Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Särskilt yttrande – Spårväg

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-KOM-2010-00704

  Strukturhandling för spårväg i Skåne, juni 2010

   

   

  Sverigedemokraterna är under inga omständigheter intresserade av en spårväg i Malmö. Vi anser att det är en föråldrad satsning där man inte utnyttjar den moderna teknik som i dag finns att tillgå. Vi anser att man ska blicka framåt, men med en spårväg tar vi ett enormt kliv bakåt i tiden. Vi ifrågasätter dessutom det faktum att man överhuvudtaget aldrig utrett något annat alternativ i denna fråga, trots att spårväg inte bara är uråldrigt utan också flerfaldigt dyrare än andra bättre alternativ. Sverigedemokraterna kommer även fortsättningsvis att avfärda alla satsningar och planprogram där spårväg finns med.

   

   

   

   

   

  _______________________                                                    _______________________

  Magnus Olsson, SD                                                                   Anders Olin, SD

 • Särskilt yttrande – Central krisledning

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-KOM- 2011-00428

  Plan för central krisledning i Malmö Stad

   

  Vi Sverigedemokrater ställer oss positiva till de förbättringar som stadskontoret nu föreslår, efter den uppföljning som har gjorts efter de risk- och sårbarhetsanalyser som sammanställdes i en rapport och som Kommunstyrelsen hade att ta ställning till den 7 april 2010.

   

  Dock, Malmö är tyvärr en stad där extraordinära händelser inträffar nästan dagligen. Bara under de senaste dagarna, när detta yttrande skrivs, har det inträffat över 10 rån och överfall bara under några dagar. Elever på Augustenborgskolan som blir trakasserade och inte vågar gå till skolan. Både elever och målsmän är under stor press på grund utav diverse umbäranden de dagligen tvingas utstå, eftersom kriminella element tillåts härja fritt i vår stad.

   

  Nu är det hög tid att inte bara författa planer och handlingsprogram i teorin utan även använda dem i praktiken och ta hjälp av alla till buds stående medel, för att Malmö skall utvecklas till en stad där lag och ordning råder.

   

   

   

   

  Magnus Olsson (SD)                                                                Anders Ohlin (SD)

 • Reservation – Ökad delaktighet

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-KOM- 2011-00865

  Förslag till handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete – mål och budget 2012

   

  Vi Sverigedemokrater kan inte ställa oss bakom förslaget till handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete. Satsningar som Jämställdhetsintegrering, Romskt informations o kunskapscenter och mångfald och delaktighet är bara exempel på några av de satsningar som vi anser inte på något sätt leder till ökad delaktighet eller arbete.

   

  Vi yrkade avslag på förslaget. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

   

   

   

   

  Magnus Olsson(SD)                                                                   Anders Ohlin(SD)

   

 • Reservation – Obligatoriska skolan vt 2011

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-BOU-2011-00874

  Obligatoriska skolan vårterminen 2011

   

  Sverigedemokraterna kan inte på något vis ställa sig bakom denna rapport. Det finns enligt vår mening ingen tid att sända över densamma för beaktande till stadsdelarna. Vänstermajoriteten har beaktat och analyserat nog, det borde de själv inse. Läget är akut och konkreta strategier för direkta handlingsplaner och åtgärder måste tas fram.

   

  Man har i långa tider skyllt på skillnader i elevunderlaget när man försökt bortförklara Malmöskolornas usla resultat. Av denna rapport framgår det att så inte är fallet. Man kan inte enbart skylla på sin oförmåga att integrera den alldeles för stora andelen invandrare i skolorna längre. Majoritetens oförmåga är långt större än så. Det är nu dags att helt omorganisera sin skolpolitik i kommunen och inse att dessa problem inte uppstått om man för länge sedan fokuserat på det svenska språket. Andelen niondeklassare som klarar ämnesproven i svenska och engelska är ”stabil” med omkring 83 %. I matematik är det 62 %! Dessa siffror skall vara nästintill 100 % och det är underförstått att man måste satsa på att förstärka svenskan. De dåliga matematikresultaten konstaterar man i sammanfattningen beror på att 14 % inte gör proven! Man borde i stället se till att de gör proven. Skolan är ingen instans på frivillig basis, utan en plikt. Skolplikten gäller samtliga av Malmös elever.

   

  Sverigedemokraterna vill påminna om att elever med utländsk bakgrund samt med föräldrar med lägre utbildning når sämre resultat i Malmö än i riket totalt. För våra barns fortsatta välfärd och utvecklings skull är det nu dags för majoriteten att inse sitt nederlag och börja ta till sig andras lösningar. Innan det är alldeles för sent.

   

  Vi yrkade avslag på förslaget. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

   

   

   

   

   

  ______________________                                                         _____________________

  Magnus Olsson, SD                                                                     Anders Olin, SD

 • Motion: Religiös slakt

  Av Admin den 20 mars, 2011
  0

  Motion angående totalstopp för kött från halal- och koscherslaktade djur inom kommunens verksamhet.

  Djurskyddslagen (SFS 1988:534) har följande att säga om slakt av djur:
  13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande
  14 §
  Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

  Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:326).

  Detta innebär att den slaktmetod som koranen föreskriver, så kallad halal-slakt, inte tillåts i Sverige. Halalslakt är komplicerat, men det rör sig om det som på svenska heter skäktning, alltså att djuret får ett snitt i halsen och sedan dör genom att det förblöder. Den judiska koscherslakten är även den en form av skäktning.

  I modern tid accepterar många muslimer djuret som halalslaktat även om det får en bedövning i samband med snittet. Men även med den tolkningen är djurets lidande större än nödvändigt, till exempel jämfört med slakt med bultpistol.

  I en rapport, ”Slakt av obedövade djur” (Rapport 1992:37) skriver Jordbruksverket utförligt om de etiska aspekterna på både halal- och koscherslakt. Man skriver bland annat:

  Bedövning utförd omedelbart efter det halsens mjukdelar genomskurits skulle visserligen ge befrielse från ångest och annat lidande som kan uppkomma under själva avblodningen. I djurskyddslagen föreskrivs dock utöver vad som ovan angivits att när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot denna bestämmelse.

  Halal- och koscherslakt är alltså förbjudet i Sverige, men inte import av kött från djur slaktade i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Den sorts kött som syns alltmer i butikerna är det halalslaktade och det finns för närvarande inte ens bestämmelser om att detta ska framgå på förpackningen.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att Malmö kommun inte ska köpa in eller servera kött från halal- eller koscherslaktade djur. Vi yrkar därför:

  – att Malmö kommun skall verka för ett totalstopp för halal- och koscherslaktat kött inom kommunens samtliga verksamheter.

  Magnus Olsson, SD
  Nina Kain, SD