Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2017
  0

  Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd i centrala Stockholm. Den man som var ansvarig för terrordådet var en illegal migrant, en så kallad ”papperslös”. Många, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven, uttryckte sin frustration över att någon som egentligen inte borde ha varit i Sverige, tog andra människors liv.

  Samtidigt som nationella politiker uttryckte sin frustration över detta fruktansvärda attentat, där en migrant som vistades illegalt i Sverige begick terrorattentat, fortsätter S och Mp i Malmö att i praktiken agera som en motvalls. Detta med anledning av att Malmö stad behåller sin nuvarande policy, som innebär att kommunen genom ekonomiska och sociala incitament, gör det möjligt för illegala migranter att uppehålla sig i Sverige och Malmö.

  Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, skall illegala migranter behandlas ”på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och som söker stöd från socialtjänsten”. Dessutom menar man att kommunen har ett ansvar för illegala migranter så länge dessa vistas i kommunen. Med andra ord har S och Mp gjort Malmö stad till en fristad för illegala migranter, där de får ta del av den välfärd som är ämnad för svenska medborgare och personer som har tillstånd att vara i Sverige. Illegala migranter behöver i praktiken bara söka sig till Malmö för att få olika sorters stöd, som sedan blir till incitament för att de ska stanna i Sverige.

  Genom sin policy och agerande motverkar Malmö stad Migrationsverkets beslut om att dessa illegala migranter ska lämna landet. Malmös stad försvårar också Polismyndighetens och säkerhetspolisens arbete, eftersom kommunen ger illegala migranter en anledning till att de ska stanna kvar i Sverige.

  Enligt ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (5/6 2017) är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Domslutet gällde en kvinna som sökte hjälp av Vännäs kommun i Västerbotten. Hon hade fått avslag i alla instanser på sin asylansökan, men var kvar i Sverige med sina tre barn, när hon sökte hjälp. Eftersom hon fått avslag på sin asylansökan hade hon inte längre rätt till de bidrag som asylsökande får, enligt lagen om mottagande av asylsökande.

  Vännäs kommun sa nej till att ge kvinnan försörjningsstöd och kvinnan överklagade beslutet och fick rätt i första instans i förvaltningsrätten. Kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att Vännäs kommun inte hade någon skyldighet att ge den här kvinnan bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Det Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, är alltså huruvida en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om man ändå är kvar i landet.

  Med anledning av domslutet är det dags för Malmö stad att förändra sitt förhållningssätt gentemot illegala migranter. Den nuvarande policy som råder innebär att Malmö stad verkar för att illegala migranterna ska stanna kvar i Sverige och Malmö. Det rödgröna styrets politik innebär också att illegala migranter blir en del av kriminella verksamheter i Malmö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att både utreda och föreslå hur Malmö stad kan revidera nu gällande styrdokument och policys, med syftet att ta bort alla incitament för illegala migranter att stanna kvar i Malmö.
  • Att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, revidera de nuvarande riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i Malmö.
  • Att kommunala nämnder inom Malmö stad inte ska fatta beslut som indirekt motverkar statliga förvaltningsmyndigheters beslut angående illegala migranter.

   

 • Enkel fråga till kommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh

  Av pontus.andersson den 25 april, 2017
  0

  Det är glädjande att konstatera att Socialdemokraterna – om än väldigt sent – vaknat upp och på allvar börjar se de problem som blivit konsekvensen av en alltför vidlyftigt invandringspolitik under alltför lång tid.

  Inte minst den uppmärksammade artikeln från den 23/4 där kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt-Jammeh gav sådana tydliga signaler.

  En artikel som i mångt och mycket pekar på de problem och lösningar som Sverigedemokraterna under väldigt långt tid har formulerat.

  Jag tror och hoppas att även om vi är skilda partier så har vi ändå ett gemensamt mål för ögonen – Malmö och malmöbornas bästa.

  Om man väljer att se Malmös situation utifrån mer positiv synvinkel och med en mycket god vilja så skulle man kunna tänka att det inte är för sent för de nödvändiga åtgärder som behövs för att återskapa tryggheten i Malmö och förbättra den katastrofala ekonomiska situationen.

  Onekligen öppnar en sådan vändning som artikeln antyder en del frågor, men även öppningar.

   

  Med anledning av vad som har anförts ovan så önskar jag ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Stjernfeldt-Jammeh:

  – Är du villig att ta ett blocköverskridande samtal eller flera med det parti som har mest erfarenhet och insikt på området – Sverigedemokraterna – för att i framtiden bättre kunna möta och hantera alla de utmaningar som vår kommun står inför?

   

  ____________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

  lars-johan.hallgren@sverigedemokraterna.se

 • Motion om historiska platser i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

  Citatet ovan kommer från den svenska författaren och journalisten Vilhelm Moberg, bland annat känd för att ha skrivit de klassiska utvandrarböckerna.

