Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Av pontus.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Malmö kommun ligger vid en brukarundersökning (över hur nöjda brukarna i hemtjänsten är) på plats 286 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är inget annat än ett misslyckande och får inte gå obemärkt förbi i den politiska debatten i Malmö. Dessa låga siffror är helt enkelt inte tillräckliga och åtgärder måste vidtas efter en genomlysning av vad som ligger bakom detta resultat.

  Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att förbättra situationen för stadens äldre i behov av hemtjänst. Därför föreslår vi detta måste utredas så att berörda nämnder och förvaltningar kan arbeta utifrån den information Malmö stad fått in.

  Det är hög tid att genomföra en genomgripande undersökning bland stadens äldre. Både inom äldrevården, hos de som är i behov av hemtjänst och de som idag klarar sig på egen hand. Vi behöver skapa en omsorg som ger våra äldre ett rikt och värdigt liv.

  Vellinge kommer år 2018 ha färdigställt ett projekt som kallas för ’Omtankens hus’. Ett äldrekollektiv för personer som inte behöver bo på äldreboende men som är i behov av hemtjänst. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att ett projekt som detta vore intressant att genomföra även i Malmö. För att komma ner i kostnad för projekteringstid hade vi kunnat kopiera konceptet från Vellinge och implementera denna idé inom Malmö stads verksamheter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Hälsa, vård- och omsorgsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ge berörd förvaltning i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på äldre personers önskningar gällande hemtjänst/omsorg och hur deras situation kan förbättras i Malmö.

   

  • Att om attsats 1 vinner gehör i kommunfullmäktige, ge berörda nämnder i uppdrag att därefter ta utredningens resultat i beaktande under sitt fortsatta arbete med äldrefrågor i Malmö.

   

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta ett Omtankens hus inom Malmös stads verksamheter och då efter ett liknande koncept som finns i Vellinge.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Det är sedan länge känt att ensamhet bland äldre är ett stort problem för dessa berörda individer. Den dagen man förlorar sin partner blir livet väldigt tufft. Förhoppningsvis har man då andra personer i sin närhet som kan ge stöd för att klara av sin tillvaro, men givetvis blir inget sig likt jämfört med tidigare.

  Att livets gång är som så är inget politiken kan förändra, men politiker kan åtminstone skapa möjligheter för att ge våra äldre en bättre tillvaro. Kommunen bör bli bättre på att lindra effekten av ofrivillig ensamhet genom att ge våra äldre invånare resurser för att få en drägligare tillvaro.

  De äldre är inte det köttberg som Pär Nuder (S) en gång kallade dem – de är en resurs. Att social interaktion håller äldre piggare och friskare är inte svårt att begripa. Mer hälsosamma äldre sänker också omsorg- och vårdkostnader.

  Att bli äldre är lite av ett lotteri – inte bara utifrån att äldre har olika sjukdomsbilder utan även utifrån var man råkar bo. Äldreomsorgen i Malmö rankas bland de absolut sämsta i hela landet, plats 282 av 290 kommuner. Detta enligt en brukarundersökning som Socialstyrelsen låtit göra. Förvisso var 81 procent av brukarna i Malmös äldreboenden nöjda, jämfört med 83 procent i riket. Men i rankningen av de mest nöjda kommunerna hamnar Malmö så långt ner att skammen sedan länge passerats. En del av anledningen är att 59 procent av kvinnorna och 49 procent av männen besväras av ensamhet.

  Sverigedemokraterna menar att kommunen inte bara ska finnas som stöd utan ska vara själva grundpelaren som de äldres tillvaro kan vila på när de drabbas av ofrivillig ensamhet. Malmö stad bör vara ett aktivt stöd för de personer som på ålderns höst blir allt mer ensamma. De äldre är de som byggt upp vår stad, varit våra lärare när vi behövde lära oss, varit vår vårdpersonal när vi varit sjuka och ska därför också få vårt stöd när de behöver vår hjälp.

