Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  PM: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

  Av pontus.andersson den 25 februari, 2016
  0

  2016-02-25
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande SD Malmös motion om ett återvändandecenter

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande uppstartandet av ett återvändandecenter i Malmö. Genom att upprätta ett återvändandecenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska personal finnas på plats för att hjälpa personer att få information om hur de kan återvända hem och bygga en ny framtid i sitt hemland.

  Förutom återvändandecentret föreslår Sverigedemokraterna också att information om detta ska skickas ut till de vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren. Syftet med uppstartandet av återvändandecentret är att få ner socialbidrags och hemlöshetskostnader för Malmö kommun.

  De senaste veckorna har det rapporterats om svårigheter för flyktingar att få jobb i Sverige och inte minst i Malmö. I Malmös fall ser problematiken ut på följande sätt (källa SCB):

  • Av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014.
  • Av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.
  • För varje år sedan 1997 har färre flyktingar fått jobb.

  Personer som står helt utanför det svenska samhället är en stor påfrestning för Malmös välfärdssystem, men samtidigt även för de berörda personerna. Sverigedemokraterna ser allvarligt på problematiken med det livslånga utanförskapet och vill därför erbjuda en möjlighet till de invandrare som befinner sig i ett livslångt utanförskap att återvända till sina hemländer.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”I vårt kommande budgetförslag för 2017 kommer vårt huvudbudskap vara att Malmö måste göras mindre attraktivt för nyanlända invandrare och personer som uppbär socialbidrag. Ett återvändarcenter är ett av våra förslag för att pressa ner Malmös höga kostnader som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken.”

  ”Om man följer kommunallagen så är ett återvändarcenter av allmänt intresse och därmed möjligt att etablera inom den kommunala kompetensens ramar, speciellt i en stad som Malmö”, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

   

  Motionen i sin helhet kan ni läsa här: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om ett framtagande av riktlinjer vid hämtning på förskola

  Av pontus.andersson den 17 februari, 2016
  0

  Idag sker alltför ofta att ett äldre syskon – icke myndig – hämtar sitt/sina yngre syskon på förskola, i stället för att föräldrarna gör det. På vissa förskolor i Malmö händer det så ofta att förskolan tappar kontakt med dessa barns föräldrar, vilket självklart inte är bra för vare sig barnet eller föräldrarna. Det är pedagogen som har ansvaret för barnet, ända fram tills han eller hon har fått kontakt med vårdnadshavaren. Det är därför enligt vår uppfattning mot all praxis att yngre syskon (inte ens myndiga) hämtar barnen. Utöver förlusten av den viktiga kontakten mellan föräldrar och förskolans personal, finns ytterligare anledningar till att detta är problematiskt och t.o.m. kan innebära fara för barnet.

  En av dessa är trafiken. För vilken – exempelvis- 8-åring kan förväntas ha full koll på såväl en trafikerad gata samtidigt som han/hon har hand om, och uppsyn över sitt yngre syskon?

  Även andra oväntade saker som sker längs promenaden hem, t.ex. att något av barnen faller och gör sig illa, kan vara svåra att hantera för det barn som hämtat sitt yngre syskon.

   

  Sverigedemokraterna i Malmö föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

  Att: ge förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag som syftar till att kunna reglera äldre syskons hämtning/lämning av sina yngre syskon på kommunala förskolor i Malmö.

  Att: ge kommunstyrelsen och förskolenämnden i uppdrag att verkställa och införa det/de förslag som förskoleförvaltningen tar fram.

  Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att fram ett förslag på hur Malmö stad kan säkerställa ständig och återkommande kontakt med föräldrar som har sina barn på förskolor inom Malmö stads verksamheter.

   

  Lisbeth Persson-Ekström (SD)

  2015-05-05 Motion – Inga syskon under 18 år

 • 05

  PM: Stoppa mobbning och trakasserier – Motion om ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Av pontus.andersson den 20 januari, 2016
  0

  2016-01-20
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande Motion om att inrätta ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande inrättandet av ett trygghetsråd för Malmös skolor. Malmö, liksom många andra städer, tampas med ett utbrett problem gällande mobbning och andra former av trakasserier. Malmö kommun behöver ta ett helhetsgrepp om denna problematik och att samtliga aktörer samarbetar med varandra.

  Vi tror att en samverkan mellan föräldragrupper, myndigheter, lärare, skolledare och föreningar kan skapa mer trygghet än enskilda strategier mot mobbning. Vi anser inte att denna komplexa problematik, som redan idag är ett faktum på många av Malmös skolor, ska vara den enskilde lärarens börda. Ansvaret ska formaliseras i ett trygghetsråd. Lärare och skolledare ska få möjlighet att vända sig till ett trygghetsråd, istället för att som idag behöva stå ensam mot mobbarna.

  Sverigedemokraterna vill därför att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett trygghetsråd ska organiseras samt implementerar detta i Malmö stads skolverksamheter.

  Magnus Olsson kommenterar:

  “Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför har vi politiker ett viktigt uppdrag att förebygga, förhindra och stoppa mobbning och trakasserier på Malmö stads skolor.”

  ”Sverigedemokraternas tror att motionen kommer välkomnas av de andra politikerna i kommunfullmäktige och hoppas att en bred politisk majoritet kan stödja inrättandet av ett trygghetsråd.”

  ”Mobbning och trakasserier är ett problem som berör framförallt den enskilda eleven, men även anhöriga. Låt oss därför ta ett samlat grepp om denna problematik.”

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Två skolpolitiska motioner från SD Malmö

  Av pontus.andersson den 28 september, 2015
  0

  Idag lämnade SD Malmö in två skolpolitiska motioner. Motionerna i sin helhet kan ni ta del av här:

  Motion – Arbetstelefon till lärare

  Motion – Fria måltider för lärare

   

 • 05

  Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  Av pontus.andersson den 25 september, 2015
  0

  Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder, är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts, med undantag för de fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och inte ett barn. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering. Underhandsuppgifter från Migrationsverket gör gällande att det vid asylregistreringen enbart är de som bedöms vara 25 år och äldre än så som får åldern uppskriven till minst 18 år. I kommunens arbete med ungdomar innebär det stora problem när 18 – 24 åriga asylsökande är av Migrationsverket registrerade vara underåriga.

  Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Det är ny domstolspraxis som ändrar reglerna för åldersbedömning av de asylsökande som påstår sig vara under 18 år, men där bevisningen för att sökanden är underårig inte är tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skrev i en dom förra året att Migrationsverkets utredningsansvar är uppfyllt när information har lämnats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det innebär att Migrationsverkets enda skyldighet är att informera det offentliga biträdet om denna möjlighet, att det offentliga biträdet och den asylsökande bestämmer om de vill göra detta, att i så fall det offentliga biträdet gör beställningen hos sjukvården samt att när utlåtandet/intyget lämnas in till verket så betalar verket räkningen.

  Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står andra aktörer, till exempel kommuner och landsting, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett Migrationsverkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder.

  För Malmös del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att vi har haft fall där Verksamhetsområdet individ- och familj misstänkt att den ensamkommande varit betydligt äldre än den uppgivna åldern.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

  Att: Kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

   

  Motion Sverigedemokraterna om åldersbestämning av ensamkommande