Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Av pontus.andersson den 3 oktober, 2017
  0

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Hemlösheten i Malmö har ökat årligen mellan år 2013 och 2016. Enligt den årliga hemlöshetsräkningen ökade antalet hemlösa vuxna med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer bli 475 miljoner kr.

  Samtidigt så är en majoritet av Malmös hemlösa inte svenska medborgare, vilket innebär att hemlösheten i Malmö tydligt är kopplat till invandringen, samt att de nyanlända har svårt att få en bostad, då det finns brist på bostäder.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar. I varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer bo i dessa husvagnar tills de finner en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Malmö. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och Malmö. Det sänder också en viktig signal till nyanlända migranter, att Malmö med alla våra sociala problem, inte delar ut lägenheter till de nyanlända på hårt arbetande Malmöbors bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar. Gör din plikt, kräv din rätt.

  Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö köper in husvagnar. Malmö stad kan även köpa in tält eller hitta andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket och som uppmuntrar de nyanlända att skaffa en egen försörjning och bostad.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än Malmömodellen, som går ut på att kostnaderna för hemlösheten ökar varje år samtidigt som de nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen:

  • Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps lösning på bostadsbristen för nyanlända migranter i Malmö.
  • Att ge Tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utrednings förslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö stad.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 18 september, 2017
  0

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Diskussionen om tiggeri har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga i den politiska debatten i Malmö. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan – tiggeriet måste bort från Malmös gator.

  I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen i Vellinge att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

  Tiggeriförbudet i Vellinge är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

  Malmö stads lokala ordningsstadga innehåller, precis som i Vellinges, begränsningar av insamling av pengar.

  I 12 § i Malmös lokala ordningsstadga kan man läsa följande:

  
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.”


  I 24 § i Malmös lokala ordningsstadga så kan man läsa följande:

  ”För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.”

  Enligt ordningslagen behövs inte tillstånd för användning av offentlig plats ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”. Då tiggarna ”jobbar” på dessa platser och använder samma platser ständigt så är användningen därmed inte i obetydlig omfattning.

  2011 var Sala den första kommunen i landet som införde förbud mot tiggeri på allmän plats. Detta satte länsstyrelsen sedan stopp för, eftersom ett förbud inte ansågs förenligt med ordningslagen. I Vellinge är den politiska majoriteten därför inställd på att begränsa förbudet till några få utvalda områden.

  Även jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit fram till att det troligen är möjligt att införa begränsat tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

  ”Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik”, skriver SKL i en nyligen författad promemoria till stöd för kommuner som funderar kring de här frågorna.

  Sett till dessa likheter med situationen i Vellinge är det enligt Sverigedemokraterna tydligt att även Malmö stad ska kunna agera på samma sätt som Vellinge kommun.

  Om Sverigedemokraternas förslag vinner gehör i Malmö Kommunfullmäktige och därefter stoppas av länsstyrelsen, är det Sverigedemokraternas uppfattning att Malmö stad precis som Vellinge kommun ska gå vidare till domstol.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att i enlighet med Sverigedemokraternas intentioner ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö.

    

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Av pontus.andersson den 11 september, 2017
  0

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Tidigare i år 2017, kom det fram uppgifter om att Al-Azharskolan i Stockholm undervisar flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. En aspekt av detta är om Sverige och Malmö överhuvudtaget ska ha religiösa friskolor och då med tanke på att Utbildningsdepartementet har fått signaler om att pojkar och flickor på vissa skolor helt enkelt delas upp vid undervisningen.

  Samtidigt så finns det en problematik kring de konflikter som kan uppstå mellan religion och en skola som ska inkludera alla. I de flesta fall är religion exkluderande medan skolan ska vara inkluderande. Idag har vi inte något underlag om hur religionen påverkar de kommunala skolorna i Malmö. Samtidigt så genomgick Sverige en migrationskris förra året där Malmös skolor fick ta emot en stor mängd elever som kommer från religiösa samhällen.

  Skolans uppgift är inte endast att förmedla en välfärdstjänst till föräldrar och barn, utan skolan ska följa läroplanen och skollagen. Denna läroplan har en värdegrund med specifika principer som är förankrade i en svensk kontext. Det är inte säkert att den värdegrund som den svenska skolan har skulle vara lika självklar i Syrien eller Afghanistan.

