Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 277

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Av Jimi Krånglin den 14 juni, 2012
  0

  Pressmeddelande: Sverigedemokraterna budget för verksamhetsåret 2013

  2012-06-12
  För mer information kontakta:

  Magnus Olsson – 0709 130799

  Under den 11 och 12 juni har budgeten för 2013 debatterats i Malmö Kommunfullmäktige. Malmö styrs av en majoritet   om innehåller S, Mp och V. Socialdemokraterna och deras multikulti spindoctor Ilmar Reepalu har styrt staden i snart  20 år. Malmö är nu en stad som nätt och jämt håller näsan över vattenytan rent ekonomisk. Utan reavinster och ett  utjämningsstöd på ca fyra miljarder, från andra kommuner, skulle inte Malmö klara sina utbetalningar av löner och  bedriva någon kommunal verksamhet. Idag beslutades även om en höjning av den kommunala skattesatsen med 10 öre. Under debatten försökte både Magnus Olsson Kommunalråd i Malmö och Riksdagsman Per Ramhorn (SD) flera gånger få till stånd en debatt kring otryggheten i Malmö. S i Malmö med Ilmar Reepalu och Katrin Stjernfeldt-Jammeh i spetsen, tog aldrig någon debatt eller diskussion kring detta för Malmöborna och Malmös framtid så avgörande ämnesområde.

  Vi hinner inte mer avsluta budgetdebatten i Malmö Kommunfullmäktige förrän det händer igen. Ett nytt dödsfall i ”gangsterstaden” Malmö och åter igen kan vi ta del av svarta rubriker i press och media. Det gör ont i magen att konstatera detta faktum, att trots alla polisiära insatser i Malmö inträffar gång efter annan nya våldshandlingar på Malmös gator och oskyldiga människor som med sina liv får betala för det otrygga Socialdemokratiska Malmö. Det gör inte bara ont i magen, nej jag blir rent ut sagt förbannand när jag inte bara kan konstatera det fortsatta våldets framfart i Malmö, utan även att den valhänta socialdemokratiska hanteringen och deras ständiga förnekanden kring de siffror som påvisar den rekordhöga  otryggheten i Malmö. Fega socialdemokrater vägrar att ens debattera frågan i Malmö Kommunfullmäktige. Nej, nu får det vara slut! Det är dags för Ilmar och Karin att kasta in handuken för gott. Malmö behöver en ny politik och det är nu, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

 • SD Malmö Budgetreservation 2014

  Av Magnus Olsson den 11 juni, 2012
  0

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2014

  Ansvar för Malmö   3

  Vård och omsorg    4

  Brottsbekämpning, Trygghet och Välfärd    7

  Skolan, Barn och ungdomar    9

  Integration, arbetsmarknad och Vuxenutbildning    12

  Jämställdhet och Demokrati    15

  Boende och stadsmiljö    17

  Kultur och fritid    20

  Konsument, Stadsekologi och Utveckling     22

  Finans och organisation    24

  Ekonomisk sammanställning:                                                                                 

  Satsningar    26

  Finansiering    27

  Våra yrkanden:                 

  Vård och omsorg:    28

  Våld och brottsbekämpning:    29

  Barn och ungdom:    30

  Jämställdhet och demokrati:    32

  Boende och stadsmiljö:    33

  Stadsekologi och konsument:    34

  Kultur och fritid:    35

  Integration och arbetsmarknad:    36

  Finans och organisation    37

  Övrigt:    38

   

  Ansvar för Malmö

  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripandet målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på vaksamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiet ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerade naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen.
  Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi anser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

  Malmö ska vara en underbar stad att leva, bo och arbeta i. Malmö har med sin närhet till kontinenten alla förutsättningar för att bli en attraktiv och framtidsinriktad stad. Ändå finns det en rad problemområden idag. Skolan, otryggheten, utanförskap, äldrevården, stenkastningar, våld och illegala vapen är alla en del av vardagen i många delar av staden och många vågar inte vistas ute på kvällarna. Bland många av Malmös äldre finns en stark längtan efter en social samvaro när känslan av ensamhet breder ut sig. I skolan har våld, droger och mobbning blivit allt vanligare.

  Lyckligtvis finns det ett alternativ. Vi Sverigedemokrater är beredda att ta de beslut och göra de prioriteringar som krävs för att kunna upprätthålla kvaliteten inom kärnverksamheterna och förbättra Malmöbornas trygghet på gator och torg. Vi når detta genom kraftiga besparingar och omfördelningar inom den nuvarande politiska organisationen. Borttagande av mångkulturalistiska verksamheter och den skattesubventionerade finkulturen för vuxna, frigör vi resurser som ger oss möjlighet att stärka upp kärnverksamheterna och att genomföra riktade satsningar i syfte att öka alla Malmöbors trygghet och välbefinnande.

  Vi tar ansvar för välfärd och trygghet!

   

  Vård och omsorg

  Alla människor skall kunna åldras med värdighet. Sverigedemokraternas långsiktiga ambition är att Malmö ska ha Sveriges bästa vård och omsorgspolitik. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata vårdgivarna lever upp till högt ställda kvalitetskrav. Vi vill att det ställs högre krav än vad som är fallet idag på att privata vårdgivare återinvesterar en del av vinsten i verksamheten. Vid upphandling av entreprenad inom äldreomsorgen skall kvalitet alltid gå före pris. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Alldeles för många äldre utsätts för brottslighet eller försummelse. Personalen inom äldreomsorgen är för få, vilket gör att man inte hinner med den sociala samvaron och annat som många äldre är i stort behov av. Vi Sverigedemokrater tillsätter stora resurser för att anställa mer personal inom vård och omsorg.

  Det har blivit alldeles för svårt att få plats på seniorboende eller särskilt boende för de äldre som inte längre klarar sig själva och/eller lider av social isolering och otrygghet. Även stödet till anhörigvårdarna är många gånger otillräckligt eller missriktat.
  En trygg och värdig ålderdom måste bli en självklarhet.

  Sverigedemokraterna har under de gångna åren presenterat en mängd förslag för att åtgärda dessa brister, tyvärr utan att få gehör från en partipolitiskt ointresserad koalition.

  Kostområdet har länge varit eftersatt inom Malmös äldreomsorg och de förbättringar som utlovats av vänstermajoriteten har visat sig vara långt ifrån tillräckliga. Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar skall inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och stjäl framförallt mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten skall lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen. För de äldre som inte längre kan laga sin egen mat bör målsättningen vara att dessa skall få sin mat tillagad i hemmet av hemtjänstpersonalen. I de fall detta inte är möjligt skall maten i alla fall vara relativt nylagad och varm. För att hålla nere ledtider, upprätthålla kvalitet och näringsvärde samt minska miljöpåverkan skall maten lagas så nära brukaren som möjligt, till exempel av en utbildad kock eller kokerska på ett närliggande äldreboende. Vi Sverigedemokrater vill också inrätta en särskild depå för närproducenter och gårdsbutiker inom Malmö stad. Många avtal är idag låsta med matleverantörer i stora format som hämmar matkulturen och kvaliteten. Ansvaret för inköp av råvaror och matlagning skall åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

  Vi vill kraftigt förstärka och påskynda det i dagsläget eftersatta arbetet med kosthållningen för de äldre. Vi vill bygga kök efter samma modell som idag tillämpas på bland annat Husie gård. Vi vill ha boenden med kök som hanterar närproducerade och bra råvaror.

  För att valfriheten beträffande val av särskilt boende skall bli meningsfull, bör Malmö i likhet med Göteborg, förbättra informationen kring de olika alternativen genom att ta fram och distribuera en så kallad äldreboendekatalog, där relevanta fakta om de olika boendena listas. Den äldreboendeinformation som idag finns att tillgå ligger på Malmö stads hemsida, vilket begränsar tillgängligheten för den majoritet av äldre som saknar tillgång till- och kunskap om Internet.

  Valfrihet, livskvalitet och variation är också ledorden bakom vårt förslag om att kommunen skall utreda möjligheterna att erbjuda avlastning och korttidsvård i utlandet. Flera svenska kommuner inklusive Stockholm har redan beslutat sig för att erbjuda en liknande verksamhet och Malmö torde därmed ha goda förutsättningar att uppnå samordningsvinster genom att samarbeta med dessa kommuner.

  Merparten av all vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga, vilka i många fall själva är sjuka och skröpliga. Trots det väljer en stor del av anhörigvårdarna att inte utnyttja den hjälp som erbjuds dem. Orsaken till detta är att vårdtagarens behov inte har uppmärksammats i tillräckligt stor utsträckning och att stödet har varit alltför ensidigt inriktat på att befria den anhörige från vårdarrollen. Frivilligorganisationer och andra volontärers insatser är viktiga resurser som måste tillvaratas. Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens arbete som att följa äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, eller hjälpa till med alldagliga sysslor blir äldreomsorgen mer mänsklig och guldkantad. Ett bra exempel på initiativ som tagits inom frivilligverksamheten är den rekreationsverksamhet för äldre som Stadsmissionen i Stockholm har startat. Denna har gett äldre medborgare med små ekonomiska resurser en möjlighet till rekreation i naturnära miljöer och att åtminstone tillfälligt undslippa den sociala isolering som många äldre tyvärr lider av. Verksamheten har blivit en succé i Stockholm och Sverigedemokraterna vill att den genom ett samarbete mellan kommunen, föreningslivet och frivilligkrafterna skall införas även i Malmö. Vår bedömning är att Malmö sommargårdar med fördel skulle kunna användas för ändamålet.

