Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  Av pontus.andersson den 25 september, 2015
  0

  Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder, är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts, med undantag för de fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och inte ett barn. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering. Underhandsuppgifter från Migrationsverket gör gällande att det vid asylregistreringen enbart är de som bedöms vara 25 år och äldre än så som får åldern uppskriven till minst 18 år. I kommunens arbete med ungdomar innebär det stora problem när 18 – 24 åriga asylsökande är av Migrationsverket registrerade vara underåriga.

  Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Det är ny domstolspraxis som ändrar reglerna för åldersbedömning av de asylsökande som påstår sig vara under 18 år, men där bevisningen för att sökanden är underårig inte är tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skrev i en dom förra året att Migrationsverkets utredningsansvar är uppfyllt när information har lämnats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det innebär att Migrationsverkets enda skyldighet är att informera det offentliga biträdet om denna möjlighet, att det offentliga biträdet och den asylsökande bestämmer om de vill göra detta, att i så fall det offentliga biträdet gör beställningen hos sjukvården samt att när utlåtandet/intyget lämnas in till verket så betalar verket räkningen.

  Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står andra aktörer, till exempel kommuner och landsting, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett Migrationsverkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder.

  För Malmös del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att vi har haft fall där Verksamhetsområdet individ- och familj misstänkt att den ensamkommande varit betydligt äldre än den uppgivna åldern.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

  Att: Kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

   

  Motion Sverigedemokraterna om åldersbestämning av ensamkommande

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om kommungemensam satsning mot mobbning

  Av pontus.andersson den 27 augusti, 2015
  0

  Igår lämnade Jörgen Grubb och Magnus Olsson in årets sjätte motion som i sin helhet kan läsas på länken nedan.

  Motion Mobbning

   

 • 05

  Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag

  Av magnus.olsson den 18 mars, 2015
  0

  Malmö står inför enorma ekonomiska utmaningar och sällan har vi sett en svensk stad i ett lika utsatt läge som Malmö i nuläget. Kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet skjuter i höjden. Drastiska åtgärder behövs nu göras för att förbättra situationen innan staden är totalt bankrutt. Malmö behöver en akut förändring.

  Sedan 2013 har Landskrona kommun förändrade uthyrningspolicyer för sina kommunala fastighetsbolag. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. Personer utanför staden som uppbär försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan kommun.

  Malmö stads kostnad för försörjningsstöd som når nästan en miljard kronor om året och är den enskilt största orsaken till stadens katastrofalt dåliga ekonomiska situation. Sverigedemokraterna menar därför att lägenheterna som hyrs ut av våra kommunala fastighetsbolag, liksom i Landskrona, i första hand ska gå till personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag bor i Malmö.

  Förslaget om att neka personer som uppbär försörjningsstöd att flytta till en hyresrätt i Malmö påverkar inte de med försörjningsstöd som redan bor i staden. Sverigedemokraterna anser att det, i stadens nuvarande ekonomiska läge, är ett full rimligt krav på stadens nyinflyttade att de ska ha en inkomst som inte belastar stadens kostnader för försörjningsstöd.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra Malmö stads uthyrningspolicy inom MKB till en liknande modell som tillämpas i Landskrona kommun.

  Magnus Olsson SD

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om installation av elektronisk färdskrivare (Sd)

  Av magnus.olsson den 10 mars, 2015
  0

  Fordonsspårning via GPS-positionering är ett system kopplat till en GPS (Global Positioning System) vilket är ett satellitbaserat radionavigeringssystem. Vid fordonsspårning förses alla fordon som ingår i verksamhetens flotta med en GPS, Vilket innebär att det blir möjligt att fastställa den aktuella positionen och hastigheten för varje fordon. Ett system för fordonsspårning innebär att en verksamhet kan skapa en förbindelse mellan kontor och spårade fordon samtidigt som man får en elektronisk körjournal som svårligen kan ifrågasättas.

