Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion: Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

  Av pontus.andersson den 16 februari, 2018
  0

  Malmö stad måste trygga framtiden för Museispårvägen

  Museispårvägen i Malmö registrerar varje år mellan 8,000 till 10,000 resor med de över 100 år gamla spårvagnarna som under vintertid förvaras i den f.d. flyghangaren på Bulltofta.

  I samband med att nya bostadshus ska byggas strax öster om hangaren blir det under byggtiden omöjligt att ta ut och in spårvagnarna från hangaren. När själva bygget är färdigt kommer de nya byggnaderna hindra de lastbilsrörelser som skett vilket gör att transporterna förhindras. Detta innebär att det ny är akut att hitta en ny lokal för placering av spårvagnarna som möjliggör fortsatt trafik från 2019.

  Ovan beskrivning är en direkt förfrågan som kom till Sverigedemokraternas kännedom genom en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter den 13 februari 2018.

  Sverigedemokraterna instämmer i Museispårvägens representanters oro. Vi delar deras uppfattning om att Malmö stad måste bejaka och visa upp det gamla Malmö, vilka spårvagnarna är en viktig del av.

  I beredningsprocessen av motionen bör det även inhämtas synpunkter från Museiföreningen, Stadskontoret och Malmö muséer.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram ett förslag som möjliggör en permanent hall för Museispårvägens spårvagnar-nas för uppställning, underhåll och renovering, med syftet att möjliggöra fortsatt verk-samhet och trafik från 2019.

  Att Ge kommunstyrelsen i uppdrag att under kommande budgetberedning för 2019 tillföra de ekonomiska resurser som krävs för Museispårvägens fortsatta verksamhet och förvaring av spårvagnarna.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion: Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

  Av pontus.andersson den 15 februari, 2018
  0

  Malmö stad måste bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten

  Malmö stad lider starkt av en hög ungdomsarbetslöshet. Mest är det ungdomar med utländsk bakgrund som är de drabbade men även ungdomar födda i Sverige av svenska föräldrar saknar arbete.

  I de flesta fallen handlar det om ungdomar som inte har förmågan eller orkar ta till sig långa teoriblock i grundskolan eller gymnasieskolan. Har man inte någon form av gymnasiestudier är det svårt att få en stabil inkomst. Många sektorer inom bl.a. byggindustrin saknar kompetent arbetskraft och återväxten till yrkena fungerar dåligt.

  Vi Sverigedemokrater vill förändra förutsättningarna för ovan nämnda ungdomar med att mildra problemet ungdomsarbetslöshet genom att Malmö stad tillskriver regeringen om att Malmö stad bör utses som försöksområde och pilotprojekt med en riktad lärlingsutbildning i samarbete med mindre företag. Grundtanken är att alla företag erbjuds möjligheten att under en tid anställa en lärling.

  Företaget som önskar anställa en lärling tar kontakt med Arbetsförmedlingen och tillsammans så utses en handledare som lärlingen skall följa under hela lärlingstiden. Om handledaren anser sig behöva kompletterande utbildning inom sitt område bidrar AF med denna kompletteringsutbildning.

  Den skolpeng som i normala fall skulle gått till en gymnasieskola kan slussas över till företaget t.ex. halvårsvis efter avstämning. I det fall lärlingen kommer fram till att denne trots allt anser sig behöva kompletterande teoristudier inom sitt arbetsområde skall handledaren tillsammans med AF och gymnasieskolan möjliggöra studier.

  Den för yrket i övrigt nödvändiga yrkesteorin levereras av handledaren genom det praktiska arbetet i det anställande företaget.

  Om allt går enligt plan har företaget en fullt utbildad medarbetare som känner företagets inriktning och sociala struktur samtidigt som lärlingen under lärlingstiden skapar ett eget kontaktnät.

  Sammantaget innebär det rimligen att lärlingen kan få fortsatt anställning i företaget efter avslutad lärlingsutbildning altenativt kan gå vidare till ett annat företag i branschen. Vi ser den här formen av arbetsmarknadsåtgärder som en vinn-vinn situation för alla parter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Kommunfullmäktige ger uppdrag åt Kommunstyrelsen att tillskriva Regeringen om att Malmö stad kan göras till försöksområde och pilotprojekt i intention med motionen.

