Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Av pontus.andersson den 11 september, 2017
  0

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Tidigare i år 2017, kom det fram uppgifter om att Al-Azharskolan i Stockholm undervisar flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. En aspekt av detta är om Sverige och Malmö överhuvudtaget ska ha religiösa friskolor och då med tanke på att Utbildningsdepartementet har fått signaler om att pojkar och flickor på vissa skolor helt enkelt delas upp vid undervisningen.

  Samtidigt så finns det en problematik kring de konflikter som kan uppstå mellan religion och en skola som ska inkludera alla. I de flesta fall är religion exkluderande medan skolan ska vara inkluderande. Idag har vi inte något underlag om hur religionen påverkar de kommunala skolorna i Malmö. Samtidigt så genomgick Sverige en migrationskris förra året där Malmös skolor fick ta emot en stor mängd elever som kommer från religiösa samhällen.

  Skolans uppgift är inte endast att förmedla en välfärdstjänst till föräldrar och barn, utan skolan ska följa läroplanen och skollagen. Denna läroplan har en värdegrund med specifika principer som är förankrade i en svensk kontext. Det är inte säkert att den värdegrund som den svenska skolan har skulle vara lika självklar i Syrien eller Afghanistan.

  Vi Sverigedemokrater anser att det finns starka skäl att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa skollagen och läroplanen i Malmö. Ett av dessa starka skäl är att Malmö stad nu har ett stort elevunderlag som kommer direkt från samhällen där den svenska skollagen och läroplanen saknar förankring. Det är inte självklart att lärarna formar eleverna utan det kan bli så att elevunderlaget får lärarna att anpassa sin undervisning. Det här är en fråga som måste utredas eftersom det är viktigt för likvärdigheten att personalen följer skolans styrdokument.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Jörgen Grubb (SD)

   

   

 • 05

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Av pontus.andersson den 6 september, 2017
  0

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Ensamkommande ungdomar från Afghanistans ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga identitetsbevis och en överväldigande majoritet av dessa har påstått sig vara mellan 16 och 17 år gamla. I våra nordiska grannländer, som använder medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. I juni avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att 83 % av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

  I Sverige användes åldersbedömningen för första gången i ett rättsfall i det uppmärksammade Arbogamordet då den ensamkommande Mohammad Rajabi fick sin ålder uppskriven efter mordet på hans 42-åriga flickväns pappa. Den 42-åriga kvinnan arbetade med att ta hand om ensamkommande ungdomar och Mohammed Rajabi var en av dem.

  I Malmö stad ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler Malmö stad per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen, är något som redan idag görs av Mariestads kommun och självklart Malmö stad ska följa deras exempel.

  Asylsökande som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är, innebär stora extrakostnader för Malmö stad. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet. Malmö stads höga mottagande av nyanlända ensamkommande ungdomar, som har fått olika ekonomiska medel genom att påstå sig vara yngre än vad de är, har varit en stor kostnad för kommunen. En extrakostnad som innebär att dessa bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga till kommunen.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads och Socialnämnden i enlighet med motionens intentioner och utifrån ett Malmö perspektiv, undersöker möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

  Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna så att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 1 september, 2017
  0

  Motion: Översyn av antalet policyn i Malmö stad

  En policy är ett bra verktyg för att tydliggöra för alla berörda vilka riktlinjer som gäller i en viss verksamhet och för att fastställa en gemensam utgångspunkt. Alltför få riktlinjer kan leda till att verksamheten saknar politisk vägledning och ett tydligt fokus. Det kan också leda till att fel prioriteringar görs. Dessutom är det viktigt att de partier vars politik speglar allmänhetens åsikter kan påverka verksamheten genom policyn.

  Alltför många policyn kan leda till förvirring bland tjänstemännen då ett alltför stort antal policyn till sist kommer leda till motsättningar mellan olika policyn. Detta i sin tur motverkar policyns syfte, vilket är att tydliggöra riktlinjer.

  I utredningen ”Struktur för arbetet med social hållbarhet” som Stadskontoret publicerade 2015 så kan man läsa följande:

  ”Samtliga förvaltningar upplever dessutom att antalet styrdokument är för stort, vilket medför att de väljer ut ett eller några att förhålla sig till. Dessutom finns det en upplevelse av att innehållet i vissa policyn redan finns i styrande dokument på nationell nivå som används utifrån lagstiftning. Det finns en tendens till att ”endast” arbeta med de policys som ligger närmast den egna verksamheten, och en upplevelse av att det är vad man klarar av att hantera.”

  Att samtliga förvaltningar upplever att antalet styrdokument är för stort borde vara en signal till den politiska nivån att göra en översyn av hur många policyn Malmö stad har idag. Dessutom minskar likvärdigheten i verksamheten när olika förvaltningar får välja vilka policyn de har att förhålla sig till. Då följer olika förvaltningar olika policyn vilket motverkar själva syftet med policyn som politiskt verktyg.

  Det är inte bara den kommunala verksamheten som förhåller sig till kommunala policyn. Även större och ibland mindre företag måste förhålla sig till kommunala policyn. Det är viktigt att antalet kommunala policyn inte är så stort att det blir en börda för näringslivet. Grundregeln måste vara att antalet kommunala policyn ska vara på en nivå att det kan hanteras av den kommunala verksamheten, näringslivet och majoriteten av invånarna i Malmö stad.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av antalet styrdokument, program och andra policyn i Malmö stad, i syfte att minska antalet policyn så att situationen blir mer praktisk för den kommunala verksamheten, näringslivet och medborgarna i Malmö.