  Äldre invandrare som på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera på svenska skall om förutsättningar finns kunna få vård på sitt modersmål.  En allt större del av personalen inom äldrevården har idag invandrarbakgrund. Merparten av dessa gör en storartad insats inom Malmö stads verksamheter. Personalrekrytering till avdelningar för äldre invandrare som mist sitt andraspråk skall dock ske på basis av relevanta språkkunskaper och inte etnisk bakgrund.

  Behoven hos denna grupp av äldre invandrare skall inte få användas som ett rättfärdigande för att diskriminera etniska svenskar genom allmänna regler om etnisk kvotering och positiv särbehandling av invandrare, vilket ofta sker idag. Självklart är utgångspunkten att svenska är huvudspråket inom svensk sjukvård. Rätten att kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare skall naturligtvis också omfatta äldre svenskar.

  För att förstärka kunskaperna i svenska språket inom äldrevården då vi befarar att problemen är större än vad man tror, vill Sverigedemokraterna att Malmö stad, i likhet med Stockholms kommun, skall inrikta sig på kontinuerlig språkutveckling i svenska för vårdpersonal med sådant behov, samt att kraven på svenskkunskaper, kunskaper i svensk kultur och historia skall höjas vid nyanställning. Vår bedömning är att dessa åtgärder kan vidtas inom ramarna för den nuvarande verksamheten.

  Ett annat angeläget område där mycket återstår att göra är fallolyckorna bland de gamla. Det stora antalet fallolyckor i Malmö orsakar varje år stora ekonomiska kostnader och ett stort mänskligt lidande. Varje stadsdel bör främja alla ideella och frivilliga insatser som står till buds, liknande ”Fixar-Malte”, och det behövs mer. De goda exemplen som finns i stadsdelar och andra kommuner angående förebyggande av fallolyckor och rehabilitering av offren bör samlas i ett kommunövergripande program för ett fallfritt Malmö.

  Äldre och funktionsnedsatta är utsatta grupper. Det är oerhört viktigt att både de och deras anhöriga kan känna sig trygga med den omsorg kommunen ansvarar för. Med bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna att det ska införas ett obligatoriskt utdrag från belastningsregistret vid varje tillsättande av personal inom äldrevården.

   

   

  Brottsbekämpning, Trygghet och Välfärd

  Brottsligheten i staden ligger sedan länge på katastrofalt höga nivåer, vilket utgör ett allvarligt hot mot både kommuninvånarens trygghet och kommunens långsiktiga tillväxt. Detta är oacceptabelt! Malmö ska vara en trygg och säker stad, där alla människor dygnet runt ska kunna röra sig fritt på gator och torg utan rädsla. Många av de centrala åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av bland annat en ansvarsfull invandringspolitik, fler poliser med ökade befogenheter och skärpta lagar. I avvaktan på en sundare regeringspolitik vill Sverigedemokraterna göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten i kommunen.

  Det brottsförebyggande arbetet i kommunen rymmer flera positiva exempel. Sverigedemokraterna anser dock att det medel som anslås, till detta för staden så avgörande område, är på tok för lågt. Vidare anser vi att verksamheten har en alltför kraftig slagsida mot långsiktig och social brottsprevention. Vi förordar en mer situationsanpassad brottsprevention som innefattar fler åtgärder och syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet. Detta genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Exempel på sådan verksamhet kan vara att införa kameraövervakning eller patrullerande ordningsvakter på brottsutsatta platser.

  Brottsligt beteende hos unga ska stoppas i tid. Insatser där föräldrar, skola, sociala myndigheter och polis samarbetar för att förebygga ungdomsbrottslighet är av stor vikt. Vi vill att barn och ungdomar under 15 år som omhändertas av polis eller annan myndighet ska följas upp senast 48 timmar efter förseelsen. Vårdnadshavare bör också vara ersättningsskyldiga för sina barn.

  Vi Sverigedemokrater är det parti i Malmö som prioriterar kampen mot organiserad brottslighet och alla typer kriminalitet för att återskapa tryggheten för alla Malmöbor. Med anledning av detta förslår vi att Malmös stads nuvarande satsning inom områdesprogrammen får en annan karaktär med en tydligare och kravställande inriktning. Vi har tittat på flera olika exempel både inom Sveriges gränser men även på den i New York så lyckade ”New York” modellen och ”Broken Window” projektet från samma stad. Vi vill stärka upp och anpassa den befintliga verksamheten med dessa projekt som grund och att Malmö stad bistår polisen med pappersarbete, efter en liknande modell som Hedemorakommun arbetar utifrån. Vi vill införa patrullerande stadsvakter med ordningsvaktsförordnande och satsa på mobila brottspreventiva enheter. Exempel på sådana är ”vakande ögon” som finns i Lomma och ”Tyresö modellen”. Vi vill verka för att Malmö Stad tar ett initiativ till att inrätta en stödtelefon på helgkvällar och nätter, likt det man gjort i Stockholm. Vi vill även arbeta hårt mot att stävja barns och ungdomars kontakt med narkotika. Dels genom information, men också genom sådan kontroll som lagstiftningen ger utrymme för. Med anledning av detta vill vi införa slumpvisa kontroller av Malmö kommuns gymnasieskolor med narkotikahundar via det befintliga nätverket och samarbetet SPP. Vi Sverigedemokrater satsar stort på det vi kallar ”Trygghetsprogrammen”.

  Precis som Sverigedemokraterna länge varnat för har den mångkulturella samhällsordningen i kombination med en alltför omfattande invandring gett upphov till utbredd rotlöshet, alienation och enorma sociala och ekonomiska problem. Resultatet av denna samhällsutveckling ser vi nu i form av skjutningar, mord och sprängningar mot restauranger. Vi har på Rosengård och Seved, som skakats av allvarliga kravaller de senaste åren, dystert kunnat konstatera att vår stad är på väg i helt fel riktning. Sverigedemokraterna kan aldrig acceptera att delar av vår stad präglas av pöbelvälde och laglöshet. För att snabbt kunna återställa ordningen och samhällets kontroll vid liknande situationer i framtiden vill partiet därför att kommunen i samråd med polisen skall verka för att tillfälliga utegångsförbud för omyndiga personer skall kunna utfärdas.

  Det hårdnande samhällsklimatet i Malmö och den rädsla som detta skapar riskerar att leda till att människor sluter sig och tittar åt ett annat håll när någon råkar illa ut. För att motverka en sådan utveckling vill Sverigedemokraterna att kommunen lyfter fram och belönar goda exempel. Detta genom att instifta ett civilkurage pris som skall gå till den/dem som på skolan, på sin arbetsplats eller ute i samhället, visat civilkurage och därmed lämnat ett viktigt bidrag till att stävja brott.

  Vi ser med oro att ett växande antal förvärvsarbetande barnfamiljer, med otryggheten som skäl, väljer att lämna Malmö kommun, till fördel för någon av våra kranskommuner. Om denna negativa trend fortsätter så minskar också kommunens skatteintäkter, vilket är mycket oroande med tanke på Malmös ständigt ökade kostnader för t.ex. ekonomiskhjälp och hemlöshet.

  Att bli tvingad till ett äktenskap trots att man inte vill, är ofta kopplat till hedersrelaterade normer och traditioner. Både flickor och pojkar kan drabbas. Oftast begränsas tjejerna i vardagen genom att killarna tvingas att kontrollera sina systrar. Det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar. När det gäller hedersrelaterat tänkande är kontrollen av flickor och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till ett kollektiv. Detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat. Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv, så som t.ex. klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet samt livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa.
  I sin mest extrema form kan hederstänkandet resultera i dödligt våld.

  Med tanke på frågornas komplexitet och att det råder stor brist på empiriskt förankrad kunskap i synnerhet gällande Malmö, kring den sociala konstruktionen av familjer där heder utgör en central organisationsprincip, föreslår vi en större kartläggning kring det hedersrelaterade våldet i staden. Vi vill dessutom lägga extra fokus på unga män som faller offer för hedersrelaterat våld. Vi vill även inrätta en hederssamordnare inom kommunen. Vi anser det är dags att studera islamistiska attityder bland våra ungdomar.

   

   

  Skolan, Barn och ungdomar

  Malmös barn och ungdomar ska forma framtidens Malmö och det är därför av yttersta vikt att våra barn och ungdomar får gå i en skola där de känner sig trygga, kan utvecklas och stärka sin självkänsla och får en gedigen utbildning.

