Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

  Citatet ovan kommer från den svenska författaren och journalisten Vilhelm Moberg, bland annat känd för att ha skrivit de klassiska utvandrarböckerna.

  För att veta vilka vi är idag och vart vi ska imorgon måste vi minnas tillbaka på det förflutna. Vår historia är oerhört viktig att ta till oss, både för oss vars förfäder sedan länge kämpat för det Sverige vi har idag samt alla nya invånare som många med stor sannolikhet kommer bli en del av det som är Sverige.

  Malmö är en gammal stad med anor som sträcker sig tillbaka till den första boplatsen i staden för 12 000 år sedan och staden nämns i skrift redan på 1100-talet. Sverigedemokraterna menar dock att staden bör bli bättre att lyfta fram de historiska platser, byggnader och händelser som präglat vår stad genom historien.

  Genom att på skyltar i staden tydligare visa upp stadens historiska platser och på stadens hemsida, eller genom en app, tydliggöra var dessa platser i staden är hade vi kunnat både göra staden ännu mer intressant för turister, förenkla för skolklasser och göra Malmöborna än mer intresserade av vår stolta historia.

  När staden tar initiativ till att lyfta fram de personer och händelser som gjort Malmö till den stad den är idag menar Sverigedemokraterna att stadens invånare kommer närma sig varandra. Att Malmö och Sverige är den stad och det land vi är idag har sin grund i Malmöbornas och Svenskarnas ageranden genom historien. Vårt arv har gjort vår stad och vårt land till vad det är idag och det är vår plikt att minnas och se upp till dem som gjort stora insatser för Malmö och Sverige.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att uppdra åt kulturnämnden, att i samråd med Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Malmös förskönings- och planteringsförening, ta fram 20-30 historiskt viktiga personer, händelser, platser eller byggnader som staden tydligare kan skylta med, samt

  Att enligt motionärens intentioner offentligt skylta med dessa platser och på Malmö stads hemsida, eller i en app, lägga ut en karta med var dessa platser finns.

   

   

  _________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)

 • 05

  Motion: En neutral klädpolicy för Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  En neutral klädpolicy för Malmö stad

  I mars 2017 bestämde EU-domstolen att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär synliga religiösa symboler.

  Detta innebär att det inte är diskriminering att en arbetsgivare förbjuder sina anställda att bära slöja så länge förbudet gäller alla religiösa symboler. Detta domslut ger Malmö stad möjligheten att införa en klädpolicy som minskar risken för religiösa, kulturella och politiska konflikter.

  Med tanke på att befolkningen i Malmö stad kommer från så många olika länder och kulturer så är det viktigt att Malmö stad genom en klädpolicy framstår som religiöst och politiskt neutralt. Självklart ska detta inte leda till överdrifter. Det är skillnad mellan att bära religiösa kläder och att bära ett halsband runt halsen med en religiös symbol. Den ena är mycket mer synlig än den andra. Dessutom finns det vissa symboler som upprör mer än andra och målet måste vara att Malmös invånare inte blir upprörda efter ett möte med Malmö stads verksamhet.

  Dessa är komplexa frågor som måste utredas men behovet finns av en neutral klädpolicy som kan skapa ett större förtroende för Malmö stad bland Malmös alla invånare, vilken religion, kultur eller politisk åsikt de än har.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Malmö stad att införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

   

  __________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Av pontus.andersson den 3 april, 2017
  0

  2017-04-02

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Så står det i det direktiv som skickades ut till samtliga Sveriges kommuner i november 2016, med anledning av att regeringen 10 december 2015 beslutade om planeringsanvisningar för det civila försvaret därför att man har bedömt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. I klartext betyder detta att bl.a. kommunerna i Sverige skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en bättre beredskap i fredstid inför större katastrofer samt en bättre förmåga att hantera krigsliknande situationer.

  Sverigedemokraterna i Malmö anser att Malmö stad tillsammans med MSB måste ta fram en handlingsplan med syftet att förbättra den civila beredskapen i Malmö. Vi ser gärna en samverkan med Försvarsmakten och Region Skåne.

  I Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan man läsa följande:

  ”Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.”

  Om kommunens verksamhet inte skyddas tillräckligt kan det bli problem med allt från löneutbetalning till varmvatten. I dagens digitaliserade samhälle är det speciellt viktigt.

  Vi Sverigedemokrater föreslår att stadskontoret och trygghets- och säkerhetsavdelningen tar fram en analys, som ser över vad för nivåer av säkerhet som behövs utifrån kommunens ansvarområde och var de behövs om Sverige hamnar i krigssituation.

  Alltför många av Malmös invånare är idag alltför dåligt uppdaterade och informerade om hur de ska gå tillväga om en väpnad konflikt eller ett krig skulle uppstå i Sverige. Malmö stad har redan idag en krisledningsplan men denna är otillräcklig vid händelse av krigssituationer. Malmö stad måste därför medverka till att höja säkerhetsmedvetandet inom kommunen och Malmös invånare måste få denna information tillhanda. Det räcker inte med information via internet eller telefon eftersom dessa system oftast slås ut innan krigssituation uppstår.

