Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 3

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: SD Malmö sade nej till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022

  Av pontus.andersson den 4 april, 2018
  0

  2018-04-04

  PM: SD Malmö sade nej till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

   

  På dagens kommunstyrelsesammanträde valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig i frågan om en Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022. Anledningen till detta är att Sverigedemokraternas syn på just bostadsförsörjningen skiljer sig markant från de rödgrönas.

  Sverigedemokraterna menar att det idag finns en mängd felaktigheter med den styrande minoritetens bostadspolitik. För inte så länge sedan valde staden att upphöra med inköp av bostadsrätter för nyanlända, man inköpen är bara pausade. SD är också på det klara med att staden ska följa domen i förvaltningsrätten som innebär att nyanlända efter två år i landet ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det innebär att kommunen kan sänka långsiktiga kostnader för Malmö Stad (I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen i Lidingö att alla bostadskontrakt för bostäder till nyanlända som anvisats till staden ska sägas upp i samband med etableringstidens utgång och att boende ska informeras om uppsägningen minst sex månader i förväg. Den 26 mars i år meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm en dom där man slår fast att Lidingös beslut inte anses strida mot lag eller annan författning.)

  Sedan tidigare har vi också drivit förslaget om Landskronamodellen, som i korta drag innebär att personer som flyttar till Malmö och får bostad hos MKB inte ska ha inkomst från försörjningsstöd. Vi är också negativa till byggandet av fler modulbostäder i staden som vi menar skapar en än mer segregerad stad.

  På kommunstyrelsesammanträdet valde vi också att stödja Moderaternas motion om att starta en bidragsfuskrotel i Malmö stad för att klara upp fler bidragsbrott.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  – Vi delar inte de förslag och åtgärder som S och Mp förespråkar när det gäller bostadsförsörjningen i Malmö. Istället förespråkar vi likande förslag som tillämpas i Landskrona och Staffanstorp. Vi menar också att Malmö stad måste undantas ifrån bosättningslagen och kräva att staten tar sitt ansvar när det gäller migrationspolitiken och dess kostnader. Motionen om en bidragsrotel ligger i linje med vår politik och ambitioner för att pressa ner Malmös höga kostnader för socialbidragen, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

 • PM: Efter domen i Förvaltningsrätten – Säg upp hyreskontrakten för de nyanlända efter etableringstidens slut

  Av pontus.andersson den 28 mars, 2018
  0

  PM: SD Malmö vill säga upp hyreskontrakten när den tvååriga etableringstiden tar slut för de nyanlända som tilldelats ett boende i Malmö enligt bosättningslagen, 2018-03-28

  För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-913 07 99

  Igår (27/3) kom Förvaltningsrättens dom om hur bosättningslagen ska tolkas. Miljöpartisten Patrik Sandström på Lidingö hade överklagat kommunstyrelsens (KS) beslut att säga upp hyreskontrakten när den tvååriga etableringstiden var slut för de nyanlända som tilldelats ett boende på Lidingö enligt bosättningslagen. Förvaltningsrätten har nu genomfört en laglighetsprövning enligt kommunallagen, och har därefter beslutat att avslå Patrik Sandströms Mp-s överklagande

  Magnus Olsson kommenterar:

  – Nu har Lidingö kommuns beslut prövats och domstolen har funnit att beslutet är korrekt. Avgörandet innebär ett kraftigt underkännande av regeringens politik på integrationsområdet. De har lagt ansvaret för integrationspolitiken och de nyanländas boende i kommunernas knä utan att ha tänkt igenom konsekvenserna och utan att tillföra de nödvändiga resurserna. Regeringen har smitit från både notan och de problem med bostäder som så många påtalat i flera år. Nu vill Sverigedemokraterna Malmö att kommuen säger upp alla hyreskontrakt för nyanlända, när den tvååriga etableringstiden är slut, som enligt bosättningslagen tilldelats ett boende i Malmö. Nu är det dags för regeringen att ta sitt för deras misslyckade politik. De personer som nu blir utan bostad skall uppmanas att ta kontakt med Migrationsverket för att möjliggöra ett återvändande till sina hemländer. De som nu förlorar sina subventionerade bostäder kan också söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.

  Sverigedemokraterna lämnade in en motion i ärendet på eftermiddagen den 28 mars: Motion om efter etableringstid

 • PM: SD kritiska till återkommunalisering av SFI

  Av pontus.andersson den 23 mars, 2018
  0

  PM: SD kritiska till återkommunalisering av SFI

  2018-03-22
  För mer information kontakta: Rickard Åhman Persson, 072-176 86 51

  På dagens möte med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig emot beslutet om att ny SFI-verksamhet endast ska startas upp inom kommunal verksamhet, efter förslag från Vänsterpartiet.

