Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • PM: SD:s reklamskyltar i Rosengård vandaliserade

  Av pontus.andersson den 29 augusti, 2018
  0

  PM: SD:s reklamskyltar i Rosengård vandaliserade

  2018-08-29
  För mer information kontakta: Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö 070-760 33 40

  Under dagen fick Sverigedemokraternas ordförande, Jörgen Grubb, information om att våra skyltar i Rosengårds centrum blivit vandaliserade. På bilderna syns det tydligt att det är affischer från Vänsterpartiet som är påklistrade över den skylt som vi själva har betalat för.

  Vi finner det anmärkningsvärt att ett parti, som finansierar sin verksamhet via partistöd som de får från skattebetalarna, lägger kraft, energi och pengar på att vandalisera andra partiers reklam på ett ytterst odemokratiskt sätt.

   

  Jörgen Grubb kommenterar:

   Kl. 08.50 fick jag ett samtal från en person som talade om för mig att vänsterpartiet är på Rosengårds centrum och klistrar upp sina egna valaffischer över SD:s annonstavlor. Han skulle själv försöka ta bort dessa affischer, då han tyckte att detta inte känns rätt i vår demokrati. När jag 15 min senare själv kom dit fanns det tydliga spår av vänsterpartiets affischer kvar på våra hyrda annonsplatser.
  Företaget som ansvarar för skyltarna har lovat att rengöra dessa under dagen. Vi hade gärna sett att kommunen tog ett hårdare tag mot vandalisering av partiers rätt att yttra sig. Metoder som dessa är minst sagt antidemokratiska, säger Jörgen Grubb, ordförande SD Malmö.

  Originalaffischen från Vänsterpartiet. Jämför med bilden ovan.

 • SD Malmö_logo_Högupplöst
 • 93

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  Motion: Strukturersättning till elever med diagnos

  Kommunen lämnar bidrag till skolorna i form av ett grundbelopp och efter individuell prövning tilläggsbelopp. För förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska grundbeloppet innehålla ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader.

  Grundskolenämnden i Malmö har fastställt en ersättningsmodell som beskrivs nedan.

  Grundbeloppet för förskoleklass och grundskolan omfattar tre delar: grundersättning, strukturersättning och särskild ersättning för till Sverige nyanlända elever.

   

  Grundersättning

  Grundersättningen för grundskolan utgör en fast ersättning efter antalet elever uppdelat i fyra nivåer utifrån aktuell årskurs. Indelningen är förskoleklass, grundskola åk 1-3, grundskola åk 4-6 samt grundskola åk 7-9. I de fall årskurs 10 förekommer inom internationell skola utgår samma ersättning som för åk 7-9.

   

  Strukturersättning

  Utöver grundersättningen fördelad efter årskurs används socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Strukturersättningen innehåller sju variabler: kön, invandringsår, föräldrarnas utbildningsnivå, förekomst av ekonomiskt bistånd, antal vårdnadshavare, bostadsområde samt skoltyngd. Strukturersättning utgår med samma belopp oberoende av årskurs. Denna del av grundbeloppet kompenserar för ökade kostnader för de elever som på grund av socioekonomisk bakgrund har sämre förutsättningar att nå skolans mål.

   

  Särskild ersättning till nyanlända

  För elever som är nyanlända i Sverige tillkommer ersättning beroende på årskurs samt HDI-index. Ersättningen grundar sig på aktuell årskurs samt det land invandringen skett ifrån. Human Development Index (HDI) hämtat från FNs utvecklingsrapport beskriver graden av utveckling i landet baserat bland annat på läskunnighet, utbildning och livslängd och ligger till grund för viktningen av ersättningen under de första 18 månaderna.

   

  Sverigedemokraternas synpunkter

  Sverigedemokraterna har varit kritiska till en modell för skolpengen som diskriminerar barn på grund av kön, etnicitet eller nationalitet. Vid flera studiebesök har vi dessutom fått höra att skolor som inte befinner sig i socialt utsatta områden känner att de har för lite resurser eftersom Malmö stads ersättningsmodell är så inriktad att föra över resurser till skolor i socialt utsatta områden.

  Det som upprör oss ännu mer är att man i grundbeloppet helt och hållet bortser från behov som barn med diagnos har. När ett barn har diagnos så får barnets behov tillgodoses genom tilläggsbeloppet. Nackdelarna med tilläggsbelopp är att det kan avslås samt att det kräver en ansökan som skapar merarbete för personalen.

  Sverigedemokraterna menar att skolor som undervisar elever som har diagnos behöver kompensation genom grundbeloppet. Vi är medvetna om att strukturersättningen är en mindre del av grundbeloppet och att stödet från tilläggsbelopp kommer fortsätta vara det huvudsakliga stödet till elever som har diagnos, men vi menar att det är ett faktum att skolor som har elever med diagnos har ett större behov och behöver kompensation.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra till Grundskolenämnden att utreda hur elever med diagnos kan införas som en variabel i strukturersättningen.

