Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 302

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Reservation i Oxie SDF

  Av Jimi Krånglin den 25 april, 2012
  0

  Oxie Stadsdelsförvaltning

  2012-04-25

  § Delegering av beslut i brådskande ärenden enligt LVU och LVM.

   

  Sverigedemokraterna reserverar sig gällande delegering av beslut; avseende jourärenden enligt beslut om LVU samt LVM.

   

  Stadsdelsfullmäktige i Oxie arrangerar en studieresa till Berlin den 25-28 april 2012, där samtliga berörda parter förutom två personer kommer att delta i studieresan till Berlin/Tyskland. Oxie stadsdelsfullmäktige föreslår via ett extrainkallat sammanträde den 25 april 2012 att delegera beslut i brådskande ärenden enligt LVU och LVM till Philip Scolari (M) och Marianne Ahmad (M) under tiden den 25-28 april 2012.

  Sverigedemokraterna ställer sig frågande till huruvida de påtänkta beslutsfattarna Philip Scolari och Marianne Ahmad har den kompetens som krävs för att fatta beslut enligt LVU och LVM. Beslut som detta kräver antingen akademisk kompetens eller beprövad erfarenhet.

  · Känner Philip Scolari och Marianne Ahmad till vad felaktigt ingripande interventioner kan medföra i ett barn eller missbrukares framtida liv?

  · Har de läst och kan barnkonventionens riktlinjer, socialtjänstens lagar och råd samt vad som krävs av en beslutsfattare i denna sorts omhändertagande?

  · Kan Philip Scolari och Marianne Ahmad särskilja på eget beteende och miljöbetingat beslut?

  · Vad händer om Philip Scolari och Marianne Ahmad fattar fel beslut, som leder till ett avseende men för individens fysiska och psykisk hälsa?

  I socialtjänstlagen beskrivs det att en grundläggande förutsättning för att LVU skall vara tillämplig är att det föreligger missförhållanden relaterade till den unges miljö eller till hans eget beteende. Det fordras dessutom att dessa missförhållanden innebär en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och att den vård som behövs för att förebygga eller reparera skadan inte kan ges frivilligt. Med hälsa avses både fysisk och psykisk hälsa. Den unges utveckling innefattar såväl social som känslomässig och intellektuell utveckling.

  Socialnämnden bör noga överväga om inte även miljöindikationen bör ligga till grund för en ansökan om vård med stöd av LVU i de fall förutsättningarna för vård enligt 3 § LVU föreligger. Tvång enligt LVU (omhändertagande, vård och vissa andra beslut) sker mot vårdnadshavares, barnets eller bådas vilja, när frivillighet inte räcker. Vård enligt LVU innefattar bland annat placering på hem för vård eller boende (HVB-hem), särskilda ungdomshem eller familjehem. Placering på sjukhus eller (främst i slutet av vårdtiden) i det egna hemmet förekommer också.

   

   

   

  KRITIK

  Kritik mot lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kommer från flera håll. Kritik har riktats mot att omhändertaganden sker alltför lättvindigt. Men kritik har även framförts från motsatt håll.

  Socialstyrelsen skrev i Social Rapport 2006 att ”nära nog all social dygnsvård av tonåringar består av outvärderad behandling. Det vill säga att samhället genom tvång, hot om tvång eller övertalning gör dessa ingripande interventioner utan att veta om insatserna har en gynnsam, neutral eller till och med skadlig påverkan på barnens utveckling och livschanser i ett längre perspektiv. Generellt verkar utfallen för de ungdomar som placeras i social dygnsvård på grund av beteendeproblem i tonåren vara så dystra /…/, att de pekar på ett stort behov av utvärderingsstudier och kontrollerade försök med nya insatser eller metoder i denna sektor.”

  När en barnutredning presenteras för socialnämnden är den till stora delar baserad på tyckande snarare än fakta och därefter finns ingen som granskar om den uppfattning som presenteras är rimlig i förhållande till det underlag som finns. Socialnämnden skriver under utan egen granskning. Utredningen hamnar sedan hos domstolen som ska fatta beslut kring vård med stöd av LVU. Om inte socialnämnden tar sitt ansvar och granskar ordentligt innan de skriver under är det svårt för domstolen att fatta ett korrekt beslut. Materialet är inte opartiskt längre.

