Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Av pontus.andersson den 1 mars, 2018
  0

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Det finns få personer som på riktigt kan påstå att fastigheterna och verksamheterna på Norra Grängesbergsgatan bidrar till en positiv utveckling av Malmö och vi är alla medvetna om vad för typ av verksamhet som pågår i många av dessa lokaler.

  På många sätt kan man påstå att många av verksamheterna fungerar som motor för delar av det kriminella Malmö. Inte bara med pengatvätt kopplat till det svarta Malmö, men också olika typer av miljöfarlig verksamhet.

  Vi kan, som vi gör nu, fortsätta med tillsynsverksamhet som till viss del gör skillnad, men Sverigedemokraterna menar att för att vi på riktigt ska lösa situationen måste vi göra om och göra rätt. Vi menar helt enkelt att tillsynsverksamheten är bra, men mest putsar på ytan, Norra Grängesbergsgatan bör börja om från ruta ett.

  Att Malmö stad förvärvar fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan med omnejd innebär förvisso en stor investering, men är något av det viktigaste som staden kan göra för att komma tillrätta med kriminaliteten i staden. När fastigheterna väl är för- värvade kan staden börja om på nytt för detta område, riva det till grunden och pla- nera för dess nya framtid.

  Området i sig ligger på en plats i Malmö som när Rosengårds station är färdigbyggd, kommer vara ett mer attraktivt område än tidigare. Genom att då riva och bygga nya bostäder kan vi maximera nyttan av denna yta.

  Sverigedemokraterna menar att ett förslag som detta hade kunnat vara en av de viktigaste åtgärder vi som kommun kan göra mot kriminaliteten i staden, samtidigt som vi lyfter områdets status.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att förvärva de fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan som kan kopplas till kriminell verksamhet.

  Att Ge i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram ett planförslag med syftet att göra en nystart för område runt N Grängesbergsgatan.

   

  ___________________
  Anders Pripp (SD)

   

  ______________________
  Stefan Plath (SD)

   

 • 05

  Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Av pontus.andersson den 20 februari, 2018
  0

  Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Det finns ingen maxgräns för hur många ärenden en god man kan ha i Malmö. Det som intresse- och patientorganisationer rekommenderar är en gräns vid tio uppdrag. 136 kommuner har satt en gräns vid tio uppdrag eller färre.

  Enligt en granskning genomförd av Sydsvenskan, är Malmö den kommun i Skåne där gode män har flest uppdrag. Det rapporteras om gode män i Malmö som har 47 uppdrag i Malmö och 18 i andra kommuner. Det finns flera gode män i Malmö som har mer än 30 uppdrag. Detta menar vi Sverigedemokrater är oacceptabelt. Det är uppenbart att det även i Malmö finns ett behov av en maxgräns, på det antal uppdrag som en ställföreträdare kan ha.

  I granskningen som gjordes av Sydsvenskan framkom att grundtanken med gode män som bygger på ideella krafter, har fått ge vika för något som kan liknas vid en ny yrkesgrupp av heltids gode män.

  Enligt 12 kap. i Föräldrabalken finns det en rad skyldigheter som gode män har. Det är svårt att begripa hur gode män i Malmö kan leva upp till alla dessa skyldigheter om de har alltför många uppdrag. Enligt Lag om god man för ensamkommande § 6 ska en god man entledigas från sitt uppdrag om han/hon av någon orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. Det framgår tydligt att uppdraget som ställföreträdare inte är kravlöst. Det går inte heller att ha hur många uppdrag som helst och leva upp till de skyldigheter man har som god man.

  Just nu är Malmö den kommun som tillåter flest uppdrag för gode män. I de artiklar och granskningar som Sydsvenskan rapporter om framgår det tydligt att något är allvarligt fel med Malmö stads nuvarande system. I reglemente för Malmö överförmyndarnämnd står det bland annat att nämnden ska beakta ett barnrättsperspektiv. För att kunna göra det så måste man utreda en maxgräns på hur många uppdrag en god man bör ha innan han/hon inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge Överförmyndarförvaltningen eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter en överförmyndare (god man) och ställföreträdare i Malmö stad kan ha.
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre samordning och samarbete mellan Malmö stad och andra kommuner med syftet att få fram fler överförmyndare och ställföreträdare.
  • Att ge Överförmyndarförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret ta fram en ny utbildningsprocess för både nuvarande och framtida överförmyndare och ställföreträdare.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion: Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

  Av pontus.andersson den 16 februari, 2018
  0

  Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

  Museispårvägen i Malmö registrerar varje år mellan 8,000 till 10,000 resor med de över 100 år gamla spårvagnarna som under vintertid förvaras i den f.d. flyghangaren på Bulltofta.