  Vi har länge sett hur den styrande majoritetens skolpolitik skapat ett utanförskap där alltför många av våra ungdomar lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Arbetsmarknaden i dagens Sverige erbjuder nästintill obefintligt med sysselsättning för ungdomar utan utbildning. Effekten av detta blir att den som avslutar sin skolutbildning med brister så som t.ex. ofullständiga betyg riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet
  Sverigedemokraterna vill därför satsa mer medel på en fungerande skolverksamheten där ambitionen är att skolbetygen kraftigt ska förbättras. Vi tror att en sådan väg att gå är att förbättra arbetsmiljön för skolpersonal och elever. Men även lärarnas löner måste upp till en högre nivå. Vi vill också att tryggheten och hälsan för elever ska öka.

  Vi anser att många skolproblem, i kommunen, är intimt sammankopplade med Malmö stads och landets alltför generösa invandringspolitik. Bristen på medel och personal blir alltmer tydlig då mängden av ungdomar som är i behov av extraresurser ökar. Det ständiga inflödet av nya elever med bristande förkunskaper och språksvårigheter är helt naturligt extremt resurskrävande för skolan.

  Det är idag inte på långa vägar så självklart, som tidigare gällde med en mer moderat invandringspolitik, att barn och ungdomar per automatik lär sig vårt svenska språk.

  Andelen förskolebarn i åldern 1-5 år med utländsk bakgrund visar sig extremt hög i vissa områden – vilket verifierar det vi kallar segregationen. Detta får till följd att barn av utländsk härkomst inte på ett naturligt sätt kommer i kontakt med svenska språket via andra barn och kompisar, vilket i sin tur cementerar segregationen. Vi anser att den enskilt viktigaste framgångsfaktorn till lyckade studier just är det svenska språket.

  När det gäller det egna modersmålet måste detta stå åt sidan för barnens och ungdomarnas träning i svenska språket. Modersmål är enligt oss något man gärna sysslar med, men man gör det på elevensval eller efter skoltid

  Konsekvenserna av dagens förda politik, med våra ändliga medel, blir skolor i Limhamn-Bunkeflo med extremt låg lärartäthet kontra skolor i Rosengård med extremt hög lärartäthet. Man bryter alltså mot likabehandlingsprincipen som står inskriven i skollagen. Denna skeva resursfördelning till trots så fungerar inte skolorna på Rosengård och detta bryter i sin tur mot skolans kompensatoriska uppdrag, vilken också återfinns i skollagen.

  Vad Malmös skolor och elever behöver är blandade skolor där elever möts under det svenska språket, vilket gör alla delaktiga. Idag är det många Malmöfamiljer som inte accepterar en hög koncentration av invandrare på barnens skolor. Man väljer då att flytta till annat område eller kommun eller att placera barnen på friskola. Med ovan fakta inser man att den enda lösningen för Malmös skolor är att minska på invandringen till en nivå som allmänheten kan acceptera och där verksamheten fungerar.

  Den svenska skolan har de senaste åren sjunkit till under genomsnittet för OECD-länderna och för varje år rasar vi allt snabbare, gällande skolresultat. Malmös skolresultat måste mot denna jämförelse ses som ytterst katastrofala!

  Vad Malmö behöver är förändringar inom många områden.

  Disciplinproblemen i Malmös skolor var för några decennier sedan fullt hanterbara och lärarna kunde vid sidan av att hålla ordning i klassen, bedriva demokratisk fostran och ändå använda merparten av sin tid till kärnverksamheten att förmedla ämneskunskaper till eleverna. De svagpresterande fick således mer hjälp och verksamheten fungerade generellt bättre då de kulturella och språkliga barriärerna var få. Så är det inte i dagens Malmö. Lärarkåren måste få verktygen och stöd från sin arbetsledning för att direkt kunna stävja bråk, kränkningar och allmän oreda. Alltför länge har skolan anpassats efter de som förstör skolan och undervisningen

  Personella förstärkningar krävs för att ta hand om den ohälsa och sociala problem som alltmer finns närvarande. Här är elevhälsan är en viktig komponent då den både kan verka aktivt och pro-aktivt. I dagens Malmöskolor är den minimalt representerad, vilket tydligt visas av stora ohälsotal. Vi vill även tillsätta annan stödpersonal i form av ytterligare vuxna som finns tillgängliga under skoltiden som stöd åt elever för att bidra till bättre arbetsmiljö och mer renodlat arbete för lärarkåren.

  Att vara lärare i dagens Malmö ska kännas meningsfullt och inspirerande. Lärarkåren ska arbeta med det den är bäst på, att utbilda våra barn och ungdomar. Malmö kommun genomför nu under 2013 en enorm omorganisation av skolan då denna lyfts från stadsdelarnas ansvar, och hamnar under en förskolenämnd, en grundskolenämnd och en nämnd för gymnasieskolan. Lärarkåren måste inkluderas vid stora förändringar då de är nyckeln för framgång, samtidigt som deras status måste få en chans att öka. Vi strävar här mot kraftigt höjda lärarlöner som då ger högre konkurrens med en högre kompetens för Malmös lärarkår.
  I våra förskolor har vi en låg personaltäthet och i många fall alldeles för stora barngrupper. Barn i åldern 4-5 år ingår i allt större barngrupper med så många som 21 eller flera barn, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. Barnen blir stressade och ljudvolymen outhärdlig. Dessutom är det omöjligt ge varje barn det individuella bemötande som omskrivs i styrdokument från skolverket.

  Våra barns inlärningsförmåga med högre betyg som resultat och framtida hälsa påverkas starkt av vilka kost och motionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en mycket stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av skadliga levnadsvanor reduceras.

  Vi kommer också att verka för att all form av genuspedagogik som genomförs för våra barn och ungdomar i Malmö skolor med omedelbar verkan ska avvecklas. Sverigedemokraterna verkar istället för en absolut jämnställdhet mellan könen där alla ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och ambitioner på lika villkor och utan diskriminering.

  Sverigedemokraterna ser det som viktigt att storsatsa på skolan och samtidigt göra det på rätt sätt. Vi kommer därför att göra stora extrasatsningar och förbättra verksamheten inom Malmös skolor.

   

   

  Integration, arbetsmarknad och Vuxenutbildning

  Sverigedemokraternas absoluta målsättning är full sysselsättning. Vi ser varje enskilt arbete som viktigt och betydelsefullt. Det är eftersträvansvärt att kunna försörja sig själv och stå på egna ben. Sverigedemokraterna ser därför med oro på att arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer och menar att en rad åtgärder behöver vidtas för att komma tillrätta med problemen. Vår utgångspunkt är att politikens roll ska vara att skapa optimala förutsättningar för full sysselsättning snarare än att försöka lindra syndromen av en i grunden felaktig sysselsättningspolitik. Vår politik på området sysselsättning har fyra övergripande syften: skapa starkare drivkrafter för att arbeta, göra det enklare och billigare att anställa, råda bot på den missmatchning som tilltagit på arbetsmarknaden samt minska utbudet av okvalificerad invandrad arbetskraft. Vi prioriterar lägre inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare, sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader för små och medelstora företag, införande av riktiga lärlingsjobb, införande av gästarbetarsystem istället för nuvarande arbetskraftsinvandring, utveckling av starta eget-bidraget, utökning av turordningsreglerna samt satsningar på den högre utbildningen, komvux och yrkeshögskolan.

  Vi Sverigedemokrater försvarar den svenska modellen och strävar efter att företräda allmänintresset, snarare än särintressen. God balans mellan arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen. Fokus på de intressen som förenar i form av tillväxt, stabilitet och god tillgång på jobb.

  Malmö har tagit emot alltför många invandrare på alltför kort tid.
  Endast en bråkdel av dessa personer har haft reellt skyddsbehov. Denna strukturella förändring har orsakat enorma ekonomiska, sociala och kulturella problem i vår stad. Problem som idag påverkar nästan varje samhällsområde och då oftast i negativ riktning.

  De kommunala insatserna för arbete och integration måste ge konkreta resultat för den enskilde. Det pågår alldeles för många tidsbegränsade projekt i staden som avslutas utan tillräcklig uppföljning och utvärdering. Trots att det inte går att se någon omedelbar effekt så satsar kommunen mångmiljonbelopp varje år på att låsa in människor i projekt som inte stärker de arbetssökandes möjligheter att hitta ett riktigt jobb. Vi kan inte acceptera att arbetssökande fastnar i projekt som inte direkt leder till jobb eller utbildning. Dessa pengar är i många fall felsatsade och får som enda effekt att statistiken ser bättre ut än vad den egentligen är.

  Vi Sverigedemokrater vill stimulera klusterbildning och entreprenörskap. Vi vill också se en ökad koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Vuxenutbildningen är viktig för att motverka missmatchning. Vi vill också satsa på arbetsmiljön i offentlig sektor. Fler händer behövs inom till exempel vård och omsorg för att motverka stress och arbetsskador, rätt till heltid, motverka delade turer, etc.

  Med tanke på den massarbetslöshet som råder i dagens Malmö vill vi Sverigedemokrater satsa mer resurser på varumärkesbygget Malmö stad. Fokus på trygghet och trivsam social och fysisk miljö. Benchmarking, minimera byråkrati och korta handläggningstider är andra viktiga åtgärder som krävas för att skapa fler arbetstillfällen.

