Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  En policy är ett bra verktyg för att tydliggöra för alla berörda vilka riktlinjer som gäller i en viss verksamhet och för att fastställa en gemensam utgångspunkt. Alltför få riktlinjer kan leda till att verksamheten saknar politisk vägledning och ett tydligt fokus. Det kan också leda till att fel prioriteringar görs. Dessutom är det viktigt att de partier vars politik speglar allmänhetens åsikter kan påverka verksamheten genom policyn.

  Alltför många policyn kan leda till förvirring bland tjänstemännen då ett alltför stort antal policyn till sist kommer leda till motsättningar mellan olika policyn. Detta i sin tur motverkar policyns syfte, vilket är att tydliggöra riktlinjer.

  I utredningen ”Struktur för arbetet med social hållbarhet” som Stadskontoret publicerade 2015 så kan man läsa följande:

  ”Samtliga förvaltningar upplever dessutom att antalet styrdokument är för stort, vilket medför att de väljer ut ett eller några att förhålla sig till. Dessutom finns det en upplevelse av att innehållet i vissa policyn redan finns i styrande dokument på nationell nivå som används utifrån lagstiftning. Det finns en tendens till att ”endast” arbeta med de policys som ligger närmast den egna verksamheten, och en upplevelse av att det är vad man klarar av att hantera.”

  Att samtliga förvaltningar upplever att antalet styrdokument är för stort borde vara en signal till den politiska nivån att göra en översyn av hur många policyn Malmö stad har idag. Dessutom minskar likvärdigheten i verksamheten när olika förvaltningar får välja vilka policyn de har att förhålla sig till. Då följer olika förvaltningar olika policyn vilket motverkar själva syftet med policyn som politiskt verktyg.

  Det är inte bara den kommunala verksamheten som förhåller sig till kommunala policyn. Även större och ibland mindre företag måste förhålla sig till kommunala policyn. Det är viktigt att antalet kommunala policyn inte är så stort att det blir en börda för näringslivet. Grundregeln måste vara att antalet kommunala policyn ska vara på en nivå att det kan hanteras av den kommunala verksamheten, näringslivet och majoriteten av invånarna i Malmö stad.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i syfte att minska antalet policyn så att situationen blir mer praktisk för den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

   

   

  ___________________
  Magnus Olsson (SD)

   

   

 • 05

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Av pontus.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Malmö kommun ligger vid en brukarundersökning (över hur nöjda brukarna i hemtjänsten är) på plats 286 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är inget annat än ett misslyckande och får inte gå obemärkt förbi i den politiska debatten i Malmö. Dessa låga siffror är helt enkelt inte tillräckliga och åtgärder måste vidtas efter en genomlysning av vad som ligger bakom detta resultat.

  Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att förbättra situationen för stadens äldre i behov av hemtjänst. Därför föreslår vi detta måste utredas så att berörda nämnder och förvaltningar kan arbeta utifrån den information Malmö stad fått in.

  Det är hög tid att genomföra en genomgripande undersökning bland stadens äldre. Både inom äldrevården, hos de som är i behov av hemtjänst och de som idag klarar sig på egen hand. Vi behöver skapa en omsorg som ger våra äldre ett rikt och värdigt liv.

  Vellinge kommer år 2018 ha färdigställt ett projekt som kallas för ’Omtankens hus’. Ett äldrekollektiv för personer som inte behöver bo på äldreboende men som är i behov av hemtjänst. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att ett projekt som detta vore intressant att genomföra även i Malmö. För att komma ner i kostnad för projekteringstid hade vi kunnat kopiera konceptet från Vellinge och implementera denna idé inom Malmö stads verksamheter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Hälsa, vård- och omsorgsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ge berörd förvaltning i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på äldre personers önskningar gällande hemtjänst/omsorg och hur deras situation kan förbättras i Malmö.

   

  • Att om attsats 1 vinner gehör i kommunfullmäktige, ge berörda nämnder i uppdrag att därefter ta utredningens resultat i beaktande under sitt fortsatta arbete med äldrefrågor i Malmö.

   

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta ett Omtankens hus inom Malmös stads verksamheter och då efter ett liknande koncept som finns i Vellinge.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmös kommunala åsiktsdokument

  Av pontus.andersson den 26 juni, 2017
  0

  På denna sida presenterar SD Malmö sina åsiktsdokument. Dokumenten är levande och alla förtroendevalda politiker för SD Malmö har fått ha synpunkter på vad som ska vara med i dokumenten.

  Åsiktsdokumenten för varje område innehåller först en kortare sammanfattning av våra grundläggande åsikter om varje politiskt område för att sedan avslutas med ett ex antal förslag som vi avser genomföra när vi har chansen att styra Malmö.

  Senast uppdaterade den 30 augusti 2018.

  Arbetsmarknad

  Barnfattigdom

  Bostad

  Brottsbekämpning & trygghet

  Demokrati och mänskliga rättigheter

  Ekonomi

  Fritid & Folkhälsa

  Förskola

  Grundskola

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Invandring

  Kultur

  Miljö

  Trafikmiljö

  Våldsbejakande extremism

  Vård & omsorg

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Det är sedan länge känt att ensamhet bland äldre är ett stort problem för dessa berörda individer. Den dagen man förlorar sin partner blir livet väldigt tufft. Förhoppningsvis har man då andra personer i sin närhet som kan ge stöd för att klara av sin tillvaro, men givetvis blir inget sig likt jämfört med tidigare.

