Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 81__

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Av pontus.andersson den 9 juni, 2017
  0

  2017-06-08

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb SD ledamot Grundskolenämnden 070-760 33 40
  Nima Gholam Ali Pour SD ledamot Grundskolenämnden 070-412 53 85

   

  PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

  Den 31 maj behandlades den medicinska elevhälsans patientsäkerhetsberättelse. Sedan Malmö stad fick en grundskoleförvaltning så har Sverigedemokraterna i Malmö uppmärksammat att den medicinska elevhälsan i Malmö är underfinansierad. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen visar tydligt att gränsen är nådd.

  Man kan läsa att de senaste årens ökade krav och hög arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård, vilket är elevhälsans grundläggande uppdrag. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.
  Se mer i bifogad motion

   

  Jörgen Grubb SD Malmö

  Elevhälsan som är en del av arbetsmiljön för våra skolungdomar måste vi ta på högsta allvar.

  Jag har redan 2011 när ansvaret för elevhälsan låg på respektive stadsdelsnämnd påtalat den brist Malmös skolor haft och har på framförallt skolsköterskor. Då ”slingrade” man sig undan genom att skylla på bristen på utbildad och kompetent personal samt den småskalighet som stadsdelarna innebar. Nu har vi en samlad grundskoleförvaltning och förbättrade möjligheter till en god elevhälsa som i alla fall klarar av att uppnå basnivån.

   

  Nima Gholam Ali Pour SD Malmö

  Vi har påpekat dessa brister år efter år och det har varit tydligt för det rödgröna styret att det finns resursbrist. Vi vägrar vänta på att någon elev eller personal skadas på grund av att politikerna inte ger elevhälsan de resurser som de behöver för att göra sitt jobb. Nu lägger vi fram denna motion och hoppas att de andra partierna i Kommunfullmäktige förstår att barnen i Malmö har rätten till en väl fungerande elevhälsa.

   

  Motion SD – Barnens rätt till hälsa

   

   

 • 05

  Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2017
  0

  Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd i centrala Stockholm. Den man som var ansvarig för terrordådet var en illegal migrant, en så kallad ”papperslös”. Många, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven, uttryckte sin frustration över att någon som egentligen inte borde ha varit i Sverige, tog andra människors liv.

  Samtidigt som nationella politiker uttryckte sin frustration över detta fruktansvärda attentat, där en migrant som vistades illegalt i Sverige begick terrorattentat, fortsätter S och Mp i Malmö att i praktiken agera som en motvalls. Detta med anledning av att Malmö stad behåller sin nuvarande policy, som innebär att kommunen genom ekonomiska och sociala incitament, gör det möjligt för illegala migranter att uppehålla sig i Sverige och Malmö.

  Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, skall illegala migranter behandlas ”på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och som söker stöd från socialtjänsten”. Dessutom menar man att kommunen har ett ansvar för illegala migranter så länge dessa vistas i kommunen. Med andra ord har S och Mp gjort Malmö stad till en fristad för illegala migranter, där de får ta del av den välfärd som är ämnad för svenska medborgare och personer som har tillstånd att vara i Sverige. Illegala migranter behöver i praktiken bara söka sig till Malmö för att få olika sorters stöd, som sedan blir till incitament för att de ska stanna i Sverige.

  Genom sin policy och agerande motverkar Malmö stad Migrationsverkets beslut om att dessa illegala migranter ska lämna landet. Malmös stad försvårar också Polismyndighetens och säkerhetspolisens arbete, eftersom kommunen ger illegala migranter en anledning till att de ska stanna kvar i Sverige.

  Enligt ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (5/6 2017) är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Domslutet gällde en kvinna som sökte hjälp av Vännäs kommun i Västerbotten. Hon hade fått avslag i alla instanser på sin asylansökan, men var kvar i Sverige med sina tre barn, när hon sökte hjälp. Eftersom hon fått avslag på sin asylansökan hade hon inte längre rätt till de bidrag som asylsökande får, enligt lagen om mottagande av asylsökande.

