Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Den 31 maj var det dags för årets sjätte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Begäran om att Kommunstyrelsen ska tillskriva Migrationsverket

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Jämställdhetsstrategi Ett jämställt Skåne

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i förskola inom Husie

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Objektsgodkännande för investering i Hyllie brandstation

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Remittering av promemorian Möjlighet att använda särskild kvot

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation Stärkt skydd för barn och unga – förslag till handlingsplan

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 Reservation ֖versyn av dialogforums organisationsform

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Följeforskning avseende jämställdhetsintegrering

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Förslag på hur delar av det prognostiserade överskottet kan användas

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Inriktning förhandling samt avsiktsförklaring för storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Miljönämndens rapport om externfinansierade projekt januari till december 2016

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Ny organisation i Malmö stad – Översyn av kommuncentrala styrdokument

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Revidering av tillämpningsanvisningar avgifter inom vård och omsorg

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd avseende fritidsaktiviteter

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Utredningsdirektiv mål och gemensamma strategier för mottagande av asylsökande

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Årsrapport för 2016 för antidiskriminering och jämställdhetsintegrering

  Kommunstyrelsen 2017-05-31 SY Återrapportering på remiss avseende Malmö stads hållbarhetsrapport

 • Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Motion om ökade insatser för minskad ensamhet bland äldre

  Det är sedan länge känt att ensamhet bland äldre är ett stort problem för dessa berörda individer. Den dagen man förlorar sin partner blir livet väldigt tufft. Förhoppningsvis har man då andra personer i sin närhet som kan ge stöd för att klara av sin tillvaro, men givetvis blir inget sig likt jämfört med tidigare.

  Att livets gång är som så är inget politiken kan förändra, men politiker kan åtminstone skapa möjligheter för att ge våra äldre en bättre tillvaro. Kommunen bör bli bättre på att lindra effekten av ofrivillig ensamhet genom att ge våra äldre invånare resurser för att få en drägligare tillvaro.

  De äldre är inte det köttberg som Pär Nuder (S) en gång kallade dem – de är en resurs. Att social interaktion håller äldre piggare och friskare är inte svårt att begripa. Mer hälsosamma äldre sänker också omsorg- och vårdkostnader.

  Att bli äldre är lite av ett lotteri – inte bara utifrån att äldre har olika sjukdomsbilder utan även utifrån var man råkar bo. Äldreomsorgen i Malmö rankas bland de absolut sämsta i hela landet, plats 282 av 290 kommuner. Detta enligt en brukarundersökning som Socialstyrelsen låtit göra. Förvisso var 81 procent av brukarna i Malmös äldreboenden nöjda, jämfört med 83 procent i riket. Men i rankningen av de mest nöjda kommunerna hamnar Malmö så långt ner att skammen sedan länge passerats. En del av anledningen är att 59 procent av kvinnorna och 49 procent av männen besväras av ensamhet.

  Sverigedemokraterna menar att kommunen inte bara ska finnas som stöd utan ska vara själva grundpelaren som de äldres tillvaro kan vila på när de drabbas av ofrivillig ensamhet. Malmö stad bör vara ett aktivt stöd för de personer som på ålderns höst blir allt mer ensamma. De äldre är de som byggt upp vår stad, varit våra lärare när vi behövde lära oss, varit vår vårdpersonal när vi varit sjuka och ska därför också få vårt stöd när de behöver vår hjälp.

  Vi Sverigedemokrater vill:

   

  • Utreda möjligheten till att i likhet med Helsingborgs stad inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet vid måltidssituationen,
  • Skapa telefonkedjor, där frivilliga ringer runt och samtalar med äldre som är ensamma
  • Rikta in rekryteringen av volontärer till konceptet ”Måltidsvän” mot åldersgrupper och delar av samhället som sällan arbetar frivilligt, däribland fler ungdomar
  • Lära ut digitala verktyg, så att äldre får tillgång till tjänster som skype och facebook som gör det enklare att lära känna nya vänner och hålla kontakten med gamla vänner.

  Vi Sverigedemokrater avser också ge mer stöd till äldres anhöriga, för att stärka deras möjlighet att vara en del av sina närståendes liv. Det kan handla om att hantera sina föräldrars demens, eller förstå hur man stöttar en person som drabbats av depression eller kognitiv svikt. Med dessa insatser kan vi dra ett strå till stacken för att lösa det komplexa problem som ofrivillig ensamhet utgör.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta:

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, utveckla kommunens mötesplatser för äldre, med syftet att de ska bli mer attraktiva för äldre personer som besväras av ensamhet.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att prioritera föreningsstöd till de organisationer som ordnar umgänge och aktiviteter för Malmös äldre.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till att införa ett maxtak för antal personer som vårdtagaren av hemtjänsten får hjälp av för att dessa personer ska skapa så goda relationer som möjligt och med så lite stress som möjligt.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett anhörigråd i Malmö.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för hur Malmö stad ska kunna erbjuda anhörigvårdare bättre stöd i omsorgen av sina nära och kära.

