den 18 mars, 2015
  0

  Malmö står inför enorma ekonomiska utmaningar och sällan har vi sett en svensk stad i ett lika utsatt läge som Malmö i nuläget. Kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet skjuter i höjden. Drastiska åtgärder behövs nu göras för att förbättra situationen innan staden är totalt bankrutt. Malmö behöver en akut förändring.

  Sedan 2013 har Landskrona kommun förändrade uthyrningspolicyer för sina kommunala fastighetsbolag. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. Personer utanför staden som uppbär försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan kommun.

  Malmö stads kostnad för försörjningsstöd som når nästan en miljard kronor om året och är den enskilt största orsaken till stadens katastrofalt dåliga ekonomiska situation. Sverigedemokraterna menar därför att lägenheterna som hyrs ut av våra kommunala fastighetsbolag, liksom i Landskrona, i första hand ska gå till personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag bor i Malmö.

  Förslaget om att neka personer som uppbär försörjningsstöd att flytta till en hyresrätt i Malmö påverkar inte de med försörjningsstöd som redan bor i staden. Sverigedemokraterna anser att det, i stadens nuvarande ekonomiska läge, är ett full rimligt krav på stadens nyinflyttade att de ska ha en inkomst som inte belastar stadens kostnader för försörjningsstöd.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra Malmö stads uthyrningspolicy inom MKB till en liknande modell som tillämpas i Landskrona kommun.

  Magnus Olsson SD

   

  Skärmavbild 2015-02-05 kl. 16.39.39