Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Av pontus.andersson den 9 mars, 2017
  0

  2017-03-07

  Motion om kursdag för kommunal upphandling

  Vid årsskiftet (2017) trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft som gör det enklare för kommuner att beställa svenska närproducerade råvaror till den kommunala verksamheten.

  Den nya lagen gör det möjligt att ställa krav på att varor ska vara producerade på samma sätt som lagen kräver i Sverige. Exempel kan vara att vi ställer krav på att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte vid uppfödning av djur.

  Detta är en chans för Malmö stad att höja kvaliteten på maten ytterligare. Dessutom är det en möjlighet för staden att på ett effektivt sätt stödja svenska matproducenter samt att sätta press på svenska producenter som håller lägre krav, att öka sina krav, för att på så sätt ha en möjlighet att sälja sina produkter till Malmö stad.

  En upphandlingsprincip som gynnar svenska producenter gör alla till vinnare. Oavsett om det är barnen som får bättre mat, transportsträckor som blir kortare eller landsbygden som behåller sina matproducenter. Malmö stad bör ha som ambition att öka mängden närproducerat som serveras på våra skolor och äldreboenden, därför bör staden också skapa möjligheter för att detta ska kunna genomföras.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontorets upphandlingsenhet och miljöförvaltningen, genomföra en utbildning av anställda med ansvar för offentlig upphandling, med fokus på att öka kunskapen om hur Malmö stad kan gynna hög kvalitet och svensk produktion av livsmedel vid offentlig upphandling.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 05

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Av pontus.andersson den 31 januari, 2017
  0

  Motion om bättre kontroll av fyrverkerier på offentlig plats

  Det kaotiska nyårsfirandet på Möllevångstorget chockade många Malmöbor. Det framkom via olika medier att den typen av beteende där personer skjuter fyrverkeri mot människor, hus och bilar har blivit “en tradition” på Möllevångstorget. Bland annat är det polisens representanter som säger detta.

  Från andra källor har vi Sverigedemokrater fått kännedom om att detta även inträffar på andra håll i Malmö. Att detta äger rum är egentligen inte så märkligt. Förra året så kom det 160.000 människor till Sverige från länder som ligger långt borta från Sverige, både geografiskt men framför allt kulturellt. Dessutom har Sverige länge haft en liberal invandringspolitik. Många av de människor som har kommit till Sverige vet inte hur man använder sig av fyrverkerier när man firar nyår i Sverige. Detta är ett av de många problem, relaterat till invandringen som samhället får hantera.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är oacceptabelt att offentliga platser i Malmö blir direkt livsfarliga under nyårsnatten. Detta på grund av att det mångkulturella Malmö utvecklar nya “traditioner”. Vår vision är att alla malmöbor ska kunna röra sig fritt i Malmö på nyårsnatten, utan att bli beskjutna av några pyrotekniska varor.

  Sverigedemokraterna Malmö har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och fått information om att en kommun har möjlighet att utfärda lokala ordningsföreskrifter med stöd av ordningslagen. Sådana föreskrifter kan gälla när och var i kommunen fyrverkerier får ej användas.

  Redan nu står det i Malmö stads lokala ordningsstadga att “tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för användande på nyårsafton från klockan 18.00 till därpå följande dag klockan 02.00.”

  Det är också “förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar, begravningsplatser, inom sjukhusområde för Universitetssjukhuset SUS samt på offentlig plats inomhus.”

  Vi Sverigedemokrater menar att med tanke på vilka “traditioner” som har utvecklats i Malmö och de risker som uppstår för malmöborna i och med dessa “traditioner” så ska det krävas tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, även på nyårsafton. Det ska därmed inte finnas några undantag överhuvudtaget.

  En utveckling där samhället accepterar att man skjuter fyrverkeriraketer mot andra är farlig, och därför måste samhället agera och verka för att invånarnas trygghet säkerställs. Fyrverkerier kommer fortfarande skjutas på nyårsafton men dessa fyrverkerier kommer användas av aktörer som har ett ansvar i och med att de har fått ett tillstånd av polisen.

  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/raketkaos-har-blivit-tradition

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret och polismyndigheten genomföra en utredning med syftet att förstärka den lokala ordningsstadgan. Detta för att möjligöra ett förbud mot pyrotekniska varor som används på offentlig plats utan polistillstånd.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samförstånd med berörda kommunala instanser och polismyndighet genomföra utredningens slutsatser och rekommendationer.

  Att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att Malmö stad utifrån sitt lagliga utrymme tillsätter resurser så att den kommunala ordningsstadgan respekteras.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

   

 • 81__

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Av pontus.andersson den 17 januari, 2017
  0

  Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro

  Sverige har under ett antal år haft sjunkande skolresultat i olika mätningar – den kanske viktigaste mätningen är OECD PISA-studie. Sedan den första PISA-studien genomfördes år 2000 har de svenska resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten för OECD inom alla undersökta kunskapsområden. I den senaste mätningen såg resultaten något bättre ut än tidigare, något vi hoppas är ett trendbrott.

  Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret för skolan, på grund av detta är det mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen är i ”sina” kommunala skolor. Antalet faktorer som påverkar studieresultatet för eleverna är flera. En av dessa faktorer har visat sig vara sambandet mellan lärarnas sjukfrånvaro och elevernas meritvärden.

  2013 presenterade lärarförbundet och Sveriges elevkårer en undersökning (gjord av Novus) som visade att ”både meritvärdet i år 9 och andel som slutför gymnasieskolan är lägre i de kommuner där lärarna har en hög frånvaro”. Inte minst pekar undersökningen på behovet av vikarier som kan ersätta en lärare om denne blir sjuk.

  Sverigedemokraterna ser undersökningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande bör genomföras i Malmö stad – allt i syfte att ge våra elever en så bra förutsättning som möjligt för att lyckas.

  År 2016 inkom Sverigedemokraterna med en motion i Malmö om att utreda möjligheten och kostnaden för att utreda sambandet mellan lärares sjukfrånvaro och elevers betyg. I svaret till motionen framkom att det är full möjligt att genomföra en sådan utredning.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att: Kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att genomföra en undersökning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar på utvecklingen av resultat på nationella prov och slutbetyg över tid per skola, samt matchar det med sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)