Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Av pontus.andersson den 31 januari, 2017
  0

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Det kaotiska nyårsfirandet på Möllevångstorget chockade många Malmöbor. Det framkom via olika medier att den typen av beteende där personer skjuter fyrverkeri mot människor, hus och bilar har blivit “en tradition” på Möllevångstorget. Bland annat är det polisens representanter som säger detta.

  Från andra källor har vi Sverigedemokrater fått kännedom om att detta även inträffar på andra håll i Malmö. Att detta äger rum är egentligen inte så märkligt. Förra året så kom det 160.000 människor till Sverige från länder som ligger långt borta från Sverige, både geografiskt men framför allt kulturellt. Dessutom har Sverige länge haft en liberal invandringspolitik. Många av de människor som har kommit till Sverige vet inte hur man använder sig av fyrverkerier när man firar nyår i Sverige. Detta är ett av de många problem, relaterat till invandringen som samhället får hantera.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är oacceptabelt att offentliga platser i Malmö blir direkt livsfarliga under nyårsnatten. Detta på grund av att det mångkulturella Malmö utvecklar nya “traditioner”. Vår vision är att alla malmöbor ska kunna röra sig fritt i Malmö på nyårsnatten, utan att bli beskjutna av några pyrotekniska varor.

  Sverigedemokraterna Malmö har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fått information om att en kommun har möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen. Sådana föreskrifter kan gälla när och var i kommunen fyrverkerier får ej användas.

  Redan nu står det i Malmö stads lokala ordningsstadga att “tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”

  Det är också “förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser, inom sjukhusområde för Universitetssjukhuset SUS samt på offentlig plats inomhus.”

  Vi Sverigedemokrater menar att med tanke på vilka “traditioner” som har utvecklats i Malmö och de risker som uppstår för malmöborna i och med dessa “traditioner” så ska det krävas tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, även på nyårsafton. Det ska därmed inte finnas några undantag överhuvudtaget.

  En utveckling där samhället accepterar att man skjuter fyrverkeriraketer mot andra är farlig, och därför måste samhället agera och verka för att invånarnas trygghet säkerställs. Fyrverkerier kommer fortfarande skjutas på nyårsafton men dessa fyrverkerier kommer användas av aktörer som har ett ansvar i och med att de har fått ett tillstånd av polisen.

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/raketkaos-har-blivit-tradition

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret och polismyndigheten genomföra en utredning med syftet att förstärka den lokala ordningsstadgan. Detta för att möjligöra ett förbud mot pyrotekniska varor som används på offentlig plats utan polistillstånd.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samförstånd med berörda kommunala instanser och polismyndighet genomföra utredningens slutsatser och rekommendationer.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att Malmö stad utifrån sitt lagliga utrymme tillsätter resurser så att den kommunala ordningsstadgan respekteras.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 81__

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Av pontus.andersson den 17 januari, 2017
  0

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD inom alla undersökta kunskapsområden. I den senaste mätningen såg resultaten något bättre ut än tidigare, något vi hoppas är ett trendbrott.

  Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolor. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

  2013 presenterade lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”. Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

  Sverigedemokraterna ser undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

  År 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion i Malmö om att utreda möjligheten och kostnaden för att utreda sambandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers betyg. I svaret till motionen framkom att det är full möjligt att genomföra en sådan utredning.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, samt matchar det med sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

  Av pontus.andersson den 31 oktober, 2016
  0

  Malmö 2016-10-19

  Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

  Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

  Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahandsuthyra sin lägenhet är fortfarande mycket större.

  Hyreslägenheter har blivit en handelsvara där kontraktsinnehavaren kan tjäna stora pengar på andra människors beroende av en bostad. En av de populäraste förmedlarna har i sitt urval av andrahandslägenheter en majoritet av otillåtna överlåtelser och utvecklingen har stadigt ökat. I Malmö utannonserades 855 lägenheter en ökning med 42 %, Helsingborg utannonserades 114 lägenheter en ökning md 200 % och i Lund utannonserades 153 lägenheter en ökning med 96 %. Till detta kommer den dolda marknaden som ett led i den invandring som vi har till Sverige och den marknaden är smutsigare och mer omfattande än någon annan på bostadsmarknaden.

