Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion: En neutral klädpolicy för Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  En neutral klädpolicy för Malmö stad

  I mars 2017 bestämde EU-domstolen att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär synliga religiösa symboler.

  Detta innebär att det inte är diskriminering att en arbetsgivare förbjuder sina anställda att bära slöja så länge förbudet gäller alla religiösa symboler. Detta domslut ger Malmö stad möjligheten att införa en klädpolicy som minskar risken för religiösa, kulturella och politiska konflikter.

  Med tanke på att befolkningen i Malmö stad kommer från så många olika länder och kulturer så är det viktigt att Malmö stad genom en klädpolicy framstår som religiöst och politiskt neutralt. Självklart ska detta inte leda till överdrifter. Det är skillnad mellan att bära religiösa kläder och att bära ett halsband runt halsen med en religiös symbol. Den ena är mycket mer synlig än den andra. Dessutom finns det vissa symboler som upprör mer än andra och målet måste vara att Malmös invånare inte blir upprörda efter ett möte med Malmö stads verksamhet.

  Dessa är komplexa frågor som måste utredas men behovet finns av en neutral klädpolicy som kan skapa ett större förtroende för Malmö stad bland Malmös alla invånare, vilken religion, kultur eller politisk åsikt de än har.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Malmö stad att införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

   

  __________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Av pontus.andersson den 3 april, 2017
  0

  2017-04-02

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Så står det i det direktiv som skickades ut till samtliga Sveriges kommuner i november 2016, med anledning av att regeringen 10 december 2015 beslutade om planeringsanvisningar för det civila försvaret därför att man har bedömt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. I klartext betyder detta att bl.a. kommunerna i Sverige skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en bättre beredskap i fredstid inför större katastrofer samt en bättre förmåga att hantera krigsliknande situationer.

  Sverigedemokraterna i Malmö anser att Malmö stad tillsammans med MSB måste ta fram en handlingsplan med syftet att förbättra den civila beredskapen i Malmö. Vi ser gärna en samverkan med Försvarsmakten och Region Skåne.

  I Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan man läsa följande:

  ”Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.”

  Om kommunens verksamhet inte skyddas tillräckligt kan det bli problem med allt från löneutbetalning till varmvatten. I dagens digitaliserade samhälle är det speciellt viktigt.

  Vi Sverigedemokrater föreslår att stadskontoret och trygghets- och säkerhetsavdelningen tar fram en analys, som ser över vad för nivåer av säkerhet som behövs utifrån kommunens ansvarområde och var de behövs om Sverige hamnar i krigssituation.

  Alltför många av Malmös invånare är idag alltför dåligt uppdaterade och informerade om hur de ska gå tillväga om en väpnad konflikt eller ett krig skulle uppstå i Sverige. Malmö stad har redan idag en krisledningsplan men denna är otillräcklig vid händelse av krigssituationer. Malmö stad måste därför medverka till att höja säkerhetsmedvetandet inom kommunen och Malmös invånare måste få denna information tillhanda. Det räcker inte med information via internet eller telefon eftersom dessa system oftast slås ut innan krigssituation uppstår.

  Det säkerhetspolitiska läget kan förändras fort. Därför menar Sverigedemokraterna att oavsett hur hotbilden ser ut mot Sverige idag ska vi alltid ta det säkra före det osäkra. Det är vår plikt som stat och kommun att vara förberedda för ett värsta scenario, oavsett om det i nuläget skulle vara långt borta.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en analys som ser över vad för nivåer av beredskap och säkerhet som i nuläget existerar/fungerar i Malmö utifrån om Sverige hamnar i en krigssituation.

  Att ge stadskontoret i uppdrag att utvärdera och återrapportera kommunens status gällande krisberedskap, försvarsberedskap och samhällsverksamheter till kommunstyrelsen, samt att årligen återrapportera de brister som finns i beredskapen.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning ta fram ett förslag som ska verkställas, med syftet att årligen genomföra ett utskick till kommunens alla hushåll med information om Malmö stads försvars- och krisberedskap.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva MSB och regeringen med en begäran om ett förtydligande och resurser i enlighet med de direktiv som regeringen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delgivit kommunen.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Av pontus.andersson den 9 mars, 2017
  0

  2017-03-07

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Vid årsskiftet (2017) trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft som gör det enklare för kommuner att beställa svenska närproducerade råvaror till den kommunala verksamheten.

