Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 277

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Pressmeddelande SD Malmö – Införande av stadsområden i Malmö

  Av Magnus Olsson den 7 november, 2012
  0

  2012-11-07

  För mer information kontakta: Magnus Olsson 0709 130799

  Idag fattade kommunstyrelsen ett beslut om ett införande av stadsområden i Malmö. Förslaget innebär att man minskar ner dagens 10 stadsdelar till fem nya stadsområden som skall ansvara för de kvarvarande befintliga verksamheterna inom vård o omsorg, individ o familjeomsorg, samt stadsdelarnas kultur- och fritidsverksamhet.

  Vi Sverigedemokrater tycker att förslaget om ett införande av stadsområden är ett dåligt förslag. Vi finner det också märkligt att ånyo utreda om stärkta former för den lokala demokratin. Själva grundbulten när stadsdelarna infördes 1996 var just att bejaka närdemokratin bland medborgarna. Vi Sverigedemokrater har länge påpekat att detta inte fungerar i praktiken. Att Malmös styrande majoritet nu bekräftar detta genom att genomföra en utredning förstärker vår uppfattning om att ansvaret för genomförandet av närdemokratin i praktiken bör läggas centralt under Kommunstyrelsen beredning.

  Vi Sverigedemokrater har ett annat förslag, om bland annat ett införande av kommungemensamma facknämnder.

  Ansvaret för Malmös skolor kommer den 1 juli 2013 att till skillnad från idag centraliseras under tre stycken facknämnder. Till skillnad från Malmös styrande majoritet vill vi inte ”gå halva vägen” utan ser nu en möjligt att verkligen göra skillnad och skrota hela stadsdelssystemet och inrätta facknämnder även inom vård o omsorg. Ansvaret för fritidsverksamheter kan med lätthet överföras till Fritidsnämnden. Med tanke Malmös sociala haveri, tänker vi oss också ett inrättande av fem så kallade distriktsnämnder som kan hantera dagens verksamhet inom individ och familjeomsorg.

  Med vänliga hälsningar

  Magnus Olsson
  Kommunalråd Sverigedemokraterna
  Ledamot Partistyrelsen

 • Pressmeddelande SD Malmö rörande Dialogforum i Malmö stad

  Av Magnus Olsson den 7 november, 2012
  0

  2012-11-07

  För mer information kontakta: Magnus Olsson 0709 130799

  På Malmö kommunstyrelses sammanträde idag har Dialogforum begärt en större summa pengar, för sin verksamhet rörande arbete med mänskliga rättigheter i Malmö. Dialogforum har begärt 350 000 kr för i år och 400 000 kr för kommande år.

  Sverigedemokraterna har reserverat sig mot att bifalla detta ekonomiska medel med följande motivering. Vi anser arbete med mänskliga rättigheter av största vikt och idag är betydelsen av detta arbete högst påtagligt i Malmö. Detta mycket beroende på den ökade antisemitism som vi ser i vår stad. Vi säger dock nej till Dialogforums begäran då vi inte kan se någon adekvat verksamhetsbeskrivning, annat än några dagboksanteckningar. Vi kan heller inte finna något konkret utfört arbete, hos Dialogforum, annat än att man bedriver samtal mellan en handfull personer som representerar den judiska gruppen och islamic center. Arbetet med att hålla igång dialogen mellan representanter för dessa bägge grupperna är bra men kan inte motivera det stora ekonomiska medel som begärts. Sverigedemokraterna förespråkar att Malmö kommun försöker finna andra och mer effektivare vägar att komma till rätta med stadens problem gällande kränkningar av mänskliga rättigheter.

  Med vänliga hälsningar

  Magnus Olsson
  Kommunalråd Sverigedemokraterna
  Ledamot Partistyrelsen

 • Pressmeddelande SD Malmö – kommunbidrag för ekonomiskt bistånd i Malmö stad

  Av Magnus Olsson den 7 november, 2012
  0

  2012-11-07

  För mer information kontakta: Magnus Olsson 0709 130799

  Kommunbidrag för ekonomiskt bistånd till stadsdelsfullmäktige i Malmö stad

  På Malmö kommunstyrelses sammanträde pressenterades idag en ny förenklad modell för att beräkna fördelning av kommunbidrag för ekonomiskt bistånd(före detta Socialbidrag) till stadsdelsfullmäktige under 2013. Införandet av modellen tros ge en träffsäkrare beräkning gällande ekonomiskt bistånd och därför eliminera det stora underskott som vissa stadsdelar får dras med under 2012.

  Vid mötet framkom att summan för ekonomiskt bistånd i Malmö under 2012 beräknas bli 815 miljoner kronor, drygt 6 % av stadens hela budget. Denna summa är nästan i samma storleksordning som Stockholms, där det ekonomiska biståndet beräknas kosta 950 miljoner, under samma år. Detta trots att det i Stockholm bor 3 gånger så många människor som i Malmö.