   

  Vilken kompetens har Philip Scolari och Marianne Ahmad för att kunna ställa de rätta frågorna så att beslutet blir opartiskt och rättssäkert?

   

  Då ordinarie beslutsfattare i stadsdelsfullmäktige, vice ordföranden samt andre vice ordföranden kommer att befinna sig i Berlin anser Sverigedemokraterna att det är fullt möjligt att de har telefonjour. Mobilnät mellan Sverige och Tyskland fungerar alldeles utmärkt.  Det finns ingen anledning att anta att dessa tre personerna inte skulle vara kontaktbara. Det finns således inga hinder för telefonjour.

  Sverigedemokraterna anser ur rättssäkerhet att Philip Scolari och Marianne Ahmad inte är lämpade för detta uppdrag.

   

  Då vårt yrkande inte fått gehör, reserverar vi oss mot beslutet.

   

   

   

  __________________________                       __________________________

  Eva-Christina Bergkvist, SD                   med instämmande av: Carina Ivarsson, SD

 • Motion om att förbättra elevhälsan för Malmös kommunala grundskolor

  Av Jimi Krånglin den 12 april, 2012
  0

  Elevhälsan i Malmös skolor spretar åt alla håll.

  Det finns idag inga fastställda normer för hur omfattande elevhälsan ska vara i Malmös skolor. Elevhälsan som innefattar skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens, finns i en mycket varierande mängd beroende på stadsdel och skola.
  Det gemensamma för alla skolor i Malmö är att elevhälsan är minimalt representerad!

   

  Idag finns ingen norm för hur mycket personal elevhälsan ska innefatta att verka inom svenska skolan. Ej heller har Malmö stad en norm för hur mycket personal inom elevhälsan som ska finnas. Detta ser vi tydligt då det skiljer markant i deras antal, både mellan skolor och mellan våra stadsdelar.

   

  För att säkerställa att alla elever får en rimlig tillgång till elevhälsan måste Malmö kommun tillse att en miniminivå finns att tillgå för alla elever i Malmös kommunala grundskolor.
  Ett bra sätt att göra detta är att ta fram en norm i form av en basnivå uttryckt i antal personal/antal elever. Ett exempel att följa är för skolsköterskor 1 heltid personal/400 elever. Basnivån förutsätter en normalvariation av elevunderlaget.

  Utöver denna basnivå tillkommer extra resursförstärkning i skolor där personalen arbetar med flertalet elever med funktionshinder eller flertalet nyinvandrade elever, då skall antalet elever/personal justeras nedåt.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av resursfördelning mellan skolområden för att säkerställa att alla elever i Malmö får en likvärdig tillgång till elevhälsa.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att ta fram en basnivå uttryckt i antal personal/elever för elevhälsans olika personalkategorier att gälla för alla Malmös kommunala skolor på grundskolenivå.

   

  Jörgen Grubb, SD

 • Motion om att undersöka möjligheterna för en mötesplats för unga och äldre i Bunkeflostrand

  Av Jimi Krånglin den 10 mars, 2012
  0

  Sverige och Malmö är idag, på många sätt ett åldersegregerat samhälle, med relativt få naturliga kontaktytor mellan de yngsta och äldsta generationerna. Detta tillstånd gör att viktiga värden går förlorade, då barn och ungdomar har mycket att lära av de äldre och vice versa.

  Det saknas idag en möteslokal med en bra standard för våra äldre i Bunkeflostrand. Detta sedan Ängslättsgården byggdes om till ett dagis 2009. Idag används ett skyddsrum på äldreboendet Stor Skarven för träffar där bland annat 18 personer träffas och spelar canasta. Skyddsrummet som idag används skulle mycket väl med några lätta modifieringar kunna bli en riktigt bra mötesplats för äldre i Bunkeflostrand.

  Vi Sverigedemokrater tycker att detta inte räcker, utan istället borde Malmö Stad göra en rejäl satsning på våra äldre och ungdomarna. Vi tycker att en ny möteslokal uppföras.
  En möteslokal som kan skapa ett socialt nätverk, som ger trygghet och samverkan mellan äldre och ungdomar. Möteslokalen kan vara en kombination möteslokal/fritidsgård, som skapar möten mellan generationsgränserna för unga och äldre.