  Den oansvariga och kravlösa svenska integrations- och invandringspolitiken har gett upphov till segregation, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. Den mångkulturalistiska samhällsordningen är idag ett allvarligt hot mot Malmös framtid och den inre sammanhållningen och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Sverigedemokraterna tycker att det är hög tid att Malmöborna får säga sin mening om den politik som har påverkat staden på ett så djupgående plan och föreslår därför att en kommunal folkomröstning kring en uppsägning av kommunens avtal med Migrationsverket, angående så kallat flyktingmottagande, skall anordnas i anslutning till de allmänna valen 2014.

  Sverigedemokraterna vill verka för ett invandrings- och flyktingstopp i Malmö samt en mer offensiv politik för frivilligt återanvändande speciellt riktad mot relativt nyanlända och långtidsarbetslösa invandrare utan skyddsbehov.

  Fler länder som i princip saknar integrationspolitik kan uppvisa bättre resultat på integrationsområdet än Sverige. Mångmiljardprojekt har vid utvärderingar visat sig ha extremt låg måluppfyllnad. Enbart projekt i Rosengård har sedan sekelskiftet kostat över 300 miljoner. Några projekt beskrivs som lyckade, andra som bortkastade pengar. Inget av dessa projekt har brutit segregationen eller mer än tillfälligt minskat arbetslösheten eller andelen obehöriga till gymnasiet. Trots detta tycks majoritetens enda recept vara att skriva ut mer av samma kontraproduktiva medicin. Förutom den uppsjö av projekt och specialverksamheter som finns på området har kommunen valt att väva in kostsamma åtgärder med direkt koppling till invandringen, integrationen och det mångkulturalistiska synsättet i snart varje kommunal verksamhet. Ingen tycks idag ha en klar uppfattning om vad detta faktiskt kostar Malmö. Att få klarhet i detta är dock naturligtvis helt avgörande för att den politiska organisationen skall kunna fatta väl underbyggda beslut och kloka prioriteringar. Sverigedemokraterna förslår därför att upprätta ett mångkulturellt bokslut där samtliga kostnader och intäkter som kan härledas till invandring, integration och mångkulturalism redovisas.

  Sverigedemokraternas uppfattning är att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte det svenska samhället som skall anpassa sig efter invandrarna. Vi förespråkar assimilering framför integration och menar att huvudansvaret för anpassningen till det svenska samhället skall vila på individen själv och att en stor del av de kommunala integrationsinsatserna och all verksamhet som syftar till att främja den konfliktskapande mångkulturalistiska samhällsordningen därmed kan slopas. De stora resurser som på så sätt frigörs, vill vi använda till att finansiera våra förslag om ökad brottsbekämpning och förstärka resurser till kärnverksamheterna inom välfärden. Malmö stad måste i en högre grad än idag agera kravställare för att nå en högre måluppfyllelse och pressa ner kostnader.

  Sverigedemokraterna vill förbjuda alla former av positiv särbehandling eller beaktande av etniskt ursprung vid anställningar inom kommunen. Det är inte den etniska bakgrunden som skall vara avgörande för det stöd man får. Den nuvarande ordningen riskerar att indirekt diskriminera människor med svensk bakgrund.

  Då Integrations och arbetsmarknadsutskottet, enligt vår mening spenderar stora summor på till exempel projekt som positivt särbehandlar invandrare och därmed negativt särbehandlar svenskar, vill vi minska anslagen till verksamheten. Vi vill även skärpa kraven och effektivisera den frivilliga skolformen SFI-undervisningen då vi anser att den håller för låg nivå.

  Medlemskapet i ”Europeiska städer mot rasism” förutsätter bland annat att kommunen ställer sig positiv till mångkulturalism och positiv särbehandling av invandrare. Sverigedemokraterna vill därför att Malmö omedelbart lämnar denna organisation.

   

   

  Jämställdhet och Demokrati

  Efter många år i den politiska periferin har vi Sverigedemokrater blivit väl medvetna om att det råder demokratiska missförhållanden i det svenska samhället, till och med i den kommunala sfären. De stora politiska partierna gynnas på de mindres bekostnad, till exempel genom valkretsindelning som sätter proportionaliteten ur spel. Politisk kohandel och allianser i alla dess former används som medel för att kringgå demokratiska valresultat, vilket fått till följd att flerpartisystemet i praktiken avskaffats. Antalet plaster i styrelser, nämnder och beredningar ändras godtyckligt utifrån valresultat, vilket kan få till följd att folkvalda partier nekas insyn i den kommunala verksamheten. Partierna finansierar sin verksamhet genom vidlyftiga kommunala partistöd som beräknas på ett sätt så att de redan stora partierna gynnas. Allt för stora partistöd motverkar traditionellt folkrörelsearbete. Allt detta är sådant som minskar medborgarnas förtroende för politiken och som i flera avseenden går ut över demokratins principer.

  Sverigedemokraterna oroas över att antidemokratiska, antisemitiska och kvinnofientliga strömningar tycks växa sig starkare i vår stad. Vi menar att kommunen hittills gjort alldeles för lite för att motverka detta och att det till och med finns flera exempel på att kommunen har gett ekonomiskt och moraliskt stöd till sådana åsiktsriktningar.

  I syfte att säkerställa att kommunen i framtiden gör en mer noggrann bedömning av vilka verksamheter som är lämpliga att stödja föreslår vi att allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till totalitära ideologier, hyllar, förespråkar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, skall avskaffas.

  Brottslighet riktad mot kvinnor och den otrygghet som det föder, begränsar kvinnors rörelsefrihet och har en negativ inverkan på jämställdheten. Kommunen har vidtagit en del åtgärder för att motarbeta detta, vilket vi tycker är positivt, men mer återstår att göra. Under områdena brottsbekämpning och boende och stadsmiljö presenterar Sverigedemokraterna en rad åtgärder för att öka tryggheten och rörelsefriheten i allmänhet. Vi presenterar också flera förslag som mer direkt syftar till att förbättra trygghetskänslan för kvinnor i det offentliga rummet.

  Våldtäkt är kanske den grövsta kränkning en kvinna kan bli utsatt för. Det bemötande och de attityder som våldtäktsoffer möter av sin omgivning har ofta stor betydelse för möjligheterna till rehabilitering. I ljuset av detta är de höga våldtäktstalen i kommunen och de attityder som presenterades i en enkätundersökning som Amnesty för en tid sedan lät genomföra i bland annat Malmö, mycket oroande. Undersökningen visade bland annat att ca var femte tillfrågade person, i åldrarna 15-25 år, anser att offret själv har ett ansvar vid våldtäkt beroende på hur hon varit klädd, vad hon hade druckit och hur mycket motstånd hon gjort. Sverigedemokraterna vill genomföra en informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktat till ungdomar med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet och därmed förhoppningsvis också bemötandet av våldtäktsoffer.

  På grund av den radikala vänsterfeminismen ser vi med oro på den framväxande genuspedagogiken och den accelererande jämställdhetshysterin. Experimentet genuspedagogiken anser vi Sverigedemokrater vara kontraproduktivt, då det går ut på att sudda ut könen och experimenterar med barns identiteter. Istället behöver vi bejaka könen och ta vara på könens positiva olikheter. Vi ser det som en självklarhet att män och kvinnor skall ha lika lön för lika arbete. Här satsar Sverigedemokraterna framförallt inom traditionella kvinnoyrken som vård och skola. Vi vill använda könsuppdelad statistik till att säkerställa jämställda löner men vi motsätter alla former av särbehandling och kvotering.

   

  Boende och stadsmiljö

  Stadsplaneringen och samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl kommuninvånarna trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och miljön. Sverigedemokraterna vill verka för levande, traditionella, familjvänliga, småskaliga och trygga samhällsmiljöer. Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv skall vara en självklar del av samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och förändras. På samma sätt skall barn- och familjeperspektivet vara genomgående. Barnens leklust och behov av rörelse måste bejakas och hot från trafiken eller andra potentiellt farliga miljöer minimeras. Närhet till arbete, offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom skapandet av andra naturliga mötesplatser.

  Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i stor omfattning över hela staden. Grönytor och naturliknande miljöer skall vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och inte bara existera som gröna öar i ett hav av betong. Vid stadsplaneringen och framtagandet av detaljplaner skall stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen.

  På senare år har klimat frågan och gifter i miljön fått allt större fokus. Ökade utsläpp av växthusgaser är ett globalt problem som kan förändra livsbetingelserna på hela jorden. Tungmetaller och organiska miljögifter kan hota människors hälsa och den biologiska mångfalden. Men det finns goda förutsättningar att göra stora insatser på lokal nivå. Vår livsstil i Malmö påverkar bland annat utsläppen av växthusgaser och av olika kemiska produkter som används. Genom att förändra våra resvanor och vår konsumtion av varor kan vi påverka även i vardagslivet.

  Malmö har efter många år fått en Urban livsstil som vi vill ta vara på och utveckla vidare så att vår stad blir än mer levande och tryggare att vistas i. Det ställer också stora krav på oss när vi ska förtäta staden. Boende, gator och torg måste vara av sådan karaktär att det tilltalar en stor del av Malmöborna. Vi vill förtäta staden genom att bygga på vindsutrymme och på höjden av befintliga hus dock ej på bekostnad av våra grönområden. Vi vill också i fortsättningen ge de som vill bo i eget hus möjlighet till detta. Malmö ska vara möjligheternas och valfrihetens stad.

