Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 300

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Vårt pressmeddelande angående Sprängattacken mot judiska församlingen i Malmö

  Av Magnus Olsson den 28 september, 2012
  0

  Nedan pressmeddelande har lämnats till Skånska Dagbladet, Expressen samt Sydsvenskan

  Pressmeddelande Sd Malmö 28/9 2012: Sprängattack mot judiska
  församlingen i Malmö

  I natt vid 01-tiden larmades polis till Kamrergatan efter att boende i
  området hört kraftiga smällar. Polisen konstaterar att det varit ett
  sprängattentat mot judiska församlingen. Vid 04-tiden greps två
  misstänkta män för dådet.

  – Ännu en gång och för vilken i ordningen är det numera omöjligt att
  hålla reda på, inträffar ett attentat mot judiska församlingen i
  Malmö. Det är fruktansvärt upprörande och helt oacceptabelt att
  judiska församlingen och deras medlemmar ska behöva utstå dessa
  ständiga attacker och attentat. Vem eller vilka som kan tänkas ligga
  bakom detta mycket grova påhopp mot judiska församlingen, kan vi i
  nuläget bara spekulera kring. Vi Sverigedemokrater har länge varnat för
  den islamisering som alltmer präglar vardagen i Malmö. En islamisering
  som sker med den styrande majoritetens goda minne. En styrande
  majoritet som gör allt för att sopa dessa ständigt växande problem
  under mattan och hellre skyller brotten mot judiska församlingen på
  Israels utrikespolitik, än vidtar krafttag mot alla former av
  extremism och religiös fundamentalism. Malmös styrande majoritet med
  Ilmar Reepalu i spetsen har en förkärlek till att agera i
  utrikespolitiska frågor. Exempel på detta finns på kommunstyrelsens
  dagordning på tisdag i nästa vecka. Ett agerande som riskerar att
  förstärka motsättningarna mellan olika grupper i Malmö, säger Magnus
  Olsson Kommunalråd SD Malmö


  Med vänliga hälsningar

  Magnus Olsson
  Kommunalråd Sverigedemokraterna
  Ledamot Partistyrelsen

 • Utdrag från senaste kommunfullmäktige

  Av Magnus Olsson den 28 september, 2012
  0

  Magnus Olsson har lag fram ett förslag kallat Tyresömodellen

   För att hejda Malmös ökande brottslighet, med fokus på inbrott, har Magnus Olsson lagt en motion om att man skall titta närmare på den såkallade Tyresömodellen och se om den, eller delar av den, kan användas i Malmö

  Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) – Tyresömodellen är ej evidensbaserad, delar av modellen används redan – det är inget för oss

  Olsson(SD) – ger Katrin(S) ordentligt svar på tal med -inbrotten i hyllie ökat med 412 % under 2012, Tyresömodellen skulle funka utmärkt i stadsdelen Limhamn Bunkeflo, där inbrotten ökat med 63 %. Olsson(SD) menar att nu måste något göras för att stävja den skenande brottsligheten.

  Katrin(S) – är positivt till grannsamverkan, men kommunen ska inte ha något med detta att göra

  Jörgen Grubb(SD) – menar Katrin(S) att grannsamverkan inte gör nytta?

  Olsson(SD) – replikerar att grannsamverkan är inte är hela Tyresömodellen utan att det finns mycket mer saker man skulle kunna pröva. Olsson(SD) menar att det är märkligt att kommunen inte drar i alla trådar med tanke på de katastrofala siffrorna från BRÅ.

  Votering 51 nej o 8 ja

 • Stora besparingar till följd av minskad invandring – 120 miljarder kronor, enligt RUT (Riksdagens utrednings tjänst)

  Av Magnus Olsson den 27 september, 2012
  0

  Sverigedemokratisk invandringspolitik innebär stora besparingar för statskassan

  I Sverigedemokraternas budgetförslag skapas ett budgetutrymme över budgetperioden på 119 miljarder till följd av besparingar som möjliggörs tack vare en kraftig minskning av asyl- och anhöriginvandringen. De frigjorda resurserna går sedan i huvudsak på satsningar för att stärka välfärden, pensionerna och rättsväsendet. Denna beräkning berör enbart nyinvandringen åren 2013-2016 av asyl- och anhöriginvandrare och kan därmed inte direkt jämföras med andra beräkningar som handlar om att beräkna kostnaden för redan genomförd invandring.

