Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 307

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • SD-motion

  Av Admin den 16 januari, 2011
  0

  Motion om inrättande av en istappstelefon i kommunen

  Vintern har varit bister och lett till många incidenter med nedfallande snö och istappar från taken i kommunen. Lyckligtvis har vi varit förskonade från dödsfall vilket har förekommit i andra delar av landet.

  Det är strikt sett fastighetsägaren som har ansvar men det är till liten eller ingen tröst om olyckan är framme och om någon skadas eller dör.

  I Stockholm finns sedan flera år den så kallade Istappstelefonen dit oroliga flanörer kan ringa och anmäla hotande snö- och istappar på hustak. Den informationen vidarebefordras till husägaren som kan fullgöra sina plikter.

  Fördelen med detta system är att faror kan undanröjas innan situationen förvärras och orsakar skada på liv eller egendom. Det skapar också en större allmän trygghet som kan gynna butiker och restauranger när folk inte behöver ge sig ut på gatorna med risk för liv och hälsa. Under förra säsongen tog istappstelefonen emot över 4 000 samtal.

  För att göra Malmö säkrare under vinterhalvåret anser Sverigedemokraterna att kommunen skall ta initiativ till att inrätta en istappstelefon efter en liknande modell som i Stockholm.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att inrätta en istappstelefon efter en liknande modell som i Stockholm.

                                       __________________________

  Per Ramhorn (SD)                                                             Magnus Olsson (SD)

 • SD-motion

  Av Admin den 5 januari, 2011
  0

  Motion om att samtliga barn i låg- och mellanstadiet i Malmö kommun skall ges schemalagd motion varje dag i enlighet med Bunkefloprojektet.

  Fysisk inaktivitet är idag vår största riskfaktor för de s.k. välfärdssjukdomarna. Det krävs relativt måttliga insatser av en individ för att påtagligt minska risk för t ex hjärt/ kärlsjukdomar, diabetes, tjocktarmscancer och även stressrelaterade sjukdomar.

  Läkemedelskostnaden i Sverige ökar med 10-15% per år och har de senaste 20 åren ökat med nästan 20 miljarder!

  För att komma tillrätta med problemet startade ortopeden Per Gärdsell 1999 det s.k Bunkefloprojektet på Ängsslättsskolan i Bunkeflo, som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförenig och forskning.

  Projektet innebar att man fysiskt aktiverade barnen med idrott på schemat en timme per dag varje dag, från åk 1 till åk 4, senare utökat till åk 5.

  Detta skall enligt forskning vara tillräckligt för att främja hälsan genom att det ger en starkare benstomme och bättre motorik. Man implementerar alltså grundläggande goda vanor som början på en hälsosam livsstil. Även koncentration, inlärningsförmåga, självförtroende och social förmåga ökar.

  Forskning kring projektet pågår hela tiden, och de positiva effekter vi redan ser i

  Bunkefloprojektet borde vara tillräckligt för att öka idrotts- och motorikundervisningen i kommunens övriga skolor och låta samtliga arbeta efter denna metod.

  För vad kan väl vara viktigare än hälsa? Framförallt våra barns, då de trots allt är framtidens vuxna. I detta ligger därmed en stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov till följd av skadliga levnadsvanor reduceras.

  Med anledning av ovanstående hemställer jag därför om:

  att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att barn i låg- och mellanstadiet skall ges schemalagd motion varje dag i enlighet med principerna för det s.k. Bunkefloprojektet.

  _________________________

  Nina Kain (SD)

 • SD-motion

  Av Admin den 30 december, 2010
  0

  Effekterna av den invandringspolitik Sverige har bedrivit sedan 70-talet och framåt har under lång tid nu visad sig vara negativ för Sverige. Det är i huvudsak fyra aspekter som gör att Sverigedemokraterna är motståndare  till massinvandringen och mångkulturen.

  • Höga kostnader som går ut över välfärden.
  • Försämrat samhällsklimat och minskad gemenskap
  • Ökad brottslighet, minskad trygghet.
  • Massinvandringen är ett ineffektivt och orättvist sätt att hjälpa människor som har det sämre än vi.

  Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället, bland annat professor Bo Södersten, DN (2003-12-28) som räknade ut att invandringen kostar 40-50 miljarder varje år. Eller Ilmar Reepalu, som i DN 2007-07-17 menade att det statliga stödet för flyktningmottagande bara täcker 22 % av kommunernas verkliga kostnader.