  Den nya lagen gör det möjligt att ställa krav på att varor ska vara producerade på samma sätt som lagen kräver i Sverige. Exempel kan vara att vi ställer krav på att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte vid uppfödning av djur.

  Detta är en chans för Malmö stad att höja kvaliteten på maten ytterligare. Dessutom är det en möjlighet för staden att på ett effektivt sätt stödja svenska matproducenter samt att sätta press på svenska producenter som håller lägre krav, att öka sina krav, för att på så sätt ha en möjlighet att sälja sina produkter till Malmö stad.

  En upphandlingsprincip som gynnar svenska producenter gör alla till vinnare. Oavsett om det är barnen som får bättre mat, transportsträckor som blir kortare eller landsbygden som behåller sina matproducenter. Malmö stad bör ha som ambition att öka mängden närproducerat som serveras på våra skolor och äldreboenden, därför bör staden också skapa möjligheter för att detta ska kunna genomföras.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontorets upphandlingsenhet och miljöförvaltningen, genomföra en utbildning av anställda med ansvar för offentlig upphandling, med fokus på att öka kunskapen om hur Malmö stad kan gynna hög kvalitet och svensk produktion av livsmedel vid offentlig upphandling.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Av pontus.andersson den 31 januari, 2017
  0

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Det kaotiska nyårsfirandet på Möllevångstorget chockade många Malmöbor. Det framkom via olika medier att den typen av beteende där personer skjuter fyrverkeri mot människor, hus och bilar har blivit “en tradition” på Möllevångstorget. Bland annat är det polisens representanter som säger detta.

  Från andra källor har vi Sverigedemokrater fått kännedom om att detta även inträffar på andra håll i Malmö. Att detta äger rum är egentligen inte så märkligt. Förra året så kom det 160.000 människor till Sverige från länder som ligger långt borta från Sverige, både geografiskt men framför allt kulturellt. Dessutom har Sverige länge haft en liberal invandringspolitik. Många av de människor som har kommit till Sverige vet inte hur man använder sig av fyrverkerier när man firar nyår i Sverige. Detta är ett av de många problem, relaterat till invandringen som samhället får hantera.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är oacceptabelt att offentliga platser i Malmö blir direkt livsfarliga under nyårsnatten. Detta på grund av att det mångkulturella Malmö utvecklar nya “traditioner”. Vår vision är att alla malmöbor ska kunna röra sig fritt i Malmö på nyårsnatten, utan att bli beskjutna av några pyrotekniska varor.

  Sverigedemokraterna Malmö har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fått information om att en kommun har möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen. Sådana föreskrifter kan gälla när och var i kommunen fyrverkerier får ej användas.

  Redan nu står det i Malmö stads lokala ordningsstadga att “tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”

  Det är också “förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser, inom sjukhusområde för Universitetssjukhuset SUS samt på offentlig plats inomhus.”

  Vi Sverigedemokrater menar att med tanke på vilka “traditioner” som har utvecklats i Malmö och de risker som uppstår för malmöborna i och med dessa “traditioner” så ska det krävas tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, även på nyårsafton. Det ska därmed inte finnas några undantag överhuvudtaget.

  En utveckling där samhället accepterar att man skjuter fyrverkeriraketer mot andra är farlig, och därför måste samhället agera och verka för att invånarnas trygghet säkerställs. Fyrverkerier kommer fortfarande skjutas på nyårsafton men dessa fyrverkerier kommer användas av aktörer som har ett ansvar i och med att de har fått ett tillstånd av polisen.

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/raketkaos-har-blivit-tradition

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret och polismyndigheten genomföra en utredning med syftet att förstärka den lokala ordningsstadgan. Detta för att möjligöra ett förbud mot pyrotekniska varor som används på offentlig plats utan polistillstånd.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samförstånd med berörda kommunala instanser och polismyndighet genomföra utredningens slutsatser och rekommendationer.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att Malmö stad utifrån sitt lagliga utrymme tillsätter resurser så att den kommunala ordningsstadgan respekteras.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 81__

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Av pontus.andersson den 17 januari, 2017
  0

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD inom alla undersökta kunskapsområden. I den senaste mätningen såg resultaten något bättre ut än tidigare, något vi hoppas är ett trendbrott.

  Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolor. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

  2013 presenterade lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”. Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

  Sverigedemokraterna ser undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

  År 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion i Malmö om att utreda möjligheten och kostnaden för att utreda sambandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers betyg. I svaret till motionen framkom att det är full möjligt att genomföra en sådan utredning.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, samt matchar det med sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)