  Flera fastighetsägare runt om i landet, som har gjort inventeringar för att se över renoveringsbehoven i bestånden, har upptäckt att den egentliga kontraktinnehavaren hyrt ut lägenheten otillåtet. I många fall har det bott mellan 10-20 personer i en normal 2 rums lägenhet. Det har även visat sig att flertalet av dessa personer vistas illegalt i landet och även arbetar på den svarta arbetsmarknaden, viket i sin tur gör att kommun och stat förlorar skatteintäkter samtidigt som svart arbetskraft tar jobb från vit arbetskraft eftersom denna är betydligt billigare. Vidare kunde man se att behovet av underhåll var betydligt högre än väntat då slitaget blev onaturligt högt, vilket i sin tur leder till stora oförutsedda kostnader för fastighetsägarna. Men den stora förloraren blir de bostadssökande som på ett korrekt sätt försöker få ett hyreskontrakt.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge Malmö kommunala bostadsbolag (MKB)i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska lägenhetsunderhållet i beståndet.

   

  ___________________________________
  Anders Olin (SD)

 • 05

  Motion om att uppmuntra skolor till att bjuda in elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om sitt yrke

  Av pontus.andersson den 19 september, 2016
  0

  De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid, har en stor påverkan på hans eller hennes framtid. Låga betyg kan hindra eleven från att i framtiden komma in på olika utbildningar och skolor.

  Vaga kunskaper om samhället, arbetslivet och olika yrken kan göra att en elev inte får upp ögonen för ett yrke som han eller hon hade passat att arbeta inom. Okunskapen kan göra att en person som har de egenskaperna som behövs för att bli en framgångsrik och duktig arbetstagare eller chef inom det specifika yrket, aldrig får vetskap om yrket, och aldrig kan inse att det skulle passa henne eller honom.

  En dålig kunskap om vad olika yrken innebär kan få till följd att en lyckad matchning uteblir – något som är negativt för såväl den enskilde som för samhället. Så kallad ”prao” är ett sätt för elever att få kunskap om samhället och olika yrken, vi Sverigedemokrater är positiva till prao. Mindre bra är dock att själva ”praon” endast ger insyn i något eller några få yrken.

  Vi Sverigedemokrater tycker att det är viktigt att skolan använder sig av den förankring på arbetsmarknaden som många elevers föräldrar har. Vi Sverigedemokrater vill se ett närmare samarbete mellan arbetsplatser och skolan, i syfte att inspirera eleverna. För dem elever som kommer från sociala svaga hem är det extra viktigt att träffa vuxna som har jobb. Vårt förslag kan öka elevernas kunskaper om olika yrken och samhället, något som alla parter tjänar på.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  Att: Ge kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med skolnämnderna ta fram förslag som stimulerar och möjliggör fler inbjudningar av föräldrar att tala om sina yrken inför skolelever och/eller arrangera studiebesök på sina arbetsplatser.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Av pontus.andersson den 15 juni, 2016
  0

  Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD (1) inom alla undersökta kunskapsområden.

  Sverige är det land där resultaten försämrats mest.

  PISA-studien analyseras noggrant och presenteras sedan i olika rapporter. Detta sker dock endast på en övergripande nationell nivå för Sverige. I analyserna som gjorts tas dock lokala aspekter som påverkat upp, exempelvis att ”I skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansättning tenderar skolk att vara mindre förekommande, klassrumsdisciplinen bättre och rektor uppfattar att eleverna uppför sig bättre.”

  Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolorna. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

  2013 presenterade lärarförbundet (2) och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”.

  Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

  Sverigedemokraterna ser den undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

  Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

   

  Magnus Olsson (SD)                                                 Jörgen Grubb (SD)