  Stadsplaneringen och stadsmiljöns utformning har en avgörande betydelse för människors trygghet och välbefinnande. Helt grundläggande för Sverigedemokraterna är att inga grupper skall begränsas i sin rörelsefrihet på grund av fysiska funktionshinder eller otrygghet. För att komma närmare målsättningen vill vi avsätta extra resurser i syfte att undanröja sådana hinder och öka tillgängligheten för funktionshindrade.

  När vi bygger nytt vill vi göra det på ett sådant sätt att det blir en bra miljö för alla grupper. Ingen skall begränsas i sin rörelsefrihet på grund av fysiska funktionshinder eller otrygghet. I de delar av staden där vi har många äldre hus av mycket fin karaktär anser vi att vid nybyggnation skall man ta hänsyn till befintligt utförande och försöka bygga hus i äldre stil och även ge medborgarna större inflyttande på utförandet. Sverigedemokraterna vill att Malmö skapar en blandad stad med olika bostadstyper och upplåtelse former, gärna med gröna tak.

  Bristen på hyresrätter är ett stort problem, inte minst för studenter och ungdomar som skall söka sin första bostad. Även denna problematik har delvis sin grund i statens invandringspolitik och den stora inflyttning av resurssvaga nyanlända invandrare som kommunen måste förse med bostad. Möjligheten för nyanlända invandrare att bosätta sig var de vill i landet leder ofta till trångboddhet och förstärkt segregation. Vi vill satsa på en utbyggnad av mindre lägenheter i de centrala delarna vilket skapar förutsättningar för unga och studerande att leva vidare i staden.

  Utbyggnaden av Västra hamnen och Varvsstaden är en spännande och unik möjlighet för Malmöborna men samtidigt har man en svår uppgift att lösa trafiksituationen och vi kan inte ställa oss bakom att området skulle bli en gång och cykelstadsdel. Vi vill att alla Malmöbor ska kunna ta del av området och då måste man lösa trafikproblemen som finns genom broar eller tunnlar. Vi kan dessutom inte ställa oss bakom en spårvagnslinje i området då detta ytterligare kommer att försvåra trafiksituationen. Transporter och transportanläggningar ska lokaliseras så att intrång i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte medför hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt inverkar negativt på miljön. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem ska finnas tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik ska vara goda. Den bebyggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla Malmöbor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av Malmöbornas dagliga transporter kan minskas.

  Vi Sverigedemokrater tror att bilen och den frihet den medger är mycket svår eller omöjlig att ersätta i dagsläget. Vi ser därför i framtidens Malmö tysta och miljövänliga elbilar. Här ser vi med spänning fram mot nya tekniker så som t.ex. induktionsspår som kan grävas ner i gator. Alla vidare satsningar i spårvagnsprojektet är vi motståndare till, då det i dag finns modernare och bättre teknik och ska vi vända blicken framåt bör vi även göra det i vår kollektivtrafiksatsning. Sverigedemokraterna förespråkar eldrivna bussar som i dag är den teknik som har starkast utvecklig. Vi vill satsa på stora bussar på de hårt belastade linjerna men vill även satsa på mindre bussar som kan ta de mindre belastade linjerna och även vara ett komplement under tider med färre resenärer. Vi anser att en spårvagns linje i Malmö inte har vare sig någon ekonomisk hållbarhet eller en framtid.

  Sverigedemokraterna vill fortsätta utbyggnaden av våra förskolor och LSS boende men vi vill även börja se över våra skolor där vi vill förbättra våra skolgårdar. Vi ser gärna mindre multisportarenor som även kan användas för spontanidrott efter skoltid men vi vill även göra skolgårdarna grönare och säkrare speciellt för de mindre barnen. En grön skolgård kan även fungera som vind, sol och regnskydd samt vara till stor hjälp i skolarbetet.

  Då parkerings situationen ser ut som den gör i Malmö anser Sverigedemokraterna att vi behöver bygga fler smarta parkeringshus. Vi vill lägga dessa under mark för att sedan kunna utnyttja marken till att bygga hus eller förlägga parker och torg över dem. Vid planeringen av dessa parkeringshus vill vi även att man tar hänsyn till trygghetsaspekten.

  Sverigedemokraterna vill öka samarbetet mellan butikshandlarna och fastighetsägarna i Malmö city för att skapa bättre förutsättningar för lönsamhet och för att kunna öka butiksutbudet. Med en Urban miljö och ett rikt utbud blir staden mer levande och socialt hållbar.

  Klotter och nedskräpning är ett problem som blivit allt vanligare i Malmö och som inverkar negativt på Malmöbornas trivsel och trygghetskänsla. Ett av huvudargumenten för legala klotterplank har varit att minska det illegala klottret. I själva verket har det istället blivit så, att det illegala klottret har tenderat att öka i områdena runt det legala klotterplanken och bland annat därför föreslår Sverigedemokraterna att legala klotterplank skall avskaffas. Kommunen ska alltid kräva ersättning för klottersanering.

  Ett annat tilltagande problem i våra större städer är offentligt tiggeri som organiseras av utländska ligor som ofta också är inblandade i människohandel och andra kriminella aktiviteter. Denna typ av verksamhet skall motarbetas och kommunen skall i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri.

  En viktig åtgärd som till en relativt låg kostnad kan skapa trygghet och rädda liv är att i miljöer i vår stad, där det ofta är mycket folk i rörelse, placera ut såkallade hjärtstartare, som förbipasserande enkelt kan använda för att återuppliva personer som drabbas av plötsligt hjärtstillestånd.

   

  Kultur och fritid

  Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och lokal kultur liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar dessutom assimilering av nytillkomna.

  Kulturen har en central plats i Sverigedemokraternas politik. Till skillnad från övriga partier, vars kulturpolitik i huvudsak är inriktad på att marknadsanpassa kulturlivets arbetsformer och som bortsett från ambitionen att stadigt förstärka kulturlivets mångkulturella prägel är i det närmaste värdenihilistisk, vill vi Sverigedemokrater framförallt fokusera våra satsningar på bevarandet och levandegörandet av kulturarvet samt på att göra kulturen bredare och mer tillgänglig för de små barnen, de äldre och de funktionshindrade.

  Att Malmö skall ha ett levande kulturliv och ett brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är självklart och viktigt för Sverigedemokraterna. Vi ser det dock inte som rimligt att verksamheter med mycket låg folklig popularitet och mycket låga intäkter fortsätter att bedriva en mycket omfattande verksamhet. Det är inte heller rimligt att Malmöborna skall fortsätta att betala så mycket mer per capita till kultursektorn, jämfört med invånarna i andra storstäder. En alltför stor del av kulturnämndens resurser används också idag till att finansiera smala, stötande eller politiserade verksamheter. Vi skäms inte heller för att säga att vi inte ser merparten av de verksamheter som idag bedrivs inom kulturnämndens ram, som fullt lika prioriterade som vård, skola och omsorgssektorerna.

  Kulturnämndens verksamheter har också till skillnad från de flesta andra kommunala verksamheter relativt betydande möjligheter att påverka sina egna intäkter.

  Mot bakgrund av bland annat detta föreslår Sverigedemokraterna att kulturnämndens anslag minskas. Nedskärningarna bör så gott som uteslutande riktas mot vuxenkulturen. Besparingen skall inte belasta verksamheten inom Malmö kulturmiljö, som istället tillförs ett ökat anslag.

  De ekonomiska anslagen till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet skall vara generösa. Sverigedemokraterna anser därför att det kommunala stödet till all vuxenkultur bortsett ifrån biblioteksverksamheten och den kulturella verksamhet som bidrar till att lyfta fram det svenska kulturarvet och stärka den gemensamma identiteten i samhället, bör sänkas.

  För att bidra till att återskapa en gemensam svensk identitet i vårt samhälle och öka förståelsen för den svenska historien och kulturen bör bidragen till de verksamheter som bevarar och levandegör det svenska kulturarvet utökas. Vi vill därför inrätta en särskild kulturarvsfond dit organisationer, föreningar och myndigheter skall kunna vända sig för att begära medel till verksamheter med kulturfrämjande inriktning. Sådana insatser skall också premieras, till exempel genom utmärkelser och stipendier. Kommunen skall dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.

  Genom att utsätta en större del av kulturlivet för en marknadsmässig konkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning.

  De flesta kulturer i världen består till stora delar av byggstenar som kan återfinnas även i andra kulturer. Men det förändrar inte det faktum att varje kultur är unik, liksom varje tavla är unik trots att grundfärgerna är desamma, eller varje människa är unik trots att vi alla består av samma byggstenar. Den svenska kulturen är en unik kombination av gemensamma uppfattningar, värderingar, språk och symbolik – varav en del komponenter är helt unika för svensk kultur medan andra återfinns i andra kulturer runt om i världen.