  För att veta vilka vi är idag och vart vi ska imorgon måste vi minnas tillbaka på det förflutna. Vår historia är oerhört viktig att ta till oss, både för oss vars förfäder sedan länge kämpat för det Sverige vi har idag samt alla nya invånare som många med stor sannolikhet kommer bli en del av det som är Sverige.

  Malmö är en gammal stad med anor som sträcker sig tillbaka till den första boplatsen i staden för 12 000 år sedan och staden nämns i skrift redan på 1100-talet. Sverigedemokraterna menar dock att staden bör bli bättre att lyfta fram de historiska platser, byggnader och händelser som präglat vår stad genom historien.

  Genom att på skyltar i staden tydligare visa upp stadens historiska platser och på stadens hemsida, eller genom en app, tydliggöra var dessa platser i staden är hade vi kunnat både göra staden ännu mer intressant för turister, förenkla för skolklasser och göra Malmöborna än mer intresserade av vår stolta historia.

  När staden tar initiativ till att lyfta fram de personer och händelser som gjort Malmö till den stad den är idag menar Sverigedemokraterna att stadens invånare kommer närma sig varandra. Att Malmö och Sverige är den stad och det land vi är idag har sin grund i Malmöbornas och Svenskarnas ageranden genom historien. Vårt arv har gjort vår stad och vårt land till vad det är idag och det är vår plikt att minnas och se upp till dem som gjort stora insatser för Malmö och Sverige.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att uppdra åt kulturnämnden, att i samråd med Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Malmös förskönings- och planteringsförening, ta fram 20-30 historiskt viktiga personer, händelser, platser eller byggnader som staden tydligare kan skylta med, samt

  Att enligt motionärens intentioner offentligt skylta med dessa platser och på Malmö stads hemsida, eller i en app, lägga ut en karta med var dessa platser finns.

   

   

  _________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)

 • Enkel fråga till Sedat Arif (S) om ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Malmö

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig illegalt i Malmö

  Efter händelserna i Stockholm den 7 april 2017 är Sverige i sorg. Vid de två tidigare islamistiska terrorattackerna i Sverige misslyckades terroristerna med sitt mål att döda, denna gång omkom i skrivande stund fyra personer till följd av terroristens handlingar.

  Efter polisens gedigna arbete lyckades de dock snabbt efter attacken gripa den person som skäligen misstänks ligga bakom terrordåden. Mannen, Rakhmat Akilov, var en uzbekisk medborgare som efter ett utvisningsbeslut befann sig i Sverige illegalt. I den debatt som har fått förnyad kraft efter terrorattacken i Stockholm, har det ännu en gång blivit fokus på att Malmö stad betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som olovligen befinner sig i Malmö och Sverige.

  Att Malmö stad betalar ut ekonomiskt bistånd till illegala invandrare innebär att svenska myndigheter direkt motarbetar varandra. Den ena myndigheten arbetar för att hitta och utvisa dessa personer samtidigt som Malmö stad erbjuder dessa personer ekonomiskt bistånd och ett direkt incitament att även i fortsättningen kvarstå i det parallella samhället.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalråd Sedat Arif (S):

  Är du beredd att stoppa utbetalningar av ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig olagligt i Malmö, samt uppmana Malmö stads anställda att fortsatt kontakta Polismyndigheten om personer som befinner sig i Malmö olagligt söker sig till dem?

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Motion: En neutral klädpolicy för Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  En neutral klädpolicy för Malmö stad

  I mars 2017 bestämde EU-domstolen att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär synliga religiösa symboler.

  Detta innebär att det inte är diskriminering att en arbetsgivare förbjuder sina anställda att bära slöja så länge förbudet gäller alla religiösa symboler. Detta domslut ger Malmö stad möjligheten att införa en klädpolicy som minskar risken för religiösa, kulturella och politiska konflikter.

  Med tanke på att befolkningen i Malmö stad kommer från så många olika länder och kulturer så är det viktigt att Malmö stad genom en klädpolicy framstår som religiöst och politiskt neutralt. Självklart ska detta inte leda till överdrifter. Det är skillnad mellan att bära religiösa kläder och att bära ett halsband runt halsen med en religiös symbol. Den ena är mycket mer synlig än den andra. Dessutom finns det vissa symboler som upprör mer än andra och målet måste vara att Malmös invånare inte blir upprörda efter ett möte med Malmö stads verksamhet.

  Dessa är komplexa frågor som måste utredas men behovet finns av en neutral klädpolicy som kan skapa ett större förtroende för Malmö stad bland Malmös alla invånare, vilken religion, kultur eller politisk åsikt de än har.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Malmö stad att införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

   

  __________________
  Magnus Olsson (SD)