  De flesta system för fordonsspårning innefattar ett datorprogram, som kan används för att få en överblick över transporter inom fordonsflottan. Detta görs antingen via en dator, surfplatta eller smartphone vilket gör det möjligt att optimera användande av fordonen. Man kan också i programmet inkludera funktioner som driftsunderhåll, aktuell hastighet, placering, total användningsmängd av farthållare, bränsleförbrukning, sammanlagd körsträcka samt körtimmar.

  Om man som anställd har dispositionsrätten till ett fordon måste man för att undvika bilförmån kunna uppvisa att fordonet endast i ringa omfattning används för privat körning.  Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid 10 tillfällen per år och med en körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma, krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.

  Många av de fordon som finns under Malmö stad har i dag en handskriven körjournal som ska innehålla mätarställning vid årets början, datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade, ärendet samt vilka platser som resan gäller, datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades.

  Detta är en uråldrigt och ett väldigt lätt sätt att manipulera, samtidigt som en elektronisk färdskrivare har enormt många funktioner för optimering av transporter och tidsbesparingar.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en förteckning över samtliga fordon inom Malmö stads verksamheter, som enligt ovanstående beskrivning bedöms vara aktuella för att installeras med en elektronisk färdskrivare.

  att: ge kommunstyrelse ges i uppdrag att utrusta de fordon inom Malmö stads verksamheter, som efter utredning/förteckning bedöms vara aktuella för att installeras med elektronisk färdskrivare.

  Anders Olin (Sverigedemokraterna)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om att inrätta en fond för anställandet av mer personal i Malmö Stads skolor

  Av magnus.olsson den 25 februari, 2015
  0

  En av de största bristerna i dagens skola torde vara lärares brist på tid. Många lärare rapporterar om att de får allt mindre tid med sina elever, vilket går ut över det individuella bemötande av elever som åläggs skolan i våra styrdokument. Detta gäller även tid till för- och efterarbete av lektion samt reflektion över elevernas olika lärande. Anledningen till detta är bland annat mer pappersarbete än någonsin samt andra administrativa arbetsuppgifter och även rent ordningsmässigt arbete. Samtidigt når ansökningarna till lärarhögskolan låga nivåer och det blir allt svårare att hitta den kompetens som behövs. Detta får även till följd att personalomsättningen bland stadens pedagoger är för hög för att ge tillfredställande stabilitet i undervisningen.

  Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför erbjuda Malmö stads rektorer en möjlighet att nyrekrytera personal för extra stöd med vissa arbetsuppgifter hade förbättrat arbetssituationen för många av dagens stressade lärare och gett dessa mer tid med sina elever. Detta skulle således kunna leda till högre betyg och bättre lärande för eleverna.

  Denna personal behöver nödvändigtvis inte ha någon formell lärarutbildning, utan skulle kunna vara ett stöd till lärarna på Malmö stads kommunala skolor. Det finns exempel på lärare som fått arbeta extra som tolk på arbetstid vilket påverkat personens tid med resten av eleverna.

  Brist på tid och personal är inte ett problem som är unikt för skolor i problemområden, även lärare vid skolor med högre resultat vittnar som en allt mer stressad situation. Att därför starta upp en fond, där de skolor som känner denna brist på tid och personal, kan söka stöd från hade gett alla Malmös skolor en likvärdig chans att få de behov de behöver. Ökad klåfingrighet från politiker hade uteblivit och gett ökad makt till skolornas rektorer att få den kompetens de behöver.

  Malmö är en ekonomiskt pressad stad, därför bör en utredning om fondens omfattning först vara på plats. Lärarnas behov bör utredas för att vi sedan ska få ett pris på vad denna satsning kommer kosta.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet, omfattningen samt den ekonomiska kostnaden av att starta en fond för anställandet av mer personal i Malmö stads skolor.

   

  Magnus Olsson (SD)                                                       Jörgen Grubb (SD