  Malmö har en unik situation i och med stadens närhet till övriga Europa och den unga befolkningen. Att främja barn och ungdomars hälsa och fritid ser vi som viktigt. Vi förespråkar en satsning på Malmös ungdomsidrott, både vad gäller föreningslivet men även den mer utåtriktade verksamheten såsom nationella och internationella arrangemang. Malmös huvudsakliga idrottsområde ska vara det centralt belägna stadionområdet. Här ska det finnas arenor för en mängd olika sporter. En utbyggnad av nuvarande område med ovan inriktning är därför nödvändig. Vi önskar bl.a. bygga en stor multisportanläggning, som kan användas till nationella och internationella ungdoms turneringar/mästerskap.

  För oss är det också viktigt att Malmö ur ett jämställdhets perspektiv främjar aktiviteter vars popularitet varierar mellan könen. Intentionen är att man oavsett kön ska få lika möjligheter till egna valda aktiviteter.

  Sverigedemokraterna ser ingen anledning till att med skattemedel fortsätta att understödja invandrarföreningar vars syfte helt eller delvis är att stärka eller upprätthålla en främmande identitet eller kultur i Sverige. En sådan verksamhet riskerar, enligt vår mening, endast att förstärka motsättningar och segregation och försvåra assimilering.

  De politiska ungdomsförbund som erhållit kommunala bidrag i Malmö har inte visat sig vara mogna för detta ansvar vare sig i demokratisk eller moralisk mening och därför bör dessa bidrag dras in eller kraftigt reduceras.

  Fusk med föreningsbidrag är detsamma som stöld av Malmöbornas pengar och kan aldrig accepteras. När det sker måste kommunen reagera hårt och resolut. Polisanmälan skall alltid göras vid misstanke om att felaktiga uppgifter medvetet har lämnats in. Den nuvarande ordningen där fritidsnämnden helt godtyckligt avgör huruvida en fuskande förening blir polisanmäld eller ej är långtifrån tillfredställande.

   

  Konsument, Stadsekologi och Utveckling

  Idag lever vi människor över våra tillgångar. Vi försämrar fortlöpande vår miljö genom vårt sätt att leva. Vi måste förr eller senare ställa om vår livsföring så att den bringas i balans med vad vår natur kan klara av. Grunden för allt liv är det naturliga kretsloppet och där vi måste ingå som en integrerad del. Eftersom det personliga ansvaret för miljön är oerhört viktig, bör kommunen regelbundet uppmuntra till miljövänligt leverne. Miljöarbetet och varje förändring måste utgå ifrån individens ansvar. Ingen förändring är möjlig utan allas gemensamma ansträngningar.

  Kampen för en förbättrad miljö i Malmö är oerhört viktig för oss Sverigedemokrater och vi ser positivt på många av de satsningar som kommunen genomfört på miljöområdet. Även om det inte är alldeles självklart att det är ett område som bör sortera under just kommunens kärnverksamheter. Reella insatser måste alltid prioriteras för att vi ska ha en bra luft att andas här i Malmö. Vi menar vidare att man lagt för stor tonvikt och onödiga resurser på jippobetonade verksamheter som inte har en direkt miljöförbättrande effekt. Vi förespråkar istället att man lägger dessa ekonomiska medel på utbildning och upplysning av t.ex. politiker, lärare och andra i samhället som kan föra budskapet vidare.

  Miljöproblemen tillhör de politikområden som till sin natur är gränsöverskridande och därför ofta kräver gränsöverskridande lösningar. Miljön i Malmö påverkas i stor utsträckning av vår nära omvärld och kommunens resurser är begränsade. De forna östländerna runt Östersjön har i regel betydligt svårare miljöproblem än Sverige, vilket påverkar inte minst den marina miljön i Malmö. Sverigedemokraterna vill därför utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att allokera om delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstöringen är mest allvarlig och påverkar Malmö i hög utsträckning.

  Malmö är och skall alltid förbli parkernas stad. Utvecklingen måste bära detta vidare genom att prioritera grönområden vid nybyggnationer för att säkerställa ett parkbaserat Malmö. Sverigedemokraterna ser också en möjlighet att utöka möjligheten för invånarna att själva odla sina bär, frukter och grönsaker genom fler odlingslotter.

  Grönskan har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns en direkt koppling mellan områdens mångfald av arter och områdets storlek. Generellt är stora sammanhängande grönområden bättre för den biologiska mångfalden. Grönstruktur utgör ett livsrum för stadens biologiska mångfald. Därför är det viktigt att bevara dessa livsrum, inte bara för de olika arterna utan också att Malmöborna ska kunna uppleva artrikedom av växter och djur.

  För att öka förståelsen för, och förmedla vikten av, ett hållbart och ekologiskt samhälle samt betydelsen av ett bevarande av vår biologiska mångfald skall elevernas miljömedvetande stimuleras. Vi bör vidare sträva efter att skolmaten genomgående skall ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad, ekologisk framställd och helt gratis för eleverna, vilket skall gälla elever i såväl grund- som gymnasieskola. Kött från djur som utsattes för onödigt lidande, t ex ritualslaktat kött, skall inte förekomma i kommunens skolor.

   

  Finans och organisation

  Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen skall hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering.

  Alla malmöbor skall kunna räkna med samma service oavsett var i staden de bor. Ansvarsfördelningen bör bli tydligare, överblicken och kontrollen behöver förbättras, goda exempel behöver få snabbare spridning och kostnaderna för byråkratin minskas. Därför förordar vi Sverigedemokrater att stadsområdena avskaffas till förmån för ett system med kommungemensamma facknämnder.

  Då fritidsnämnden, som en direkt följd av den försummelse den styrande majoriteten uppvisat, har fått kraftigt minskade ansvarsområden, bör fritidsnämnden kunna slås ihop med kulturnämnden till en gemensam nämnd för kultur och fritid

  Sverigedemokrater eftersträvar ett minimum av byråkratiska kostnader och anser att organisatoriska förändringar bör ske av organisatoriska skäl och inte som ett resultat av kohandel och politiskt maktspel och föreslår därför att antalet kommunalråd med tillhörande sekreterartjänster skall reduceras till 2007 års nivå.

  Av respekten för skattebetalarna bör även den politiska organisationen kostnader för intern representationer, konferens och utbildning minskas.

  Partistödet i Malmö är bland de högsta i landet, minst tio gånger högre än riksgenomsnittet. Ett överdimensionerat partistöd riskerar på sikt att få en negativ inverkan på idealismen inom de politiska partierna och skapa alltför höga trösklar i förhållande till partier som för närvarande inte är representerade i fullmäktige, vilket utgör ett demokratiskt problem.

  Energiutvecklingen i Malmö ska i möjligaste mån drivas mot alternativa bränslen som minskar växthuseffekten. Lösningar som leder till minskade koldioxidutsläpp ska prioriteras. Malmö ska också uppmuntra alla typer av utbyggnadsförslag vilka har som mål att minska utsläppen och beroendet av fossila energikällor. Vi vill också stimulera byggandet av miljövänliga och energisnåla hus som ger låga driftkostnader.

  Till skillnad mot vänstermajoriteten väljer Sverigedemokraterna att tydligt prioritera välfärden i form av Malmöbornas trygghet och en bibehållen kvalitet inom vård, skola och omsorg. Då även de nämnder som hanterar de direkta kärnverksamheterna innehåller en del onödig byråkrati och överflödiga projekt, tror vi att en viss besparing är möjlig, utan att det drabbar Malmöbornas välfärd negativt.

  Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Sverigedemokraternas uppfattning är att skatten inte principiellt måste hållas vare sig hög eller låg utan att anpassas efter de faktiska behov kommunen har för att kollektivt garantera medborgarna en god offentlig service.

  Skattehöjningar bör aldrig användas som medel för att kortsiktigt lösa strukturella problem. Välfärden skall vara solidariskt finansierad. Det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte helt går att sudda ut via skattepolitik. Utbildning och arbete måste löna sig. Dessa incitament är grundläggande för tillväxten och därmed för vår gemensamma välfärd.

  Vi sänker skattesatsen till 20,84 % under budgetåret 2014 i Malmö stad.

   

   

  Ekonomisk sammanställning

   

   

  Satsningar/omdisponeringar     Pris

   

  Arbetsmarknad     20 000 tkr

  Brottsbekämpning, Trygghet och Välfärd     50 000 tkr

  Införande av Kommunalt Återvandringsbidrag     10 000 tkr

  Inrättande av Civilkuragepris     1000 tkr

  Inrättande av Kulturarvsfond     1000 tkr

  Kulturverksamhet     35 000 tkr

  Servicenämnden     100 000 tkr

  Skattesänkning     50 000 tkr

  Skolan, Barn och Ungdomar     250 000 tkr

  Stadionområdet     20 000 tkr

  Tekniska nämnden     80 000 tkr

  Vård och Omsorg     100 000 tkr

  Övrigt     3000 tkr

                                                                   Summa satsningar: 720 000 tkr

   

   

   

   

  Finansiering/omdisponeringar     Pris              

  Arbetsmarknads – vuxenutbildningen     134 000 tkr

  Besparing då SDF läggs ner     30 000 tkr

  Besparing då stadsområden läggs ner     20 000 tkr

  Kommunstyrelsen     182 000 tkr

  Kulturnämnden     58 000 tkr

  Miljönämnden     2000 tkr

  Tekniska nämnden     86 000 tkr

  Servicenämnden     98 000 tkr

  Sociala resursnämnden     4000 tkr

  Stadsdelar/stadsområde     36 000 tkr

  Utöver ovan ämnar vi, som i majoritetens budget, använda pengar från den buffert som finns från tidigare års överskott     70 000 tkr

   

                                                                                                                                                                        Summa finansiering: 720 000 tkr


  Våra yrkanden

  Vård och omsorg:

   

  1. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper skall vidareutbildas och att kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen skall skärpas.

