Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 3

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Debatt: Bidragsfusk bör bestraffas

  Av pontus.andersson den 4 september, 2017
  0

   

  Debattartikeln publicerades i Skånska dagbladet den 4 september 2017

  Debattartikeln publicerades även i Lokaltidningen den 4 september 2017

 • Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  En policy är ett bra verktyg för att tydliggöra för alla berörda vilka riktlinjer som gäller i en viss verksamhet och för att fastställa en gemensam utgångspunkt. Alltför få riktlinjer kan leda till att verksamheten saknar politisk vägledning och ett tydligt fokus. Det kan också leda till att fel prioriteringar görs. Dessutom är det viktigt att de partier vars politik speglar allmänhetens åsikter kan påverka verksamheten genom policyn.

  Alltför många policyn kan leda till förvirring bland tjänstemännen då ett alltför stort antal policyn till sist kommer leda till motsättningar mellan olika policyn. Detta i sin tur motverkar policyns syfte, vilket är att tydliggöra riktlinjer.

  I utredningen ”Struktur för arbetet med social hållbarhet” som Stadskontoret publicerade 2015 så kan man läsa följande:

  ”Samtliga förvaltningar upplever dessutom att antalet styrdokument är för stort, vilket medför att de väljer ut ett eller några att förhålla sig till. Dessutom finns det en upplevelse av att innehållet i vissa policyn redan finns i styrande dokument på nationell nivå som används utifrån lagstiftning. Det finns en tendens till att ”endast” arbeta med de policys som ligger närmast den egna verksamheten, och en upplevelse av att det är vad man klarar av att hantera.”

  Att samtliga förvaltningar upplever att antalet styrdokument är för stort borde vara en signal till den politiska nivån att göra en översyn av hur många policyn Malmö stad har idag. Dessutom minskar likvärdigheten i verksamheten när olika förvaltningar får välja vilka policyn de har att förhålla sig till. Då följer olika förvaltningar olika policyn vilket motverkar själva syftet med policyn som politiskt verktyg.

  Det är inte bara den kommunala verksamheten som förhåller sig till kommunala policyn. Även större och ibland mindre företag måste förhålla sig till kommunala policyn. Det är viktigt att antalet kommunala policyn inte är så stort att det blir en börda för näringslivet. Grundregeln måste vara att antalet kommunala policyn ska vara på en nivå att det kan hanteras av den kommunala verksamheten, näringslivet och majoriteten av invånarna i Malmö stad.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i syfte att minska antalet policyn så att situationen blir mer praktisk för den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

   

   

  ___________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • Magnus Olsson pratar i Burlövs närradio

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Idag fredag 1/9 klockan 15-17 på frekvens 92.0 MHz, kan du lyssna på Magnus Olsson (SD), Malmö, när han talar om det förestående kyrkovalet, samt om övriga viktiga frågor som (SD) anser angelägna!

  Välkomna!

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 31 augusti, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • Tre enkla frågor inför torsdagens kommunfullmäktige

  Av pontus.andersson den 29 augusti, 2017
  0

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om bidrag till personer som befinner sig i Malmö illegalt

  Svenska kommuner är inte skyldiga att betala försörjningsstöd till människor som vistas i kommunen och som saknar laglig rätt att vistas i landet. Detta har Högsta Förvaltningsdomstolen fastslagit i en dom i början på juni månad i år.

  Vi har i Malmö idag ett system där man utbetalar kommunalt nödbistånd till s.k. papperslösa d.v.s. människor som nekats asyl i landet och som fått flera chanser att överklaga avslaget. Eller personer som kommit till och stannat i Sverige utan att söka asyl eftersom de vet att de har liten eller ingen chans att få asyl och uppehållstillstånd.

  Detta system har varit verksamt sedan 2013 och man har betalat ut försörjningsstöd till barnfamiljer i storleksordningen 2 500 till 3 000 kronor per månad beroende på ålder, medan en vuxen illegal invandrare har kunnat få 1 700 kronor i månaden.