   

   

  ___________________
  Magnus Olsson (SD)

   

   

 • 05

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Av pontus.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Malmö kommun ligger vid en brukarundersökning (över hur nöjda brukarna i hemtjänsten är) på plats 286 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är inget annat än ett misslyckande och får inte gå obemärkt förbi i den politiska debatten i Malmö. Dessa låga siffror är helt enkelt inte tillräckliga och åtgärder måste vidtas efter en genomlysning av vad som ligger bakom detta resultat.

  Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att förbättra situationen för stadens äldre i behov av hemtjänst. Därför föreslår vi detta måste utredas så att berörda nämnder och förvaltningar kan arbeta utifrån den information Malmö stad fått in.

  Det är hög tid att genomföra en genomgripande undersökning bland stadens äldre. Både inom äldrevården, hos de som är i behov av hemtjänst och de som idag klarar sig på egen hand. Vi behöver skapa en omsorg som ger våra äldre ett rikt och värdigt liv.

  Vellinge kommer år 2018 ha färdigställt ett projekt som kallas för ’Omtankens hus’. Ett äldrekollektiv för personer som inte behöver bo på äldreboende men som är i behov av hemtjänst. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att ett projekt som detta vore intressant att genomföra även i Malmö. För att komma ner i kostnad för projekteringstid hade vi kunnat kopiera konceptet från Vellinge och implementera denna idé inom Malmö stads verksamheter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Hälsa, vård- och omsorgsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ge berörd förvaltning i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på äldre personers önskningar gällande hemtjänst/omsorg och hur deras situation kan förbättras i Malmö.

   

  • Att om attsats 1 vinner gehör i kommunfullmäktige, ge berörda nämnder i uppdrag att därefter ta utredningens resultat i beaktande under sitt fortsatta arbete med äldrefrågor i Malmö.

   

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta ett Omtankens hus inom Malmös stads verksamheter och då efter ett liknande koncept som finns i Vellinge.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Det är sedan länge känt att ensamhet bland äldre är ett stort problem för dessa berörda individer. Den dagen man förlorar sin partner blir livet väldigt tufft. Förhoppningsvis har man då andra personer i sin närhet som kan ge stöd för att klara av sin tillvaro, men givetvis blir inget sig likt jämfört med tidigare.

  Att livets gång är som så är inget politiken kan förändra, men politiker kan åtminstone skapa möjligheter för att ge våra äldre en bättre tillvaro. Kommunen bör bli bättre på att lindra effekten av ofrivillig ensamhet genom att ge våra äldre invånare resurser för att få en drägligare tillvaro.

  De äldre är inte det köttberg som Pär Nuder (S) en gång kallade dem – de är en resurs. Att social interaktion håller äldre piggare och friskare är inte svårt att begripa. Mer hälsosamma äldre sänker också omsorg- och vårdkostnader.

  Att bli äldre är lite av ett lotteri – inte bara utifrån att äldre har olika sjukdomsbilder utan även utifrån var man råkar bo. Äldreomsorgen i Malmö rankas bland de absolut sämsta i hela landet, plats 282 av 290 kommuner. Detta enligt en brukarundersökning som Socialstyrelsen låtit göra. Förvisso var 81 procent av brukarna i Malmös äldreboenden nöjda, jämfört med 83 procent i riket. Men i rankningen av de mest nöjda kommunerna hamnar Malmö så långt ner att skammen sedan länge passerats. En del av anledningen är att 59 procent av kvinnorna och 49 procent av männen besväras av ensamhet.

  Sverigedemokraterna menar att kommunen inte bara ska finnas som stöd utan ska vara själva grundpelaren som de äldres tillvaro kan vila på när de drabbas av ofrivillig ensamhet. Malmö stad bör vara ett aktivt stöd för de personer som på ålderns höst blir allt mer ensamma. De äldre är de som byggt upp vår stad, varit våra lärare när vi behövde lära oss, varit vår vårdpersonal när vi varit sjuka och ska därför också få vårt stöd när de behöver vår hjälp.

  Vi Sverigedemokrater vill:

   

  • Utreda möjligheten till att i likhet med Helsingborgs stad inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltidssituationen,
  • Skapa telefonkedjor, där frivilliga ringer runt och samtalar med äldre som är ensamma
  • Rikta in rekryteringen av volontärer till konceptet ”Måltidsvän” mot åldersgrupper och delar av samhället som sällan arbetar frivilligt, däribland fler ungdomar
  • Lära ut digitala verktyg, så att äldre får tillgång till tjänster som skype och facebook som gör det enklare att lära känna nya vänner och hålla kontakten med gamla vänner.

  Vi Sverigedemokrater avser också ge mer stöd till äldres anhöriga, för att stärka deras möjlighet att vara en del av sina närståendes liv. Det kan handla om att hantera sina föräldrars demens, eller förstå hur man stöttar en person som drabbats av depression eller kognitiv svikt. Med dessa insatser kan vi dra ett strå till stacken för att lösa det komplexa problem som ofrivillig ensamhet utgör.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, utveckla kommunens mötesplatser för äldre, med syftet att de ska bli mer attraktiva för äldre personer som besväras av ensamhet.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att prioritera föreningsstöd till de organisationer som ordnar umgänge och aktiviteter för Malmös äldre.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa så goda relationer som möjligt och med så lite stress som möjligt.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett anhörigråd i Malmö.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur Malmö stad ska kunna erbjuda anhörigvårdare bättre stöd i omsorgen av sina nära och kära.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet för äldre vid måltidssituationer.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Ilvars Hansson (SD)