   

  2. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att i samarbete med Malmös frivilligorganisationer och föreningar inrätta en rekreationsverksamhet för mindre bemedlade och socialt isolerade äldre.

   

  3. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att ett kommunövergripande åtgärdsprogram för förebyggande av fallolyckor bland äldre skall inrättas i kommunen.

   

  4. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att utreda och påbörja byggandet av kök och anställande av kockar till äldreboenden i kommunen, med målsättningen att detta skall införas på samtliga äldreboenden.

   

  5 – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att erbjuda avlastning och på prov införa korttidsvård i utlandet.

   

  6. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en äldreombudsman skall inrättas i kommunen.

   

  7. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en äldreboendekatalog, där samtliga kommunens äldreboenden presenteras, skall kunna tas fram för utdelning till alla äldre i behov av särskilt boende.

   

  8. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att fler hjärtstartare skall köpas in och placeras ut på lämpliga platser i kommunen.

   

  9. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen skall införa rutinen att alltid begära utdrag ur belastningsregistret i likhet med rådande praxis inom skola och barnomsorg.

   

  10.- att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att inrätta fler mötesplatser för äldre.

   

  11. – att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta ett lämplighetstest vid nyanställning inom äldreomsorgen i Malmö


  Våld och brottsbekämpning:

   

  12. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att brottsofferstödet skall tillföras större resurser.

   

  13. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att införa en liknande modell som Tyresömodellen i Malmö.

   

  14. – att uppdra åt kommunstyrelsen att omarbeta, utveckla och förstärka verksamheten inom områdesprogrammen.

   

  15. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en verksamhet med stadsvakter som förebygger och bekämpar brott skall inrättas i kommunen.

   

  16. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att mobila brottsförebyggande enheter, i likhet med ”vakande ögon-projektet” i Lomma skall införas i kommunen.

   

  17. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen i samråd med polisen skall verka för att tillfälliga utegångsförbud skall kunna utfärdas för omyndiga personer i samband med extrema och våldsladdade situationer.

   

  18. – att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att ett kommunalt civilkurage pris ska införas i kommunen.

   

  19. – att uppdra åt kommunstyrelsen att inrätta en 48 timmars garanti för att snabbt stödja ungdomar under 15 år som omhändertagits av polis eller annan myndighet.

   

  20. – att uppdra åt kommunstyrelsen att en förutsättningslös professionell utredning och kartläggning tillsätts för att belysa problemen med hedersrelaterat våld och dess omfattning i Malmö. Samt att denna utredning återrapporteras till fullmäktige.

   

  21. – att kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en kommunövergripande kartläggning som ska upptäcka och förebygga hedersrelaterat våld mot unga män i Malmö.

   

  22. – att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen om utökad bemanning och utökade resurser för polismyndigheten i Malmö för att möjliggöra ett inrättande av en liknande modell som New York modellen i Malmö.

   

  Barn och ungdom:

  23. – att uppdra åt kommunstyrelsen att göra läraryrket i staden attraktivt genom att påbörja justeringen av de anställda pedagogernas löner till en nivå som motsvarar deras utbildning.

  24. – att uppdra åt kommunstyrelsen att motverka den psykiska ohälsan genom att öka antalet personal som arbetar inom elevhälsan.

  25. – att uppdra åt kommunstyrelsen att effektivisera SFI undervisningen enligt det av skolverket fastslagna värde på antal rikttimmar.

  26. – att uppdra åt kommunstyrelsen att ta bort stöd i modersmålsträning och hemspråk i förskolan och istället lägga resurserna på träning i svenska språket.

  27. – att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta aktivt för att fler utomstående skall hitta in i skolan som t.ex. klasmorfar verksamheten. Detta för att motverka mobbing och avlasta hårt ansatta pedagoger i deras växande sociala arbetsuppgift.

  28. – att uppdra åt kommunstyrelsen att samtliga barn i låg- och mellanstadiet skall ges undervisning i kost/hälsa och schemalagd motion varje dag enligt modell Bunkefloprojektet.

  29. – att uppdra åt kommunstyrelsen att avveckla alla satsningar på genuspedagogik och mångfaldens skola.

  30. – att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta aktivt för att få regeringen att ändra uppfattning om språksatsningen. Vi förordar mer svensk undervisning och mindre eller ingen hemspråksundervisning i grundskolan.

  31. – att uppdra åt kommunstyrelsen att fastslå att undervisning i grundskolan inte bedrivs på annat språk än svenska. Undantaget är de befintliga internationella skolor av IB modell där undervisning sker på engelska.

  32. – att uppdra åt kommunstyrelsen att införa möjlighet för samtliga skolor att arrangera traditionella kyrkliga skolavslutningar för de elever och vårdnadshavare som så önskar.

  33. – att uppdra åt kommunstyrelsen att med förslag om att elever inte skall kunna få dispens från delar av skolundervisningen med hänsyn till kulturell eller religiös hänvisning.

  34. – att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå om rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande skall återställas till maximalt 15 timmar per vecka.

  35. – att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för att grundskolelärarnas medianlön motsvarar den lön som erhålls i kranskommunerna.

  36. – att uppdra åt kommunstyrelsen att verka för ett strävansmål om relativt likvärdig lärartäthet inom Malmö stads skolor.


  Jämställdhet och demokrati:

   

  37. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, skall avskaffas.

   

  38. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att genomföra en

  informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktat till ungdomar och till

  vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet.

   

  39. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en utredning skall tillsättas i syfte att kartlägga antisemitismens karaktär och omfattning bland Malmös skolungdomar.

   

  40. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag om former för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har flyttat till Sverige, men som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av sådan rättighetslagstiftning.

  Boende och stadsmiljö:

   

  41. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslaget för att öka tillgängligheten för funktionshindrade skall höjas.

   

  42. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att avskaffa stadens legala klotterplank.

   

  43. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att särskilt beakta

  kvinnors trygghet vid planeringen av nya parkeringshus och eventuellt även på markparkeringarna reservera de tryggaste, bäst bevakade och bäst belysta parkeringsplatserna för kvinnor.

   

  44. – att uppdra åt kommunstyrelsens att utreda möjligheten att införa trygghetsmärkta

  jogging- och promenadstråk.

   

  45. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag att komplettera Malmö kommuns lokala ordningsföreskrift § 12 som ett led att motverka tiggeri

   

  46. – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna för att införa helt avgiftsfri parkering för batteribilar på alla P Malmös parkeringar.

   

  47. – att Malmö kommunfullmäktige beslutar att del av MKB`s vinst avsätts för nyproduktion av lägenheter med låg hyreskostnad för unga människor.

   

  48. – att Malmö kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram planprogram och detaljplaner för nybyggnation av mindre och billigare lägenheter.

   

  49. – att uppdra åt kommunstyrelsen att omproritera satsningar i den fysiska stadsmiljön till förbättrad standard gällande park och gatumiljö.


  Stadsekologi och konsument:

   

  50. – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omallokera delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstöringen är mest allvarlig.

   

  51. – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att kommunen vid upphandling skall premiera produkter som framställts utan att djur utsatts för onödigt lidande.

   

  52. – att uppdra åt kommunstyrelsen undersöka möjligheterna för att starta upp ett kommunalt djurhem.

   

  53. – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur kommunen kan frångå gängse förfarande vid inköp av mat åt kommunens verksamhet. Detta i syfte att gynna närproducerad livsmedel.

   

  54. – att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda vilka av Malmö stads miljömål som är realistiska inom de ekonomiska ramar som kommunen tillhandahåller.

   

  Kultur och fritid:

   

  55. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en kulturarvsfond skall inrättas i kommunen dit myndigheter, föreningar och organisationer skall kunna vända sig för att få finansiellt stöd till verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet.

   

  56. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att det kommunala stödet till alla invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige skall avvecklas.

   

  57. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att det kommunala stödet till de politiska ungdomsförbunden skall avvecklas till dess att ett mer fusksäkert bidragssystem har inrättats.

   

  58. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att föreningar som

  avstängts från bidrag på grund av misstanke om medvetet inlämnande av icke korrekta ansökningar alltid skall polisanmälas av fritidsnämnden.

   

  59. – att uppdra åt kommunstyrelsen att besluta att uppföra en multisport arena på stadionområdet.

   

  60. – att uppdra åt kulturnämnden att omproritera satsningar i kulturbudgeten till att i större grad främja svensk kultur.

   

  Integration och arbetsmarknad:

   

  61. – att uppdra åt kommunstyrelsen att med omedelbar verkan avsluta alla existerande avtal med migrationsverket gällande flyktingmottagning.