  SD har tillsammans med riksdagens utredningstjänst tagit fram beräkningar på hur mycket pengar staten skulle kunna spara i minskade utgifter genom att kraftigt minska invandringen. Genom partiets restriktiva invandringspolitik räknar Sverigedemokraterna med att asyl- och anhöriginvandringen minskar med 90 % jämfört med de prognostiserade nivåerna. Första året beräknas dessa skärpningar dock bara att få genomslag till hälften. Detta innebär att jämfört med de 168 000 asyl- och anhöriginvandrare som beräknas komma mellan åren 2013 och 2016 med regeringens politik minskas detta till ca 22 000 med en Sverigedemokratisk och mer ansvarsfull invandringspolitik.

  Minskat asyltryck
  Sverige har de senaste åren haft ett exceptionellt stort mottagande av asylsökande och anhöriginvandrare jämfört med övriga länder i västvärlden. Totalt har 110 000 personer ansökt om asyl i Sverige de senaste fyra åren, vilket är mer en dubbelt så många som i Norge och 7 gånger så många som i Danmark och Finland. Jämfört med Island är det 458 gånger så många.

  SD bedömer att ryktet om Sverige som ett land som infört mer kontroll och inte längre har en liberal invandringspolitik kommer att göra att antalet asylsökningar kraftigt kommer att minska. Att asylansökare och människosmugglare i regel svarar rationellt på förändringar av länders invandringspolitik kan ses genom att titta på andra länder som skärpt sin invandringspolitik. Detta minskade asyltryck sparar stora summor pengar då kostnader för asylprocesser, domstolsförfaranden, boenden och dagsersättningar kraftigt minskar.

  Kostnader för mottagande

  Riksdagens utredningstjänst har räknat på vad nyanlända asyl- och anhöriginvandrare de kommande fyra åren kommer att kosta med regeringens politik. En av de enskilt största posterna är kostnader i samband med själva mottagandet. Den handlar bland annat om anslag till Migrationsverket, boendekostnader och offentliga biträden. Totalt gör SD:s beräknade minskning av antalet asyl- och anhöriginvandrare en besparing inom utgiftsområde 8 på 27 miljarder kronor under budgetperioden där besparingen år 1 beräknas till 4,1 miljarder.

  En kostsam och havererad integrationspolitik

  Den andra stora posten är utgiftsområde 13, integration och jämställdhet, där ersättningen till kommuner som tar emot asylinvandrare kraftigt minskar. Även etableringsersättningen till nyanlända minskar kraftigt då de nyanlända blir betydligt färre. Totalt sparas 29 miljarder kronor på utgiftsområdet där 4,5 miljarder sparas redan år 1.

  Dessa integrationsåtgärder har varit ett sätt att lappa och laga utan att för den sakens skull leda till någon förbättring. Trots att Sverige idag lägger mer pengar än någonsin på integrationspolitik har utanförskapet aldrig varit så stort som det är idag. Sverigedemokraterna menar istället att anpassningen till samhället ska ske naturligt, av fri vilja och genom att man som nyinvandrad själv tar initiativ till att bli en del av samhället. Samhället ska erbjuda verktygen samtidigt som den enskilde måste förmås att ta ökat ansvar. En kraftigt minskad invandring skapar dessutom kraftigt förbättrade möjligheter för att bryta det befintliga utanförskapet bland de invandrare som idag finns i Sverige. Anpassningen av arbetskraftsinvandrarna som kom på 60- och talet fungerade till stora delar väl trots att egentlig integrationspolitik helt saknades. Den nuvarande mycket kostsamma etableringsreformen med tillhörande lotsar som hittills givit ett mycket blygsamt resultat ser partiet inget behov av att bygga vidare på vilket under budgetperioden leder till en besparing på över 9 miljarder kronor.

  Regeringen har de senaste åren skrivit av miljardbelopp av hemutrustningslån till nyanlända invandrare. Avskrivningarna väntas över budgetperioden fortsätta med över 700 miljoner kronor. Dessa lån utgår till nyanlända invandrare för inköp till hemmet som den ordinarie ersättningen inte täcker. Sverigedemokraterna tycker att det är rimligt att lån betraktas som just lån och att dessa fordringar i fortsättningen inte ska skrivas av och möjliggör på så vis en besparing för staten.

