Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

  Av patrickangelin den 15 oktober, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

  Enligt markanvisningspolicyn ska 10 procent av de nyproducerade hyreslägenheterna upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.

  Sverigedemokraterna biföll förslaget om att kommunala ordningsvakter ska upphandlas och placeras på Möllevången och intilliggande områden. Däremot menade Sverigedemokraterna att verksamheten ska organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen, istället för att placeras hos P-Malmö.

  Magnus Olsson (SD), kommenterar förslaget om ordningsvakter:

  Vi tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning. Vi hade gärna sett ett utökat samarbete mellan livsmedelsinspektörer kopplat till tillsyn för att motverka illegala verksamheter. Samt att ordningsvakter bistår Malmö stads badvärdar med att motverka nedskräpning på Malmös badplatser. 

 • Stefan Plath

  Styr upp problemen omkring elsparkcyklar

  Av patrickangelin den 8 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår att det ska ställas krav vid uthyrning av elsparkcyklar. De krav som initiativtagarna Stefan Plath (SD), Anders Pripp (SD), Ilvars Hansson (SD) och Lars Hallberg (SD) föreslår är:

  • Att elsparkcyklarna är utrustade med teknisk utrustning som omöjliggör parkering och framförande inom de områden där förbud råder för elsparkcyklar.
  • Att elsparkcyklar måste återlämnas på en viss plats efter förhyrningen.

  Kommunen har en möjlighet att lämna sitt veto eller tillstyrka ansökan innan Polismyndigheten beslutar om att lämna tillstånd till en viss verksamhet på offentlig plats. Kommunen får förena ett tillstyrkande med villkor. Dessa villkor måste i sin tur tas in som villkor i Polismyndighetens tillstånd. Den som inte följer villkor i tillstånd riskerar att få tillståndet återkallat eller straffrättsligt ansvar.

  Här har Tekniska nämnden möjligheten att villkora uthyrningen av elsparkcyklar för att hindra att placeringen av elsparkcyklar utgör en fara för trafikanter. Det är denna möjlighet som Sverigedemokraterna använt sig av när vi lämnat in förslaget.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för SD i Tekniska nämnden, kommenterar:

  Idag är det vanligt att se elsparkcyklar som ligger på cykelbanor eller står framför en öppning som gör det svårt att komma in och ut. Mobilitet är bra men man kan inte ta det offentliga rummet i anspråk, på ett sätt som hindrar andra personers mobilitet. Om kommunen kan villkora uthyrningen av elsparkcyklar så de inte utgör ett hinder eller fara för malmöborna så är det självklart att vi ska göra det

 • 93

  Förbättra dialogen mellan skolpolitiker och rektorer

  Av patrickangelin den 5 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden där vi föreslår att ett mötes forum ska anordnas där grundskolenämndens ledamöter kan träffa rektorerna.

  Initiativtagarna Nima Gholam Ali Pour (SD), Ulf Blomström (SD), Nichodemus Nilsson (SD) och Reginald Scott (SD) menar att det idag förekommer möten med enskilda rektorer där det är svårt att ha en diskussion om skolornas gemensamma utmaningar.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden, kommenterar:

  Att huvudmannen och de som organiserar verksamheten i skolorna har ett gemensamt forum borde vara en självklarhet. Vi som sitter i nämnden måste få en närmare kontakt med verkligheten i grundskolorna. De rapporter som vi får i nämnden missar många av de problem som personal och vårdnadshavare upplever. Det mötesforum som vi föreslår ger rektorerna en större möjlighet att påverka de beslut som nämnden tar och lyfta fram ett skolledarperspektiv.

 • 93

  Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

  Av patrickangelin den 28 september, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

  Motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD), Rolf Hansson (SD), Britt-Marie Nilsson (SD) och Eva Hallén (SD), föreslår att kyrkofullmäktige beslutar följande:

  • Att uppdra åt kyrkorådet att i samråd med Lunds stiftsantikvarier utarbeta en finansierings- och restaureringsplan åt Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att fatta de beslut som krävs för att fortsätta få lov att restaurera Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för reparationer av Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att dokumentera och redovisa händelseförloppet i ärendet för kyrkofullmäktige vid varje kommande sammanträde till dess att ärendet avslutats.

  Förra året lyckades Sverigedemokraterna genom en namninsamling avbryta en process som skulle resulterat i att Bunkeflo kyrka skulle rivits ner. Sedan dess har styret i Malmö pastorat, bestående av Socialdemokraterna och POSK, inte gjort någonting för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska komma igång.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  De förslag vi lämnar in nu är det som behöver göras för att en renovering av Bunkeflo kyrka ska komma igång. Det här är inte svårbegripligt. Problemet är att Socialdemokraterna och POSK inte vill sätta gång. Av någon anledning vill de helst låta Bunkeflo kyrka förfalla. Nu tar vi initiativet och ger kyrkofullmäktige möjligheten att sätta igång renoveringen av Bunkeflo kyrka.

   

  Motion Bunkeflo kyrka

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Nämndinitiativ angående framtagande av riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19

  Av patrickangelin den 14 september, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar fram riktlinjer för Malmös gymnasieskolors hantering av covid-19. Detta mot bakgrund av att S:t Petri skola som enda gymnasieskola har bestämt att återgå till fjärrundervisning.

  Beslutet om fjärrundervisning är inte oproblematiskt. Gymnasieelever från S:t Petri skolan har öppet visat sitt missnöje emot beslutet genom bland annat instagram-kontot ”stoppadistans” och genom en namninsamling med nästan 300 namnunderskrifter.

  Varannan vecka kommer gymnasieeleverna att behöva transportera tungt skolmaterial som täcker minst 9 ämnen. Beslutet om fjärrundervisning påverkar även gymnasielärarnas situation då de på kort tid tvingas anpassa lektionsplaneringar och undervisning. Vidare omfattas inte idrott, laborationer, vissa individuella val och de flesta språken av beslutet om fjärrundervisning. Detta skapar oregelbundet i gymnasieelevernas scheman som leder till att onödigt mycket tid nyttjas till att transportera sig från och till skolan.

  Nämndinitiativtagaren Oliver Limachi (SD) menar att hanteringen av covid-19, när det gäller gymnasieundervisningen i Malmö, inte bör åligga en enskild gymnasieskola utan bör åligga kommunen genom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  Oliver Limachi (SD), ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kommenterar:

  Det är viktigt att nämnden tar ett helhetsgrepp kring hanteringen av covid-19 i gymnasieskolorna. Huvudmannen måste ta på sig ett större ansvar när en pandemi har drabbat oss. Vi politiker kan inte vara passiva och låta rektorer ensamma bära ansvaret för hur covid-19 ska hanteras i Malmös gymnasieskolor.