  Vännäs kommun sa nej till att ge kvinnan försörjningsstöd och kvinnan överklagade beslutet och fick rätt i första instans i förvaltningsrätten. Kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att Vännäs kommun inte hade någon skyldighet att ge den här kvinnan bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Det Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, är alltså huruvida en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om man ändå är kvar i landet.

  Med anledning av domslutet är det dags för Malmö stad att förändra sitt förhållningssätt gentemot illegala migranter. Den nuvarande policy som råder innebär att Malmö stad verkar för att illegala migranterna ska stanna kvar i Sverige och Malmö. Det rödgröna styrets politik innebär också att illegala migranter blir en del av kriminella verksamheter i Malmö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att både utreda och föreslå hur Malmö stad kan revidera nu gällande styrdokument och policys, med syftet att ta bort alla incitament för illegala migranter att stanna kvar i Malmö.
  • Att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, revidera de nuvarande riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i Malmö.
  • Att kommunala nämnder inom Malmö stad inte ska fatta beslut som indirekt motverkar statliga förvaltningsmyndigheters beslut angående illegala migranter.

   

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  Motion om historiska platser i Malmö stad

  ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

  Citatet ovan kommer från den svenska författaren och journalisten Vilhelm Moberg, bland annat känd för att ha skrivit de klassiska utvandrarböckerna.

  För att veta vilka vi är idag och vart vi ska imorgon måste vi minnas tillbaka på det förflutna. Vår historia är oerhört viktig att ta till oss, både för oss vars förfäder sedan länge kämpat för det Sverige vi har idag samt alla nya invånare som många med stor sannolikhet kommer bli en del av det som är Sverige.

  Malmö är en gammal stad med anor som sträcker sig tillbaka till den första boplatsen i staden för 12 000 år sedan och staden nämns i skrift redan på 1100-talet. Sverigedemokraterna menar dock att staden bör bli bättre att lyfta fram de historiska platser, byggnader och händelser som präglat vår stad genom historien.

  Genom att på skyltar i staden tydligare visa upp stadens historiska platser och på stadens hemsida, eller genom en app, tydliggöra var dessa platser i staden är hade vi kunnat både göra staden ännu mer intressant för turister, förenkla för skolklasser och göra Malmöborna än mer intresserade av vår stolta historia.

  När staden tar initiativ till att lyfta fram de personer och händelser som gjort Malmö till den stad den är idag menar Sverigedemokraterna att stadens invånare kommer närma sig varandra. Att Malmö och Sverige är den stad och det land vi är idag har sin grund i Malmöbornas och Svenskarnas ageranden genom historien. Vårt arv har gjort vår stad och vårt land till vad det är idag och det är vår plikt att minnas och se upp till dem som gjort stora insatser för Malmö och Sverige.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att uppdra åt kulturnämnden, att i samråd med Institutet för studier i Malmös historia (IMH) och Malmös förskönings- och planteringsförening, ta fram 20-30 historiskt viktiga personer, händelser, platser eller byggnader som staden tydligare kan skylta med, samt

  Att enligt motionärens intentioner offentligt skylta med dessa platser och på Malmö stads hemsida, eller i en app, lägga ut en karta med var dessa platser finns.

   

   

  _________________________
  Lisbeth Persson Ekström (SD)

 • 05

  Motion: En neutral klädpolicy för Malmö stad

  Av pontus.andersson den 11 april, 2017
  0

  En neutral klädpolicy för Malmö stad

  I mars 2017 bestämde EU-domstolen att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, som förbjuder alla anställda att bära religiösa symboler. Om det inte finns en sådan allmän klädkod måste arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär synliga religiösa symboler.

  Detta innebär att det inte är diskriminering att en arbetsgivare förbjuder sina anställda att bära slöja så länge förbudet gäller alla religiösa symboler. Detta domslut ger Malmö stad möjligheten att införa en klädpolicy som minskar risken för religiösa, kulturella och politiska konflikter.