   

  ______________________
  Nima Gholam Ali Pour (SD)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Av pontus.andersson den 1 mars, 2018
  0

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Det finns få personer som på riktigt kan påstå att fastigheterna och verksamheterna på Norra Grängesbergsgatan bidrar till en positiv utveckling av Malmö och vi är alla medvetna om vad för typ av verksamhet som pågår i många av dessa lokaler.

  På många sätt kan man påstå att många av verksamheterna fungerar som motor för delar av det kriminella Malmö. Inte bara med pengatvätt kopplat till det svarta Malmö, men också olika typer av miljöfarlig verksamhet.

  Vi kan, som vi gör nu, fortsätta med tillsynsverksamhet som till viss del gör skillnad, men Sverigedemokraterna menar att för att vi på riktigt ska lösa situationen måste vi göra om och göra rätt. Vi menar helt enkelt att tillsynsverksamheten är bra, men mest putsar på ytan, Norra Grängesbergsgatan bör börja om från ruta ett.

  Att Malmö stad förvärvar fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan med omnejd innebär förvisso en stor investering, men är något av det viktigaste som staden kan göra för att komma tillrätta med kriminaliteten i staden. När fastigheterna väl är för- värvade kan staden börja om på nytt för detta område, riva det till grunden och pla- nera för dess nya framtid.

  Området i sig ligger på en plats i Malmö som när Rosengårds station är färdigbyggd, kommer vara ett mer attraktivt område än tidigare. Genom att då riva och bygga nya bostäder kan vi maximera nyttan av denna yta.

  Sverigedemokraterna menar att ett förslag som detta hade kunnat vara en av de viktigaste åtgärder vi som kommun kan göra mot kriminaliteten i staden, samtidigt som vi lyfter områdets status.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att förvärva de fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan som kan kopplas till kriminell verksamhet.

  Att Ge i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram ett planförslag med syftet att göra en nystart för område runt N Grängesbergsgatan.

   

  ___________________
  Anders Pripp (SD)

   

  ______________________
  Stefan Plath (SD)

   

 • 05

  Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Av pontus.andersson den 20 februari, 2018
  0

  Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Det finns ingen maxgräns för hur många ärenden en god man kan ha i Malmö. Det som intresse- och patientorganisationer rekommenderar är en gräns vid tio uppdrag. 136 kommuner har satt en gräns vid tio uppdrag eller färre.

  Enligt en granskning genomförd av Sydsvenskan, är Malmö den kommun i Skåne där gode män har flest uppdrag. Det rapporteras om gode män i Malmö som har 47 uppdrag i Malmö och 18 i andra kommuner. Det finns flera gode män i Malmö som har mer än 30 uppdrag. Detta menar vi Sverigedemokrater är oacceptabelt. Det är uppenbart att det även i Malmö finns ett behov av en maxgräns, på det antal uppdrag som en ställföreträdare kan ha.

  I granskningen som gjordes av Sydsvenskan framkom att grundtanken med gode män som bygger på ideella krafter, har fått ge vika för något som kan liknas vid en ny yrkesgrupp av heltids gode män.

  Enligt 12 kap. i Föräldrabalken finns det en rad skyldigheter som gode män har. Det är svårt att begripa hur gode män i Malmö kan leva upp till alla dessa skyldigheter om de har alltför många uppdrag. Enligt Lag om god man för ensamkommande § 6 ska en god man entledigas från sitt uppdrag om han/hon av någon orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. Det framgår tydligt att uppdraget som ställföreträdare inte är kravlöst. Det går inte heller att ha hur många uppdrag som helst och leva upp till de skyldigheter man har som god man.

  Just nu är Malmö den kommun som tillåter flest uppdrag för gode män. I de artiklar och granskningar som Sydsvenskan rapporter om framgår det tydligt att något är allvarligt fel med Malmö stads nuvarande system. I reglemente för Malmö överförmyndarnämnd står det bland annat att nämnden ska beakta ett barnrättsperspektiv. För att kunna göra det så måste man utreda en maxgräns på hur många uppdrag en god man bör ha innan han/hon inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge Överförmyndarförvaltningen eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter en överförmyndare (god man) och ställföreträdare i Malmö stad kan ha.
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre samordning och samarbete mellan Malmö stad och andra kommuner med syftet att få fram fler överförmyndare och ställföreträdare.
  • Att ge Överförmyndarförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret ta fram en ny utbildningsprocess för både nuvarande och framtida överförmyndare och ställföreträdare.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)