Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • Reservation – Ökad delaktighet

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-KOM- 2011-00865

  Förslag till handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete – mål och budget 2012

   

  Vi Sverigedemokrater kan inte ställa oss bakom förslaget till handlingsplan för ökad delaktighet och fler malmöbor i arbete. Satsningar som Jämställdhetsintegrering, Romskt informations o kunskapscenter och mångfald och delaktighet är bara exempel på några av de satsningar som vi anser inte på något sätt leder till ökad delaktighet eller arbete.

   

  Vi yrkade avslag på förslaget. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

   

   

   

   

  Magnus Olsson(SD)                                                                   Anders Ohlin(SD)

   

 • Reservation – Obligatoriska skolan vt 2011

  Av Jimi Krånglin den 14 november, 2011
  0

  Ärende: KS-BOU-2011-00874

  Obligatoriska skolan vårterminen 2011

   

  Sverigedemokraterna kan inte på något vis ställa sig bakom denna rapport. Det finns enligt vår mening ingen tid att sända över densamma för beaktande till stadsdelarna. Vänstermajoriteten har beaktat och analyserat nog, det borde de själv inse. Läget är akut och konkreta strategier för direkta handlingsplaner och åtgärder måste tas fram.

   

  Man har i långa tider skyllt på skillnader i elevunderlaget när man försökt bortförklara Malmöskolornas usla resultat. Av denna rapport framgår det att så inte är fallet. Man kan inte enbart skylla på sin oförmåga att integrera den alldeles för stora andelen invandrare i skolorna längre. Majoritetens oförmåga är långt större än så. Det är nu dags att helt omorganisera sin skolpolitik i kommunen och inse att dessa problem inte uppstått om man för länge sedan fokuserat på det svenska språket. Andelen niondeklassare som klarar ämnesproven i svenska och engelska är ”stabil” med omkring 83 %. I matematik är det 62 %! Dessa siffror skall vara nästintill 100 % och det är underförstått att man måste satsa på att förstärka svenskan. De dåliga matematikresultaten konstaterar man i sammanfattningen beror på att 14 % inte gör proven! Man borde i stället se till att de gör proven. Skolan är ingen instans på frivillig basis, utan en plikt. Skolplikten gäller samtliga av Malmös elever.

   

  Sverigedemokraterna vill påminna om att elever med utländsk bakgrund samt med föräldrar med lägre utbildning når sämre resultat i Malmö än i riket totalt. För våra barns fortsatta välfärd och utvecklings skull är det nu dags för majoriteten att inse sitt nederlag och börja ta till sig andras lösningar. Innan det är alldeles för sent.

   

  Vi yrkade avslag på förslaget. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

   

   

   

   

   

  ______________________                                                         _____________________

  Magnus Olsson, SD                                                                     Anders Olin, SD

 • Motion: Religiös slakt

  Av Admin den 20 mars, 2011
  0

  Motion angående totalstopp för kött från halal- och koscherslaktade djur inom kommunens verksamhet.

  Djurskyddslagen (SFS 1988:534) har följande att säga om slakt av djur:
  13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande
  14 §
  Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

  Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:326).

  Detta innebär att den slaktmetod som koranen föreskriver, så kallad halal-slakt, inte tillåts i Sverige. Halalslakt är komplicerat, men det rör sig om det som på svenska heter skäktning, alltså att djuret får ett snitt i halsen och sedan dör genom att det förblöder. Den judiska koscherslakten är även den en form av skäktning.

  I modern tid accepterar många muslimer djuret som halalslaktat även om det får en bedövning i samband med snittet. Men även med den tolkningen är djurets lidande större än nödvändigt, till exempel jämfört med slakt med bultpistol.

  I en rapport, ”Slakt av obedövade djur” (Rapport 1992:37) skriver Jordbruksverket utförligt om de etiska aspekterna på både halal- och koscherslakt. Man skriver bland annat:

  Bedövning utförd omedelbart efter det halsens mjukdelar genomskurits skulle visserligen ge befrielse från ångest och annat lidande som kan uppkomma under själva avblodningen. I djurskyddslagen föreskrivs dock utöver vad som ovan angivits att när djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande. Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot denna bestämmelse.

  Halal- och koscherslakt är alltså förbjudet i Sverige, men inte import av kött från djur slaktade i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Den sorts kött som syns alltmer i butikerna är det halalslaktade och det finns för närvarande inte ens bestämmelser om att detta ska framgå på förpackningen.

  För oss Sverigedemokrater är det självklart att Malmö kommun inte ska köpa in eller servera kött från halal- eller koscherslaktade djur. Vi yrkar därför:

  – att Malmö kommun skall verka för ett totalstopp för halal- och koscherslaktat kött inom kommunens samtliga verksamheter.