  Det säkerhetspolitiska läget kan förändras fort. Därför menar Sverigedemokraterna att oavsett hur hotbilden ser ut mot Sverige idag ska vi alltid ta det säkra före det osäkra. Det är vår plikt som stat och kommun att vara förberedda för ett värsta scenario, oavsett om det i nuläget skulle vara långt borta.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en analys som ser över vad för nivåer av beredskap och säkerhet som i nuläget existerar/fungerar i Malmö utifrån om Sverige hamnar i en krigssituation.

  Att ge stadskontoret i uppdrag att utvärdera och återrapportera kommunens status gällande krisberedskap, försvarsberedskap och samhällsverksamheter till kommunstyrelsen, samt att årligen återrapportera de brister som finns i beredskapen.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning ta fram ett förslag som ska verkställas, med syftet att årligen genomföra ett utskick till kommunens alla hushåll med information om Malmö stads försvars- och krisberedskap.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva MSB och regeringen med en begäran om ett förtydligande och resurser i enlighet med de direktiv som regeringen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delgivit kommunen.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Av pontus.andersson den 9 mars, 2017
  0

  2017-03-07

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Vid årsskiftet (2017) trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft som gör det enklare för kommuner att beställa svenska närproducerade råvaror till den kommunala verksamheten.

  Den nya lagen gör det möjligt att ställa krav på att varor ska vara producerade på samma sätt som lagen kräver i Sverige. Exempel kan vara att vi ställer krav på att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte vid uppfödning av djur.

  Detta är en chans för Malmö stad att höja kvaliteten på maten ytterligare. Dessutom är det en möjlighet för staden att på ett effektivt sätt stödja svenska matproducenter samt att sätta press på svenska producenter som håller lägre krav, att öka sina krav, för att på så sätt ha en möjlighet att sälja sina produkter till Malmö stad.

  En upphandlingsprincip som gynnar svenska producenter gör alla till vinnare. Oavsett om det är barnen som får bättre mat, transportsträckor som blir kortare eller landsbygden som behåller sina matproducenter. Malmö stad bör ha som ambition att öka mängden närproducerat som serveras på våra skolor och äldreboenden, därför bör staden också skapa möjligheter för att detta ska kunna genomföras.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontorets upphandlingsenhet och miljöförvaltningen, genomföra en utbildning av anställda med ansvar för offentlig upphandling, med fokus på att öka kunskapen om hur Malmö stad kan gynna hög kvalitet och svensk produktion av livsmedel vid offentlig upphandling.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Av pontus.andersson den 31 januari, 2017
  0

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Det kaotiska nyårsfirandet på Möllevångstorget chockade många Malmöbor. Det framkom via olika medier att den typen av beteende där personer skjuter fyrverkeri mot människor, hus och bilar har blivit “en tradition” på Möllevångstorget. Bland annat är det polisens representanter som säger detta.

  Från andra källor har vi Sverigedemokrater fått kännedom om att detta även inträffar på andra håll i Malmö. Att detta äger rum är egentligen inte så märkligt. Förra året så kom det 160.000 människor till Sverige från länder som ligger långt borta från Sverige, både geografiskt men framför allt kulturellt. Dessutom har Sverige länge haft en liberal invandringspolitik. Många av de människor som har kommit till Sverige vet inte hur man använder sig av fyrverkerier när man firar nyår i Sverige. Detta är ett av de många problem, relaterat till invandringen som samhället får hantera.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är oacceptabelt att offentliga platser i Malmö blir direkt livsfarliga under nyårsnatten. Detta på grund av att det mångkulturella Malmö utvecklar nya “traditioner”. Vår vision är att alla malmöbor ska kunna röra sig fritt i Malmö på nyårsnatten, utan att bli beskjutna av några pyrotekniska varor.

  Sverigedemokraterna Malmö har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fått information om att en kommun har möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen. Sådana föreskrifter kan gälla när och var i kommunen fyrverkerier får ej användas.

  Redan nu står det i Malmö stads lokala ordningsstadga att “tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”

  Det är också “förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser, inom sjukhusområde för Universitetssjukhuset SUS samt på offentlig plats inomhus.”

  Vi Sverigedemokrater menar att med tanke på vilka “traditioner” som har utvecklats i Malmö och de risker som uppstår för malmöborna i och med dessa “traditioner” så ska det krävas tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, även på nyårsafton. Det ska därmed inte finnas några undantag överhuvudtaget.

  En utveckling där samhället accepterar att man skjuter fyrverkeriraketer mot andra är farlig, och därför måste samhället agera och verka för att invånarnas trygghet säkerställs. Fyrverkerier kommer fortfarande skjutas på nyårsafton men dessa fyrverkerier kommer användas av aktörer som har ett ansvar i och med att de har fått ett tillstånd av polisen.

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/raketkaos-har-blivit-tradition

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret och polismyndigheten genomföra en utredning med syftet att förstärka den lokala ordningsstadgan. Detta för att möjligöra ett förbud mot pyrotekniska varor som används på offentlig plats utan polistillstånd.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samförstånd med berörda kommunala instanser och polismyndighet genomföra utredningens slutsatser och rekommendationer.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att Malmö stad utifrån sitt lagliga utrymme tillsätter resurser så att den kommunala ordningsstadgan respekteras.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)