  Att livets gång är som så är inget politiken kan förändra, men politiker kan åtminstone skapa möjligheter för att ge våra äldre en bättre tillvaro. Kommunen bör bli bättre på att lindra effekten av ofrivillig ensamhet genom att ge våra äldre invånare resurser för att få en drägligare tillvaro.

  De äldre är inte det köttberg som Pär Nuder (S) en gång kallade dem – de är en resurs. Att social interaktion håller äldre piggare och friskare är inte svårt att begripa. Mer hälsosamma äldre sänker också omsorg- och vårdkostnader.

  Att bli äldre är lite av ett lotteri – inte bara utifrån att äldre har olika sjukdomsbilder utan även utifrån var man råkar bo. Äldreomsorgen i Malmö rankas bland de absolut sämsta i hela landet, plats 282 av 290 kommuner. Detta enligt en brukarundersökning som Socialstyrelsen låtit göra. Förvisso var 81 procent av brukarna i Malmös äldreboenden nöjda, jämfört med 83 procent i riket. Men i rankningen av de mest nöjda kommunerna hamnar Malmö så långt ner att skammen sedan länge passerats. En del av anledningen är att 59 procent av kvinnorna och 49 procent av männen besväras av ensamhet.

  Sverigedemokraterna menar att kommunen inte bara ska finnas som stöd utan ska vara själva grundpelaren som de äldres tillvaro kan vila på när de drabbas av ofrivillig ensamhet. Malmö stad bör vara ett aktivt stöd för de personer som på ålderns höst blir allt mer ensamma. De äldre är de som byggt upp vår stad, varit våra lärare när vi behövde lära oss, varit vår vårdpersonal när vi varit sjuka och ska därför också få vårt stöd när de behöver vår hjälp.

  Vi Sverigedemokrater vill:

   

  • Utreda möjligheten till att i likhet med Helsingborgs stad inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltidssituationen,
  • Skapa telefonkedjor, där frivilliga ringer runt och samtalar med äldre som är ensamma
  • Rikta in rekryteringen av volontärer till konceptet ”Måltidsvän” mot åldersgrupper och delar av samhället som sällan arbetar frivilligt, däribland fler ungdomar
  • Lära ut digitala verktyg, så att äldre får tillgång till tjänster som skype och facebook som gör det enklare att lära känna nya vänner och hålla kontakten med gamla vänner.

  Vi Sverigedemokrater avser också ge mer stöd till äldres anhöriga, för att stärka deras möjlighet att vara en del av sina närståendes liv. Det kan handla om att hantera sina föräldrars demens, eller förstå hur man stöttar en person som drabbats av depression eller kognitiv svikt. Med dessa insatser kan vi dra ett strå till stacken för att lösa det komplexa problem som ofrivillig ensamhet utgör.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, utveckla kommunens mötesplatser för äldre, med syftet att de ska bli mer attraktiva för äldre personer som besväras av ensamhet.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att prioritera föreningsstöd till de organisationer som ordnar umgänge och aktiviteter för Malmös äldre.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa så goda relationer som möjligt och med så lite stress som möjligt.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett anhörigråd i Malmö.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur Malmö stad ska kunna erbjuda anhörigvårdare bättre stöd i omsorgen av sina nära och kära.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet för äldre vid måltidssituationer.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Ilvars Hansson (SD)

   

 • 81__

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Av pontus.andersson den 9 juni, 2017
  0

  2017-06-08

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb SD ledamot Grundskolenämnden 070-760 33 40
  Nima Gholam Ali Pour SD ledamot Grundskolenämnden 070-412 53 85

   

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Den 31 maj behandlades den medicinska elevhälsans patientsäkerhetsberättelse. Sedan Malmö stad fick en grundskoleförvaltning så har Sverigedemokraterna i Malmö uppmärksammat att den medicinska elevhälsan i Malmö är underfinansierad. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen visar tydligt att gränsen är nådd.

  Man kan läsa att de senaste årens ökade krav och hög arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård, vilket är elevhälsans grundläggande uppdrag. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.
  Se mer i bifogad motion

   

  Jörgen Grubb SD Malmö

  Elevhälsan som är en del av arbetsmiljön för våra skolungdomar måste vi ta på högsta allvar.

  Jag har redan 2011 när ansvaret för elevhälsan låg på respektive stadsdelsnämnd påtalat den brist Malmös skolor haft och har på framförallt skolsköterskor. Då ”slingrade” man sig undan genom att skylla på bristen på utbildad och kompetent personal samt den småskalighet som stadsdelarna innebar. Nu har vi en samlad grundskoleförvaltning och förbättrade möjligheter till en god elevhälsa som i alla fall klarar av att uppnå basnivån.

   

  Nima Gholam Ali Pour SD Malmö

  Vi har påpekat dessa brister år efter år och det har varit tydligt för det rödgröna styret att det finns resursbrist. Vi vägrar vänta på att någon elev eller personal skadas på grund av att politikerna inte ger elevhälsan de resurser som de behöver för att göra sitt jobb. Nu lägger vi fram denna motion och hoppas att de andra partierna i Kommunfullmäktige förstår att barnen i Malmö har rätten till en väl fungerande elevhälsa.

   

  Motion SD – Barnens rätt till hälsa