Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om en ekonomisk utvärdering och redovisning av genuspedagogiken inom Malmö stads verksamheter

  Av pontus.andersson den 7 juni, 2016
  0

  Sverigedemokraterna lämnade idag in en motion om en ekonomisk utvärdering och redovisning av genuspedagogiken inom Malmö stads verksamheter.

  Motionen i sin helhet kan ni läsa här: Motion om en utvärdering av genusverksamheten

 • 05

  PM: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

  Av pontus.andersson den 25 februari, 2016
  0

  2016-02-25
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande SD Malmös motion om ett återvändandecenter

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande uppstartandet av ett återvändandecenter i Malmö. Genom att upprätta ett återvändandecenter vill Sverigedemokraterna förenkla för personer att återvända till sina respektive hemländer. På detta center ska personal finnas på plats för att hjälpa personer att få information om hur de kan återvända hem och bygga en ny framtid i sitt hemland.

  Förutom återvändandecentret föreslår Sverigedemokraterna också att information om detta ska skickas ut till de vuxna Malmöbor födda utomlands som saknar inkomst från arbete de senaste tio åren. Syftet med uppstartandet av återvändandecentret är att få ner socialbidrags och hemlöshetskostnader för Malmö kommun.

  De senaste veckorna har det rapporterats om svårigheter för flyktingar att få jobb i Sverige och inte minst i Malmö. I Malmös fall ser problematiken ut på följande sätt (källa SCB):

  • Av dem som invandrade till Malmö för tio år sedan hade bara 36 procent jobb 2014.
  • Av de flyktingar som kom till Malmö för fem år sedan hade 18 procent ett arbete.
  • För varje år sedan 1997 har färre flyktingar fått jobb.

  Personer som står helt utanför det svenska samhället är en stor påfrestning för Malmös välfärdssystem, men samtidigt även för de berörda personerna. Sverigedemokraterna ser allvarligt på problematiken med det livslånga utanförskapet och vill därför erbjuda en möjlighet till de invandrare som befinner sig i ett livslångt utanförskap att återvända till sina hemländer.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  ”I vårt kommande budgetförslag för 2017 kommer vårt huvudbudskap vara att Malmö måste göras mindre attraktivt för nyanlända invandrare och personer som uppbär socialbidrag. Ett återvändarcenter är ett av våra förslag för att pressa ner Malmös höga kostnader som är kopplade till den misslyckade invandringspolitiken.”

  ”Om man följer kommunallagen så är ett återvändarcenter av allmänt intresse och därmed möjligt att etablera inom den kommunala kompetensens ramar, speciellt i en stad som Malmö”, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

   

  Motionen i sin helhet kan ni läsa här: Motion om att inrätta ett återvändandecenter i Malmö

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om ett framtagande av riktlinjer vid hämtning på förskola

  Av pontus.andersson den 17 februari, 2016
  0

  Idag sker alltför ofta att ett äldre syskon – icke myndig – hämtar sitt/sina yngre syskon på förskola, i stället för att föräldrarna gör det. På vissa förskolor i Malmö händer det så ofta att förskolan tappar kontakt med dessa barns föräldrar, vilket självklart inte är bra för vare sig barnet eller föräldrarna. Det är pedagogen som har ansvaret för barnet, ända fram tills han eller hon har fått kontakt med vårdnadshavaren. Det är därför enligt vår uppfattning mot all praxis att yngre syskon (inte ens myndiga) hämtar barnen. Utöver förlusten av den viktiga kontakten mellan föräldrar och förskolans personal, finns ytterligare anledningar till att detta är problematiskt och t.o.m. kan innebära fara för barnet.

  En av dessa är trafiken. För vilken – exempelvis- 8-åring kan förväntas ha full koll på såväl en trafikerad gata samtidigt som han/hon har hand om, och uppsyn över sitt yngre syskon?

  Även andra oväntade saker som sker längs promenaden hem, t.ex. att något av barnen faller och gör sig illa, kan vara svåra att hantera för det barn som hämtat sitt yngre syskon.

   

  Sverigedemokraterna i Malmö föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

  Att: ge förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag som syftar till att kunna reglera äldre syskons hämtning/lämning av sina yngre syskon på kommunala förskolor i Malmö.

  Att: ge kommunstyrelsen och förskolenämnden i uppdrag att verkställa och införa det/de förslag som förskoleförvaltningen tar fram.

  Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att fram ett förslag på hur Malmö stad kan säkerställa ständig och återkommande kontakt med föräldrar som har sina barn på förskolor inom Malmö stads verksamheter.

   

  Lisbeth Persson-Ekström (SD)

  2015-05-05 Motion – Inga syskon under 18 år

 • 05

  PM: Stoppa mobbning och trakasserier – Motion om ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Av pontus.andersson den 20 januari, 2016
  0

  2016-01-20
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande Motion om att inrätta ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande inrättandet av ett trygghetsråd för Malmös skolor. Malmö, liksom många andra städer, tampas med ett utbrett problem gällande mobbning och andra former av trakasserier. Malmö kommun behöver ta ett helhetsgrepp om denna problematik och att samtliga aktörer samarbetar med varandra.

  Vi tror att en samverkan mellan föräldragrupper, myndigheter, lärare, skolledare och föreningar kan skapa mer trygghet än enskilda strategier mot mobbning. Vi anser inte att denna komplexa problematik, som redan idag är ett faktum på många av Malmös skolor, ska vara den enskilde lärarens börda. Ansvaret ska formaliseras i ett trygghetsråd. Lärare och skolledare ska få möjlighet att vända sig till ett trygghetsråd, istället för att som idag behöva stå ensam mot mobbarna.

  Sverigedemokraterna vill därför att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett trygghetsråd ska organiseras samt implementerar detta i Malmö stads skolverksamheter.

  Magnus Olsson kommenterar:

  “Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför har vi politiker ett viktigt uppdrag att förebygga, förhindra och stoppa mobbning och trakasserier på Malmö stads skolor.”

  ”Sverigedemokraternas tror att motionen kommer välkomnas av de andra politikerna i kommunfullmäktige och hoppas att en bred politisk majoritet kan stödja inrättandet av ett trygghetsråd.”

  ”Mobbning och trakasserier är ett problem som berör framförallt den enskilda eleven, men även anhöriga. Låt oss därför ta ett samlat grepp om denna problematik.”

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Två skolpolitiska motioner från SD Malmö

  Av pontus.andersson den 28 september, 2015
  0

  Idag lämnade SD Malmö in två skolpolitiska motioner. Motionerna i sin helhet kan ni ta del av här:

  Motion – Arbetstelefon till lärare

  Motion – Fria måltider för lärare