  I samband med att nya bostadshus ska byggas strax öster om hangaren blir det under byggtiden omöjligt att ta ut och in spårvagnarna från hangaren. När själva bygget är färdigt kommer de nya byggnaderna hindra de lastbilsrörelser som skett vilket gör att transporterna förhindras. Detta innebär att det ny är akut att hitta en ny lokal för placering av spårvagnarna som möjliggör fortsatt trafik från 2019.

  Ovan beskrivning är en direkt förfrågan som kom till Sverigedemokraternas kännedom genom en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter den 13 februari 2018.

  Sverigedemokraterna instämmer i Museispårvägens representanters oro. Vi delar deras uppfattning om att Malmö stad måste bejaka och visa upp det gamla Malmö, vilka spårvagnarna är en viktig del av.

  I beredningsprocessen av motionen bör det även inhämtas synpunkter från Museiföreningen, Stadskontoret och Malmö muséer.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett förslag som möjliggör en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar-nas för uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verk-samhet och trafik från 2019.

  Att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion: Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

  Av pontus.andersson den 15 februari, 2018
  0

  Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

  Malmö stad lider starkt av en hög ungdomsarbetslöshet. Mest är det ungdomar med utländsk bakgrund som är de drabbade men även ungdomar födda i Sverige av svenska föräldrar saknar arbete.

  I de flesta fallen handlar det om ungdomar som inte har förmågan eller orkar ta till sig långa teoriblock i grundskolan eller gymnasieskolan. Har man inte någon form av gymnasiestudier är det svårt att få en stabil inkomst. Många sektorer inom bl.a. byggindustrin saknar kompetent arbetskraft och återväxten till yrkena fungerar dåligt.

  Vi Sverigedemokrater vill förändra förutsättningarna för ovan nämnda ungdomar med att mildra problemet ungdomsarbetslöshet genom att Malmö stad tillskriver regeringen om att Malmö stad bör utses som försöksområde och pilotprojekt med en riktad lärlingsutbildning i samarbete med mindre företag. Grundtanken är att alla företag erbjuds möjligheten att under en tid anställa en lärling.

  Företaget som önskar anställa en lärling tar kontakt med Arbetsförmedlingen och tillsammans så utses en handledare som lärlingen skall följa under hela lärlingstiden. Om handledaren anser sig behöva kompletterande utbildning inom sitt område bidrar AF med denna kompletteringsutbildning.

  Den skolpeng som i normala fall skulle gått till en gymnasieskola kan slussas över till företaget t.ex. halvårsvis efter avstämning. I det fall lärlingen kommer fram till att denne trots allt anser sig behöva kompletterande teoristudier inom sitt arbetsområde skall handledaren tillsammans med AF och gymnasieskolan möjliggöra studier.

  Den för yrket i övrigt nödvändiga yrkesteorin levereras av handledaren genom det praktiska arbetet i det anställande företaget.

  Om allt går enligt plan har företaget en fullt utbildad medarbetare som känner företagets inriktning och sociala struktur samtidigt som lärlingen under lärlingstiden skapar ett eget kontaktnät.

  Sammantaget innebär det rimligen att lärlingen kan få fortsatt anställning i företaget efter avslutad lärlingsutbildning altenativt kan gå vidare till ett annat företag i branschen. Vi ser den här formen av arbetsmarknadsåtgärder som en vinn-vinn situation för alla parter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Kommunfullmäktige ger uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillskriva Regeringen om att Malmö stad kan göras till försöksområde och pilotprojekt i intention med motionen.

   

  ______________________
  Ilvars Hansson (SD)

 • 93

  Motion: Förstudie om antisemitism i Malmö

  Av pontus.andersson den 21 december, 2017
  0

  PM: Förstudie om antisemitism i Malmö

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in motionen ”Förstudie om antisemitism i Malmö” som ämnar att ge Stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö. Syftet med en sådan förstudie är att undersöka behovet av insatser mot antisemitism i Malmö för att hitta verktyg för att förebygga och motverka antisemitism samt hatbrott mot judar.

  Sverigedemokraterna anser även att förstudien ska lyfta fram judars personliga erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet för hatbrott i kommunen. Det finns även en förhoppning av en sådan förstudie ska fungera som en kommunal vitbok där Malmös judar får lyfta fram sitt perspektiv av hur antisemitismen har präglat deras tillvaro det senaste decenniet.

  • De flesta tjänstepersoner och politiker som får möta antisemitismen i Malmö har inte någon tydlig problembild. Det är bra med dialog och fina tal mot antisemitism men vi måste veta problemets karaktär och omfattning samt låta de utsatta ge sitt perspektiv, säger motionären Nima Gholam Ali Pour (SD)

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion: Förstudie om antisemitism