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet vars funktion idag saknar existensberättigande och vars nedläggning skulle spara närmare 400 miljoner under budgetperioden. Det finns redan på lagar på diskrimineringsområdet och domstolarna hanterar på egen hand diskrimineringsmål. Diskrimineringsombudsmannens har kommit att få en opinionsbildande funktion där myndigheten samtidigt underblåser en växande kränkningsindustri. Antalet tillfällen som DO vunnit mål i domstol har de senaste åren dessutom varit extremt få.

  Inom utgiftsområde 14, arbetsmarknad, görs en besparing på över 4 miljarder under budgetperioden. Största besparingen är här instegsjobben som är en misslyckad bidragsfinansierad sysselsättningsreform som visat sig skapa mycket få riktiga jobb. Instegsjobben är också per definition diskriminerande då de enbart riktar sig mot nyanlända invandrare och därmed inte är öppna för svenskar.

  Överrepresentation inom offentlig konsumtion

  Gruppen utrikes födda är kraftigt överrepresenterade i många aspekter vad det gäller välfärdstjänster, så kallad offentlig konsumtion. För att ta några exempel: ekonomiskt bistånd (dvs socialbidrag) är det 3,3 gånger så vanligt hos utrikes födda (12 gånger för nyanlända med ursprungsland utanför EES), komvux 2,1 gånger så vanligt och insatser för barn och unga 3,7 gånger så vanligt. SD räknar lågt och uppskattar en överrepresentation på 1,5 gånger trots att det är en grupp som troligen ligger betydligt högre än utrikes födda generellt. Genom att antalet personer som nyttjar de här tjänsterna minskar till följd av en minskad invandring minskar också kostnaderna i viss omfattning. Totalt görs en besparing om ca 40 miljarder kronor inom utgiftsområde 25 genom att nyinvandringen kraftigt minskas där besparingen 2013 hamnar på 2,1 miljarder. En del av denna besparing kan också härledas till att den offentligt finansierade modersmålsundervisningen avskaffas.

  Genom att färre personer nyttjar den statliga offentliga servicen minskar kostnaderna för dessa. Detta märks t ex av besparingar inom utgiftsområde 12 där besparingen på 12 miljarder till stor del kan härledas till minskade utgifter för föräldraförsäkringen. SD avskaffar även möjlighet för illegala invandrare att få fri vård i Sverige vilket under budgetperioden leder till en besparing på en miljard kronor.

  Nyanländas bidrag till statskassan

  Det är samtidigt viktigt att påpeka att nyanlända även bidrar till statskassan i form av inbetalade skatter. Då arbetsfrekvensen inom denna grupp är mycket liten handlar det dock främst om bidrag i form av konsumtionsskatter. Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att staten totalt under budgetperioden skulle gå miste om 6 miljarder kronor i skatteintäkter till följd av Sverigedemokraternas invandringspolitik där bidraget för 2013 handlar om 181 miljoner kronor.

  Nettokostnaden för nyinvandringen beräknas till 119 miljarder under budgetperioden

  Genom att begränsa asyl- och anhöriginvandringen kan vi möjliggöra en besparing på 11,6 miljarder kronor redan under nästa år. Totalt under hela budgetperioden sparas 119 miljarder kronor netto. Det är pengar Sverigedemokraterna istället vill lägga på välfärden, sänkta pensionärsskatter och ett förstärkt rättsväsende.

  All politik handlar om prioriteringar och det är vi själva som avgör vad vi vill lägga våra gemensamma resurser på. Sverigedemokraterna har visat att man genom en invandringspolitik kan frigöra resurser som kan läggas på sänkt skattetryck och höjd välfärd. Andra länder har visat att det är fullt möjligt att bedriva en ansvarsfull invandringspolitik utan att på något sätt bryta mot undertecknade internationella avtal och konventioner. Massinvandringen som sker till Sverige idag beror på en medveten politik från denna och tidigare regeringar och kan inte förklaras med andra länders agerande eller händelser i vår omvärld.

