Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 4

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Av pontus.andersson den 22 augusti, 2017
  0

  Motion om hemtjänst, äldreomsorg och Omtankens hus

  Malmö kommun ligger vid en brukarundersökning (över hur nöjda brukarna i hemtjänsten är) på plats 286 bland Sveriges 290 kommuner. Detta är inget annat än ett misslyckande och får inte gå obemärkt förbi i den politiska debatten i Malmö. Dessa låga siffror är helt enkelt inte tillräckliga och åtgärder måste vidtas efter en genomlysning av vad som ligger bakom detta resultat.

  Sverigedemokraterna vill vidta åtgärder för att förbättra situationen för stadens äldre i behov av hemtjänst. Därför föreslår vi detta måste utredas så att berörda nämnder och förvaltningar kan arbeta utifrån den information Malmö stad fått in.

  Det är hög tid att genomföra en genomgripande undersökning bland stadens äldre. Både inom äldrevården, hos de som är i behov av hemtjänst och de som idag klarar sig på egen hand. Vi behöver skapa en omsorg som ger våra äldre ett rikt och värdigt liv.

  Vellinge kommer år 2018 ha färdigställt ett projekt som kallas för ’Omtankens hus’. Ett äldrekollektiv för personer som inte behöver bo på äldreboende men som är i behov av hemtjänst. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att ett projekt som detta vore intressant att genomföra även i Malmö. För att komma ner i kostnad för projekteringstid hade vi kunnat kopiera konceptet från Vellinge och implementera denna idé inom Malmö stads verksamheter.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdra åt Hälsa, vård- och omsorgsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ge berörd förvaltning i uppdrag att genomföra en utredning för att ta reda på äldre personers önskningar gällande hemtjänst/omsorg och hur deras situation kan förbättras i Malmö.

   

  • Att om attsats 1 vinner gehör i kommunfullmäktige, ge berörda nämnder i uppdrag att därefter ta utredningens resultat i beaktande under sitt fortsatta arbete med äldrefrågor i Malmö.

   

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att inrätta ett Omtankens hus inom Malmös stads verksamheter och då efter ett liknande koncept som finns i Vellinge.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 21 augusti, 2017
  0

  Den 16 augusti var det dags för årets sjunde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 7 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Förslag till hyreskontrakt för socialt boende i fastigheten Spiran 1

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Lägenhetsinventering för MKB

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Motion av Lisa Rydje (Fi) om en tredje ruta gällande könsalternativ

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om bättre kontroll av fyrverkerier

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Objektsgodkännande för exploateringsprojekt Sege Park, projektnummer 1058

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Remiss från Utbildningsdepartementet – Samling för skolan

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 Reservation Utställningsplan till översiktsplan för Malmö

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Motion – Skolval för alla

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Motion av Anders Skans (V) För en rättvis lönesättning

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Motion av Anders Skans (V) och Gunilla Ryd (V) gällande styrformer

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Riktlinjer för kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Sammanställning av nämndernas uppföljning av arbetsmiljön 2016

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Tertialrapport T1 2017 med uppföljning av särskilda ägardirektiv för MKB

  Kommunstyrelsen 2017-08-16 SY Tillväxt Malmö – samverkan för nya arbetstillfällen och fler personer i arbete

 • PM från SD Malmö gällande dagens kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 16 augusti, 2017
  0

  2017-08-16
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99 eller Anders Olin (SD) 073-856 99 44

   

  Två valkretsar i Malmö även vid valet 2018
  Socialdemokraterna fick idag stöd av Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att avslå Liberalernas motion om att göra Malmö kommun till en enda valkrets. Att bara ha en valkrets hade inneburit att Malmö kommun fått en spärr i kommunfullmäktige på 2 % istället för 3 %.

  I en tid då opinionssiffrorna är svaga från Allianspartierna och Miljöpartiet är vi förstående till att partierna ifråga vill ändra reglerna inför kommande val. Vi menar dock att reglerna är bra som de är. Att Malmö skulle gå ner till endast en valkrets hade varit ytterst ovanligt för en stad av Malmös storlek.

  Magnus Olsson kommenterar:
  – ”Alliansen i Malmö tror uppenbarligen inte på sin egen politik och vill därför sänka spärren för partipolitiskt inflytande från 3% till 2% i Malmö kommunfullmäktige. Det ligger inte i Sverigedemokraterna intresse att sänka kraven för att nå poltiskt inflytande. Bedriver partierna en politik som är bra för Malmöborna är det inga problem att uppnå 3% i valet 2018.”

   

  Den styrande minoriteten avslog SD-motion om lägenhetsinventering för MKB
  Sverigedemokraterna fick på dagens kommunstyrelsesammanträde ett avslag på sin motion om att MKB ska göra en lägenhetsinventering. Bostadsbristen i landet och framförallt Malmö är allvarlig och vi menar därför att en inventering bör genomföras för att utreda, samt synliggöra det faktiska beståndet. Andrahandsuthyrning är ett problem som inte bara finns inom privata bostadsbolag utan även hos kommunala bolag som MKB

  Sverigedemokraterna fick stöd för sin motion från Moderaterna och Liberalerna. Motionen kommer att prövas och debatteras på kommunfullmäktigesammanträdet i september.

   

  Anders Olin kommenterar:
  – ”På det första kommunstyrelsesammanträdet som behandlade ärendet lämnade MKB ett remissvar där de menade på att detta inte var ett problem. Trots detta hade MKB:s VD i dagarna uttryckt i Dagens Samhälle att detta faktiskt var problematiskt. Därför valde KS den gången att yrka på återremiss.”

  ”I det nya yttrandet nämnde MKB att man såg detta som ett problem, men de vill agera först när de får information om misstänkt andrahandsuthyrning.”

  ”MKB kommer avsätta 100 miljoner för trygghetsskapande insatser efter deras senaste försäljningar av bostäder. Ett ex antal miljoner av dessa kommer avsättas för att minska andrahandsuthyrning. Vi menar dock att man kan gå ett steg länge för att se det faktiska underhållet. I vissa lägenheter kan det bo upp till tjugo personer, vi kan då komma åt andra faktorer som människor som bor här olagligt eller jobbar svart.”

   

  Förslag till policy för alkohol vid representation i Malmö stad
  Den föreslagna policyn gäller där företrädare för Malmö stad, såväl företroendevald som arbetstagare, eller företrädare för av Malmö stad helägt bolag, är värd. Policyn gäller även hantering av alkohol i Malmö stads lokaler. Inriktningen i policyn är att ingen alkohol bekostad av arbetsgivaren ska förekomma vid intern representation, stor måttfullhet skall råda vid extern representation samt att alkohol endast med specifika undantag får användas i Malmö stads lokaler.

  Magnus Olsson kommenterar:
  – ”Sverigedemokraterna stödjer den föreslagna policyn för Malmö stad, såväl företroendevald som arbetstagare, eller företrädare för av Malmö stad helägt bolag, är värd. Malmö skattebetalare ska självklart inte bekosta politikers eller tjänstemäns alkoholkonsumtion. Den som vill dricka alkohol ska själv bekosta detta.”

 • Debatt: Vänsterliberaler förstör kulturarvet

  Av pontus.andersson den 15 augusti, 2017
  0

  Debattartikeln publicerades i Skånska dagbladet den 14 augusti 2017.

 • Debatt: SD vill reformera skolan

  Av pontus.andersson den 6 juli, 2017
  0

  Debattartikeln publicerades i NSK den 7 juli.