  Med tanke på att befolkningen i Malmö stad kommer från så många olika länder och kulturer så är det viktigt att Malmö stad genom en klädpolicy framstår som religiöst och politiskt neutralt. Självklart ska detta inte leda till överdrifter. Det är skillnad mellan att bära religiösa kläder och att bära ett halsband runt halsen med en religiös symbol. Den ena är mycket mer synlig än den andra. Dessutom finns det vissa symboler som upprör mer än andra och målet måste vara att Malmös invånare inte blir upprörda efter ett möte med Malmö stads verksamhet.

  Dessa är komplexa frågor som måste utredas men behovet finns av en neutral klädpolicy som kan skapa ett större förtroende för Malmö stad bland Malmös alla invånare, vilken religion, kultur eller politisk åsikt de än har.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur EU-domstolens beslut skapar möjligheten för Malmö stad att införa en neutral klädpolicy vars syfte är att minska religiösa, kulturella och politiska konflikter i mötet mellan Malmös invånare och Malmö stads verksamhet.

   

  __________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Av pontus.andersson den 3 april, 2017
  0

  2017-04-02

  Motion om kommunal försvarsberedskap

  Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits. Så står det i det direktiv som skickades ut till samtliga Sveriges kommuner i november 2016, med anledning av att regeringen 10 december 2015 beslutade om planeringsanvisningar för det civila försvaret därför att man har bedömt att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. I klartext betyder detta att bl.a. kommunerna i Sverige skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en bättre beredskap i fredstid inför större katastrofer samt en bättre förmåga att hantera krigsliknande situationer.

  Sverigedemokraterna i Malmö anser att Malmö stad tillsammans med MSB måste ta fram en handlingsplan med syftet att förbättra den civila beredskapen i Malmö. Vi ser gärna en samverkan med Försvarsmakten och Region Skåne.

  I Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan man läsa följande:

  ”Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.”

  Om kommunens verksamhet inte skyddas tillräckligt kan det bli problem med allt från löneutbetalning till varmvatten. I dagens digitaliserade samhälle är det speciellt viktigt.

  Vi Sverigedemokrater föreslår att stadskontoret och trygghets- och säkerhetsavdelningen tar fram en analys, som ser över vad för nivåer av säkerhet som behövs utifrån kommunens ansvarområde och var de behövs om Sverige hamnar i krigssituation.

  Alltför många av Malmös invånare är idag alltför dåligt uppdaterade och informerade om hur de ska gå tillväga om en väpnad konflikt eller ett krig skulle uppstå i Sverige. Malmö stad har redan idag en krisledningsplan men denna är otillräcklig vid händelse av krigssituationer. Malmö stad måste därför medverka till att höja säkerhetsmedvetandet inom kommunen och Malmös invånare måste få denna information tillhanda. Det räcker inte med information via internet eller telefon eftersom dessa system oftast slås ut innan krigssituation uppstår.

  Det säkerhetspolitiska läget kan förändras fort. Därför menar Sverigedemokraterna att oavsett hur hotbilden ser ut mot Sverige idag ska vi alltid ta det säkra före det osäkra. Det är vår plikt som stat och kommun att vara förberedda för ett värsta scenario, oavsett om det i nuläget skulle vara långt borta.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en analys som ser över vad för nivåer av beredskap och säkerhet som i nuläget existerar/fungerar i Malmö utifrån om Sverige hamnar i en krigssituation.

  Att ge stadskontoret i uppdrag att utvärdera och återrapportera kommunens status gällande krisberedskap, försvarsberedskap och samhällsverksamheter till kommunstyrelsen, samt att årligen återrapportera de brister som finns i beredskapen.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörd förvaltning ta fram ett förslag som ska verkställas, med syftet att årligen genomföra ett utskick till kommunens alla hushåll med information om Malmö stads försvars- och krisberedskap.

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva MSB och regeringen med en begäran om ett förtydligande och resurser i enlighet med de direktiv som regeringen via MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, delgivit kommunen.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)