Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag

  Av magnus.olsson den 18 mars, 2015
  0

  Malmö står inför enorma ekonomiska utmaningar och sällan har vi sett en svensk stad i ett lika utsatt läge som Malmö i nuläget. Kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet skjuter i höjden. Drastiska åtgärder behövs nu göras för att förbättra situationen innan staden är totalt bankrutt. Malmö behöver en akut förändring.

  Sedan 2013 har Landskrona kommun förändrade uthyrningspolicyer för sina kommunala fastighetsbolag. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. Personer utanför staden som uppbär försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan kommun.

  Malmö stads kostnad för försörjningsstöd som når nästan en miljard kronor om året och är den enskilt största orsaken till stadens katastrofalt dåliga ekonomiska situation. Sverigedemokraterna menar därför att lägenheterna som hyrs ut av våra kommunala fastighetsbolag, liksom i Landskrona, i första hand ska gå till personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag bor i Malmö.

  Förslaget om att neka personer som uppbär försörjningsstöd att flytta till en hyresrätt i Malmö påverkar inte de med försörjningsstöd som redan bor i staden. Sverigedemokraterna anser att det, i stadens nuvarande ekonomiska läge, är ett full rimligt krav på stadens nyinflyttade att de ska ha en inkomst som inte belastar stadens kostnader för försörjningsstöd.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra Malmö stads uthyrningspolicy inom MKB till en liknande modell som tillämpas i Landskrona kommun.

  Magnus Olsson SD

   

  Skärmavbild 2015-02-05 kl. 16.39.39

 • Motion om installation av elektronisk färdskrivare (Sd)

  Av magnus.olsson den 10 mars, 2015
  0

  Fordonsspårning via GPS-positionering är ett system kopplat till en GPS (Global Positioning System) vilket är ett satellitbaserat radionavigeringssystem. Vid fordonsspårning förses alla fordon som ingår i verksamhetens flotta med en GPS, Vilket innebär att det blir möjligt att fastställa den aktuella positionen och hastigheten för varje fordon. Ett system för fordonsspårning innebär att en verksamhet kan skapa en förbindelse mellan kontor och spårade fordon samtidigt som man får en elektronisk körjournal som svårligen kan ifrågasättas.

  De flesta system för fordonsspårning innefattar ett datorprogram, som kan används för att få en överblick över transporter inom fordonsflottan. Detta görs antingen via en dator, surfplatta eller smartphone vilket gör det möjligt att optimera användande av fordonen. Man kan också i programmet inkludera funktioner som driftsunderhåll, aktuell hastighet, placering, total användningsmängd av farthållare, bränsleförbrukning, sammanlagd körsträcka samt körtimmar.

  Om man som anställd har dispositionsrätten till ett fordon måste man för att undvika bilförmån kunna uppvisa att fordonet endast i ringa omfattning används för privat körning.  Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid 10 tillfällen per år och med en körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma, krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

  Många av de fordon som finns under Malmö stad har i dag en handskriven körjournal som ska innehålla mätarställning vid årets början, datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade, ärendet samt vilka platser som resan gäller, datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

  Detta är en uråldrigt och ett väldigt lätt sätt att manipulera, samtidigt som en elektronisk färdskrivare har enormt många funktioner för optimering av transporter och tidsbesparingar.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förteckning över samtliga fordon inom Malmö stads verksamheter, som enligt ovanstående beskrivning bedöms vara aktuella för att installeras med en elektronisk färdskrivare.

  att: ge kommunstyrelse ges i uppdrag att utrusta de fordon inom Malmö stads verksamheter, som efter utredning/förteckning bedöms vara aktuella för att installeras med elektronisk färdskrivare.

  Anders Olin (Sverigedemokraterna)

  anders.olin@sverigedemokraterna.se

  anders.olin@sverigedemokraterna.se

   

 • Motion om att inrätta en fond för anställandet av mer personal i Malmö Stads skolor

  Av magnus.olsson den 25 februari, 2015
  0

  En av de största bristerna i dagens skola torde vara lärares brist på tid. Många lärare rapporterar om att de får allt mindre tid med sina elever, vilket går ut över det individuella bemötande av elever som åläggs skolan i våra styrdokument. Detta gäller även tid till för- och efterarbete av lektion samt reflektion över elevernas olika lärande. Anledningen till detta är bland annat mer pappersarbete än någonsin samt andra administrativa arbetsuppgifter och även rent ordningsmässigt arbete. Samtidigt når ansökningarna till lärarhögskolan låga nivåer och det blir allt svårare att hitta den kompetens som behövs. Detta får även till följd att personalomsättningen bland stadens pedagoger är för hög för att ge tillfredställande stabilitet i undervisningen.

  Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför erbjuda Malmö stads rektorer en möjlighet att nyrekrytera personal för extra stöd med vissa arbetsuppgifter hade förbättrat arbetssituationen för många av dagens stressade lärare och gett dessa mer tid med sina elever. Detta skulle således kunna leda till högre betyg och bättre lärande för eleverna.