  Vi Sverigedemokrater anser att det finns starka skäl att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa skollagen och läroplanen i Malmö. Ett av dessa starka skäl är att Malmö stad nu har ett stort elevunderlag som kommer direkt från samhällen där den svenska skollagen och läroplanen saknar förankring. Det är inte självklart att lärarna formar eleverna utan det kan bli så att elevunderlaget får lärarna att anpassa sin undervisning. Det här är en fråga som måste utredas eftersom det är viktigt för likvärdigheten att personalen följer skolans styrdokument.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Jörgen Grubb (SD)

   

   

 • 05

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Av pontus.andersson den 6 september, 2017
  0

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Ensamkommande ungdomar från Afghanistans ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga identitetsbevis och en överväldigande majoritet av dessa har påstått sig vara mellan 16 och 17 år gamla. I våra nordiska grannländer, som använder medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. I juni avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att 83 % av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

  I Sverige användes åldersbedömningen för första gången i ett rättsfall i det uppmärksammade Arbogamordet då den ensamkommande Mohammad Rajabi fick sin ålder uppskriven efter mordet på hans 42-åriga flickväns pappa. Den 42-åriga kvinnan arbetade med att ta hand om ensamkommande ungdomar och Mohammed Rajabi var en av dem.

  I Malmö stad ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler Malmö stad per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen, är något som redan idag görs av Mariestads kommun och självklart Malmö stad ska följa deras exempel.

  Asylsökande som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är, innebär stora extrakostnader för Malmö stad. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet. Malmö stads höga mottagande av nyanlända ensamkommande ungdomar, som har fått olika ekonomiska medel genom att påstå sig vara yngre än vad de är, har varit en stor kostnad för kommunen. En extrakostnad som innebär att dessa bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga till kommunen.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads och Socialnämnden i enlighet med motionens intentioner och utifrån ett Malmö perspektiv, undersöker möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

  Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna så att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  En policy är ett bra verktyg för att tydliggöra för alla berörda vilka riktlinjer som gäller i en viss verksamhet och för att fastställa en gemensam utgångspunkt. Alltför få riktlinjer kan leda till att verksamheten saknar politisk vägledning och ett tydligt fokus. Det kan också leda till att fel prioriteringar görs. Dessutom är det viktigt att de partier vars politik speglar allmänhetens åsikter kan påverka verksamheten genom policyn.

  Alltför många policyn kan leda till förvirring bland tjänstemännen då ett alltför stort antal policyn till sist kommer leda till motsättningar mellan olika policyn. Detta i sin tur motverkar policyns syfte, vilket är att tydliggöra riktlinjer.

  I utredningen ”Struktur för arbetet med social hållbarhet” som Stadskontoret publicerade 2015 så kan man läsa följande:

  ”Samtliga förvaltningar upplever dessutom att antalet styrdokument är för stort, vilket medför att de väljer ut ett eller några att förhålla sig till. Dessutom finns det en upplevelse av att innehållet i vissa policyn redan finns i styrande dokument på nationell nivå som används utifrån lagstiftning. Det finns en tendens till att ”endast” arbeta med de policys som ligger närmast den egna verksamheten, och en upplevelse av att det är vad man klarar av att hantera.”

  Att samtliga förvaltningar upplever att antalet styrdokument är för stort borde vara en signal till den politiska nivån att göra en översyn av hur många policyn Malmö stad har idag. Dessutom minskar likvärdigheten i verksamheten när olika förvaltningar får välja vilka policyn de har att förhålla sig till. Då följer olika förvaltningar olika policyn vilket motverkar själva syftet med policyn som politiskt verktyg.

  Det är inte bara den kommunala verksamheten som förhåller sig till kommunala policyn. Även större och ibland mindre företag måste förhålla sig till kommunala policyn. Det är viktigt att antalet kommunala policyn inte är så stort att det blir en börda för näringslivet. Grundregeln måste vara att antalet kommunala policyn ska vara på en nivå att det kan hanteras av den kommunala verksamheten, näringslivet och majoriteten av invånarna i Malmö stad.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i syfte att minska antalet policyn så att situationen blir mer praktisk för den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

   

   

  ___________________
  Magnus Olsson (SD)