   

  ______________________
  Ilvars Hansson (SD)

 • 93

  Motion: Förstudie om antisemitism i Malmö

  Av pontus.andersson den 21 december, 2017
  0

  PM: Förstudie om antisemitism i Malmö

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in motionen ”Förstudie om antisemitism i Malmö” som ämnar att ge Stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö. Syftet med en sådan förstudie är att undersöka behovet av insatser mot antisemitism i Malmö för att hitta verktyg för att förebygga och motverka antisemitism samt hatbrott mot judar.

  Sverigedemokraterna anser även att förstudien ska lyfta fram judars personliga erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet för hatbrott i kommunen. Det finns även en förhoppning av en sådan förstudie ska fungera som en kommunal vitbok där Malmös judar får lyfta fram sitt perspektiv av hur antisemitismen har präglat deras tillvaro det senaste decenniet.

  • De flesta tjänstepersoner och politiker som får möta antisemitismen i Malmö har inte någon tydlig problembild. Det är bra med dialog och fina tal mot antisemitism men vi måste veta problemets karaktär och omfattning samt låta de utsatta ge sitt perspektiv, säger motionären Nima Gholam Ali Pour (SD)

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion: Förstudie om antisemitism

 • 05

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Av pontus.andersson den 3 oktober, 2017
  0

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Hemlösheten i Malmö har ökat årligen mellan år 2013 och 2016. Enligt den årliga hemlöshetsräkningen ökade antalet hemlösa vuxna med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer bli 475 miljoner kr.

  Samtidigt så är en majoritet av Malmös hemlösa inte svenska medborgare, vilket innebär att hemlösheten i Malmö tydligt är kopplat till invandringen, samt att de nyanlända har svårt att få en bostad, då det finns brist på bostäder.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar. I varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer bo i dessa husvagnar tills de finner en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Malmö. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och Malmö. Det sänder också en viktig signal till nyanlända migranter, att Malmö med alla våra sociala problem, inte delar ut lägenheter till de nyanlända på hårt arbetande Malmöbors bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar. Gör din plikt, kräv din rätt.

  Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö köper in husvagnar. Malmö stad kan även köpa in tält eller hitta andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket och som uppmuntrar de nyanlända att skaffa en egen försörjning och bostad.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än Malmömodellen, som går ut på att kostnaderna för hemlösheten ökar varje år samtidigt som de nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen:

  • Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps lösning på bostadsbristen för nyanlända migranter i Malmö.
  • Att ge Tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utrednings förslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö stad.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 18 september, 2017
  0

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Diskussionen om tiggeri har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga i den politiska debatten i Malmö. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan – tiggeriet måste bort från Malmös gator.

  I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen i Vellinge att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

  Tiggeriförbudet i Vellinge är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

  Malmö stads lokala ordningsstadga innehåller, precis som i Vellinges, begränsningar av insamling av pengar.

  I 12 § i Malmös lokala ordningsstadga kan man läsa följande:

  
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.”


  I 24 § i Malmös lokala ordningsstadga så kan man läsa följande:

  ”För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.”

  Enligt ordningslagen behövs inte tillstånd för användning av offentlig plats ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”. Då tiggarna ”jobbar” på dessa platser och använder samma platser ständigt så är användningen därmed inte i obetydlig omfattning.

  2011 var Sala den första kommunen i landet som införde förbud mot tiggeri på allmän plats. Detta satte länsstyrelsen sedan stopp för, eftersom ett förbud inte ansågs förenligt med ordningslagen. I Vellinge är den politiska majoriteten därför inställd på att begränsa förbudet till några få utvalda områden.

  Även jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit fram till att det troligen är möjligt att införa begränsat tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

  ”Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik”, skriver SKL i en nyligen författad promemoria till stöd för kommuner som funderar kring de här frågorna.

  Sett till dessa likheter med situationen i Vellinge är det enligt Sverigedemokraterna tydligt att även Malmö stad ska kunna agera på samma sätt som Vellinge kommun.

  Om Sverigedemokraternas förslag vinner gehör i Malmö Kommunfullmäktige och därefter stoppas av länsstyrelsen, är det Sverigedemokraternas uppfattning att Malmö stad precis som Vellinge kommun ska gå vidare till domstol.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att i enlighet med Sverigedemokraternas intentioner ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö.

    

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)