  En så enormt genomgripande, långsiktig och troligtvis irreversibel samhällsförändring som införandet av det så kallade mångkulturella samhället, måste naturligtvis följas upp och utvärderas efter hand. Det finns för närvarande en del sådana utvärderingsinstrument, som till exempel den så kallade ”integrationsbarometern”

  Men detta räckar inte. En uppföljning och utvärdering på kommunal nivå måste också göras, där mångkulturens ekonomiska konsekvenser utreds.

  Det behövs en prognos för när det mångkulturella projektet har fått samhället att divergera värdemässigt i en sådan omfattning att det inte längre finns någon gemensam värdegrund att bygga samhället på. Oavsett om denna situation då kommer att visa sig handterbar eller inte, är det viktigt att ha en prognos för vid vilken tidspunkt detta kommer att inträffa. Det mångkulturella bokslutet kan i detta sammanhang tjäna ett viktigt syfte.

  Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Malmö kommun årligen skall upprätta ett dokument som skall heta Mångkulturellt bokslut. Detta dokument skall klarlägga invandrings och integrationspolitikens konsekvenser för Malmö kommun och kommunens invånare.

  Magnus Olsson

  Sverigedemokraterna

 • SD Malmö

  Av Admin den 24 december, 2010
  0

  Sverigedemokraterna i Malmö önskar alla medlemmar och sympatisörer en riktigt god jul!

 • Motion till Malmö kommunfullmäktige.

  Av Admin den 22 december, 2010
  0

  Situationen i Malmö vad gäller den grova och utbredda kriminaliteten har eskalerat och har för längesedan passerat gränsen för vad som kan anses vara rimligt, inte minst mot bakgrund av de allt mer frekventa skottlossningarna på Malmös gator och torg.

  Det går inte längre att tyst acceptera utvecklingen och hoppas att situationen löser sig av sig självt.

  Att ha ett kommunalråd mot kriminalitet är bra och visar om inte annat på att de styrande långt om länge kommit till insikt om vilket stort problem det faktiskt är, men en person med en titel kommer knappast att lösa de förekommande problemen med kriminalitet i Malmö.

  Det krävs åtgärder – handfasta och konkreta – och sådana lyser med sin frånvaro.

  Så var det under den förra mandatperioden och inget tyder på att det kommer att bli annorlunda under denna mandatperiod.

  Den styrande majoritetens ovilja och oförmåga att hantera situationen är helt uppenbar.

  Malmö är Sveriges mest otrygga och kriminella stad.

  Malmö är räknat i antalet brott per invånare en av Europas mest brottsbelastade städer.

  Hur Malmö speglas internationellt i detta avseende kan knappast anses vara positivt.

  Detta innebär att en allmänt negativ bild av Malmö får spridning nationellt och internationellt och påverkar människors och företags vilja att etablera sig i staden.

  Det finns många exempel på barnfamiljer som väljer att flytta från Malmö för att istället bosätta sig i kranskommunerna.

  I vilken utsträckning turistnäringen drabbas menligt av denna negativa bild skulle vara intressant att få klarhet i.

  Det är en mycket allvarlig situation när samhället inte längre klarar av att tillhandahålla medborgarna det skydd och den grundläggande trygghet som de har rätt till i ett civiliserat samhälle – ett skydd och en trygghet som vi alla förväntar oss att samhället ska tillhandahålla och som vi dessutom via skattsedeln betalar för att få.

  Sverigedemokraterna efterlyser handling och krafttag för att komma tillrätta med stadens alla förekommande problem med otrygghet och kriminalitet innan situationen förvärras ytterligare.

  Mot bakgrund av vad som ovan har anförts yrkar jag,

  Att:

  Kommunstyrelsen skall ta fram ett konkret handlingsprogram i syfte att förbättra och åtgärda den specifika situationen vad gäller trygghet och kriminalitet i Malmö.

  Att:

  Vid framtagandet av detta handlingsprogram involvera företrädare för alla partier i Malmö kommunfullmäktige, företrädare för det lokala näringslivet, företrädare för olika religiösa livsåskådningar och företrädare för föreningslivet samt polis – och skattemyndigheten samt sociala myndigheter.

  Att:

  Detta handlingsprogram skall ha en kontinuerlig uppföljning vad gäller handlingsprogrammets effektivitet och måluppfyllnad.

  Att:

  Detta handlingsprogram skall kontinuerligt revideras och skall vara ett aktivt dokument till dess att situationen i Malmö vad gäller tryggheten och säkerheten för Malmös invånare markant har förbättrats.

  Lars-Johan Hallgren, Kommunfullmäktigeledamot SD