  Magnus Olsson, SD
  Nina Kain, SD

 • Motion: Depå för närproducenter och gårdsbutiker

  Av Admin den 20 mars, 2011
  0

  Motion om depå för närproducenter och gårdsbutiker samt om ökad tillgänglighet för ekologisk mat vid beställning inom äldreboenden i Malmö kommun.

  De äldre kommuninvånare som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sina liv arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar att få åldras med trygghet och värdighet på våra vårdboenden. Maten som serveras till våra äldre, är en mycket stor och viktigt faktor. Det kan t.ex röra sig om att få rökt korv man känner igen smaken på från barndomen, eller leverpastej tillagad på det ”gamla goda viset”. Potatis plockade direkt från de skånska slätterna, och så vidare. Det blir små glädjeämnen i livet, som vi tror kommer att uppskattas bland våra äldre.

  Vi Sverigedemokrater ser en efterfrågan från äldreboenden att kunna ha tillgång till den här typen av livsmedel. Vi tror att man på ett enkelt sätt kunnat sammanställa en depå för närproducenter, där bl.a. äldreboenden kan gå in och lägga sina beställningar. Detta skulle inte bara gynna de boende, utan även de lokala producenter vi har runt om i Malmö och Skåne. Vi Sverigedemokrater vill verka för, att behålla de få mindre gårdar som idag finns kvar, i fortsatt bruk.

  Som det är idag använder kommunen sig av exempelvis Bosarp kyckling i Blentarp och Skånemejerier.  Med närproducerat menar vi, de små gårdshandlarna, som annars inte kan hävda sig mot ”jättarna” inom branschen. Dessutom skulle det med en sådan depå, finnas möjlighet för beställaren att själv kunna peka på exakt vilka varor och från vilken gård man vill beställa.

  Vi anser att den ekologiska maten som Servera har att erbjuda är alltför svårtillgänglig. Beställningar och inköp försvåras genom att det är onödigt omständigt att beställa ekologisk mat pga en alltför lång leveranstid och en majoritet av äldreboendena bara kan planera sina inköp veckovis. Även kvantiteterna anses för stora, för exempelvis ett litet äldreboende med ont om plats att förvara mat.

  Att det arbetas enligt den nya miljöpolicyn för att förbättra tillgängligheten och utbudet på ekologisk mat är vi införstådda med, men det är en utdragen process som borde kunna åtgärdas genom att man ser över de nuvarande rutinerna för upphandling. Samt att det ställs mycket högre kvar på leverantören att erbjuda mindre förpackningar och snabbare leverans.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en depå med närproducenter och mindre gårdar, som ett alternativ att tillgå inom kommunen.

  – att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta för äldreboendena vid inköp och beställning av ekologisk mat.

  Magnus Olsson SD

 • Motion: Frivilliga drogtester för gymnasieungdomar.

  Av Admin den 25 februari, 2011
  0

  Motion till Malmö kommunfullmäktige om införandet av regelbundna frivilliga drogtester för gymnasieungdomar.

  Ett enormt och ökande problem i dagens samhälle är det alltmer utbredda och tilltagande användandet av droger.

  Både vad myndigheter och experter refererar till som lättare droger, men också tyngre droger är ett tilltagande problem med allvarliga följder för såväl enskilda individer, deras familjer som för samhället.

  Ett av de viktigaste och bästa insatserna för att stävja det tilltagande bruket och missbruket av droger är riktade insatser hos barn och ungdomar för att få dem att avhålla sig helt från droger, men är även viktigt i de fall då barn eller ungdomar nyligen har börjat använda eller kommit i kontakt med droger.

  Drogrelaterad brottslighet är något som kostar samhället miljarder varje år och ger upphov till ett enormt mänskligt lidande.

  För att samhället skall ha möjlighet att ingripa i tid är det viktigt att man fångar upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett bestående missbruk.

  En hel del görs idag på skolorna vad gäller information om droger och dess farliga inverkan, men mycket lite kontroller görs för att säkerställa ungdomars avhållsamhet gentemot droger.

  Med anledning av vad som ovan har anförts yrkar jag:

  – Att Malmö kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samtliga kommunala och privata gymnasieskolor skall drogtesta samtliga elever på frivillig basis och att dessa tester skall vara regelbundet återkommande.

  – Att Malmö kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att samtliga kommunala och privata gymnasieskolor skall informera elevernas vårdnadshavare/målsmän i de fall någon elev väljer att avstå från att erlägga ett drogtest eller ej närvarar vid ett sådant test.

  Lars-Johan Hallgren (SD)