  Att ge Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att inrätta konceptet ”Måltidsvän” för att motverka ensamhet för äldre vid måltidssituationer.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Ilvars Hansson (SD)

 • Film från torgmöte: Otryggheten i Malmö

  Av pontus.andersson den 12 juni, 2017
  0

  Missade du när SD Malmös kommunalråd Magnus Olsson intervjuades av Jörgen Grubb på Stortorget i Malmö? Ingen fara. Allt finns på film och filmen hittar du på denna länken: https://www.youtube.com/watch?v=7vYcH0Ld_-Y&feature=youtu.be 

 • PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Av pontus.andersson den 9 juni, 2017
  0

  2017-06-08

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb SD ledamot Grundskolenämnden 070-760 33 40
  Nima Gholam Ali Pour SD ledamot Grundskolenämnden 070-412 53 85

   

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Den 31 maj behandlades den medicinska elevhälsans patientsäkerhetsberättelse. Sedan Malmö stad fick en grundskoleförvaltning så har Sverigedemokraterna i Malmö uppmärksammat att den medicinska elevhälsan i Malmö är underfinansierad. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen visar tydligt att gränsen är nådd.

  Man kan läsa att de senaste årens ökade krav och hög arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård, vilket är elevhälsans grundläggande uppdrag. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.
  Se mer i bifogad motion

   

  Jörgen Grubb SD Malmö

  Elevhälsan som är en del av arbetsmiljön för våra skolungdomar måste vi ta på högsta allvar.

  Jag har redan 2011 när ansvaret för elevhälsan låg på respektive stadsdelsnämnd påtalat den brist Malmös skolor haft och har på framförallt skolsköterskor. Då ”slingrade” man sig undan genom att skylla på bristen på utbildad och kompetent personal samt den småskalighet som stadsdelarna innebar. Nu har vi en samlad grundskoleförvaltning och förbättrade möjligheter till en god elevhälsa som i alla fall klarar av att uppnå basnivån.

   

  Nima Gholam Ali Pour SD Malmö

  Vi har påpekat dessa brister år efter år och det har varit tydligt för det rödgröna styret att det finns resursbrist. Vi vägrar vänta på att någon elev eller personal skadas på grund av att politikerna inte ger elevhälsan de resurser som de behöver för att göra sitt jobb. Nu lägger vi fram denna motion och hoppas att de andra partierna i Kommunfullmäktige förstår att barnen i Malmö har rätten till en väl fungerande elevhälsa.

   

  Motion SD – Barnens rätt till hälsa

   

 • Debatt: Olovliga boenden måste bekämpas

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2017
  0

  Svartklubbar, skjutningar, brandattentat, misshandel och öppen narkotika- och spritförsäljning. Det finns många exempel på att Norra Grängesbergsgatan i Malmö är den gata som har väckt mest negativ uppmärksamhet genom åren.

  Socialdemokraternas politiska styre i Malmö har inneburit att den svarta ekonomin romantiserats och växt sig stark i form av svartklubbar och biltvättar på Norra Grängesbergsgatan.

  I Brottsförebyggande rådets rapport om organiserad brottslighet (2016:12) konstateras att av de tre storstäderna är ”den informella ekonomin synligast i Malmö”. Om man inte från myndigheternas sida lyckas stävja den omfattning som den här parallella ekonomin har i Malmö, så kommer man snart att slå ut hela branscher av legitim verksamhet.

  Miljönämnden i Malmö skrev i sin delårsrapport för 2017 att antalet inkomna ärenden på olovliga boenden fortsätter att öka. Miljönämnden nämner att efter ett brandattentat på Norra Grängesbergsgatan upptäcktes två små rum i en källare i anslutning till en bilverkstad med 10 till 15 boende. Miljönämnden menar också att det finns ett akut behov av att gå igenom samtliga byggnader längs Norra Grängesbergsgatan då det finns tecken på att denna form av olovligt boende är mycket vanligt där. Enligt Miljönämnden så finns det inget som tyder på att situationen i andra industriområden är annorlunda. Miljöförvaltningens bedömning är att de endast upptäcker en bråkdel av de olovliga boenden som finns.

  Ansökan om tvångsförvaltning av slumförvaltade fastigheter i Malmö har i två fall lämnats till hyresnämnden. Eftersom Miljöförvaltningen saknar en tillgänglig förvaltare har Hyresgästföreningen fått driva processen i hyresnämnden.

  Sverigedemokraterna föreslår att Malmö Stad utreder hur vi kan inrätta en kommunal förvaltare vid tvångsförvaltning av en fastighet. Det är endast genom en kommunal förvaltare som Malmö stad kan få de upparbetade rutiner som behövs vid en tvångsförvaltning. Miljöförvaltningen behöver också mer resurser för ökad tillsyn och mer muskler mot de kriminella verksamheterna. Den illegala arbetskraften måste hejdas genom att försörjningsstödet dras in till personer som befinner sig illegalt i Sverige och Malmö.

  En liknande satsning som gjordes under åren 2004-2006 mot oseriösa bilskrotare i Kvarnby, måste nu göras mot kriminella verksamheter på Norra Grängesbergsgatan. Såväl det kommunala som det statliga maktmonopolet måste utnyttjas fullt ut, för att tvätta bort kriminaliteten i Malmö.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

   

  Debattartikeln har publicerades i Kvällsposten den 8 juni 2017.