  Vi Sverigedemokrater vill:

   

  • Utreda möjligheten till att i likhet med Helsingborgs stad inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltidssituationen,
  • Skapa telefonkedjor, där frivilliga ringer runt och samtalar med äldre som är ensamma
  • Rikta in rekryteringen av volontärer till konceptet ”Måltidsvän” mot åldersgrupper och delar av samhället som sällan arbetar frivilligt, däribland fler ungdomar
  • Lära ut digitala verktyg, så att äldre får tillgång till tjänster som skype och facebook som gör det enklare att lära känna nya vänner och hålla kontakten med gamla vänner.

  Vi Sverigedemokrater avser också ge mer stöd till äldres anhöriga, för att stärka deras möjlighet att vara en del av sina närståendes liv. Det kan handla om att hantera sina föräldrars demens, eller förstå hur man stöttar en person som drabbats av depression eller kognitiv svikt. Med dessa insatser kan vi dra ett strå till stacken för att lösa det komplexa problem som ofrivillig ensamhet utgör.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, utveckla kommunens mötesplatser för äldre, med syftet att de ska bli mer attraktiva för äldre personer som besväras av ensamhet.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att prioritera föreningsstöd till de organisationer som ordnar umgänge och aktiviteter för Malmös äldre.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa så goda relationer som möjligt och med så lite stress som möjligt.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett anhörigråd i Malmö.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur Malmö stad ska kunna erbjuda anhörigvårdare bättre stöd i omsorgen av sina nära och kära.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet för äldre vid måltidssituationer.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Ilvars Hansson (SD)

   

 • 81__

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Av pontus.andersson den 9 juni, 2017
  0

  2017-06-08

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb SD ledamot Grundskolenämnden 070-760 33 40
  Nima Gholam Ali Pour SD ledamot Grundskolenämnden 070-412 53 85

   

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Den 31 maj behandlades den medicinska elevhälsans patientsäkerhetsberättelse. Sedan Malmö stad fick en grundskoleförvaltning så har Sverigedemokraterna i Malmö uppmärksammat att den medicinska elevhälsan i Malmö är underfinansierad. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen visar tydligt att gränsen är nådd.

  Man kan läsa att de senaste årens ökade krav och hög arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård, vilket är elevhälsans grundläggande uppdrag. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.
  Se mer i bifogad motion

   

  Jörgen Grubb SD Malmö

  Elevhälsan som är en del av arbetsmiljön för våra skolungdomar måste vi ta på högsta allvar.

  Jag har redan 2011 när ansvaret för elevhälsan låg på respektive stadsdelsnämnd påtalat den brist Malmös skolor haft och har på framförallt skolsköterskor. Då ”slingrade” man sig undan genom att skylla på bristen på utbildad och kompetent personal samt den småskalighet som stadsdelarna innebar. Nu har vi en samlad grundskoleförvaltning och förbättrade möjligheter till en god elevhälsa som i alla fall klarar av att uppnå basnivån.

   

  Nima Gholam Ali Pour SD Malmö

  Vi har påpekat dessa brister år efter år och det har varit tydligt för det rödgröna styret att det finns resursbrist. Vi vägrar vänta på att någon elev eller personal skadas på grund av att politikerna inte ger elevhälsan de resurser som de behöver för att göra sitt jobb. Nu lägger vi fram denna motion och hoppas att de andra partierna i Kommunfullmäktige förstår att barnen i Malmö har rätten till en väl fungerande elevhälsa.

   

  Motion SD – Barnens rätt till hälsa

   

   

 • 05

  Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2017
  0

  Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd i centrala Stockholm. Den man som var ansvarig för terrordådet var en illegal migrant, en så kallad ”papperslös”. Många, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven, uttryckte sin frustration över att någon som egentligen inte borde ha varit i Sverige, tog andra människors liv.

  Samtidigt som nationella politiker uttryckte sin frustration över detta fruktansvärda attentat, där en migrant som vistades illegalt i Sverige begick terrorattentat, fortsätter S och Mp i Malmö att i praktiken agera som en motvalls. Detta med anledning av att Malmö stad behåller sin nuvarande policy, som innebär att kommunen genom ekonomiska och sociala incitament, gör det möjligt för illegala migranter att uppehålla sig i Sverige och Malmö.

  Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, skall illegala migranter behandlas ”på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och som söker stöd från socialtjänsten”. Dessutom menar man att kommunen har ett ansvar för illegala migranter så länge dessa vistas i kommunen. Med andra ord har S och Mp gjort Malmö stad till en fristad för illegala migranter, där de får ta del av den välfärd som är ämnad för svenska medborgare och personer som har tillstånd att vara i Sverige. Illegala migranter behöver i praktiken bara söka sig till Malmö för att få olika sorters stöd, som sedan blir till incitament för att de ska stanna i Sverige.

  Genom sin policy och agerande motverkar Malmö stad Migrationsverkets beslut om att dessa illegala migranter ska lämna landet. Malmös stad försvårar också Polismyndighetens och säkerhetspolisens arbete, eftersom kommunen ger illegala migranter en anledning till att de ska stanna kvar i Sverige.

  Enligt ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (5/6 2017) är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Domslutet gällde en kvinna som sökte hjälp av Vännäs kommun i Västerbotten. Hon hade fått avslag i alla instanser på sin asylansökan, men var kvar i Sverige med sina tre barn, när hon sökte hjälp. Eftersom hon fått avslag på sin asylansökan hade hon inte längre rätt till de bidrag som asylsökande får, enligt lagen om mottagande av asylsökande.

  Vännäs kommun sa nej till att ge kvinnan försörjningsstöd och kvinnan överklagade beslutet och fick rätt i första instans i förvaltningsrätten. Kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att Vännäs kommun inte hade någon skyldighet att ge den här kvinnan bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Det Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, är alltså huruvida en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om man ändå är kvar i landet.

  Med anledning av domslutet är det dags för Malmö stad att förändra sitt förhållningssätt gentemot illegala migranter. Den nuvarande policy som råder innebär att Malmö stad verkar för att illegala migranterna ska stanna kvar i Sverige och Malmö. Det rödgröna styrets politik innebär också att illegala migranter blir en del av kriminella verksamheter i Malmö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att både utreda och föreslå hur Malmö stad kan revidera nu gällande styrdokument och policys, med syftet att ta bort alla incitament för illegala migranter att stanna kvar i Malmö.
  • Att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, revidera de nuvarande riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i Malmö.
  • Att kommunala nämnder inom Malmö stad inte ska fatta beslut som indirekt motverkar statliga förvaltningsmyndigheters beslut angående illegala migranter.

   

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

  Citatet ovan kommer från den svenska författaren och journalisten Vilhelm Moberg, bland annat känd för att ha skrivit de klassiska utvandrarböckerna.

  För att veta vilka vi är idag och vart vi ska imorgon måste vi minnas tillbaka på det förflutna. Vår historia är oerhört viktig att ta till oss, både för oss vars förfäder sedan länge kämpat för det Sverige vi har idag samt alla nya invånare som många med stor sannolikhet kommer bli en del av det som är Sverige.

  Malmö är en gammal stad med anor som sträcker sig tillbaka till den första boplatsen i staden för 12 000 år sedan och staden nämns i skrift redan på 1100-talet. Sverigedemokraterna menar dock att staden bör bli bättre att lyfta fram de historiska platser, byggnader och händelser som präglat vår stad genom historien.

  Genom att på skyltar i staden tydligare visa upp stadens historiska platser och på stadens hemsida, eller genom en app, tydliggöra var dessa platser i staden är hade vi kunnat både göra staden ännu mer intressant för turister, förenkla för skolklasser och göra Malmöborna än mer intresserade av vår stolta historia.

  När staden tar initiativ till att lyfta fram de personer och händelser som gjort Malmö till den stad den är idag menar Sverigedemokraterna att stadens invånare kommer närma sig varandra. Att Malmö och Sverige är den stad och det land vi är idag har sin grund i Malmöbornas och Svenskarnas ageranden genom historien. Vårt arv har gjort vår stad och vårt land till vad det är idag och det är vår plikt att minnas och se upp till dem som gjort stora insatser för Malmö och Sverige.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att uppdra åt kulturnämnden, att i samråd med Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Malmös förskönings- och planteringsförening, ta fram 20-30 historiskt viktiga personer, händelser, platser eller byggnader som staden tydligare kan skylta med, samt

  Att enligt motionärens intentioner offentligt skylta med dessa platser och på Malmö stads hemsida, eller i en app, lägga ut en karta med var dessa platser finns.

   

   

  _________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)