  Förslaget är en del av Vänsterpartiets partilinje och Sverigedemokraterna är förvånade över att den styrande minoriteten lägger sig platt i denna fråga. Att frågan åter kom upp på dagordningen är på grund av de missförhållanden som uppmärksammats inom SFI-undervisningen i Malmö. Sverigedemokraterna menar dock att dessa missförhållanden hade kunnat uppmärksammas tidigare om staden haft en bättre kontrollfunktion.

  Missförhållanden inom skolverksamheten kan bevisligen uppkomma i både kommunal och privat verksamhet, inte minst ser vi detta i Malmö där några av våra sämst presterande skolor är kommunala och några av de bästa är privata. Istället för att sparka på skötsamma privata alternativ bör staden utveckla sin kontrollfunktion för att se till att så lite skattemedel används till så god samhällsnytta som möjligt.

   

  Rickard Åhman Persson kommenterar:

  – Det är enligt vår mening anmärkningsvärt att den styrande minoriteten lagt sig platt för Vänsterpartiet. Att på detta sätt inte ta hänsyn till att det finns många skötsamma privata aktörer inom SFI visar återigen varför Malmö stad underpresterar i mätningar kring näringslivsklimat. När den styrande minoriteten vill ha någon att skylla sina misslyckanden på går de ihop med Vänsterpartiet för att sparka på det privata näringslivet, säger Rickard Åhman Persson, SD Malmö.

 • Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Kommunen lämnar bidrag till skolorna i form av ett grundbelopp och efter individuell prövning tilläggsbelopp. För förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska grundbeloppet innehålla ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

  Grundskolenämnden i Malmö har fastställt en ersättningsmodell som beskrivs nedan.

  Grundbeloppet för förskoleklass och grundskolan omfattar tre delar: grundersättning, strukturersättning och särskild ersättning för till Sverige nyanlända elever.

   

  Grundersättning

  Grundersättningen för grundskolan utgör en fast ersättning efter antalet elever uppdelat i fyra nivåer utifrån aktuell årskurs. Indelningen är förskoleklass, grundskola åk 1-3, grundskola åk 4-6 samt grundskola åk 7-9. I de fall årskurs 10 förekommer inom internationell skola utgår samma ersättning som för åk 7-9.

   

  Strukturersättning

  Utöver grundersättningen fördelad efter årskurs används socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Strukturersättningen innehåller sju variabler: kön, invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå, förekomst av ekonomiskt bistånd, antal vårdnadshavare, bostadsområde samt skoltyngd. Strukturersättning utgår med samma belopp oberoende av årskurs. Denna del av grundbeloppet kompenserar för ökade kostnader för de elever som på grund av socioekonomisk bakgrund har sämre förutsättningar att nå skolans mål.

   

  Särskild ersättning till nyanlända

  För elever som är nyanlända i Sverige tillkommer ersättning beroende på årskurs samt HDI-index. Ersättningen grundar sig på aktuell årskurs samt det land invandringen skett ifrån. Human Development Index (HDI) hämtat från FNs utvecklingsrapport beskriver graden av utveckling i landet baserat bland annat på läskunnighet, utbildning och livslängd och ligger till grund för viktningen av ersättningen under de första 18 månaderna.

   

  Sverigedemokraternas synpunkter

  Sverigedemokraterna har varit kritiska till en modell för skolpengen som diskriminerar barn på grund av kön, etnicitet eller nationalitet. Vid flera studiebesök har vi dessutom fått höra att skolor som inte befinner sig i socialt utsatta områden känner att de har för lite resurser eftersom Malmö stads ersättningsmodell är så inriktad att föra över resurser till skolor i socialt utsatta områden.

  Det som upprör oss ännu mer är att man i grundbeloppet helt och hållet bortser från behov som barn med diagnos har. När ett barn har diagnos så får barnets behov tillgodoses genom tilläggsbeloppet. Nackdelarna med tilläggsbelopp är att det kan avslås samt att det kräver en ansökan som skapar merarbete för personalen.

  Sverigedemokraterna menar att skolor som undervisar elever som har diagnos behöver kompensation genom grundbeloppet. Vi är medvetna om att strukturersättningen är en mindre del av grundbeloppet och att stödet från tilläggsbelopp kommer fortsätta vara det huvudsakliga stödet till elever som har diagnos, men vi menar att det är ett faktum att skolor som har elever med diagnos har ett större behov och behöver kompensation.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra till Grundskolenämnden att utreda hur elever med diagnos kan införas som en variabel i strukturersättningen.

   

  ______________________
  Nima Gholam Ali Pour (SD)

  Nima Gholam Ali Pour (nima.gholam.ali.pour@sd.se)