Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 4

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden 

  Av pontus.andersson den 4 oktober, 2017
  0

  2017-10-04
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden
  Socialdemokraterna lämnade på dagens kommunstyrelsesammanträde in ett yrkande under punkten om delårsrapporten: att de nämnder som prognostiserar underskott i denna rapport inte behöver vidta åtgärder för att täcka detta rapporterade underskott under år 2017 utan istället vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans för år 2018.”

  Sverigedemokraterna valde att inte stödja förslaget som i stora drag innebär att nämndernas underskott inte kommer åtgärdas förrän slutet av 2018. En sådan situation kan vi helt enkelt inte acceptera.

  Så sent som på kommunfullmäktige i maj tillsköt en enad kommunfullmäktige ytterligare 50 miljoner kronor för att täcka upp, det är nu uppenbart att den styrande minoriteten inte lyckats hushålla de resurser de fått tilldelat och istället väljer att skjuta skulderna på framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:


  – ”Sverigedemokraterna har till stora delar en annan politik och förslag än den styrande minoritetens inriktning. De stora underskott som finns inom verksamheterna kan direkt härledas till en misslyckad politik. Att fortsatt och utan åtgärd skjuta problemen på framtiden är ingen lösning, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.”

 • Sverigedemokraternas skuggbudget 2018

  Av pontus.andersson den 4 oktober, 2017
  0

  Sänkt inkomstskatt
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster. Kännetecknande är också att skatter börjar tas ut från tämligen låga inkomstnivåer. Genom att öka just det första inkomstintervallet gynnas samtliga löntagare men med en tydlig slagsida mot låg- och medelinkomsttagare. Vi budgeterar därför för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år de kommande 3 åren.

  Satsningar på hälso- och sjukvård
  Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre på att få sin behandling eller operation än vårdgarantins 90 dagar. Det rör sig om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer.

  Sverigedemokraterna har som avsikt att vända denna negativa trend och återskapa en hälso- och sjukvård att vara stolt över. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform, vilken innebär en patienträttsgaranti som kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité. Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

  Rättsväsende
  En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall. Upprätthålls inte den demokratiska rättsstaten återstår den starkes rätt, vilket innebär att det vakuum staten lämnar efter sig kommer att fyllas av andra aktörer som flyttar fram sina positioner där rättsstaten retirerar.

  I Sverige finns numera 61 utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner inte kan utföra sina uppgifter på ett normalt sätt. Det är ett enormt svek mot det svenska folket.

  Sverigedemokraterna menar att vi behöver genomföra flera förändringar, däribland anställandet av 7000 nya poliser, kraftigt förbättrade arbetsvillkor för poliser, återinförd beredskapspolis, ökat stöd till kriminalvården och införandet av jourdomstolar.

  Pensionärerna
  Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

  Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

  För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre.

  Höstbudget 2018

 • Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Av pontus.andersson den 3 oktober, 2017
  0

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Hemlösheten i Malmö har ökat årligen mellan år 2013 och 2016. Enligt den årliga hemlöshetsräkningen ökade antalet hemlösa vuxna med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer bli 475 miljoner kr.

  Samtidigt så är en majoritet av Malmös hemlösa inte svenska medborgare, vilket innebär att hemlösheten i Malmö tydligt är kopplat till invandringen, samt att de nyanlända har svårt att få en bostad, då det finns brist på bostäder.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar. I varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer bo i dessa husvagnar tills de finner en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Malmö. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och Malmö. Det sänder också en viktig signal till nyanlända migranter, att Malmö med alla våra sociala problem, inte delar ut lägenheter till de nyanlända på hårt arbetande Malmöbors bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar. Gör din plikt, kräv din rätt.

  Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö köper in husvagnar. Malmö stad kan även köpa in tält eller hitta andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket och som uppmuntrar de nyanlända att skaffa en egen försörjning och bostad.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än Malmömodellen, som går ut på att kostnaderna för hemlösheten ökar varje år samtidigt som de nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen:

  • Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps lösning på bostadsbristen för nyanlända migranter i Malmö.
  • Att ge Tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utrednings förslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö stad.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • SD Malmö riktar kritik mot Migrationsverket i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Av pontus.andersson den 29 september, 2017
  0

  SD Malmö riktar kritik mot Migrationsverket i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Gymnasie- och vuxenutbildningen har en fordran på Migrationsverket som uppgår till 32 miljoner kronor avseende förra läsåret (ht 2016 samt vt 2017) och Migrationsverkets långa handläggningstider skapar mycket stor osäkerhet.

  I tider då det ställs allt högre krav på nämnden att klara sitt utökade ansvar för allt fler ungdomars utbildning är det synnerligen otillfredsställande att ett statligt verk inte förmår att reglera sina skulder i tid.

  Det är en ohållbar situation att Migrationsverket fortsätter bevilja uppehållstillstånd och kommunplacerar ungdomar i Malmö när man samtidigt inte förmår att reglera redan förfallna skulder till Malmö Stad.

  Samtidigt har planeringen av vuxenutbildningen försvårats av sena beslut om nationella regeländringar samt sena beslut från Skolverket gällande tilldelning av statsbidrag.

   

  Rickard Åhman Persson kommenterar:

  ”Det är synnerligen allvarligt att statliga verk försvårar för kommuner att genomföra nödvändiga åtgärder som i grunden orsakats av statliga beslut.”

  ”Sverigedemokraterna är kritiska mot statens hantering av den uppkomna situationen och vill poängtera vikten av att nämnden nu påkallar kommunstyrelsen att snarast agera för att nämnden får de förfallna fordringarna reglerade.”

  rickard.ahman.persson@sverigedemokraterna.se

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 28 september, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.