Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  PM: Stoppa mobbning och trakasserier – Motion om ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Av pontus.andersson den 20 januari, 2016
  0

  2016-01-20
  För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

  PM gällande Motion om att inrätta ett trygghetsråd för Malmös skolor

  Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande inrättandet av ett trygghetsråd för Malmös skolor. Malmö, liksom många andra städer, tampas med ett utbrett problem gällande mobbning och andra former av trakasserier. Malmö kommun behöver ta ett helhetsgrepp om denna problematik och att samtliga aktörer samarbetar med varandra.

  Vi tror att en samverkan mellan föräldragrupper, myndigheter, lärare, skolledare och föreningar kan skapa mer trygghet än enskilda strategier mot mobbning. Vi anser inte att denna komplexa problematik, som redan idag är ett faktum på många av Malmös skolor, ska vara den enskilde lärarens börda. Ansvaret ska formaliseras i ett trygghetsråd. Lärare och skolledare ska få möjlighet att vända sig till ett trygghetsråd, istället för att som idag behöva stå ensam mot mobbarna.

  Sverigedemokraterna vill därför att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett trygghetsråd ska organiseras samt implementerar detta i Malmö stads skolverksamheter.

  Magnus Olsson kommenterar:

  “Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför har vi politiker ett viktigt uppdrag att förebygga, förhindra och stoppa mobbning och trakasserier på Malmö stads skolor.”

  ”Sverigedemokraternas tror att motionen kommer välkomnas av de andra politikerna i kommunfullmäktige och hoppas att en bred politisk majoritet kan stödja inrättandet av ett trygghetsråd.”

  ”Mobbning och trakasserier är ett problem som berör framförallt den enskilda eleven, men även anhöriga. Låt oss därför ta ett samlat grepp om denna problematik.”

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Två skolpolitiska motioner från SD Malmö

  Av pontus.andersson den 28 september, 2015
  0

  Idag lämnade SD Malmö in två skolpolitiska motioner. Motionerna i sin helhet kan ni ta del av här:

  Motion – Arbetstelefon till lärare

  Motion – Fria måltider för lärare

   

 • 05

  Motion om åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  Av pontus.andersson den 25 september, 2015
  0

  Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – en fråga om rättssäkerhet

  En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.

  I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt, när det gäller de ensamkommandes ålder, är att utan några åtgärder acceptera den ålder som uppgetts, med undantag för de fall där var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och inte ett barn. Samma sak gäller om det finns skriftlig bevisning som motsäger sökandens muntliga uppgifter om åldern, till exempel en utfärdad visering. Underhandsuppgifter från Migrationsverket gör gällande att det vid asylregistreringen enbart är de som bedöms vara 25 år och äldre än så som får åldern uppskriven till minst 18 år. I kommunens arbete med ungdomar innebär det stora problem när 18 – 24 åriga asylsökande är av Migrationsverket registrerade vara underåriga.

  Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder. Det är ny domstolspraxis som ändrar reglerna för åldersbedömning av de asylsökande som påstår sig vara under 18 år, men där bevisningen för att sökanden är underårig inte är tillräcklig. Migrationsöverdomstolen skrev i en dom förra året att Migrationsverkets utredningsansvar är uppfyllt när information har lämnats om möjligheten att genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder. Det innebär att Migrationsverkets enda skyldighet är att informera det offentliga biträdet om denna möjlighet, att det offentliga biträdet och den asylsökande bestämmer om de vill göra detta, att i så fall det offentliga biträdet gör beställningen hos sjukvården samt att när utlåtandet/intyget lämnas in till verket så betalar verket räkningen.

  Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets registrering av ålder inte binder andra myndigheter. Det står andra aktörer, till exempel kommuner och landsting, fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett Migrationsverkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes uppgivna ålder.

  För Malmös del innebär detta ett helt nytt synsätt. Fram till nu har vi ensidigt gått på vad Migrationsverket säger om åldern på de ensamkommande, trots att vi har haft fall där Verksamhetsområdet individ- och familj misstänkt att den ensamkommande varit betydligt äldre än den uppgivna åldern.

   

  Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna

  Att: Kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

   

  ____________________
  Magnus Olsson (SD)

   

  Motion Sverigedemokraterna om åldersbestämning av ensamkommande

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om kommungemensam satsning mot mobbning

  Av pontus.andersson den 27 augusti, 2015
  0

  Igår lämnade Jörgen Grubb och Magnus Olsson in årets sjätte motion som i sin helhet kan läsas på länken nedan.

  Motion Mobbning

   

 • 05

  Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag

  Av magnus.olsson den 18 mars, 2015
  0

  Malmö står inför enorma ekonomiska utmaningar och sällan har vi sett en svensk stad i ett lika utsatt läge som Malmö i nuläget. Kostnaderna för socialbidrag och hemlöshet skjuter i höjden. Drastiska åtgärder behövs nu göras för att förbättra situationen innan staden är totalt bankrutt. Malmö behöver en akut förändring.

  Sedan 2013 har Landskrona kommun förändrade uthyrningspolicyer för sina kommunala fastighetsbolag. I stora drag innebär dessa förändringar att personer som lever på försörjningsstöd inte kan flytta till en hyreslägenhet ägt av ett kommunägt fastighetsbolag, bortsett från om de redan idag bor i Landskrona. Personer utanför staden som uppbär försörjningsstöd får helt enkelt söka sig till en annan kommun.

  Malmö stads kostnad för försörjningsstöd som når nästan en miljard kronor om året och är den enskilt största orsaken till stadens katastrofalt dåliga ekonomiska situation. Sverigedemokraterna menar därför att lägenheterna som hyrs ut av våra kommunala fastighetsbolag, liksom i Landskrona, i första hand ska gå till personer med inkomst från arbete, studerande, pensionärer samt personer som idag bor i Malmö.

  Förslaget om att neka personer som uppbär försörjningsstöd att flytta till en hyresrätt i Malmö påverkar inte de med försörjningsstöd som redan bor i staden. Sverigedemokraterna anser att det, i stadens nuvarande ekonomiska läge, är ett full rimligt krav på stadens nyinflyttade att de ska ha en inkomst som inte belastar stadens kostnader för försörjningsstöd.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra Malmö stads uthyrningspolicy inom MKB till en liknande modell som tillämpas i Landskrona kommun.

  Magnus Olsson SD