  Kanske inga stora summor, men ändock skattepengar till personer som inte har laglig rätt att vistas här, än mindre ta emot bidrag. Dessutom vet ingen med säkerhet hur stora summorna är då det inte finns någon tillgänglig redovisning för detta! Bara detta är ju otroligt att man betalar ut skattepengar lättvindigt utan att omfattningen redovisats!

  Hur mycket pengar kan det röra sig om totalt sedan systemet togs i bruk för fyra år sedan? Det får vi inte veta.

  Det är ju självklart så att många av Malmös tyngre problem med trångboddhet, svart ekonomi, kriminalitet, bidragsberoende och hemlöshet knappast förbättras när Malmö kommun aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö, om andra svenska kommuner inte betalar ut försörjningsstöd på samma sätt som Malmö.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens dom, förändra Malmö stads regelverk och verka för en revidering av nuvarande riktlinjer vid utbetalning av försörjningsstöd, där Malmö stad betalar ut skattepengar till personer som befinner sig illegalt i Sverige?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) om otryggheten i Malmö

  Danmark jämfört med Sverige visar gång efter annan upp betydande handlingskraft inte minst i viktiga ärenden. Sverige har inom detta område och en hel del andra mycket att lära av Danmark.

  Värt att poängtera är att nu senast så införde Köpenhamns kommun i samråd med polisen s.k. visitationszoner i staden efter att ett antal skottlossningar skett på öppen gata på kort tid.

  Malmö är som bekant – inom såväl som utanför riket – hårt drabbat av skottlossningar på allmänna platser. Med skadade och dödsoffer som följd och en skrämd allmänhet. Tillräckligt ingripande och preventiva lösningar har inte fungerat och initiativkraft och andra lösningar lyser med sin frånvaro.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S):
  Kommer du, i egenskap av ansvarigt kommunalråd, genomföra en samverkan mellan Malmö stad och polisen i Malmö och införa särskilda s.k. visitationszoner i kommunen enligt köpenhamnsk modell, i syfte att förbättra säkerheten för medborgarna samt gripa beväpnade kriminella?

   

  _______________________
  Lars-Johan Hallgren (SD)

   

   

  Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Katrin Jammeh (S)
  med anledning av ett tiggeriförbud i Malmö

  Malmö utmärker sig som bekant negativt i alltför många avseenden. Den negativa bilden av Malmö har fått fäste långt utanför landets gränser och stadens negativa rykte har i flera fall blivit uppmärksammat i flera internationella medier.

  Förutom allmän social oro, hög arbetslöshet, bidragsberoende, utanförskapsområden, bristande integration, svart ekonomi, utbredd kriminalitet, dåliga skolresultat och skjutningar på öppen gata har även det utbredda tiggeriet bidragit till denna negativa bild av staden. Ett tiggeri som enkelt hade kunnat undvikas om bara den politiska viljan hade funnits.

  Detta för att nästan samtliga tiggare utgörs av gruppen s.k. hemlösa EU-migranter. Med andra ord medborgare med hem i annat EU-land som genom sitt agerande missbrukar EU:s fria rörlighet.

  Det brukar heta i debatten att man inte kan förbjuda fattigdom, men man kan förbjuda tiggeri som bedrivs av personer med hem i annat EU-land. Detta har man framgångsrikt har gjort i vårt grannland Danmark.

  Att låta tiggeri vara lagligt är att låta dessa personer förstärka sin position som utsatta människor. Så länge dessa personer kan klara sig på de knappa summor de får in till följd av tiggeri kommer de fortsatt befinna sig i denna position, likaså kommer deras barn. Personerna hamnar i en ond spiral som endast kan brytas av att krav ställs på denna grupp människor.

  Vår grannkommun Vellinge vill nu införa ett kommunalt tiggeri- och campingförbud utanför offentliga och kommersiella lokaler. Sverigedemokraterna menar att vi bör följa vår grannkommuns exempel och även här införa ett tiggeriförbud, samt att detta förbud följs upp med åtgärder för de personer som tigger.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till Katrin Jammeh (S):
  Kommer du, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, likt vår grannkommun Vellinge, arbeta för att införa ett kommunalt tiggeriförbud i Malmö stad?

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)