  Denna personal behöver nödvändigtvis inte ha någon formell lärarutbildning, utan skulle kunna vara ett stöd till lärarna på Malmö stads kommunala skolor. Det finns exempel på lärare som fått arbeta extra som tolk på arbetstid vilket påverkat personens tid med resten av eleverna.

  Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför starta upp en fond, där de skolor som känner denna brist på tid och personal, kan söka stöd från hade gett alla Malmös skolor en likvärdig chans att få de behov de behöver. Ökad klåfingrighet från politiker hade uteblivit och gett ökad makt till skolornas rektorer att få den kompetens de behöver.

  Malmö är en ekonomiskt pressad stad, därför bör en utredning om fondens omfattning först vara på plats. Lärarnas behov bör utredas för att vi sedan ska få ett pris på vad denna satsning kommer kosta.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet, omfattningen samt den ekonomiska kostnaden av att starta en fond för anställandet av mer personal i Malmö stads skolor.

   

  Magnus Olsson (SD)                                                       Jörgen Grubb (SD

 • Motion om fler platser i pedagogisk omsorg i kommunal regi

  Av eva.marie.olsson den 17 februari, 2014
  0

  Malmös förskolor går idag på knäna. Antal barn i förskolegrupperna tvingas att bli större i stället för att bli mindrebarn på grund av kommunens allt mer desperata läge och ger vid handen ett panikartat handlande för att ordna fram de förskoleplatser som krävs för att föräldrar skall kunna återgå till sina arbeten efter en föräldraledighet. Vi hävdar att det råder ett fullständigt kaos.

  Föräldrar får i nuläget besked om en tilldelad plats i förskolan bara dagar innan tillträde är tänkt. Ofta är det en plats på en förskola som ligger mer än 3,5 km från hemmet.

   

  Då de flesta avdelningar vid Malmös förskolor är fulla har förskolecheferna fått i uppdrag att själv avgöra hur många barn man kan klämma in, eller som det så fint kallas på nysvenska att man ”kvalitetssäkrar”. Det finns uppgifter om att det i många fall är långt fler än vad som i många hänseenden är acceptabelt och vi Sverigedemokrater ser och oroas över att kvaliteten på förskolorna blir och är lidande.

   

  Föräldrar är med all rätt oroliga och Malmö stad med sin förskoleförvaltning och förskolenämnd har i vinter sett sig tvungna att hålla så kallade dialogmöten för att lugna de föräldrar som är oroliga över att inte kunna gå tillbaka till sina arbeten. De förskolelösa känner även som föräldrar till små ettåringar sig väldigt otrygga om man tilldelas en åtråvärd förskoleplats, de hyser en stor oro inför att behöva lämna sina barn på överfulla och underbemannade avdelningar. De vill inte lämna barn till otrygg ”omsorg”.

   

  Den politiska majoriteten pratar om, i all hast hopsnickrade nödlösningar. Det planeras in bussar (så kallade mobila enheter), man frisätter inomhusplatser vid förskolor genom att låta barn kuska runt i lådcyklar på våra gator, paviljonger hyrs in, föräldrar får råd om privata barnflickor och nu talar man även om flerfamiljssystem. Flerfamiljssystem innebär att föräldrar går ihop i grupp för att passa varandras barn och blir då kompenserade av kommunen.

   

  För ett antal år sedan var det svårt att bli anställd i det egna hemmet. Det som då kallades för dagbarnvårdare, går idag under benämningen ”pedagogisk omsorg i kommunal regi”. Dagbarnvårdare skulle för de som fortfarande minns, i sitt hem ha ett rum till förfogande för verksamheten och leksaker avsedda för barnen man hade omsorg om. De skulle även ingå i en så kallad lekgrupp med andra dagbarnvårdare och sist men inte minst, helst vara utbildad barnskötare. Denna form av barnomsorg fungerade mycket väl och var ingen paniklösning som det vi idag ser kommunen använda sig utav.

  Det finns idag endast 11 verksamheter i pedagogisk omsorg med totalt 45 barn inskrivna.

  Med hänsyn till den platsbrist som idag råder inom förskoleverksamheten och för att undvika att hitta fler ohållbara lösningar, ser vi Sverigedemokrater det i allra högsta grad högprioriterat att rekrytera fler personal inom verksamheten Pedagogisk omsorg i kommunal regi. Att anställa fler inom pedagogisk verksamhet i kommunal regi ser vi skulle lyfta bördan från förskolan. Man ska inte heller glömma att flertal föräldrar föredrar dagbarnvårdarnas barnomsorg framför plats vid förskola. Sverigedemokraterna värnar om familjer och framförallt våra barn som är vår framtid.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  -Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med förskolenämnden aktivt verka för att rekrytera fler dagbarnvårdare, d v s pedagogisk omsorg inom Malmö stad

  -Att om att-sats 1 bifalls ge förskolenämnden i uppdrag att genomföra löpande kontroller av den pedagogiska omsorgen för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen

   

  Nina Kain (SD)