  Sverigedemokraterna kan inte se hur denna eskalerande ekonomiska situation skall kunna fortsätta att vara hållbar. Vi kan heller inte se hur man snabbt skulle kunna lösa situationen med att få fler arbetslösa malmöbor att bli självförsörjande. Vi ser således på Malmös framtid med djup oro för ekonomiskt haveri och fortsatt sviktande välfärd.

  Med vänliga hälsningar

  Magnus Olsson
  Kommunalråd Sverigedemokraterna
  Ledamot Partistyrelsen

 • Utdrag från senaste kommunfullmäktige – motion ”Mötesplats för äldre i Limhamn Bunkeflo”

  Av Magnus Olsson den 7 november, 2012
  0

  Mötesplats för äldre i Limhamn Bunkeflo – motion från Magnus Olsson

  Tragiskt nog så sätter Carina Nilsson (S) genast igång att mobba Magnus Olsson (SD) genom att påstå att SD inte begriper att lokaler saknas och det är omöjligt för kommunen att fixa fram lokaler, vidare kan SD inte uttrycka sig korrekt då det t.ex. måste finnas en aktivitet….för att en mötesplats skall kunna bifallas

  Magnus Olsson (SD) replikerar att han finner det positivt att de styrande, till och med V, anser motionen bra – samt att det kan väl inte vara omöjligt att uppbringa en lokal så att de äldre inte bara är hänvisade till mötesplats Garaget, på Sofielund, och blir rånade!

  Detta sätter en väldig fart på Eva Sjöstedt (S) som genast kräver belägg för det ”Hemska” påståendet att äldre rånas i vår stad

  Magnus Olsson (SD) uppmanar Sjöstedt (S) att granska statistik från BRÅ, där det tydligt framgår en, för staden, föga smickrande trend då det gäller personrån av såväl gamla som unga.

  Eva Sjöstedt (S) – DU SA RÅN

  Jörgen Grubb (SD) klargör för Sjöstedt (S) att då Sverigedemokraterna senast gjorde ett besök på Garaget träffade de på en chockad äldre kvinna som just blivit rånad, precis utanför mötesplatsen.

  Sjöstedt (S) är i vanlig ordning helt ointresserad av att prata om brottsoffer och den kränkning som de utsätts för

  Motionen avslås (också det i vanlig ordning)

   

 • Fritidsnämnden i Malmö överklagar dom som anser ”det muntliga avtalet” för att vara en efterkonstruktion

  Av Magnus Olsson den 6 november, 2012
  0

  Pressmeddelande

  Iransk-Svenska föreningen i Malmö har sedan 2003 ett skrivet avtal med fritidsförvaltningen i Malmö om att hyra lokaler för sin verksamhet. Under en period av drygt 6 år har man blivit underfakturerad av Fritidsförvaltningen och därmed saknas 661 tkr i hyresintäkter.

  Fritidsnämnden har valt att överklaga beslut om återbetalning till förmån för föreningen i flertalet instanser men inte fått till någon ändring i beslutet.

  Nu när domen fallit i förvaltningsrätten väljer man återigen att överklaga, dock utan skäl denna gång. Förut hävdade man att muntligt avtal om lägre hyra har funnits, vilket förvaltningsrätten i denna dom anser vara en efterkonstruktion.

   

  Jörgen Grubb Ledamot Malmö Fritidsnämnd

  I domen som nu fallit i detta ärende står det klart och tydligt att grunden för fritidsnämndens förra överklagande inte har bärighet. Vi anser att det är dags för de övriga partierna i fritidsnämnden att acceptera Förvaltningsrättens beslut och gå vidare.

  Vi Sverigedemokrater var det enda parti som reserverade oss mot ett överklagande vid de andra tillfällena och jag räknar med att det blir likadant denna gång.

  Den dom vi nu har framför oss hävdar bl.a. att det påstådda muntliga avtalet, vilket var en grund för ny prövning, troligtvis är en efterhandskonstruktion. Vi hävdade detta redan inför fritidsnämndens dåvarande beslut om att önskad omprövning, utan att bli hörsammade. Vi har även hela tiden varit skeptiska om att ett ”eventuellt” muntligt avtal skulle få bärighet över ett skrivet avtal i laga ordning.

  Har Malmö fritidsförvaltning medvetet underfakturerat föreningen som form av extrastöd?

  Finns det fler föreningar som på detta sätt får extrabidrag och som då kringgått den demokratiska beslutsprocessen? Isåfall hur är det då ställt med vår kommunala likställighetsprincip?

  För övrigt så ser vi detta som ett svek mot Malmös skattebetalare, att våra pengar används så här ansvarslöst.

   

  Jörgen Grubb ledamot Malmö Fritidsnämnd