Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 5

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: SD Malmö valde att inte delta i beslutet om val av ny stadsdirektör

  Av pontus.andersson den 7 mars, 2018
  0

  PM: SD Malmö valde att inte delta i beslutet om val av ny stadsdirektör

  2018-03-07
  För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-913 07 99

  På dagens kommunstyrelsesammanträde valde Sverigedemokraternas ledamöter att inte delta i beslutet om tillsättning av stadsdirektör då vi inte varit involverade i processen om att välja vem som ska få detta uppdrag.

  Sverigedemokraterna menar att för att vi ska kunna få en hel bild över vilka kandidater som finns och vilken kompetens dessa har bör även vi vara involverade tidigare i processen. Detta ska inte på något sätt ses som en kritik mot den nya stadsdirektören utan endast mot att vi inte varit delaktiga i processen tidigare. Då vi omöjligt kan ha en samlad bild över vem som är den mest lämpliga kandidaten, väljer vi att inte delta i beslutet.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

   Med tanke på de tidigare uppgifter som uppmärksammats av media gällande olika tillsättningar av chefer och den, enligt vår uppfattning, tystnadskultur som råder inom Malmö stads verksamheter känner inte vi Sverigedemokrater oss bekväma med att ta ställning för ett beslut som inte är förankrat med oss, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

 • Lokaltidningen: Valenkät Malmö 2018

  Av pontus.andersson den 5 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna fick i veckan chansen att svara på tre frågor i Lokaltidningen om hur vi vill komma tillrätta med otryggheten, skolproblemen och hur vi ser på infrastrukturen i Malmö. Såhär svarade vi:

   

  Hur ska Malmö komma till rätta med gängkriminaliteten?
  Förutom fler poliser, skärpta straff och utökade åtgärder för polisen från riksnivå, kan Malmö stad på kommunal nivå också bidra. Utökad kameraövervakning, fler kommunala ordningsvakter men framförallt en ökad till- synsverksamhet mot illegala boenden och annan kriminell verksamhet. Vi måste också utvisa betydligt fler kriminella utlänningar.

  Hur ska Malmö komma till rätta med de stora klyftorna i skolresultat mellan olika skolor/områden?
  Kommunen måste se till att det blir ordning och reda och skapa en trygg studiemiljö på skolorna. Krafttag mot hedersproblematik, våldsbejakande extremism och mobbning. Lärare och rektorer måste få avlastning, för en bättre möjlighet till att fokusera på pedagogiken.

  Malmö växer explosionsartat, hur ska man lösa infrastruktur vad gäller trafik, transporter o dyl?
  Den styrande minoritetens politik med avsmalnade vägar och nya bussfiler ökar trängseln i staden. Malmö måste vara en stad för alla trafikslag och infrastrukturut- byggnaden måste ske i symbios med människors olika val av transportmedel. Malmö måste vara en stad även för bilisterna.

   

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 1 mars, 2018
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Av pontus.andersson den 1 mars, 2018
  0

  Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

  Det finns få personer som på riktigt kan påstå att fastigheterna och verksamheterna på Norra Grängesbergsgatan bidrar till en positiv utveckling av Malmö och vi är alla medvetna om vad för typ av verksamhet som pågår i många av dessa lokaler.

  På många sätt kan man påstå att många av verksamheterna fungerar som motor för delar av det kriminella Malmö. Inte bara med pengatvätt kopplat till det svarta Malmö, men också olika typer av miljöfarlig verksamhet.

  Vi kan, som vi gör nu, fortsätta med tillsynsverksamhet som till viss del gör skillnad, men Sverigedemokraterna menar att för att vi på riktigt ska lösa situationen måste vi göra om och göra rätt. Vi menar helt enkelt att tillsynsverksamheten är bra, men mest putsar på ytan, Norra Grängesbergsgatan bör börja om från ruta ett.

  Att Malmö stad förvärvar fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan med omnejd innebär förvisso en stor investering, men är något av det viktigaste som staden kan göra för att komma tillrätta med kriminaliteten i staden. När fastigheterna väl är för- värvade kan staden börja om på nytt för detta område, riva det till grunden och pla- nera för dess nya framtid.

  Området i sig ligger på en plats i Malmö som när Rosengårds station är färdigbyggd, kommer vara ett mer attraktivt område än tidigare. Genom att då riva och bygga nya bostäder kan vi maximera nyttan av denna yta.

  Sverigedemokraterna menar att ett förslag som detta hade kunnat vara en av de viktigaste åtgärder vi som kommun kan göra mot kriminaliteten i staden, samtidigt som vi lyfter områdets status.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att förvärva de fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan som kan kopplas till kriminell verksamhet.

  Att Ge i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram ett planförslag med syftet att göra en nystart för område runt N Grängesbergsgatan.

   

  ___________________
  Anders Pripp (SD)

   

  ______________________
  Stefan Plath (SD)

 • Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Av pontus.andersson den 20 februari, 2018
  0

  Motion: Maxgräns för antalet uppdrag för god man

  Det finns ingen maxgräns för hur många ärenden en god man kan ha i Malmö. Det som intresse- och patientorganisationer rekommenderar är en gräns vid tio uppdrag. 136 kommuner har satt en gräns vid tio uppdrag eller färre.

  Enligt en granskning genomförd av Sydsvenskan, är Malmö den kommun i Skåne där gode män har flest uppdrag. Det rapporteras om gode män i Malmö som har 47 uppdrag i Malmö och 18 i andra kommuner. Det finns flera gode män i Malmö som har mer än 30 uppdrag. Detta menar vi Sverigedemokrater är oacceptabelt. Det är uppenbart att det även i Malmö finns ett behov av en maxgräns, på det antal uppdrag som en ställföreträdare kan ha.

  I granskningen som gjordes av Sydsvenskan framkom att grundtanken med gode män som bygger på ideella krafter, har fått ge vika för något som kan liknas vid en ny yrkesgrupp av heltids gode män.

  Enligt 12 kap. i Föräldrabalken finns det en rad skyldigheter som gode män har. Det är svårt att begripa hur gode män i Malmö kan leva upp till alla dessa skyldigheter om de har alltför många uppdrag. Enligt Lag om god man för ensamkommande § 6 ska en god man entledigas från sitt uppdrag om han/hon av någon orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. Det framgår tydligt att uppdraget som ställföreträdare inte är kravlöst. Det går inte heller att ha hur många uppdrag som helst och leva upp till de skyldigheter man har som god man.

  Just nu är Malmö den kommun som tillåter flest uppdrag för gode män. I de artiklar och granskningar som Sydsvenskan rapporter om framgår det tydligt att något är allvarligt fel med Malmö stads nuvarande system. I reglemente för Malmö överförmyndarnämnd står det bland annat att nämnden ska beakta ett barnrättsperspektiv. För att kunna göra det så måste man utreda en maxgräns på hur många uppdrag en god man bör ha innan han/hon inte längre kan fullgöra sina skyldigheter.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge Överförmyndarförvaltningen eller annan berörd nämnd/förvaltning i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter en överförmyndare (god man) och ställföreträdare i Malmö stad kan ha.
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre samordning och samarbete mellan Malmö stad och andra kommuner med syftet att få fram fler överförmyndare och ställföreträdare.
  • Att ge Överförmyndarförvaltningen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret ta fram en ny utbildningsprocess för både nuvarande och framtida överförmyndare och ställföreträdare.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)