  Sverigedemokraterna skulle gärna se att den här typen av möteslokaler/fritidsgårdar införs på fler platser och stadsdelar i Malmö, då vi ser att behovet är stort. Nu förslår vi att vi börjar i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Bunkeflostrand.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en möteslokal för våra äldre i Bunkeflostrand
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för hur Malmö Stad kan underlätta och förbättra för möten mellan generationsgränserna i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo

  Magnus Olsson, SD

 • Motion om att undersöka möjligheterna för ett införande av Tyresö-modellen i Malmö

  Av Jimi Krånglin den 16 februari, 2012
  0

  För oss som älskar Malmö gör det extra ont att gång på gång tvingas konstatera att Malmö ”sticker” ut från resten av Sverige på ett mycket tragiskt sätt, vad gäller otrygghet och diverse våldsdåd. Bland annat inom kategorierna mord, skjutningar och personrån. Tyvärr kan vi med stöd och statistik från Brå konstatera att under 2011 ligger vi högt
  även inom statistiken för antalet anmälda inbrott i bostad (lägenhet o villa). Både inom kategorierna fullbordat och försök till stöld. Den styrande majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu som spjutspets, står tillsynes handfallna inför detta tragiska konstaterande och verkar sakna både kraft och initiativförmåga, för att lyckas tvätta bort
  Malmös stämpel som gangsterstad. Vi Sverigedemokrater har genom åren i flera olika omgångar kämpat och försökt, både lokalt inom Malmö Stad och direkt till vår moderata regering, påverka dessa den moderna tidens maktfullkomliga och verklighetsfrånvarande potentater, att ta till sig våra förslag utan framgång.

  Vi Sverigedemokrater har i vårt sökande efter möjliga positiva och verkningsfulla lösningar, tidigare bland annat motionerat för ett inrättande av den så kallade New York modellen i Malmö. Inom epitetet samverkan mot brott, har vi även noterat den så lyckade Tyresömodellen. En modell som har kopierats på flera orter i Sverige.
  I Tyresö samverkar flera olika aktörer mot bostadsinbrott. Genom gemensamma insatser har man där på några år fått ner antalet bostadsinbrott till mycket låga nivåer. Exempel på insatser och samverkan mellan olika aktörer, kan vara bilskolor, som får besked om i vilka områden som det inträffar flest inbrott och kan sedan övningsköra med sina elever i just dessa områden. Detta har en klart avskräckande effekt på inbrottsligor som märker att det cirkulerar en massa bilar i ett område säger polisen i Tyresö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  –    Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en liknande modell som Tyresömodellen i Malmö

   

  Magnus Olsson, SD

 • Motion om att starta rastfadderverksamhet i Malmö kommun

  Av Jimi Krånglin den 6 februari, 2012
  0

  Ett av många problem inom skolan är att det numera är färre vuxna inom skolans verksamheter. Samtidigt känner många pensionärer, att de efter sin pensionering inte längre har något att sysselsätta sig med. För att underlätta och på ett positivt sätt erbjuda pensionärer en sysselsättning föreslår vi Sverigedemokrater att kommunen undersöker möjligheten för ett samarbete med kommunens pensionärsföreningar för att på så sätt få frivilliga rastfaddrar till de skolor i Malmö kommun som så önskar.

   

  Rastfaddrar kan till exempel arbeta i par, ideellt, en dag i veckan. De är ute med barnen på förmiddagsrasten; finns till hands, pratar med de barn som kanske känner sig förbisedda, och är ett stöd i form av ”vuxenkompisar”. Rastfaddrarna äter lunch med de yngsta eleverna, varpå de går ut tillsammans på lunchrasten. Faddrarna bär särskilda västar. Som stöd på varje rast bör det alltid finnas minst två rastvakter (skolpersonal) som har ansvaret för barnen och som rastfaddrarna kan fråga till råds. För barnens säkerhet skall garanteras skall de personer som är aktuella för att verka som Fadder, uppvisa ett utdrag ur brottsregistret, personens lämplighet skall också utvärderas.

   

  Sverigedemokraterna anser att alla parter har mycket att vinna på en rastfadderverksamhet i alla skolor. Barnen blir tryggare, trivs bättre och mobbing motverkas. Det blir fler vuxna i skolan och pensionärerna får en möjlighet att göra en insats för den unga generationen. Kontakt och gemenskap ökar mellan generationerna.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  1) Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en rastfaderverksamhet inom skolorna i Malmö

   

   

   

  Jörgen Grubb, SD Malmö