 • Utdrag från senaste kommunfullmäktige möte – SMS lån

  Av Magnus Olsson den 26 september, 2012
  0

  Lars-Johan Hallgren har föreslagit att alla gymnasieskolor i Malmö skall ha en studiedag där man belyser kreditköp/kreditlån och framförallt så kallade sms-lån

  Katrin(S) – läroplanen innehåller konsumenträtt med tydliga kunskapsmål där detta behandlas, dessutom uttrycker Katrin(S) viss skepsis mot just temadagar!

  Lars-Johan(SD) – temadagar är inte alls verkningslösa, Lars-Johan(SD) vill uppmärksamma fullmäktige på att just sms-lån är huvudnyhet hos alla större medier idag. Stadens unga borde kunna få träffa kronofogde, räkna på sms-lån i matten osv. – den som är i skuld är icke fri, enligt förre socialdemokratiske ledaren Göran Persson.

  Emil Eriksson(M) – bra att detta med sms-lån uppmärksammas men förslaget innebär kommunal detaljstyrning

  Lars-Johan(SD) – menar att detaljstyrning är nödvändig i detta fallet

  Emil Eriksson(M) ifrågasätter SD:s skolpolitik

  Såväl Lars-Johan(SD) som Jörgen Grubb(SD) ber då moderaterna presentera en bättre lösning på hur man skall komma tillrätta med problemet – svar uteblir

  Votering 50 nej o 8 ja

 • Utdrag från senaste kommunalfullmäktige – New York Modellen

  Av Magnus Olsson den 26 september, 2012
  0

   

  Magnus Olsson har lagt en motion som handlar om att i ett svep ta ett ordentligt krafttag mot den ökande brottsligheten i Malmö.

  Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) – NY-modellen är för en extrem situation, polisen i NY är knuten till staden och inte staten, så detta är inget för oss.

  Magnus Olsson(SD) – börjar med att tacka för Katrin för debatten men anser inte motionen inte besvarad på ett tillfredställande sätt. Olsson(SD) menar att NY-modellen visst kan vara något för Malmö då det finns ett samarbete mellan kommun och polis kallat samverkansavtal. Här kan man presentera gemensamma åtagande gällande våld i nära relationer och trygghetsskapande åtgärder osv. Olsson(SD) menar att de styrande misslyckats med att skapa trygghet i staden. Polisen behöver förstärkning, man behöver alltså utöka samverkansavtalet på de plan som funkar med NY-modellen, vi vet att kommunen inte är polisen men anser att mer kan och behöver göras. Till att börja med vill vi ha en kommunal policy om nolltolerans mot brottslighet. Olsson(SD) yrkar bifall till motionen.

  Katrin(S) – menar att Olsson pratar polisverksamhet som vi inte kan påverka, kommunen vill stundtals ha fler poliser till Malmö och har också begärt fler poliser från regeringen, samma med tullen

  Olsson(SD) – menar att SD är fullt insatta i systemet med statlig polis men menar att kommunen t.ex. lägger sig i annan statlig verksamhet som t.ex. arbetsmarknaden. Olsson menar att kommen borde satsa mer på samverkansavtalet mellan kommun och polis, där vi ju kan satsa och påverka. Olsson(SD) menar att kommunen borde satsa lika mycket medel på samverkansavtalet med polisen som man satsar på arbetsmarknads åtgärder. Läget i Malmö förvärras och t.ex. har vi just nu många kvinnor som råkar väldigt illa ut.

  Katrin(S) – vi har ett långt samarbete med polis, jobbar nära närpolis, kvinnofrids frågor inom samverkansavtalet och kommunen har fått internationella priser för kvinnoarbete, vi ser ett ökat våld mot kvinnor och satsar!

  Lars-Johan Hallberg(SD) – man bör utreda om införande av NY-modellen, man måste prova, kommunen borde tillskriva regeringen om ännu fler poliser till Malmö

  Katrin(S) – konstaterar avslutningsvis att brev om begärd förstärkning av polis är skickat

  Återigen kan vi konstatera att Katrins(S) avslutande kommentar verifierar att Olssons(SD) kritik var befogad, vidare konstaterar vi att det är tragiskt att man från kommunens sida ställer sig aviga till nya förslag och idéer just för att de kommer från SD.