   

  62. – att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen med en begäran om att Malmö genom ett undantag från- eller en förändring av socialtjänstlagen skall beredas möjligheten att undslippa försörjningsansvaret för nyanlända invandare och flyktingar som flyttar till kommunen.

   

  63. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en kommunal folkomröstning kring en uppsägning av kommunens avtal med Migrationsverket angående så kallat flyktingmottagande skall anordnas i anslutning till de allmänna valen 2014.

   

  64. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att ett mångkulturellt bokslut skall inrättas i syfte att utreda de samlade invandringsrelaterade kostnaderna i kommunen.

   

  65. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen utökar och vidareutvecklar den verksamhet som syftar till att stimulera invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.

   

  66. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall införa ett kommunalt återvandringsbidrag i syfte att stimulera fler invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.

   

  67. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom kommunen skall avskaffas.

   

  68. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslaget till organisationen Europeiska städer mot rasism, skall slopas.

   

  69. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag hur den frivilliga skolformen SFI-undervisningen kan effektiviseras.

   

  70. – att uppdra åt kommunstyrelsen att tillskriva regeringen gällande ett avskaffande av EBO-lagen.

   

  Finans och organisation:

   

  71. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att stadsdelsnämnderna skall avvecklas till förmån för ett system med kommungemensamma facknämnder.

   

  72. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att slå samman kultur- och fritidsnämnden till en gemensam nämnd.

   

  73. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslagen till kommunstyrelsen anslag till projekt och utredningar samt kommunstyrelsens anslag till förfogande skall minskas kraftigt.

   

  74. – att uppdra åt kommunstyrelsen att antalet kommunalråd med tillhörande sekreterare skall minskas till 2007 års nivå.

   

  75. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslagen för intern representation, konferens och utbildning inom stadens politiska organisation skall minskas.

   

  76. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att utgivningstakten för tidningen ”Vårt Malmö” skall återställas till 2006 års nivå.

   

  77. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslagen till den så kallade ”Willy Brandt-professuren” på Malmö högskola slopas.

   

  78. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslaget till kulturnämnden skall sänkas.

   

  79. – att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att anslaget till integrations- och arbetsmarknadsutskottet skall sänkas.

   

  80. – att fastställa skattesats för kommunalskatt i Malmö stad till 20,84 %

   

  Övrigt:

   

  81. – att i övrigt anta kommunstyrelsens förslag till budget för 2014 med de förändringar som framgår av Sverigedemokraternas budgetreservation.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Av Jimi Krånglin den 6 juni, 2012
  0

  Pressmeddelande
  2012-06-05
  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb – Skolpolitisk talesman (SD) 070-760 33 40
  Ledamot Malmö Kommunfullmäktige

  Sverigedemokraterna satsar 100 milj extra på skolan i Malmö.

  Malmös barn och ungdomar ska forma framtidens Malmö. Att få möjlighet till en lärorik och utvecklande tid i skolan är en förutsättning för att lyckas i arbetslivet. Malmö har idag mängder av  arbetstillfällen men lider brist på anställningsbara invånare, vilket har medfört en stor arbetslöshet på upp till 25 procent. Detta i en tid då skolresultaten fortsätter att sjunka och till att nu ligga på rekordlåga nivåer.

  Jörgen Grubb Skolpolitisk talesman SD Malmö:
  Sverigedemokraterna kommer i 2013 år budget att förutom den av majoriteten föreslagna extrasatsningen på skolan att satsa ytterliggare 100 milj. kronor att förbättra för Malmös skolor. Vi ser den kräftgång som Malmös skolor nu befinner sig i med ständigt sjunkande studieresultat och inser att vi kan inte fortsätta på samma inslagna väg som den styrande majoriteten gjort i många år. Istället för att fokusera på att eleverna når bra studieresultat och då öka sina möjligheter att bli anställningsbar har den styrande majoriteten valt att göra extrasatsningar på att skapa enklare jobb för dem  som inte lyckats i sin skolgång. Vi anser att det är bättre att våra ungdomar når högre studieresultat och då själva skapar sin egen väg till ett arbete. Vi kommer att satsa 50 milj. kronor på höjda lärarlöner för att uppnå en mer likvärdig lönesättning likt den våra angränsande kommuner erbjuder. Då ökar möjligheten föra att Malmö ska attrahera goda pedagoger och samtidigt behålla de som  redan finns aktiva här. Till detta satsar vi 30 milj. kronor fler pedagoger framförallt till de skolor där man idag är underbemannade jämfört med riksgenomsnittet. För att vår lärarkår ska få bättre  möjlighet att bedriva  pedagogiskt arbete till förmån för socialt arbete samt att elevernas ohälsa ska åtgärdas, väljer vi att satsa 20 milj. kronor på en förstärkt elevhälsa. Sverigedemokraternas ambition är att öka denna extrasatsning på 100 milj. kronor nästkommande år för att Malmös negativa skoltrend ska vända.

 • Av Jimi Krånglin den 6 juni, 2012
  0

  Pressmeddelande: Sverigedemokraterna budget för verksamhetsåret 2013

  2012-06-05
  För mer information kontakta:

  Magnus Olsson – 0709 130799

  Idag presenterar Sverigedemokraterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2013.
  Sverigedemokraterna föreslår offensiva satsningar på skolan, tryggheten och välfärdens kärna. Satsningar som vi  kan genomföra med bibehållen skattesats för Malmöborna. Budgeten präglas av en tydlig omfördelning från onödig byråkrati och överflödiga projekt till de direkta kärnverksamheterna. Vi ställer krav  på effektivare SFI utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Många av satsningarna inom det så kallade fria kulturlivet väljer vi att istället omfördela till skola, vård och omsorg och att fortsatt  utöka våra satsningar på att återskapa tryggheten i Malmö.

  – Att den styrande majoriteten nu höjer kommunalskatten i Malmö ser vi som ett tecken på att S,V och Mp  tappat förmågan då det gäller att prioritera kärnverksamheterna. Vi ser i den styrande majoritetens budgetförslag ett fortsatt användande av skatteunderlaget till rena rama sammelsurium projekt, diverse kravlösa satsningar, mångkultursatsningar och fortsatt massinvandring. Vi Sverigedemokrater prioriterar satsningar och ökade resurser till skolan(100 miljoner), vård o omsorg(40 miljoner) och för att återskapa tryggheten( 25 miljoner ) i Malmö. Den genom åren misslyckade integrations och massinvandringspolitiken har slagit hårt mot Malmö. Segregering och ett stort utanförskap präglar verkligheten i många av Malmös stadsdelar. Vi Sverigedemokrater vill uppmuntra och stötta dem som vill integreras i det svenska samhället. I Malmö finns alltför många exempel på människor med utländsk bakgrund som efter 15-20 år i Sverige befinner sig i ett hopplöst utanförskap. Vi  tvekar inte att ställa tydliga krav på de som vägrar. Fem miljoner satsar vi på ett kommunalt återvandringsbidrag och ger därmed de personer som efter många år i Malmö ännu inte har integrerats, en  möjlighet att återvända till sitt hemland, säger Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö.

 • Av Jimi Krånglin den 6 juni, 2012
  0

  Pressmeddelande: Sverigedemokraterna budget för verksamhetsåret 2013 NR 2 Från Magnus Olsson

  2012-06-05
  För mer information kontakta:

  Magnus Olsson – 0709 130799

  Idag presenterar Sverigedemokraterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2013.
  Sverigedemokraterna föreslår offensiva satsningar på skolan, tryggheten och välfärdens kärna. Satsningar som vi  kan genomföra med bibehållen skattesats för Malmöborna. Vi ser med oro att ett växande antal förvärvsarbetande barnfamiljer, med otryggheten som skäl, väljer att lämna Malmö kommun, till fördel  för någon av våra kranskommuner. Om denna negativa trend fortsätter så minskar också kommunens skatteintäkter, vilket är mycket oroande med tanke på Malmös ständigt ökade kostnader för t.ex ekonomiskhjälp och hemlöshet. Vi Sverigedemokrater är det parti i Malmö som satsar mest när det gäller att återskapa trygghet för alla Malmöbor.

  – Vi förslår bland annat att Malmös stads nuvarande satsning inom områdesprogrammen får en annan karaktär med en tydligare och kravställande inriktning. Vi har tittat på flera olika exempel både inom Sveriges gränser men även på den i New York så lyckade ”New York” modellen och ”Broken Window” projektet från samma stad. Vi vill stärka upp och anpassa den befintliga verksamheten med  dessa projekt som grund och att Malmö stad bistår polisen med pappersarbete, efter en liknande modell som Hedemorakommun arbetar utifrån. Vi vill införa patrullerande stadsvakter med ordningsvaktsförordnande och satsa på mobila brottspreventiva enheter. Det hårdnande samhällsklimatet i Malmö och den rädsla som detta skapar riskerar att leda till att människor sluter sig och tittar  åt ett annat håll när någon råkar illa ut. För att motverka en sådan utveckling vill Sverigedemokraterna att kommunen lyfter fram och belönar goda exempel. Detta genom att instifta ett civilkurage pris  som skall gå till den/dem som på skolan, på sin arbetsplats eller ute i samhället, visat civilkurage och därmed lämnat ett viktigt bidrag till att stävja brott, säger Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö.